0112-KDIL3.4012.309.2022.1.MC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.309.2022.1.MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zakresie możliwości ponownego udokumentowania transakcji mającej na celu naprawienie zaistniałego błędu poprzez skorygowanie paragonów czy wystawienie faktur korygujących na rzecz podatnika VAT, gdzie w pierwotnej wersji wydano paragony fiskalne i faktury niezawierające NIP - jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 10 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie:

* prawidłowego udokumentowania podatkowego transakcji poprzez:

- wpis w ewidencji oczywistych omyłek i skorygowanie wystawionych paragonów do zera, jak również skorygowanie wystawionych faktur zaliczkowych do zera, a następnie wystawienie dla kontrahenta faktur VAT zawierających numer NIP kontrahenta.

- wpis w ewidencji oczywistych omyłek i skorygowanie wystawionych paragonów do zera, a następnie skorygowanie wystawionych faktur zaliczkowych poprzez wskazanie numeru NIP kontrahenta.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie montażu ogrzewania podłogowego, montażu pomp ciepła, instalacji wod-kan oraz instalacji mechanicznej. Z usług Wnioskodawcy zdecydowała się skorzystać Pani H. L.

Pomiędzy stronami zawarta była umowa. W pozycji NIP (PESEL) zostało wskazane: (...). Żadna z opcji (NIP lub PESEL) nie została skreślona.

Na komunikatorze (...) Wnioskodawca otrzymał od kontrahenta dane do faktury: "(...) L. H. (...).

W celu podatkowego udokumentowania zdarzenia Wnioskodawca zaksięgował ww. transakcje na kasie fiskalnej oraz wystawił faktury zaliczkowe na osobę fizyczną. Wystawione paragony nie mają adnotacji o numerze NIP lub PESEL.

Faktury zostały wystawione w dniu (...) 2021 r.

Faktury zostały wysłane do klienta, który po ich otrzymaniu nie kwestionował ich prawidłowości. Na podstawie faktur zaliczkowych zostały dokonane płatności.

Od transakcji został przez Wnioskodawcę odprowadzony podatek VAT w stawce 23%.

(...) 2022 r. biuro księgowe kontrahenta wskazało, że faktury zaliczkowe zostały błędnie wystawione ponieważ nie zawierają numeru NIP H. L., która prowadzi działalność gospodarczą.

Wnioskodawca zdał sobie wówczas sprawę, że błędnie zakwalifikował podany numer jako numer PESEL podczas, gdy był to numer NIP. W związku z tym zaszła konieczność skorygowania dokumentów księgowych.

Pytania

1. Czy Wnioskodawca w opisanej sytuacji w celu prawidłowego udokumentowania podatkowego transakcji powinien w ewidencji oczywistych omyłek skorygować wystawione paragony do zera, jak również skorygować wystawione faktury zaliczkowe do zera, a następnie wystawić na kontrahenta fakturę VAT zawierającą numer NIP kontrahenta?

2. Czy Wnioskodawca w opisanej sytuacji w celu prawidłowego udokumentowania podatkowego transakcji powinien w ewidencji oczywistych omyłek skorygować wystawione paragony do zera, a następnie skorygować wystawione faktury zaliczkowe poprzez wskazanie numeru NIP kontrahenta?

Państwa stanowisko w sprawie

ad. 1 - Tak, Wnioskodawca powinien w ewidencji omyłek wyzerować paragon i skorygować do zera faktury zaliczkowe, a następnie wystawić faktury na dane działalności gospodarczej ad. 2 - Nie, paragony nie zawierały numeru NIP i nawet po ich wprowadzeniu do ewidencji omyłek nie będzie możliwości skorygowania dotychczas wystawionych faktur zaliczkowych na dane osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

UZASADNIENIE

§ 3 rozporządzania w sprawie kas rejestrujących

1. Podatnicy prowadzą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, że kasa spełnia funkcje wymienione odpowiednio w art. 111 ust. 6a lub w art. 145a ust. 2 ustawy oraz wymagania techniczne (kryteria i warunki techniczne) dla kas wyłącznie w trybie fiskalnym pracy tej kasy, po dokonaniu jej fiskalizacji.

2. Nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług.

3. Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości albo części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:

1)

datę sprzedaży;

2)

nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;

3)

termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;

4)

wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;

5)

zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;

6)

dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;

7)

protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

4. W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji;

1)

błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego);

2)

krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4. podatnik ewidencjonuje przy użyciu kasy sprzedaż w prawidłowej wysokości.

Artykuł 106b ust. 5 ustawy VAT.

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5 organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Artykuł 106j ustawy VAT.

1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1)

podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,

2)

(uchylony).

3)

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań.

4)

dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4.

5)

stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

2. Faktura korygująca powinna zawierać:

1)

(uchylony);

2)

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2a) numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca - w przypadku faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanei;

3)

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a)

określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5.

b)

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4)

(uchylony);

5)

jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6)

w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

2a. Faktura korygująca może zawierać:

1)

wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo "KOREKTA";

2)

przyczynę korekty.

3. W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny, może wystawić fakturę korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, która:

1)

zawiera dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany opust lub udzielana obniżka;

2)

może nie zawierać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą

* w przypadku gdy korekta dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług.

4. Fakturę korygującą fakturę ustrukturyzowaną wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej.

W ocenie Wnioskodawcy z uwagi na to, że doszło do oczywistej omyłki wobec błędnego uznania numeru NIP za numer PESEL i wystawienia paragonu fiskalnego konieczne jest dokonanie korekty ewidencji z zaznaczeniem błędnej sprzedaży poprzez "wyzerowanie" paragonów (z uwagi na to, że nie doszło do sprzedaży na rzecz osoby fizycznej a na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).

Po dokonaniu korekty ewidencji konieczna jest również korekta wystawionych faktur zaliczkowych, które były wystawione do paragonów poprzez ich wyzerowanie, a następnie wystawienie prawidłowej faktury obejmującej numer NIP nabywcy usługi.

W ocenie Wnioskodawcy nie jest możliwa korekta wystawionych faktur poprzez ich uzupełnienie numerem NIP ponieważ wystawione paragony nie zawierały numeru NIP, a to mogłoby rodzić dla Wnioskodawcy dodatkowe zobowiązanie podatkowe zgodnie z art. 106 ust. 6 ustawy VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie możliwości skorygowania wystawionych paragonów jak i faktur na rzecz podatnika VAT, do paragonów fiskalnych i faktur niezawierających NIP jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do art. 111 ust. 1b ustawy:

w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wykazuje się dane o sprzedaży, zawarte w dokumentach wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym określające przedmiot opodatkowania, wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz dane służące identyfikacji poszczególnych sprzedaży, w tym numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy:

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

Sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1625) zwanego dalej rozporządzeniem.

§ 2 pkt 16 rozporządzenia stanowi, że:

Przez paragon fiskalny albo fakturę rozumie się dokument fiskalny wystawiany przy użyciu kasy dla nabywcy, potwierdzający dokonanie sprzedaży.

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia:

Podatnicy prowadzą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, że kasa spełnia funkcje wymienione odpowiednio w art. 111 ust. 6a lub w art. 145a ust. 2 ustawy oraz wymagania techniczne (kryteria i warunki techniczne) dla kas, wyłącznie w trybie fiskalnym pracy tej kasy, po dokonaniu jej fiskalizacji.

Natomiast w myśl § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia:

Podatnicy, prowadząc ewidencję wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności, z zastrzeżeniem § 12.

Jak wynika z § 25 ust. 1 rozporządzenia:

W przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji przy użyciu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii paragon fiskalny zawiera co najmniej:

1)

imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

2)

numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

3)

numer kolejny wydruku;

4)

datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;

5)

oznaczenie "PARAGON FISKALNY";

6)

nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;

7)

cenę jednostkową towaru lub usługi;

8)

ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

9)

wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują;

10)

wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów;

11)

wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym;

12)

łączną wysokość podatku;

13)

łączną wartość sprzedaży brutto;

14)

oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto;

15)

kolejny numer paragonu fiskalnego;

16)

numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;

17)

numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy - na żądanie nabywcy;

18)

logo fiskalne i numer unikatowy.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców. Odbiorcami tymi są:

* osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oraz

* rolnicy ryczałtowi.

Zatem obowiązek stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących zależy od statusu podmiotu, który nabywa świadczenia od podatnika. Jeżeli usługę lub towar nabywa podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1, to podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Tym samym obowiązek ten nie wystąpi w przypadku sprzedaży na rzecz firm, przedsiębiorstw, organizacji, bowiem sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą należy udokumentować fakturą VAT. Jednocześnie przepisy ustawy nie zabraniają ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących na rzecz ww. podmiotów.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Jak stanowi art. 106b ust. 3 ustawy:

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1)

czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, z wyjątkiem:

a)

czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4,

b)

czynności, o których mowa w art. 106a pkt 3 i 4,

1a) otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, z wyjątkiem:

a)

przypadku, gdy zapłata dotyczy czynności, o których mowa w art. 19a ust. 1b i ust. 5 pkt 4 oraz art. 106a pkt 3 i 4,

b)

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 - jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów, podatnik VAT jest zobowiązany wystawiać fakturę dokumentującą sprzedaż towarów i usług na rzecz innego podatnika. Zatem ustawodawca nie nakłada na podatników obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż realizowaną na rzecz podmiotów nie będących podatnikami VAT. Niemniej jednak, stosownie do art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy, na zgłoszone w odpowiednim terminie żądanie nabywcy (niebędącego podatnikiem), podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż. Zasada ta nie dotyczy czynności wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy.

Zgodnie z brzmieniem art. 106e ust. 1 pkt od 1 do 15 ustawy:

Faktura powinna zawierać:

1)

datę wystawienia;

2)

kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3)

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4)

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5)

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6)

datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7)

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8)

miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9)

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10)

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11)

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12)

stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9;

13)

sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14)

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15)

kwotę należności ogółem;

Z kolei art. 106g ust. 1 ustawy stanowi, że:

Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Stosownie do art. 106h ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Na mocy art. 106h ust. 2 ustawy:

Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą wystawianą przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

Artykuł 106h ust. 3 ustawy:

W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

Zgodnie z art. 106h ust. 4 ustawy:

Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3.

Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1)

podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,

2)

(uchylony),

3)

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4)

dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5) stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury, - podatnik wystawia fakturę korygującą.

W świetle art. 106j ust. 2 ustawy:

Faktura korygująca powinna zawierać:

1)

(uchylony);

2)

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2a) numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca - w przypadku faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej;

3)

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a)

określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5,

b)

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4)

(uchylony);

5)

jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6)

w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Artykuł 106j ust. 2a ustawy:

Faktura korygująca może zawierać:

1)

wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo "KOREKTA";

2)

przyczynę korekty.

Artykuł 106j ust. 3 ustawy:

W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny, może wystawić fakturę korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, która:

1)

zawiera dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany opust lub udzielana obniżka;

2)

może nie zawierać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą - w przypadku gdy korekta dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług.

Artykuł 106j ust. 4 ustawy:

Fakturę korygującą fakturę ustrukturyzowaną wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej.

Zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy:

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Artykuł 106k ust. 2 ustawy wskazuje, że:

Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Jak stanowi art. 106k ust. 3 ustawy:

Faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1)

wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA";

2)

numer kolejny i datę jej wystawienia;

3)

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;

4)

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;

5)

wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Jak stanowi art. 106k ust. 4 ustawy:

Przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących.

Jak wynika z powyższych regulacji, fakturę korygującą wystawia się w przypadku udzielenia rabatów, obniżek cen, zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, a także zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu (zwrotu całości lub części należności) oraz w sytuacji, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zatem, jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, ze wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiona jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.

Z kolei noty korygujące mogą zostać wystawione przez nabywcę towaru lub usługi, w przypadku, gdy otrzymał on fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi (z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy).

W myśl art. 106b ust. 5 ustawy:

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Stosownie do art. 106b ust. 6 ustawy:

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Artykuł 106b ust. 5 ustawy wprowadził zasadę, zgodnie z którą w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP (lub numerem podatku od wartości dodanej) wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera ten numer.

Powołane przepisy art. 106b ust. 5 ustawy dotyczą szczególnego przypadku, gdy podatnik otrzymuje paragon fiskalny, a następnie żąda wystawienia do niego faktury. W takim przypadku wystawienie faktury jest możliwe tylko pod warunkiem, że na paragonie fiskalnym będzie numer NIP nabywcy.

Należy zauważyć, że co do zasady na kasie rejestrującej ewidencjonuje się obrót tylko na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT na żądanie tych podmiotów podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą dokonaną sprzedaż. Faktury te mogą służyć do udokumentowania poniesionych wydatków i nie będą zawierały numeru identyfikującego nabywcę.

Jak wynika z opisu sprawy, na etapie finalizacji transakcji i wystawienia faktury nabywca - pomimo iż, podał dane do faktury które zawierały numer NIP - został potraktowany jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Już na etapie sporządzania umowy nie przypisano kupującej podanego numeru ani jako NIP ani PESEL. Dokonując rejestracji dokonanej transakcji na kasie rejestrującej potraktowali Państwo kupującą jako osobę fizyczną. W konsekwencji zarówno paragony jak i faktury, potwierdzające wykonanie przez Państwa usługi na rzecz kupującej, zostały sporządzone bez wskazywania numeru NIP.

Państwa wątpliwości dotyczą prawidłowego udokumentowania transakcji poprzez możliwość dokonania korekt paragonów i faktur w celu wystawienia poprawnej faktury lub dokonania korekt paragonów i skorygowania wystawionych faktur poprzez dopisanie numeru NIP.

Odnosząc się zatem do wskazanych przez Państwa błędów tj. zaewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz nabywcy, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej zakończonej wystawieniem paragonów fiskalnych bez NIP nabywcy należy ocenić, czy tego typu błędy mogą być korygowane w trybie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zasady korygowania ewidencji prowadzonej na kasie rejestrującej określa m.in. przepis § 3 ust. 4 rozporządzenia, zgodnie z którym:

W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

1)

błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego);

2)

krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Natomiast zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzania:

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podatnik ewidencjonuje przy użyciu kasy sprzedaż w prawidłowej wysokości.

W pierwszej kolejności oceny wymaga zatem to, czy ww. błędy dotyczące zaewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz nabywcy, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej zakończone wystawieniem paragonów fiskalnych bez NIP mogą stanowić oczywiste omyłki, o których mowa w ww. przepisach.

Należy podkreślić, że ewidencja, o której mowa dotyczy błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży, tj. wartości sprzedaży brutto i wysokości podatku należnego, co wynika wprost z zapisu z § 3 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia i wymaga ponownego zaewidencjonowania sprzedaży w prawidłowej wysokości - § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia.

W świetle przedstawionych unormowań prawnych, kasa rejestrująca, a w szczególności pamięć fiskalna kasy, zostały skonstruowane w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek ingerencję podatnika (również podmiotów wykonujących serwis techniczny kas rejestrujących), co oznacza, że dane raz wprowadzone do kasy (transakcja zakończona wydrukowaniem paragonu) nie podlegają już modyfikacji. Korekta danej transakcji (treści paragonu fiskalnego) jest możliwa jedynie przed wydrukowaniem paragonu, czyli zapisaniem danych w pamięci fiskalnej. Jednakże zakaz ingerencji w pamięć fiskalną nie oznacza zakazu korekty samej transakcji sprzedaży, gdyż to dokumentacja kasowa transakcji nie podlega korekcie, a nie sama transakcja sprzedaży (w istocie obowiązuje jedynie zakaz zmiany treści paragonu). Dotyczy to zarówno kas z elektroniczną lub papierową kopią paragonu, jak i kas fiskalnych on-line.

Wcześniej powołany § 3 ust. 5 rozporządzenia określa, w jaki sposób należy dokonać korekty ewidencji w sytuacji wystąpienia oczywistej pomyłki. Przez oczywistą pomyłkę należy rozumieć taką pomyłkę, która ma miejsce w momencie sprzedaży, bądź niezwłocznie po niej. O oczywistej pomyłce można mówić również w sytuacji, gdy sprzedawca zaewidencjonuje na kasie sprzedaż towarów, której nie było. Za oczywistą pomyłkę należy uznać również przypadek, w którym sprzedawca zamiast zaewidencjonować na kasie stawkę podatku w wysokości np. 8% naliczy stawkę 80%, a zatem stawkę, która nie jest przewidziana w obowiązujących przepisach, stawkę nieistniejącą.

Oczywista omyłka jest to więc pomyłka, która jest łatwa do zauważenia, a "oczywistość" omyłki, rozumianej jako określenie niedokładności, nasuwa się każdemu bez potrzeby dodatkowych ustaleń, dokumentów.

Z opisu sprawy wynika, że wskazane przez Państwa pomyłki dotyczą braku numeru NIP na paragonie i fakturach i zostały przez Państwa stwierdzone dopiero w miesiącu lipcu 2022 r., po wskazaniu tego faktu przez biuro księgowe kontrahenta, a faktury zostały wystawione 18 grudnia 2021 r. i ich przyjęcie przez odbiorcę nie było kwestionowane.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że oczywistą omyłką dotyczącą numeru NIP nabywcy może być błąd polegający np. na braku jednej cyfry, przestawieniu cyfr bądź pomyłka w jednej cyfrze i nie może być utożsamiany z uzupełnieniem brakującego numeru NIP na paragonie fiskalnym czy zmianą numeru NIP na innego podatnika.

Tym samym, w przedstawionych okolicznościach sprawy nie można uznać, że doszło do oczywistej pomyłki, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia. Zatem przepis § 3 ust. 5 rozporządzenia do opisanej we wniosku sytuacji nie będzie miał zastosowania.

Ww. ewidencja dotyczy zatem oczywistych pomyłek, które odnoszą się do wartości i przedmiotu sprzedaży. Nie można przyjąć, że korygowanie numeru NIP poprzez jego "uzupełnienie" (wobec braku tego numeru na paragonie) będzie stanowiło "oczywistą omyłkę" w zakresie wartości i przedmiotu sprzedaży, którą można zniwelować poprzez ujęcie w ww. ewidencji i ponowne zewidencjonowanie na kasie rejestrującej, a więc udokumentowanie kolejnym paragonem fiskalnym.

Brak numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym nie stanowi zatem oczywistej omyłki, o której mowa w ww. § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, która mogłaby być ujęta w tej ewidencji.

Ponadto, kupujący w momencie dokonywania transakcji jako podatnik, a nie jako konsument, powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu.

Otrzymanie opisanych dokumentów nie było kwestionowane przez nabywcę prawie przez pół roku. Zatem trudno uznać w tej sytuacji za oczywistą omyłkę faktu, że ta sprzedaż nie była dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarcze.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że ze względu na fakt, ewidencja, o której mowa w § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia służy do korygowania błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży, tj. wartości sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego, brak jest podstaw do ujmowania w niej zdarzeń, w których na paragonie fiskalnym nie był wskazany NIP nabywcy, przez co sprzedaż została potraktowana jako sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarcze.

W konsekwencji nie będziecie Państwo uprawnieni do udokumentowania w rejestrze "oczywistych omyłek" paragonów bez numerów NIP co w konsekwencji, nie daje możliwości ponownego zaewidencjonowania, w ramach korekty, przedmiotowych transakcji paragonami z uwzględnieniem numerów NIP.

W tej sytuacji, nie ma również podstaw do wystawienia korekty faktur wystawionych do paragonów dokumentujących sprzedaż, których nie można skorygować.

Idąc zatem dalej, należy przeanalizować możliwość dokonania korekty wystawionych faktur do paragonów nie zawierających numerów NIP.

W tym miejscu należy wskazać, że przepisy art. 106b ust. 5 ustawy regulują szczegółowo kwestie dokumentowania transakcji, które zostały uprzednio zaewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jak wcześniej wskazano ww. przepisy wymuszają pewną konsekwencję podatnika. To znaczy, jeżeli dokonuje on zakupu jako podatnik, a nie jako konsument, powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu.

Należy zauważyć, że po dokonaniu zakupu podatnik nie może ponownie dokonywać wyboru, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT. Nabywca w momencie realizowania zakupów dokonuje ich kwalifikacji jako związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym bowiem momencie określa czy dokonuje zakupów działając w charakterze podatnika.

Jak zostało wskazane powyżej, w chwili nabycia towarów i usług przez podatnika, wskazuje on w jakim charakterze dokonuje tego nabycia. Jeśli występuje on jako podatnik VAT, to przedstawia sprzedawcy swój numer identyfikujący go na potrzeby podatku w taki sposób, aby sprzedaż towarów lub usług była właściwie udokumentowana - albo fakturą albo paragonem z tym numerem pozwalającym na ewentualne późniejsze prawidłowe wystawienie do tego paragonu faktury zawierającej ten numer.

W myśl art. 106b ust. 5 ustawy w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Ww. przepis art. 106b ust. 5 ustawy wprowadza zatem zasadę, zgodnie z którą w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP (lub numerem podatku od wartości dodanej) wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera ten numer.

Natomiast jak wynika z powyższych regulacji art. 106j ust. 1 ustawy, fakturę korygującą wystawia się w przypadku gdy podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań lub dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty czy też stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.

Z kolei noty korygujące, zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy, mogą zostać wystawione przez nabywcę towaru lub usługi, w przypadku, gdy otrzymał on fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi (z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy).

Jak wynika z opisu sprawy, kontrahent zarówno w umowie jak i w wiadomości na komunikatorze Whatsapp podał dane NIP. To Państwo niewłaściwie zakwalifikowali nabywcę jako osobę fizyczną. Jednak nabywca po otrzymaniu dokumentów ich nie zakwestionował. Zatem trudno uznać, że doszło w tej sytuacji do oczywistej omyłki, którą można skorygować w ewidencji korekt.

Reasumując w przypadku, gdy wystawili Państwo klientowi fakturę bez numeru NIP nabywcy do paragonu fiskalnego niezawierającego numeru NIP, to nie będziecie mieli Państwo prawa do wystawienia faktury korygującej zawierającej numer NIP.

Dodatkowo tut. organ wskazuje, że ciężar rzetelnego prowadzenia ewidencji sprzedaży na potrzeby prawidłowego rozliczenia podatku VAT, spoczywa zawsze na podatniku. Zatem Wnioskodawca ma obowiązek tak dostosować wewnętrzne procedury i systemy informatyczne służące do prowadzenia ewidencji sprzedaży, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto powinien dokładać wszelkiej staranności przy ewidencji sprzedaży.

Reasumując, kasa rejestracyjna jest ewidencją uregulowaną w przepisach prawa i przeznaczoną do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zatem jeżeli podatnik, również w wyniku pomyłki - jak w omawianej sprawie - ewidencjonuje na kasie sprzedaż, której nie powinien tam ewidencjonować, to z wszelkimi tego konsekwencjami.

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym, gdzie sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej, a w konsekwencji zostały wystawione paragony i faktury bez numeru NIP nie będziecie mieli Państwo prawa do dokonania jakichkolwiek korekt w celu wskazania numeru NIP na przedmiotowych dokumentach (zmiany kontrahenta z konsumenta na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą). Nie jest to możliwe, zarówno przez zamieszczenie wpisu w ewidencji oczywistych omyłek oraz skorygowanie wystawionych paragonów do zera, jak również skorygowanie wystawionych faktur zaliczkowych do zera, aby w konsekwencji wystawić na kontrahenta faktury VAT zawierające numer NIP. Jak również poprzez wpis w ewidencji oczywistych omyłek w celu skorygowania wystawionych paragonów do zera, a następnie skorygowania wystawionych faktur zaliczkowych poprzez wskazanie numeru NIP kontrahenta.

W konsekwencji Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego numerem 1 i numerem 2 uznano za nieprawidłowe.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Macie Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm. dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl