0112-KDIL3.4012.426.2022.2.MS - Ulga na zakup kasy rejestrującej online

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.426.2022.2.MS Ulga na zakup kasy rejestrującej online

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 27 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na zakup kas fiskalnych o zastosowaniu specjalnym mających postać oprogramowania i terminu jej rozliczenia. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 23 listopada 2022 r. (wpływ 23 listopada 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Posiadacie Państwo na terenie swojej (...) samoobsługową myjnię samochodową oraz samoobsługowy odkurzacz.

Kierowcy samochodów wrzucają bilon i wybierają program, a następnie sami dokonują mycia pojazdu. Również korzystając z odkurzacza kierowca wrzuca bilon i wykonuje czynności sam.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, usługi myjni samochodowych będą objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 lutego 2023 r. Przepisy te dotyczą również odkurzaczy samoobsługowych. Początkowo obowiązek ten wyznaczała data 1 kwietnia 2022 r., później została przesunięta na 1 październik 2022 r.

We wrześniu 2022 r. zakupiliście Państwo (...) kas (...), na każde z (...) stanowisk myjni i jedno stanowisko odkurzacza samoobsługowego. Uruchomienie i pierwsza fiskalizacja nastąpiła (...) r.

(...), to kasa fiskalna o zastosowaniu specjalnym, mająca postać oprogramowania, przeznaczona do zainstalowania w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Nośnikiem kasy wirtualnej jest dedykowane urządzenie, które stanowi hub integrujący kasę z urządzeniami do automatycznej sprzedaży towarów lub usług (dokładny opis urządzenia na stronie (...)). Faktura za zakup tych kas z montażem została wystawiona i opłacona we wrześniu 2022 r.

W wezwaniu poprosiliśmy Państwa o uzupełnienie wniosku o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Kasa rejestrująca mająca postać oprogramowania (kasa wirtualna), jest programem komputerowym a nie urządzeniem na którym oprogramowanie zainstalowano. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy zakupiliście Państwo oprogramowanie (autorskie prawa majątkowe) czy korzystacie Państwo z oprogramowania na podstawie opłaty licencyjnej?

2. Jeżeli zakupiono oprogramowanie, prosimy o wskazanie (we wniosku wskazano tylko, że została wystawiona faktura i ją opłacono).

a) Czy w odniesieniu do kas on-line mających postać oprogramowania (wirtualnych) posiadacie Państwo fakturę potwierdzającą zakup tych kas (tj. autorskich praw majątkowych do oprogramowania)?

b) Czy posiadacie Państwo dowód zapłaty całej należności za zakup oprogramowania?

c) Czy nabycie kas on-line mających postać oprogramowania, nastąpiło w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar dla tych kas, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy?

d) Czy przedmiotowe kasy spełniają wymagania § 53 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania z dnia 26 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 957) zawarte w załączniku nr 1, rozdział 4?

e) Czy (...) r. zaewidencjonowano sprzedaż na jednej kasie z 6-iu zakupionych, czy na wszystkich? Jeżeli tylko na jednej, to należy podać kiedy zaewidencjonowano pierwszą sprzedaż na pozostałych kasach (należy podać terminy osobno dla poszczególnych kas).

3. Jeżeli korzystacie Państwo z oprogramowania na podstawie opłaty licencyjnej, (tzn. nie przeniesiono na Państwa praw autorskich do oprogramowania) prosimy o wskazanie czyją własnością są te prawa.

Udzielając odpowiedzi na wezwanie, pismem z 23 listopada 2022 r. (wpływ 23 listopada 2022 r.) wskazaliście Państwo że:

Kasy fiskalne mające postać oprogramowania, które Państwo użytkujecie korzystają z oprogramowania udostępnionego Państwu na podstawie opłaty licencyjnej.

Wszystkie prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do Wirtualnej Kasy fiskalnej (...) posiada firma (...), jako autor Wirtualnej Kasy Fiskalnej (...) i jej producent.

Firma (...), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, wytworzyła Wirtualną Kasę Fiskalną (...) i uzyskała decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar nr (...) z dnia (...), która potwierdza, że kasa ta spełnia funkcje określone w ustawie o podatku od towarów i usług oraz spełnia wymagania techniczne zawarte w ww. Rozporządzeniu.

U Państwa Wirtualna Kasa Fiskalna (...) jest preinstalowana na (...) Urządzeniach (...), które są własnością (...). Wirtualna Kasa Fiskalna (...) może funkcjonować tylko na Urządzeniu (...) i dedykowana jest dla przedsiębiorców wykonujących usługi w zakresie (...).

(...) zawarł z firmami produkującymi, dystrybuującymi lub serwisującymi urządzenia obsługujące myjnie samochodowe, umowy, na bazie których sprzedaje tym firmom Urządzenia (...) z preinstalowaną Wirtualną Kasą Fiskalną (...), celem ich odsprzedaży Klientom.

(...) posiada fakturę z dnia (...) dokumentującą montaż (...) sztuk kas fiskalnych (...) przez firmę (...) oraz dowód zapłaty za ten montaż z dnia (...).

Posiadacie Państwo:

* Urządzenia (...) oznaczone (...) będące własnością (...), urządzenie wyprodukowane przez (...) i zamontowane w myjni automatycznej, które stanowi elektronikę integrującą funkcje płatności myjni i jest nośnikiem na którym jest preinstalowana specjalizowana Wirtualna Kasa Fiskalna (...),

* Urządzenie (...) - będące własnością (...), urządzenie wyprodukowane przez (...) i zamontowane w odkurzaczu samoobsługowym i jest nośnikiem na którym jest przeinstalowana specjalizowana Wirtualna Kasa Fiskalna (...).

Dnia (...) zaewidencjonowaliście Państwo sprzedaż na wszystkich kasach (...) zamontowanych w (...).

Pytania

1) Czy (...) a może skorzystać z ulgi na zakup tych kas w wysokości 90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł od każdej z nich na podstawie art. 111 ust. 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

2) Czy odliczenie ulgi na zakup kas powinno nastąpić najwcześniej w rozliczeniu podatku VAT za miesiąc październiku 2022 r. czy dopiero w miesiącu ostatecznego wejścia w życie obowiązku posiadania kas na myjniach samoobsługowych tj. w rozliczeniu za miesiąc luty 2023 r. ?

Państwa stanowisko w sprawie

W Państwa ocenie, ulga na zakup wszystkich sześciu kas przysługuje na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i powinna zostać uwzględniona najwcześniej w rozliczeniu za październik 2022 r., ze względu na to, iż w dniu montażu kas obowiązywało rozporządzenie nakładające obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży na myjniach i samoobsługowych stanowiskach odkurzania od 1 października 2022 r. Odliczenie to powinno nastąpić nie później jednak niż w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji na kasach.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiliście Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy:

Podatnicy, u których:

1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,

2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży - mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Na mocy art. 145b ust. 3 ww. ustawy ulga na zakup kas rejestracyjnych określona w treści art. 111 ust. 4 przysługuje również podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online.

Stosownie do art. 111 ust. 5 ustawy:

W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w ust. 4, wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Powyższe regulacje przewidują system zwrotu kwot wydanych na zakup kasy on-line w wysokości 90% zakupu (bez podatku), jednakże nie więcej niż 700 zł dla:

* podatników, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży w obowiązujących terminach, przy użyciu kas on-line;

* podatników, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line oraz wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży;

* podatników zobligowanych do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy on-line ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.

Artykuł 111 ust. 6a ustawy określa wymagania i zasady działania, którym powinny odpowiadać kasy on-line. W myśl przywołanego przepisu:

Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W myśl art. 111a ust. 3 ustawy:

Kasy rejestrujące łączą się z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w sposób, który zapewnia:

1)

przesyłanie danych z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium Kas w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej;

2)

przesyłanie poleceń z Centralnego Repozytorium Kas do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas, i ich odbiór przez te kasy:

a)

związanych z fiskalizacją kasy rejestrującej,

b)

obejmujących określenie:

- sposobu i zakresu przesyłania danych z tej kasy,

- sposobu pracy kasy rejestrującej,

c)

zapewniających prawidłowość pracy kasy rejestrującej.

Na podstawie art. 111 ust. 3ca ustawy:

Podatnicy mogą używać kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, do prowadzenia ewidencji sprzedaży, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, gdy zostały one nabyte odpowiednio przez wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingodawcę lub drugą stronę innej umowy o podobnym charakterze, w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b, z uwzględnieniem ust. 3d.

Zgodnie z art. 111b ust. 1 ustawy:

Ewidencja sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1, w odniesieniu do określonych grup podatników lub rodzajów czynności może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, spełniających wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 pkt 2.

W myśl art. 111b ust. 2 ustawy:

Do kas rejestrujących, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 111 i art. 111a stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1625):

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kasie on-line rozumie się przez to kasę, o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 957 z późn. zm.), "zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie kas wirtualnych":

Podatnicy prowadzą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy, wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia i posiadają ważne certyfikaty kasy.

Z powyższego wynika, że każda kasa mająca postać oprogramowania czyli tzw. kasa wirtualna jest jednocześnie kasą on-line.

Należy jednak zauważyć, że nie każda sprzedaż może być ewidencjonowana za pomocą kasy wirtualnej. W celu uregulowania tego zakresu ustawodawca wprowadził obowiązujące od 1 czerwca 2020 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 965 z późn. zm.).

Stosownie do § 1 pkt 27 rozporządzenia w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania:

Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania mogą być używane przez podatników w odniesieniu do następujących czynności m.in.: usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Z opisu sprawy wynika, że posiadacie Państwo na terenie swojej (...) samoobsługową myjnię samochodową oraz samoobsługowy odkurzacz.

Kierowcy samochodów wrzucają bilon i wybierają program, a następnie sami dokonują mycia pojazdu. Również korzystając z odkurzacza kierowca wrzuca bilon i wykonuje czynności sam.

We wrześniu 2022 r. zakupiliście Państwo (...) kas (...), na każde z pięciu stanowisk myjni i jedno stanowisko odkurzacza samoobsługowego. Uruchomienie i pierwsza fiskalizacja nastąpiła (...) r.

(...) to kasa fiskalna o zastosowaniu specjalnym, mająca postać oprogramowania, przeznaczona do zainstalowania w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Nośnikiem kasy wirtualnej jest dedykowane urządzenie, które stanowi hub integrujący kasę z urządzeniami do automatycznej sprzedaży towarów lub usług. Faktura za zakup tych kas z montażem została wystawiona i opłacona.

Kasy fiskalne mających postać oprogramowania, które Państwo użytkujecie korzystają z oprogramowania udostępnionego Państwu na podstawie opłaty licencyjnej. Wszystkie prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do Wirtualnej Kasy fiskalnej (...) posiada jego autor i jej producent.

U Państwa Wirtualna Kasa Fiskalna (...) jest przeinstalowana na sześciu Urządzeniach (...), które są własnością (...).

(...) posiada fakturę z dnia (...) dokumentującą montaż (...) sztuk kas fiskalnych (...) oraz dowód zapłaty za ten montaż z dnia (...). Dnia (...) zaewidencjonowaliście Państwo sprzedaż na wszystkich kasach (...) zamontowanych w (...).

Państwa wątpliwości dotyczą kwestii, czy w opisanym powyżej zaistniałym stanie faktycznym, przysługiwać Wam będzie ulga tj. prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty w wysokości 90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w jakim okresie powyższa ulga może być najwcześniej rozliczona.

Odnosząc się do możliwości skorzystania z prawa do "ulgi" w przypadku zakupu kasy on-line mającej postać oprogramowania należy wskazać, że sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących on-line określa obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820), zwanego dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia:

Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy zwanej dalej "kwotą wydaną na zakup", lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

1)

rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

2)

posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

W myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia:

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot, o którym mowa w ust. 1, na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Stosownie do § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia:

Odliczenia, o którym mowa w § 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup.

§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia stanowi, że:

W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup, a pozostałą część kwoty wydanej na zakup może, w tym okresie rozliczeniowym, wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, zwanych dalej "rachunkiem", lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy).

Zgodnie z § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia:

Jeżeli w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek należny, podatnik kwotę wydaną na zakup wykazuje do zwrotu na rachunek lub powiększa kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Na wstępie należy stwierdzić, że kasa fiskalna mająca postać oprogramowania, inaczej kasa wirtualna, jest programem komputerowym (oprogramowaniem), a nie urządzeniem na którym to oprogramowanie jest zainstalowane.

Mając powyższe i na uwadze i przywołane przepisy należy stwierdzić, że ulga na zakup kasy, w odniesieniu do podatników, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji, i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas online oraz podatników, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji a dobrowolnie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i wcześniej nie stosowali kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży, przysługuje, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji sprzedaży. Ponadto ulga na zakup kasy przysługuje również tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas, na kasy online ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach.

Z przepisów zawartych w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika wynika, że aby podmiot mógł skorzystać z możliwości odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej lub jej zwrotu, zwanej dalej "kwotą wydaną na zakup" musi spełnić następujące warunki:

- rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionej kasy rejestrującej, których nabycie nastąpiło w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy,

- posiadać fakturę na zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 111 ust. 3ca ustawy o VAT, podatnicy nie muszą być właścicielami kas rejestrujących (nie muszą ich zakupić), lecz mogą używać ich do prowadzenia ewidencji sprzedaży na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, gdy zostały one nabyte odpowiednio przez wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingodawcę lub drugą stronę innej umowy o podobnym charakterze, w okresie obowiązywania homologacji.

Jednak art. 111 ust. 4 ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wiąże prawo do ulgi z konkretnym sposobem nabycia własności kasy tj. ich zakupem, a tym samym nie ulega wątpliwości, że prawo do ulgi nie przysługuje w przypadku kas, które są używane przez podatnika na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu. Ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, określona w art. 111 ust. 4 ustawy, przysługuje tylko w przypadku nabycia oprogramowania - kasy mającej postać oprogramowania. Ulga z tytułu zakupu kasy wirtualnej nie przysługuje w przypadku korzystania z oprogramowania na podstawie umowy licencyjnej.

Zatem "ulga" nie przysługuje w przypadku kas, które są użytkowane przez podatnika na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu. Umowa zawarta przez podatnika z producentem o korzystanie z kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania, na podstawie której podatnik ponosi opłaty licencyjne (umowa licencyjna), należy do rodzaju umów wskazanych w art. 111 ust. 3ca ustawy, ponieważ autorskie prawa majątkowe do kasy wirtualnej nie są przenoszone przez producenta na podatnika. Podatnik ponosi wyłącznie opłaty licencyjne za prawo korzystania z kasy wirtualnej i przez okres opisany warunkami licencji, to jest za prawo korzystania z kopii programu komputerowego, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie. W związku z tym podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do dokonania odliczenia kwot wydatkowanych na opłaty licencyjne w związku z umową o korzystanie z kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania.

Z okoliczności sprawy wynika, że u Państwa, oprogramowanie zainstalowane jest w urządzeniu specjalistycznym, jednak nie nabywacie Państwo praw majątkowych w zakresie rozporządzania oprogramowaniem.

Należy zaznaczyć, że nie zakupiliście Państwo, ani pod żadnym innym tytułem nie nabyliście kasy mającej postać oprogramowania - to jest nie nabyliście Państwo całości autorskich praw majątkowych do kasy (oprogramowania), lecz na mocy umowy zawartej z producentem będzie uprawniony do korzystania z niej (została Państwu udzielona licencja niewyłączna na korzystanie z kasy mającej postać oprogramowania) w zamian za opłatę licencyjną naliczaną za każdy okres korzystania.

W tym miejscu wskazać należy, że kasa wirtualna to oprogramowanie, a nie urządzenie, na którym jest ono zainstalowane.

Przepisy rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych wskazują na odrębność tego typu kasy rejestrującej - jako oprogramowania - od urządzenia, na którym ta kasa (oprogramowanie) jest zainstalowana. Wśród tego typu przepisów wymienić można, m.in.:

zgodnie § 6 ust. 3, z którym:

podatnik zapewnia konfigurację urządzenia, na którym jest zainstalowana kasa, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta kasy;

oraz zgodnie § 11 pkt 2, z którym:

podatnicy używający kas wirtualnych udostępniają kasy wraz z urządzeniem, na którym kasa jest zainstalowana, do kontroli stanu oprogramowania i prawidłowości jej pracy na każde żądanie właściwych organów.

Mając na uwadze powyższe, ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, określona w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, przysługuje tylko w przypadku nabycia oprogramowania (kasy mającej postać oprogramowania).

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że ponieważ w odniesieniu do kasy mającej postać oprogramowania nie nabyliście Państwo oprogramowania (kasy mającej postać oprogramowania), nie posiadacie Państwo faktury potwierdzającej zakup tej kasy (oprogramowania) oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup, to nie zostały spełnione wymogi art. 111 ust. 4 ustawy w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Przepisy te nie dają prawa do dokonania odliczenia kwot wydatkowanych na opłaty lecencyjne w związku z umową o korzystanie z kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania.

Podsumowując, nie będzie Państwu przysługiwało prawa do dokonania odliczenia kwot wydatkowanych na opłaty licencyjne w związku z umową o korzystanie z kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe.

W związku z tym, że jak wyżej wskazano, nie macie Państwo prawa do rozliczenia ulgi na zakup przedmiotowych kas, rozpatrywanie odpowiedzi na pytanie nr 2, dotyczące okresu rozliczeniowego w którym najszybciej ulga ta mogła być rozliczona stało się niezasadne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawiliście i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowana ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl