0112-KDIL3.4012.344.2022.1.MC - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu zakupu sprzętu medycznego

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.344.2022.1.MC Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu zakupu sprzętu medycznego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek (data wniosku 8 września 2022 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w fakturach otrzymanych w ramach realizowanego projektu.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność leczniczą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej.

Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn.: "(...)".

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości leczenia (...). Zakup będzie obejmował sprzęt medyczny dla pacjentów wymagających hospitalizacji i leczenia operacyjnego w ramach prowadzonej działalności leczniczej Wnioskodawcy.

Planowana inwestycja obejmowała będzie zakup sprzętu dla oddziałów szpitalnych, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz zespołu sal operacyjnych. Planowany do zakupu sprzęt medyczny będzie się charakteryzował podwyższonymi cechami użytkowymi - łóżka szpitalne, łóżka anestezjologiczne oraz stoły operacyjne przystosowane będą do możliwości leczenia pacjentów o wadze do ok. 250 kg. Nowy sprzęt medyczny pozwoli na rozszerzenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w czasie hospitalizacji pacjentów oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pacjentów i ergonomię pracy personelu medycznego.

Wnioskodawca, w ramach realizacji projektu poniesie wydatki na zakup środków trwałych (sprzęt medyczny) oraz na koszty promocji projektu.

Na fakturach potwierdzających dokonanie ww. zakupów i poniesienie ww. kosztów Wnioskodawca widnieć będzie jako nabywca.

Planowany okres realizacji projektu to drugie półrocze 2022 r. - I półrocze 2023 r. Podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykorzystywanie przedmiotu projektu do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia wyłącznie zgodnie z celem projektu, w związku z czym przedmiot projektu wykorzystywany będzie wyłącznie do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez podmiot leczniczy (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT). Przedmiot projektu będzie więc wykorzystywany wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Przedmiot projektu w żaden sposób nie będzie wykorzystywany do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług i co miesiąc przesyła plik jpk-vat7.

Ponad 99% przychodów wnioskodawcy pochodzi ze świadczenia usług medycznych zwolnionych z podatku VAT.

Pytanie

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, naliczonego w fakturach VAT, otrzymanych w ramach realizowanego projektu, od podatku VAT należnego wynikającego z wystawionych faktur VAT dokumentujących sprzedaż opodatkowaną?

Państwa stanowisko w sprawie

Wnioskodawca, w ramach realizacji projektu poniesie wydatki na zakup środków trwałych (sprzęt medyczny) oraz na koszty promocji projektu. Przedmiot projektu wykorzystywany będzie wyłącznie do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez podmiot leczniczy (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT). Przedmiot projektu będzie więc wykorzystywany wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Przedmiot projektu w żaden sposób nie będzie wykorzystywany do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach VAT, otrzymanych w ramach realizowanego projektu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wedle którego podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony jedynie w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług, wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik, w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 tej ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Państwa wątpliwości dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym więc warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie, warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ - jak Państwo wskazali w opisie sprawy - towary i usługi zakupione na potrzeby realizacji projektu będą służyły wyłącznie do czynności zwolnionych od opodatkowania podatkiem od towarów i usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 18, ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, nie mają Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu ich dokonywania.

Podsumowując, nie mają Państwo prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług zakupionych w związku z realizacją projektu pn.: "(...)", ponieważ efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Zatem, nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy.

Tym samym, Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii, czy czynności (działalność) Wnioskodawcy, z którymi związane są nabycia w ramach realizowanego projektu, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18, 18a, 19, 19a, 20 ustawy, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie. Stwierdzenie to przyjęto jako element stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl