0112-KDIL3.4012.367.2022.3.MBN - VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.367.2022.3.MBN VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług, w zakresie nieuznania Pana za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy działek wydzielonych z działki nr X oraz X/1, a także braku opodatkowania tych transakcji, jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek z dnia 15 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy nieuznania Pana za podatnika podatku VAT z tytułu dostawy działek wydzielonych z działki nr X oraz X/1, a także braku opodatkowania tych transakcji. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 22 listopada 2022 r. (wpływ 23 listopada 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego. Nie jest Pan zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W 2020 r. otrzymał Pan, w formie darowizny od ojca, będącego rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, nieruchomość gruntową w postaci niezabudowanej działki porośniętej trawą o powierzchni 1,34 ha (ziemia rolna klasy V i IVb).

Grunt, na którym znajdowała się ww. działka, nie był objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka nie była uzbrojona w żadne przyłączenia elektryczne, kanalizacje i pozostałe media.

Nabycie ww. działki w drodze darowizny nastąpiło do Pana majątku prywatnego. Działka nie została przez Pana wprowadzona do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez niego działalności. Po otrzymaniu darowizny nie podejmował Pan żadnych działań ulepszających jej stan, nie ponosił również żadnych nakładów zwiększających jej wartość.

W 2021 r. zdecydował się Pan na sprzedaż otrzymanej w darowiźnie działki w celu przeznaczenia środków z jej sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, jednakże z uwagi na jej dużą powierzchnię zdawał sobie sprawę, że nie zdoła znaleźć na nią kupca, w związku z czym dokonał podziału geodezyjnego nabytej działki na działki o mniejszej powierzchni umożliwiające ich sprzedaż.

Wskazuje Pan, iż zmuszony został do wystąpienia z wnioskiem o warunki zabudowy dla nabytej w drodze darowizny działki, z uwagi iż tylko nieruchomość posiadająca warunki zabudowy mogła zostać podzielona. Zgodnie bowiem z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), dalej: "ustawą o gospodarce nieruchomościami" w przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli:

1)

nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo

2)

jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nowo powstałym działkom nadano następujące numery geodezyjne:

1) X/9 - (...) m2,

2) X/8 - (...) m2,

3) X/7 - (...) m2,

4) X/6 - (...) m2,

5) X/5 - (...) m2,

6) X/4 - (...) m2,

7) X/3 - (...) m2,

8) X/2 - (...) m2,

9) X/1 - ok. (...) m2 - tę działkę zamierza Pan podzielić na 4 mniejsze działki - z tych samych względów co powyżej, został zmuszony do wystąpienia z wnioskiem o warunki zabudowy, by dokonać podziału działki - na dzień składania niniejszego wniosku decyzja ta została już wydana,

10) X/10 - droga dojazdowa - nieruchomość podzielona na 12 udziałów, aby każdy z nabywców miał po 1/12 udziału w ww. drodze.

W 2021 r. sprzedał Pan trzy nowo wydzielone działki (działkę nr X/9, X/8 oraz X/7), natomiast w roku 2022 r. - dwie działki (działkę nr X/6 oraz X/5), a środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży od razu przeznaczył na zakup mieszkania, w którym zamieszkał (wskazuje Pan, iż po zakupie mieszkania zostało mu ok 5 000 zł pochodzących ze sprzedaży, które zamierza przeznaczyć na drobne prace remontowe w zakupionym mieszkaniu - zachowując przy tym trzyletni okres, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Powyższa sprzedaż została dokonana w sposób bezpośredni, tj. bez korzystania z pośrednictwa wyspecjalizowanych podmiotów trudniących się obrotem nieruchomościami. Umieścił Pan jedynie informacje o chęci sprzedaży ww. działek na portalu (...) oraz umieścił swój numer telefonu na banerze znajdującym się na działkach. Wskazuje Pan, iż w związku ze sprzedażą ww. działek zostało Panu udzielone przez nabywców pełnomocnictwo do zarządu udziałem 1/12 części w nieruchomości drogowej stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym X/10 pozwalające na obciążenie jej służebnościami przesyłu na rzecz dostawców mediów. Udzielenie pełnomocnictw było warunkiem zawarcia umów sprzedaży - gdyby nie one, mogłoby dojść do sytuacji, gdy jeden z nabywców nie wyraziłby zgody na ustanowienie służebności przesyłu mediów, uniemożliwiając tym samym pozostałym nabywcom uzbrojenie swoich działek. Udzielone pełnomocnictwo było zatem zabezpieczeniem interesów nabywców, nie Pana.

Zamierza Pan sprzedać pozostałe działki, a środki finansowe z ich sprzedaży również przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe - zamierza Pan kupić mieszkanie w innym mieście, do którego w przyszłości prawdopodobnie zdecyduje się przeprowadzić. Nie wie Pan jeszcze za jaką kwotę zakupi mieszkanie, planuje jednak całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży działek przeznaczyć na jego zakup i remont - planowany zakup mieszkania i jego remont również nastąpi z zachowaniem trzyletniego okresu, o którym mowa w art. 121 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. W tym przypadku również Pan umieści jedynie informacje o chęci sprzedaży działek na portalu (...) oraz umieści swój numer telefonu na banerze znajdującym się na działkach. W tym przypadku również Pan otrzyma od nabywców pełnomocnictwo do zarządu udziałami w nieruchomości drogowej w celu sfinalizowania procesu przesyłu mediów, o którym mowa powyżej.

Końcowo wskazuje Pan, iż przedmiotowa działka była przez Pana ojca (darczyńcę) wydzierżawiana rolnikowi, który w zamian za symboliczne wynagrodzenie wykaszał trawę i przeznaczał ją na siano dla zwierząt. Po otrzymaniu darowizny nie interesował się Pan działką, nie dbał o jej stan i wygląd, w związku z czym zgodził się na kontynuowanie ww. dzierżawy.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 22 listopada 2022 r., w odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Które konkretnie działki są przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej? - prosimy, by wskazał Pan ich numery ewidencyjne.

2. Czy Pan jest jedynym właścicielem przedmiotowych nieruchomości?

3. W jaki sposób w całym okresie posiadania (od momentu nabycia do momentu zbycia) wykorzystywał/będzie Pan wykorzystywać działki mające być przedmiotem zbycia (proszę wskazać odrębnie do każdej z działek)?

4. Na jaki okres działka, otrzymana w formie darowizny, była/jest przez Pana wydzierżawiona rolnikowi? Jaka jest wysokość czynszu dzierżawnego?

5. Czy przedmiotowa działka była/jest wykorzystywana przez ww. rolnika na cele działalności rolniczej? Jeżeli tak, to należy wskazać, czy rolnik prowadził/prowadzi gospodarstwo rolne jako rolnik ryczałtowy zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.)?

6. Czy przedmiotowe nieruchomości zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Pana działalności gospodarczej?

7. Czy i jakie działania marketingowe podejmie Pan w celu sprzedaży przedmiotowych nieruchomości,

8. Czy dokonywał Pan wcześniej sprzedaży nieruchomości? Jeżeli tak, to należy podać odrębnie dla każdej sprzedanej nieruchomości:

* kiedy i w jaki sposób wszedł Pan w posiadanie tych nieruchomości,

* w jakim celu nieruchomości te zostały nabyte przez Pana,

* w jaki sposób nieruchomości te były wykorzystywane przez Pana od momentu wejścia w ich posiadanie do chwili sprzedaży,

* kiedy dokonał Pan ich sprzedaży i co było przyczyną ich sprzedaży,

* ile nieruchomości zostało sprzedanych i jakich (niezabudowanych czy zabudowanych, jeśli zabudowanych to były to nieruchomości mieszkalne czy użytkowe),

* na co zostały przeznaczone środki ze sprzedaży ww. nieruchomości?

9. Czy oprócz działek wymienionych we wniosku, planuje Pan w przyszłości dostawę innej nieruchomości? Należy wskazać kiedy i w jakiej ilości? Kiedy i w jakim celu zostały nabyte? Należy wskazać numery ewidencyjne tych nieruchomości.

10. Czy wszystkie działki będące przedmiotem wątpliwości są lub zostaną objęte do dnia zbycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Czy każda z działek jest/będzie przeznaczona pod zabudowę lub też w stosunku do tych działek do dnia zbycia została/zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy? Proszę udzielić informacji odrębnie do każdej z działek podając jej nr ewidencyjny,

11. Czy kiedykolwiek w celu sprzedaży nieruchomości podpisał /zamierza Pan podpisać, z przyszłym nabywcą, umowę przedwstępną? Jeżeli tak, należy wskazać wszystkie warunki ww. umowy/umów?

12. Czy w związku z planowaną sprzedażą działek została/zostanie zawarta Umowa Przedwstępna? Jeśli tak, to proszę wskazać jakie warunki zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży z niej wynikają/będą z niej wynikać.

13. Czy po zawarciu ewentualnych umów przedwstępnych, strona kupująca na działkach dokonywała/będzie dokonywać inwestycji infrastrukturalnych, które zwiększyły/zwiększą ich atrakcyjność jak np. uzbrojenie terenu w media, ogrodzenie, budowa lub utwardzenie drogi? Jeżeli tak, to prosimy wskazać jakich inwestycji dokonała/dokona od momentu podpisania umowy przedwstępnej do zawarcia umowy finalnej?

14. Czy przez zawarte we wniosku sformułowanie: Po otrzymaniu darowizny Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań ulepszających jej stan, nie ponosił również żadnych nakładów zwiększających jej wartość, należy rozumieć, że w całym okresie posiadania przez Pana przedmiotowej nieruchomości nie podejmował żadnych działań ulepszających stan tej nieruchomości, nie ponosił Pan żadnych nakładów zwiększających jej wartość (tj. nie podejmował Pan jakichkolwiek czynności wymagających zaangażowania własnych środków finansowych zmierzających do podniesienia wartości tego gruntu np. doprowadzenie mediów, uzbrojenie działek, ogrodzenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, itp.)?

15. Czy w stosunku do przedmiotowych nieruchomości poniósł/będzie Pan ponosić, oprócz podzielenia, wydzielenia drogi, jakiekolwiek inne nakłady w celu ich uatrakcyjnienia (np.: budowa lub utwardzenie drogi, uzbrojenie w media, ogrodzenie terenu, doprowadzenie mediów itp.)? jezeli tak, to prosimy wskazac jakie to były/będą działania.

16. Czy będzie Pan prowadził jakieś działania marketingowe w celu sprzedaży przedmiotowych działek (np. czy będzie Pan korzystał z biura nieruchomości, przygotowywał ogłoszenia lub oferty sprzedaży)? Jeżeli tak, to prosimy wskazać jakie to będą działania.

17. Jakie jest, wynikajace z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przeznaczenie przedmiotowych działek? - Czy w odniesieniu do wszystkich nieruchomości została/zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy i co z z tego dokumentu wynika? Informacji należy udzielić odrębnie w odniesieniu do każdej działki.

18. Jakie inne decyzje, pozwolenia (oprócz wydanej decyzji o warunkach zabudowy), zostaną wydane przed planowaną sprzedażą przedmiotowych nieruchomości (pozwolenie na budowę, warunki zabudowy dla podzielonych działek, decyzje na budowę, wjazdu na działki, warunki techniczne przyłączy: kanalizacyjnych, sanitarnych, energetycznych, deszczowych)?

19. Czy w odniesieniu do dokonanej już sprzedaży działek oraz planowanej sprzedaży działki/działek, udzielił lub zamierza Pan udzielić jakichkolwiek pełnomocnictw lub innych umocowań dla nabywcy? Jeżeli odpowiedź na pytanie jest twierdząca, to prosimy wskazać ich zakres, szczegółowo wymienić i opisać jakie postanowienia dotyczące planowanej transakcji sprzedaży działek wynikają/będą wynikać z udzielonego pełnomocnictwa lub innego umocowania (np. uzyskanie zgód, pozwoleń, opinii, decyzji itp.). Przy czym, nie należy załączać/przesyłać treści pełnomocnictw lub innych dokumentów lecz wskazać i opisać ww. informacje jako opis zdarzenia przyszłego.

20. Czy na moment sprzedaży prowadził/będzie Pan prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze?

- wskazał Pan, że:

1. Przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej działki o następujących numerach ewidencyjnych:

1) X/9 - (...) m2,

2) X/8- (...) m2,

3) X/7- (...) m2,

4) X/6- (...) m2,

5) X/5- (...) m2,

6) X/4- (...) m2,

7) X/3- (...) m2,

8) X/2- (...) m2,

9) X/11, X/12, X/13, X/14, X/14 (działki powstałe w wyniku podziału działki nr X/1 o powierzchni ok. (...) m2) - pierwotnie działka nr X/1 miała zostać podzielona na cztery mniejsze działki, co wskazywał Pan we wniosku. Ostatecznie jednak w wyniku podziału powstało pięć działek, o numerach jak powyżej.

10) X/10-droga dojazdowa.

2. Jest Pan jedynym właściciel przedmiotowych nieruchomości.

3. Zgodnie z prośbą organu, udziela Pan odpowiedzi na pytanie nr 3 odrębnie dla każdej z działek:

1) Działka nr X/9 - od momentu nabycia do momentu zbycia (w całym tym okresie) w żaden sposób nie wykorzystywał Pan działki. Jak wskazał Pan we wniosku, po otrzymaniu darowizny nie interesował się nią.

2) Działka nr X/8 - od momentu nabycia do momentu zbycia (w całym tym okresie) w żaden sposób nie wykorzystywał Pan działki. Jak wskazał Pan we wniosku, po otrzymaniu darowizny nie interesował się nią.

3) Działka nr X/7 - od momentu nabycia do momentu zbycia (w całym tym okresie) w żaden sposób nie wykorzystywał Pan działki. Jak wskazał Pan we wniosku, po otrzymaniu darowizny nie interesował się nią.

4) Działka nr X/6 - od momentu nabycia do momentu zbycia (w całym tym okresie) w żaden sposób nie wykorzystywał Pan działki. Jak wskazał Pan we wniosku, po otrzymaniu darowizny nie interesował się nią.

5) Działka nr X/5 - od momentu nabycia do momentu zbycia (w całym tym okresie) w żaden sposób nie wykorzystywał Pan działki. Jak wskazał Pan we wniosku, po otrzymaniu darowizny nie interesował się nią.

6) Działka nr X/4 - od momentu nabycia do momentu zbycia (w całym tym okresie) w żaden sposób nie wykorzystywał i nie zamierza Pan wykorzystywać działki.

7) Działka nr X/3 - od momentu nabycia do momentu zbycia (w całym tym okresie) w żaden sposób nie wykorzystywał i nie zamierza Pan wykorzystywać działki.

8) Działka nr X/2 - od momentu nabycia do momentu zbycia (w całym tym okresie) w żaden sposób nie wykorzystywał i nie zamierza Pan wykorzystywać działki.

9) Działka nr X/11 - od momentu nabycia do momentu zbycia (w całym tym okresie) w żaden sposób nie wykorzystywał i nie zamierza Pan wykorzystywać działki.

10) Działka nr X/12 - od momentu nabycia do momentu zbycia (w całym tym okresie) w żaden sposób nie wykorzystywał i nie zamierza Pan wykorzystywać działki.

11) Działka nr X/13 - od momentu nabycia do momentu zbycia (w całym tym okresie) w żaden sposób nie wykorzystywał i nie zamierza Pan wykorzystywać działki.

12) Działka nr X/14 - od momentu nabycia do momentu zbycia (w całym tym okresie) w żaden sposób nie wykorzystywał i nie zamierza Pan wykorzystywać działki.

13) Działka nr X/15 - od momentu nabycia do momentu zbycia (w całym tym okresie) w żaden sposób nie wykorzystywał i nie zamierza Pan wykorzystywać działki.

14) Działka X/10 - od momentu nabycia do momentu zbycia (w całym tym okresie) w żaden sposób nie wykorzystywał i nie zamierza Pan wykorzystywać działki.

4. Po otrzymaniu darowizny zgodził się Pan na kontynuowanie dzierżawy, która trwa do tej pory. Jak wskazał Pan we wniosku rolnik, który je dzierżawi wykasza trawę i przeznacza je na siano dla zwierząt, więc dla nabywców, którzy zakupi działki, a nie rozpoczęli jeszcze budowy domów, jest to korzystna sytuacji, z uwagi iż sami nie muszą ponosić kosztów utrzymania porządku na nieruchomości. Przed otrzymaniem darowizny działka wydzierżawiana była za symboliczne wynagrodzenie, które było pobierane przez darczyńcę i nie znam jego wysokości. Po otrzymaniu darowizny zaprzestał Pan pobierania tego wynagrodzenia.

5. Przedmiotowa działka nie była wykorzystywana przez ww. rolnika na cele działalności rolniczej. Rolnik ten wykaszał jedynie trawę, którą według Pana wiedzy przeznaczał na siano dla zwierząt.

6. Przedmiotowe nieruchomości nie zostały i nie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Pana działalności gospodarczej. Jak wskazał Pan we wniosku prowadzę działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego, a sprzedaż działek dokonuję jedynie w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

7. Jak wskazał Pan we wniosku, w celu sprzedaży przedmiotowych nieruchomości umieścił Pan jedynie informację o chęci sprzedaży na portalu (...) oraz umieścił Pan swój numer telefonu na banerze znajdującym się na działkach. Nie podejmował Pan żadnych działań marketingowych, w szczególności nie korzystałem z pośrednictwa wyspecjalizowanych podmiotów trudniących się obrotem nieruchomościami.

8. Nie dokonywał Pan wcześniej sprzedaży nieruchomości, w związku z tym pozostawia pytania zawarte w punkcie 8 wezwania bez odpowiedzi.

9. Oprócz działek wymienionych we wniosku nie planuje Pan w przyszłości dostawy innej nieruchomości.

10. Wszystkie działki będące przedmiotem wątpliwości nie są i nie zostaną objęte do dnia zbycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na żadną z działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy (w stosunku do działek, które zostały już sprzedane) i nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy (w stosunku do działek, które nie zostały jeszcze sprzedane). Decyzja o warunkach zabudowy została wydana na działkę nr X, tj. działkę pierwotną, która została przez Pana podzielona na mniejsze oraz na działkę nr X/1, która również została przez Pana podzielona. Jak wskazał Pan we wniosku był Pan zmuszony do wystąpienia o warunku zabudowy dla tych działek, z uwagi iż tylko nieruchomość posiadająca warunki zabudowy może zostać podzielona.

1) Działka nr X/9 - nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy,

2) Działka nr X/8 - nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy,

3) Działka nr X/7 - nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy,

4) Działka nr X/6 - nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy,

5) Działka nr X/5 - nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy,

6) Działka nr X/4 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

7) Działka nr X/3 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

8) Działka nr X/2 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

9) Działka nr X/11 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

10) Działka nr X/12 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

11) Działka nr X/13 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

12) Działka nr X/14 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

13) Działka nr X/15 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

14) Działka X/10 - nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

11. W celu sprzedaży nieruchomości nie podpisywał/nie zamierza Pan podpisywać z przyszłym nabywcą umowy przedwstępnej.

12. W związku z planowaną sprzedażą działek nie została/nie zostanie zawarta Umowa Przedwstępna.

13. W związku z planowaną sprzedażą działek nie została/nie zostanie zawarta Umowa Przedwstępna, tym samym pytanie nr 13 jest bezprzedmiotowe. Pozostawia je Pan zatem bez odpowiedzi.

14. Przez zawarte we wniosku sformułowanie: Po otrzymaniu darowizny Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań ulepszających jej stan, nie ponosił również żadnych nakładów zwiększających jej wartość, należy rozumieć, że w całym okresie posiadania przez Pana przedmiotowej nieruchomości nie podejmował Pan działań ulepszających stan tej nieruchomości, nie ponosił Pan żadnych nakładów zwiększających jej wartość (tj. nie podejmował Pan żadnych czynności wymagających zaangażowania własnych środków finansowych zmierzających do podniesienia wartości tego gruntu np. doprowadzenie mediów, uzbrojenie działek, ogrodzenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych itp.). Jak wskazał Pan we wniosku w związku ze sprzedażą ww. działek zostało Panu udzielone przez nabywców pełnomocnictwo do zarządu udziałem 1/12 części w nieruchomości drogowej stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym X/10 pozwalające na obciążenie jej służebnościami przesyłu na rzecz dostawców mediów. Udzielenie pełnomocnictw nastąpiło w trakcie sprzedaży (w umowie sprzedaży w formie aktu notarialnego) i było warunkiem zawarcia umów sprzedaży - gdyby nie one, mogłoby dojść do sytuacji gdy jeden z nabywców nie wyraziłby zgody na ustanowienie służebności przesyłu mediów uniemożliwiając tym samym pozostałym nabywcom uzbrojenie swoich działek. Udzielone pełnomocnictwo było zatem zabezpieczeniem interesów nabywców, nie Wnioskodawcy.

15. W stosunku do przedmiotowych nieruchomości nie ponosił/nie będzie Pan ponosił oprócz podzielenia, wydzielenia drogi, żadnych innych nakładów w celu ich uatrakcyjnienia.

16. Jak wskazał Pan we wniosku, w celu sprzedaży przedmiotowych nieruchomości umieścił Pan jedynie informację o chęci sprzedaży na portalu (...) oraz umieścił swój numer telefonu na banerze znajdującym się na działkach. Nie podejmował Pan żadnych działań marketingowych, w szczególności nie korzystał Pan z pośrednictwa wyspecjalizowanych podmiotów trudniących się obrotem nieruchomościami.

17. Wszystkie działki będące przedmiotem wątpliwości nie są i nie zostaną objęte do dnia zbycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na żadną z działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy (w stosunku do działek, które zostały już sprzedane) i nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy (w stosunku do działek, które nie zostały jeszcze sprzedane). Decyzja o warunkach zabudowy została wydana na działkę nr X, tj. działkę pierwotną, która została przeze mnie podzielona na mniejsze oraz na działkę nr X/1, która również została przeze mnie podzielona. Jak wskazałem we wniosku byłem zmuszony do wystąpienia o warunku zabudowy dla tych działek, z uwagi iż tylko nieruchomość posiadająca warunki zabudowy może zostać podzielona.

Zgodnie z wolą organu, odpowiedzi udzielę odrębnie dla każdej z działek:

1) Działka nr X/9 - nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy,

2) Działka nr X/8 - nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy,

3) Działka nr X/7 - nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy,

4) Działka nr X/6 - nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy,

5) Działka nr X/5 - nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy,

6) Działka nr X/4 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

7) Działka nr X/3 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

8) Działka nr X/2 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

9) Działka nr X/11 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

10) Działka nr X/12 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

11) Działka nr X/13 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

12) Działka nr X/14 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

13) Działka nr X/15 - nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy,

14) Działka X/10 - nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

18. Przed sprzedażą przedmiotowych nieruchomości nie zostały/nie zostaną wydane inne decyzje, pozwolenia. Wyjaśnia Pan, że decyzja o warunkach zabudowy została wydana na działkę nr X oraz X/1, czyli na działki pierwotne, które uległy podziałowi. Natomiast sprzedaży podlegają działki powstałe w wyniku podziału.

19. W odniesieniu do dokonanej już sprzedaży działek oraz planowanej sprzedaży działki/działek nie udzielił Pan i nie zmierza udzielać żadnych pełnomocnictw lub innych umocować dla nabywcy.

20. Na moment sprzedaż nie prowadził/nie będzie Pan prowadził działalności w zakresie usług deweloperskich ani innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Jak wskazał Pan we wniosku, prowadzi Pan działalność w zakresie pośrednictwa finansowego.

Pytania

1. Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT sprzedaż ww. działek podlega opodatkowaniu VAT, a Wnioskodawcę należy uznać za podatnika VAT z tytułu powyższych transakcji?

2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, tj. w przypadku uznania, że sprzedaż ww. działek podlega opodatkowaniu VAT, a Wnioskodawcę należy uznać za podatnika VAT z tytułu powyższych transakcji, to czy sprzedaż ta korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT?

Pana stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT sprzedaż ww. działek nie podlega opodatkowaniu VAT. a Wnioskodawcę nie należy uznać za podatnika VAT z tytułu powyższych transakcji.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1. rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z ww. przepisami, grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów - w rozumieniu art. 7 ustawy - podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. "Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności działa jako podatnik". (Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.324.2019.2.ZD).

Aby zatem dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyżej przywołanych przepisów wynika, że aby podmiot mógł zostać uznany za podatnika VAT musi dokonać czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z kolei warunkiem uznania działalności podmiotu za działalność gospodarczą jest wykonywanie jej w sposób ciągły i zorganizowany.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 lutego 2017 r. wskazał, że "pojęcie działalności gospodarczej, zdefiniowane w przepisach ustawy o VAT, ma charakter bardzo szeroki. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy o VAT), jako że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. O tym, że dokonujący sprzedaży gruntu działał w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, a nie w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykonując prawo własności, decyduje stopień jego aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, który wskazuje, że angażuje on środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (sygn. akt I FSK 1241/15).

Mając powyższe rozważania na względzie wskazać należy, iż Wnioskodawca nie podejmował żadnych kroków skutkujących zwiększeniem wartości działki otrzymanej w drodze darowizny. Jej podział nie miał na celu zwiększenia zysków ze sprzedaży, a jedynie umożliwienie jej dokonania Działkę o powierzchni 1,34 ha Wnioskodawca nie byłby w stanie sprzedaż, a jeżeli udałoby mu się znaleźć na nią nabywcę, potrwałoby to znacznie dłużej niż znalezienie nabywcy na działki o mniejszej powierzchni. Wnioskodawca chciał jak najszybciej sprzedać otrzymaną w darowiźnie działkę, w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych (zakup i remont mieszkania).

Działaniom Wnioskodawcy nie można przypisać zorganizowania ani również ciągłości, z uwagi iż nie trudni się on handlem nieruchomościami, a jedynie zamierza dokonać sprzedaży majątku osobistego. Sprzedaż działek jest czynnością związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Wnioskodawca korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, a czynność ta oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o VAT nie mają zastosowania.

Wnioskodawca w celu uzewnętrznienia chęci sprzedaży posiadanych działek umieścił jedynie ogłoszenia na portalach typu (...). Nie korzystał przy tym z usług agencji nieruchomości. Zamierza to również uczynić przed sprzedażą pozostałych trzech działek. Nie można jednak twierdzić, iż publikacja ogłoszeń sprzedaży działek wchodzących w skład majątku prywatnego jest czynnością profesjonalną czyniącą Wnioskodawcę handlowcem. Wnioskodawca musiał znaleźć sposób, by uzewnętrznić chęć sprzedaży działek co pozwoliłoby mu przyspieszyć realizację własnych celów mieszkalnych. Zgodnie z tezą Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowaną w wyroku z dnia 24 marca 2021 r., sygn. akt I FSK 1243/19 "za aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami nie można uznać umieszczenia ogłoszenia na portalu internetowym lub w gazecie o zasięgu lokalnym".

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca nie zajmował się nabytą w drodze darowizny działką, nie dbał o jej stan i wygląd. Zgodził się zatem na kontynuacje jej dzierżawy przez rolnika, który w zamian za symboliczne wynagrodzenie wykaszał trawę i przeznaczał ją na siano dla zwierząt. Nie czyni to jednak z Wnioskodawcy profesjonalnego podmiotu trudzącego się obrotem nieruchomościami. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 marca 2022 r., sygn. akt 1 SA/GI 1465/21 "Wydzierżawienie działki, dokonanie jej podziału na 4 działki mniejsze, wystąpienie o zgodę na urządzenie zjazdu na działkę w sytuacji kiedy podatniczka nie posiadała wjazdu na tą działkę, urządzenie drogi dojazdowej, wysypanie kamienia na części drogi dojazdowej, zgłoszenie do rozbiórki pozostałości po stodole są działaniami związanymi ze zwykłym wykonywaniem prawa własności i nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Są to działania racjonalne, mające na celu uzyskanie wyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości, związane z zarządem majątkiem prywatnym". Tożsame wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 23 lutego 2022 r., sygn. akt I SA/Op 550/21, w której stwierdzono, że "Okoliczność, iż podatnik wydzierżawił działki, nie może przesądzać o zakwalifikowaniu sprzedaży tych działek jako dostawy dokonanej w ramach prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT".

Stwierdzenie, czy dana osoba fizyczna, sprzedając działki gruntu działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami, wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą (powtarzalność czynności i zamiar wykazany obiektywnymi dowodami ich kontynuacji), a w konsekwencji zorganizowaną w celu uzyskiwania z tego tytułu stałego dochodu (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2022 r., sygn. akt I SA/Sz 886/21). Jak już wskazano, Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny działkę, którą w celu ułatwienia sprzedaży podzielił na kilka mniejszych. Wcześniej był jednak zmuszony do wystąpienia z wnioskiem o warunki zabudowy dla nabytej w drodze darowizny działki, z uwagi iż tylko nieruchomość posiadająca warunki zabudowy mogła zostać podzielona. Zgodnie bowiem z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), dalej: "ustawą o gospodarce nieruchomościami", w przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu _ podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli:

1)

nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo

2)

jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wnioskodawca, z uwagi na dużą powierzchnię otrzymanej w drodze darowizny działki, nie byłby w stanie znaleźć na nią kupca. Podział działki zdecydowanie ułatwił i przyspieszył sprzedaż posiadanej nieruchomości. Środki uzyskane ze sprzedaży 5 działek i środki finansowe, które uzyska ze sprzedaży pozostałych działek przeznaczył/przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Jak potwierdzają sądy administracyjne: "Nie można przyjmować, że podział działki na mniejsze każdorazowo wpisuje się w ciąg czynności, które przesądzają gospodarczy charakter działalności podatnika". (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 kwietnia 2021 r., sygn. akt I SA/GI 1681/20).

W zakresie udzielonego Wnioskodawcy pełnomocnictwa, wskazać natomiast należy, iż było ono warunkiem zawarcia umów sprzedaży - gdyby nie one, mogłoby dojść sytuacji gdy jeden z nabywców me wyraziłby zgody na ustanowienie służebności przesyłu mediów uniemożliwiając tym samym pozostałym nabywcom uzbrojenie swoich działek. Udzielone pełnomocnictwo było zatem zabezpieczeniem interesów nabywców, nie Wnioskodawcy. Na co wskazują sądy administracyjne, udzielonego pełnomocnictwa, u którego podstaw leży zabezpieczenie interesów nabywcy, nie sprzedawcy działek, nie można traktować jako czynność przesądzającej o gospodarczym charakterze sprzedaży działek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, w wyroku z dnia 23 września 2021 r., sygn. akt I SA/Po 356/21, stanął na stanowisku, że: "Jeżeli zatem konkretny podmiot zainteresowany nabyciem nieruchomości zawiera umowę przedwstępną, oferuje określoną cenę, ale domaga się udzielenia pełnomocnictwa do dokonania określonych czynności dla upewnienia się czy nieruchomość spełnia jego wymogi, to - zdaniem Sądu - nie można tego utożsamiać z podjęciem przez dotychczasowego właściciela nieruchomości prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w i 2 u.p.t.u.".

W tym miejscu przytoczyć również należy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2022 r., sygn. akt I FSK 645/21, w którym skład orzekający zwrócił uwagę, że: "Przed sprzedażą nieruchomości właściciel może podejmować różne działania przygotowawcze, np. w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego wystąpić o wydanie decyzji w sprawie warunków zagospodarowania nieruchomości, wystąpić o zatwierdzenie podziału nieruchomości na mniejsze działki budowlane i doprowadzenie do wydzielenia działki pod drogę, oraz inicjować postępowania administracyjne w sprawie zmiany funkcji nieruchomości z rolnej na budowlaną. Tego rodzaju działania oraz ilość wydzielonych działek, same przez się nie dają jednak podstaw do kwalifikowania, że są one typowe dla działań «handlowca», tj. podatnika podatku od towarów i usług".

Wnioskodawca nie zamierza uczynić ze zbycia działek źródła stałe przychodu, nie zamierza trudnić się obrotem nieruchomościami. Jak skonstatował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 17 czerwca 2021 r., sygn. akt I SA/OI 277/21 "Nie jest działalnością handlową sprzedaż majątku osobistego (prywatnego), który nie został nabyty w celach odsprzedaży (w celach handlowych), lecz dla spożytkowania w celach prywatnych". Wnioskodawca, jak już wskazano, otrzymał działkę w drodze darowizny. Nie zakupił jej w celach odsprzedaży. Dokonując jej sprzedaży kieruje się wyłącznie swoimi celami prywatnymi i realizacją własnych celów mieszkalnych.

Mając powyższe na względzie, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT sprzedaż ww. działek nie podlega opodatkowaniu VAT, a Wnioskodawcę nie należy uznać za podatnika VAT z tytułu powyższych transakcji.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, tj. w przypadku uznania, że sprzedaż ww. działek podlega opodatkowaniu VAT, a Wnioskodawcę należy uznać za podatnika VAT z tytułu powyższych transakcji, to sprzedaż ta korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W celu zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

1)

towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

2)

przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Pierwszy warunek jest w niniejszej sprawie spełniony. Działka, którą otrzymał Wnioskodawcy w drodze darowizny służyła wyłącznie działalności zwolnionej i w żadnym momencie posiadania przez Wnioskodawcę tej działki nie zostało zmienione jej wykorzystywanie - działka jeszcze przed dokonaniem darowizny była wydzierżawiana rolnikowi, który w zamian za symboliczne wynagrodzenie wykaszał trawę i przeznaczał ją na siano dla zwierząt. Dzierżawa ta była kontynuowana również po dokonanej darowiźnie, tj. gdy działka znajdowała się w posiadaniu Wnioskodawcy.

Drugi warunek zastosowania zwolnienia z VAT również jest spełniony. Przy nabyciu działki (w drodze darowizny) Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Darowizna działki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem nie stanowiła czynności opodatkowanej podatkiem VAT w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lutego 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.937.2020.1.ASZ "W rozpatrywanej sprawie działka nr x nie była wykorzystywana do działalności zwolnionej od podatku VAT, a zatem zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, nie znajdzie zastosowania do jej zbycia". A contrario, jeżeli działka była wykorzystywana do działalności zwolnionej od podatku VAT, zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, znajduje zastosowanie, co ma miejsce w niniejszej sprawie. Bez znaczenia pozostaje natomiast fakt, kto wykorzystywał działkę będącą przedmiotem sprzedaży do czynności zwolnionych od podatku VAT, tj. czy był to jej właściciel - Wnioskodawca, czy też inny podmiot. Przepisy nie zastrzegają bowiem, że wykorzystywanie na cele zwolnione ma być dokonywane przez właściciela towaru.

Mając powyższe na względzie, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, tj. w przypadku uznania, że sprzedaż ww. działek podlega opodatkowaniu VAT, a Wnioskodawcę należy uznać za podatnika VAT z tytułu powyższych transakcji, to sprzedaż ta korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy,

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy,

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie nieruchomości gruntowej (działki), traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy,

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy,

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Należy jednak wskazać, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Według art. 15 ust. 1 ustawy

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy,

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT istotne jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Z przytoczonych regulacji wynika, że podatnikiem podatku od towarów i usług może być każda osoba, która okazjonalnie dokonuje czynności opodatkowanych, przy czym czynności te winny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza, tj. wszelką działalnością producentów, handlowców i osób świadczących usługi, włącznie z działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów, jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zatem dostawa towarów, w tym grunty podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotne dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zasadne jest zatem wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, aportu, darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

Należy mieć na uwadze, że dla uznania danego majątku za prywatny, istotny jest sposób jego wykorzystania i charakter działań podejmowanych w odniesieniu do niego w całym okresie posiadania przez dany podmiot. Aby majątek uznać za prywatny musi być on w całym okresie posiadania wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej wyłącznie do celów prywatnych. "Majątek prywatny", to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z 21 kwietnia 2005 r. sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny, to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

Każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania towaru (np. nieruchomości) dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, powinien być uznany za podatnika tego podatku. Tym samym, wykorzystywanie majątku prywatnego stanowi również działalność gospodarczą, jeżeli jest dokonywane dla celów zarobkowych. Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży, w tym również nieruchomości, jest ustalenie m.in. czy majątek został nabyty i faktycznie wykorzystany na potrzeby osobiste, czy też z przeznaczeniem do działalności gospodarczej.

W kontekście powyższych rozważań nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, a tylko np. wyzbywa się majątku osobistego. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Zatem w kwestii opodatkowania sprzedaży działek istotne jest, czy w danej sprawie Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży gruntów podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Przejawem takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym, na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą, sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie - zdaniem Trybunału - okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

Inaczej jest natomiast - wyjaśnił Trybunał - w przypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy.

Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Ze wskazanych regulacji wynika, że w świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów, budynków i budowli) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Z opisu sprawy wynika, że jest Pan osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego. Nie jest Pan zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W 2020 r. otrzymał Pan, w formie darowizny od ojca, będącego rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, nieruchomość gruntową w postaci niezabudowanej działki porośniętej trawą o powierzchni 1,34 ha (ziemia rolna klasy V i IVb).

Grunt, na którym znajdowała się ww. działka, nie był objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka nie była uzbrojona w żadne przyłączenia elektryczne, kanalizacje i pozostałe media.

Nabycie ww. działki w drodze darowizny nastąpiło do Pana majątku prywatnego. Działka nie została przez Pana wprowadzona do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez niego działalności. Po otrzymaniu darowizny nie podejmował Pan żadnych działań ulepszających jej stan, nie ponosił również żadnych nakładów zwiększających jej wartość.

W 2021 r. zdecydował się Pan na sprzedaż otrzymanej w darowiźnie działki w celu przeznaczenia środków z jej sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, jednakże z uwagi na jej dużą powierzchnię zdawał sobie sprawę, że nie zdoła znaleźć na nią kupca, w związku z czym dokonał podziału geodezyjnego nabytej działki na działki o mniejszej powierzchni umożliwiające ich sprzedaż.

Wskazuje Pan, iż zmuszony został do wystąpienia z wnioskiem o warunki zabudowy dla nabytej w drodze darowizny działki, z uwagi iż tylko nieruchomość posiadająca warunki zabudowy mogła zostać podzielona.

Nowo powstałym działkom nadano następujące numery geodezyjne:

1) X/9 - (...) m2,

2) X/8 - (...) m2,

3) X/7 - (...) m2,

4) X/6 - (...) m2,

5) X/5 - (...) m2,

6) X/4 - (...) m2,

7) X/3 - (...) m2,

8) X/2 - (...) m2,

9) X/11, X/12, X/13, X/14, X/14 (działki powstałe w wyniku podziału działki nr X/1 o powierzchni ok. (...) m2,

10) X/10 - droga dojazdowa - nieruchomość podzielona na 12 udziałów, aby każdy z nabywców miał po 1/12 udziału w ww. drodze.

Jest Pan jedynym właściciel przedmiotowych nieruchomości. W 2021 r. sprzedał Pan trzy nowo wydzielone działki (działkę nr X/9, X/8 oraz X/7), natomiast w roku 2022 r. - dwie działki (działkę nr X/6 oraz X/5), a środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży od razu przeznaczył na zakup mieszkania, w którym zamieszkał.

Powyższa sprzedaż została dokonana w sposób bezpośredni, tj. bez korzystania z pośrednictwa wyspecjalizowanych podmiotów trudniących się obrotem nieruchomościami. Umieścił Pan jedynie informacje o chęci sprzedaży ww. działek na portalu (...) oraz umieścił swój numer telefonu na banerze znajdującym się na działkach. W związku ze sprzedażą ww. działek zostało Panu udzielone przez nabywców pełnomocnictwo do zarządu udziałem 1/12 części w nieruchomości drogowej stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym X/10 pozwalające na obciążenie jej służebnościami przesyłu na rzecz dostawców mediów. Udzielenie pełnomocnictw było warunkiem zawarcia umów sprzedaży - gdyby nie one, mogłoby dojść do sytuacji gdy jeden z nabywców nie wyraziłby zgody na ustanowienie służebności przesyłu mediów uniemożliwiając tym samym pozostałym nabywcom uzbrojenie swoich działek. Udzielone pełnomocnictwo było zatem zabezpieczeniem interesów nabywców, nie Pana.

Zamierza Pan sprzedać pozostałe działki, a środki finansowe z ich sprzedaży również przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe - zamierza Pan kupić mieszkanie w innym mieście. W tym przypadku również Pan umieści jedynie informacje o chęci sprzedaży działek na portalu (...) oraz umieści swój numer telefonu na banerze znajdującym się na działkach. W tym przypadku również Pan otrzyma od nabywców pełnomocnictwo do zarządu udziałami w nieruchomości drogowej w celu sfinalizowania procesu przesyłu mediów, o którym mowa powyżej.

Przedmiotowa działka była przez Pana ojca (darczyńcę) wydzierżawiana rolnikowi, który w zamian za symboliczne wynagrodzenie wykaszał trawę i przeznaczał ją na siano dla zwierząt, nie była wykorzystywana przez ww. rolnika na cele działalności rolniczej. Po otrzymaniu darowizny nie interesował się Pan działką, nie dbał o jej stan i wygląd, w związku z czym zgodził się na kontynuowanie ww. dzierżawy, która trwa do tej pory. Jednak po otrzymaniu darowizny zaprzestał Pan pobierania wynagrodzenia.

Od momentu nabycia do momentu zbycia w żaden sposób nie wykorzystywał Pan działek i nie zamierza Pan wykorzystywać przedmiotowych działek

Nie dokonywał Pan wcześniej sprzedaży nieruchomości i oprócz działek wymienionych we wniosku nie planuje Pan w przyszłości dostawy innej nieruchomości.

Wszystkie działki będące przedmiotem wątpliwości nie są i nie zostaną objęte do dnia zbycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na żadną z działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy (w stosunku do działek, które zostały już sprzedane) i nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy (w stosunku do działek, które nie zostały jeszcze sprzedane). Decyzja o warunkach zabudowy została wydana na działkę nr X, tj. działkę pierwotną, która została przez Pana podzielona na mniejsze oraz na działkę nr X/1, która również została przez Pana podzielona.

W celu sprzedaży nieruchomości nie podpisywał/nie zamierza Pan podpisywać z przyszłym nabywcą umowy przedwstępnej.

W całym okresie posiadania przez Pana przedmiotowej nieruchomości nie podejmował Pan działań ulepszających stan tej nieruchomości, nie ponosił Pan żadnych nakładów zwiększających jej wartość (tj. nie podejmował Pan żadnych czynności wymagających zaangażowania własnych środków finansowych zmierzających do podniesienia wartości tego gruntu np. doprowadzenie mediów, uzbrojenie działek, ogrodzenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych itp.). W stosunku do przedmiotowych nieruchomości nie ponosił/nie będzie Pan ponosił oprócz podzielenia, wydzielenia drogi, żadnych innych nakładów w celu ich uatrakcyjnienia.

Przed sprzedażą przedmiotowych nieruchomości nie zostały/nie zostaną wydane inne decyzje, pozwolenia.

W odniesieniu do dokonanej już sprzedaży działek oraz planowanej sprzedaży działki/działek nie udzielił Pan i nie zmierza udzielać żadnych pełnomocnictw lub innych umocować dla nabywcy.

Pana wątpliwości dotyczą kwestii uznania go za podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym uznania czynności sprzedaży dziełek za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uznanie, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Jak wyjaśniono wyżej w przypadku osób fizycznych, które dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej, należy szczególnie wnikliwie przeanalizować okoliczności, w jakich będzie realizowana transakcja. Co do zasady osoby fizyczne, które dokonują transakcji w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykluczone są z grona podatników VAT.

W niniejszej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że dokonując dostawy działek wystąpi Pan w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT nie wystarczy stwierdzić jedynie dostawy towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że z całokształtu okoliczności sprawy nie wynika taka aktywność z Pana strony, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Zatem należy uznać, że obecnie planowana sprzedaż działek, podobnie jak wcześniej dokonana sprzedaż kilku działek, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej Pana aktywności w przedmiocie zbycia opisanych nieruchomości, która jest porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Nie występuje bowiem ciąg zdarzeń, które jednoznacznie przesądzają, że dostawa przedmiotowych nieruchomości wypełnia przesłanki działalności gospodarczej. Jak wynika z całokształtu okoliczności sprawy, nie podejmował/nie będzie podejmować aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami, które świadczyłyby o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez handlowców.

Ponadto z treści wniosku wynika, że Pana ojciec wydzierżawiał działkę nr X. Natomiast Pan udostępnia ją nadal, jednak nie pobierał Pan i nie pobiera wynagrodzenia z tytułu udostępnienia ww. działki.

Na mocy art. 693 § 1 ustawy - Kodeks cywilny,

przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Stosownie do treści powyższego przepisu, dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierana pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Z kolei, umowa użyczenia jest z natury umową nieodpłatną. Zgodnie bowiem z art. 710 Kodeksu cywilnego,

przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Istotnymi cechami takiej umowy są zatem dwa elementy: oddanie rzeczy do używania na pewien czas oraz nieodpłatność.

W uzupełnieniu opisu sprawy, wyjaśniła Pan iż dzierżawa działek objętych zakresem pytania nie miała charakteru odpłatnego. Zatem, biorąc pod uwagę ww. definicje z Kodeksu cywilnego uznać należy, że w przedmiotowej sprawie działki były przedmiotem nieodpłatnego udostępnienia (użyczenia), a nie przedmiotem umowy dzierżawy.

stwierdza się, zatem iż przedmiotowa nieodpłatna dzierżawa gruntu (nieskutkująca korzyścią majątkową) nosi znamiona użyczenia i nie została dokonana dla celów zarobkowych.

W związku z powyższym, ww. udostępnienie działki przez Pana nie stanowi działalności gospodarczej.

W treści złożonego wniosku wskazał Pan również, że w związku ze sprzedażą ww. działek zostało Panu udzielone przez nabywców pełnomocnictwo do zarządu udziałem 1/12 części w nieruchomości drogowej stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym X/10 pozwalające na obciążenie jej służebnościami przesyłu na rzecz dostawców mediów. Udzielenie pełnomocnictw było warunkiem zawarcia umów sprzedaży - gdyby nie one, mogłoby dojść do sytuacji, gdy jeden z nabywców nie wyraziłby zgody na ustanowienie służebności przesyłu mediów, uniemożliwiając tym samym pozostałym nabywcom uzbrojenie swoich działek. Udzielone pełnomocnictwo było zatem zabezpieczeniem interesów nabywców, nie Pana.

Pomimo, że ustanowienie Pana pełnomocnikiem stanowiło warunek zawarcia umowy sprzedaży, to jednak ta czynność nie wpływała na Pana aktywność co do sprzedaży działek, tylko było związane z późniejszym zarządzaniem własnością kupujących.

Ponadto wskazuje pan, że nie udzielał i nie zamierza udzielać pełnomocnictwa do działania w jego imieniu przy czynnościach związanych ze sprzedażą działek, a także nie zawarł ani nie zamierza zawrzeć umowy przedwstępnej sprzedaży przedmiotowych działek.

Wobec powyższego, w rozpatrywanej sprawie, sprzedaż działek powstałych z podziału działki nr X oraz X/1, można uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Dokonując dostawy działek korzystać będzie Pan z przysługującego Mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, co oznacza, że nie wypełni Pan przesłanek zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy i nie wystąpi w roli podatnika podatku od towarów i usług. Skutkiem powyższego transakcje zbycia ww. działek nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, brak jest przesłanek uznania Pana za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, a sprzedaż działek powstałych z podziału działki nr X i X/1 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym Pana stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie odstąpiono od udzielenia odpowiedzi na pytanie nr 2, gdyż oczekiwał Pan odpowiedzi na nie w przypadku, gdy Organ nie zgodzi się z Pana stanowiskiem i od sprzedaży działek będzie naliczony podatek VAT.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotem niniejszego interpretacji jest ocena Pana stanowiska w zakresie pytań nr 1 i 2, dotyczących podatku od towarów i usług. Natomiast w zakresie pytania nr 3, dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, wniosek został rozpatrzony odrębnie.

Odnosząc się do powołanych przez Państwa wyroków sądów należy zauważyć, iż wyroki sądów, są to rozstrzygnięcia odnoszące się do indywidualnych spraw i co do zasady wiążą one strony postępowania w tych konkretnych, indywidualnych sprawach nie rozciągając swojego oddziaływania na inne, choćby podobne lub zbieżne sprawy. Zatem powołane orzeczenia nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl