0112-KDIL3.4012.406.2022.1.KFK - Brak prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu w zakresie rozbudowy stacji uzdatniania wody

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.406.2022.1.KFK Brak prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu w zakresie rozbudowy stacji uzdatniania wody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 14 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu pn.: "(...)".

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina (...) planuje realizację projektu inwestycyjnego w zakresie rozbudowy stacji uzdatniania wody w (...). Na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prace inwestycyjne nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w systemie " (...)". Gmina obecnie jest na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach (...). Zgodnie z oświadczeniem, które złoży (...), podatek VAT będzie stanowił koszt kwalifikowalny w projekcie (będzie objęty dofinansowaniem). Zakończenie realizacji projektu jest zaplanowane na (...) roku.

Celem operacji jest poprawa jakości usług w zakresie dostaw wody oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców (...) poprzez rozbudowę (...) stacji uzdatniania wody wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Realizacja operacji stanowi wykonywanie zadań własnych gminy.

W ramach operacji planuje się:

* Zadanie 1: (...);

* Zadanie 2: (...);

* Zadanie 3: (...);

* Zadanie 4: (...).

Dodatkowo część obiektów wyposażona zostanie w instalacje fotowoltaiczne o mocy (...), które będą produkowały energię na potrzeby (...).

Gmina (...) ma zawartą umowę z osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą - (...). Przedmiotem tej umowy jest zlecenie przedsiębiorstwu przez Gminę zadania własnego z zakresu gospodarki komunalnej, polegającego na świadczeniu usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych i innych odbiorców na obszarze Gminy (...), na bazie majątku Gminy przekazanego nieodpłatnie do eksploatacji przedsiębiorstwu.

Na podstawie tej umowy przedsiębiorstwo zobowiązane jest m.in. bieżąco utrzymywać i eksploatować na własny koszt mienie i urządzenia przekazane przez Gminę przedsiębiorstwu w celu jego utrzymania w dobrym stanie technicznym i zapewnienia odpowiedniej jakości i ciągłości dostaw wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony interesów odbiorców i usług z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. Przedsiębiorstwo zawiera z odbiorcami na terenie Gminy (...) umowy cywilnoprawne na świadczenie usług dostawy wody i odbioru ścieków, do świadczenia których wykorzystuje mienie udostępnione nieodpłatnie przez Gminę. Przychód z tytułu świadczonych usług jest przychodem przedsiębiorstwa.

W związku z zawartą umową z (...), powstała infrastruktura i wyposażenie w ramach projektu " (...)", zostanie nieodpłatnie udostępniona przedsiębiorstwu w celu jej eksploatacji na potrzeby świadczenia usług wodociągowych na terenie Gminy (...).

Wszystko to, co zostanie zrealizowane w ramach projektu, będzie stanowiło mienie komunalne Gminy, przy czym - jak wyżej już podkreślono - będzie ono udostępnione przez Gminę (...).

W związku z powyższym Gmina nie będzie osiągała żadnych dochodów. Gmina nie będzie wykorzystywać inwestycji do innych czynności niż jej nieodpłatne udostępnienie przedsiębiorstwu do eksploatacji.

Gmina (...) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki inwestycyjne będą wystawiane na Gminę (...). Nabyte towary i usługi w ramach przedmiotowego zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług VAT.

Pytanie

Czy Gminie (...) przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu pn.: "(...)"?

Państwa stanowisko w sprawie

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu dotyczącego rozbudowy stacji uzdatniania wody w Gminie (...).

Artykuł 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931), zwanej dalej ustawą stanowi, że opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że nabywane w ramach projektu towary i usługi będą ponoszone na cele niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Artykuł 87 ust. 1 ustawy stanowi:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L.Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym:

Krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych regulacji wynika, że organy władzy publicznej są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału, stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o samorządzie gminnym:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na swą specyfikę, jednostki samorządu terytorialnego nie są podmiotami zrównanymi z komercyjnymi przedsiębiorcami. Powyższe wynika chociażby z racji uprzywilejowania tych jednostek przez treść art. 15 ust. 6 ustawy i nieuznawania ich za podatnika w określonych okolicznościach, tj. w przypadku działania w charakterze organu władzy publicznej, którego przymiotu komercyjny przedsiębiorca nie posiada i którego działalność, co do zasady, jest opodatkowana w całości. Z tego też względu rozpatrując w zakresie podatku VAT kwestie uprawnień i obowiązków podmiotów, takich jak jednostki samorządu terytorialnego, należy mieć na względzie okoliczność, że podmioty te - co do zasady - w odniesieniu do niektórych czynności występują jako organ władzy publicznej i nie są uznawane za podatników stosownie do ww. art. 15 ust. 6 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że są Państwo czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Planują Państwo realizację projektu inwestycyjnego pn.: "(...)". Celem operacji jest poprawa jakości usług w zakresie dostaw wody oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy (...) poprzez rozbudowę (...) stacji uzdatniania wody wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Realizacja inwestycji będzie stanowić wykonywanie zadań własnych Gminy. Faktury dokumentujące poniesione wydatki inwestycyjne będą wystawiane na Gminę (...). Nabyte towary i usługi w ramach przedmiotowego zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług VAT.

Gmina (...) ma zawartą umowę z osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą - (...). Na podstawie tej umowy przedsiębiorstwo zobowiązane jest m.in. bieżąco utrzymywać i eksploatować na własny koszt mienie i urządzenia przekazane przez Gminę przedsiębiorstwu w celu jego utrzymania w dobrym stanie technicznym i zapewnienia odpowiedniej jakości i ciągłości dostaw wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony interesów odbiorców i usług z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. Przedsiębiorstwo zawiera z odbiorcami na terenie Gminy (...) umowy cywilnoprawne na świadczenie usług dostawy wody i odbioru ścieków, do świadczenia których wykorzystuje mienie udostępnione nieodpłatnie przez Gminę. Przychód z tytułu świadczonych usług jest przychodem przedsiębiorstwa.

W związku z zawartą umową z przedsiębiorstwem, powstała infrastruktura i wyposażenie w ramach projektu " (...)", zostanie nieodpłatnie udostępnione przedsiębiorstwu w celu jej eksploatacji na potrzeby świadczenia usług wodociągowych na terenie Gminy (...). Efekty realizacji projektu będą stanowić mienie komunalne Gminy, która jedynie użyczy i udostępni nieodpłatnie do administrowania i eksploatacji rozbudowane stacje uzdatniania wody (...).

Realizując inwestycję, Gmina nie będzie osiągała żadnych dochodów. Nie będzie również wykorzystywać inwestycji do innych czynności niż jej nieodpłatne udostępnienie przedsiębiorstwu do eksploatacji.

W tym miejscu wskazać należy, że w myśl art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.):

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Zatem umowa użyczenia jest z natury umową nieodpłatną. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy. Powyższe oznacza, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług, wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik, w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W analizowanej sprawie realizują Państwo projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody na terenie Gminy z zamiarem nieodpłatnego udostępnienia (...). Z opisu sprawy wynika, że powstała infrastruktura nie będzie wykorzystywana do opodatkowanej działalności gospodarczej Gminy. W takiej sytuacji nie możemy mówić o związku przyczynowo-skutkowym pomiędzy dokonywanymi zakupami, a czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, ponieważ już w momencie budowy infrastruktury, jej efekty będą przeznaczone do nieodpłatnego przekazania ww. przedsiębiorstwu.

Warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie rozbudowy stacji uzdatniania wody na terenie Gminy nie będzie spełniony, ponieważ zarówno nabywane towary i usługi, jak i efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane przez Państwa do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jak wynika z wniosku, po oddaniu wybudowanej infrastruktury do użytkowania przekażą ją Państwo nieodpłatnie na rzecz (...). Wszystko to, co zostanie zrealizowane w ramach projektu, będzie stanowiło mienie Gminy.

Zatem stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów, które zostaną następnie nieodpłatnie przekazane (...).

W związku z powyższym, Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu pn.: "(...)", ponieważ efekty powstałe w związku z realizacją inwestycji nie będą przez Państwa wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym Państwa stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl