0112-KDIL3.4012.192.2022.1.LS - Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.192.2022.1.LS Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 maja 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "(...)".

Uzupełnili go Państwo pismem z 27 czerwca 2022 r. (wpływ 1 lipca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Projekt promocyjny pt. " (...)" został zrealizowany w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem (...) a (...) gminami z obszaru (...) (województwo (...)). Zgodnie z zapisami Umowy partnerskiej z dnia 28 marca 2017 r.

Partnerem Wiodącym i koordynatorem projektu było Stowarzyszenie (...). Partnerami projektu były gminy: (...). Główny cel projektu to wzrost do końca 2024 r. konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru (...), zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy i rynki zagraniczne, a także wzrost wartości inwestycji.

Cele szczegółowe projektu to:

- zwiększenie rozpoznawalności (...) jako atrakcyjnego obszaru dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji do końca 2024 r. poprzez realizację do 31 grudnia 2021 r. działań promocyjnych i PR kreujących i utrwalających wizerunek jako właściwego miejsca do prowadzenia biznesu i inwestowania;

- stworzenie trwałego i skutecznego mechanizmu współpracy sektora biznesu z lokalnymi władzami i instytucjami otoczenia biznesu poprzez uruchomienie, przetestowanie do 31 grudnia 2021 r. zintegrowanego systemu (...) oraz (...) w oparciu o Stowarzyszenie (...) oraz zasoby samorządów;

- stworzenie do 31 grudnia 2021 r. warunków do rozwoju eksportu i wzrostu liczby inwestycji na obszarze (...) poprzez organizację wydarzeń inicjujących tworzenie ponadregionalnych i ponadnarodowych łańcuchów kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami stanowiących platformę kontaktu lokalnych samorządów z inwestorami zagranicznymi;

- stworzenie do końca 2024 r. warunków dla przyciągnięcia wysokiej jakości kapitału ludzkiego poprzez realizację do 31 grudnia 2021 r. działań promocyjnych i PR utrwalających wizerunek (...) jako dobrego miejsca pracy, zamieszkania i rozwijania biznesu.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: (...), Działanie: Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie: Promocja gospodarcza regionu).

Umowa o dofinansowanie projektu Nr (...) została zawarta dnia (...) czerwca 2017 r. pomiędzy Stowarzyszeniem (...) (Partner Wiodący/Beneficjent) a Województwem (...) (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...). Projekt został zrealizowany w okresie od (...) grudnia 2017 r. do (...) grudnia 2021 r.

Obejmował on takie działania jak:

1. Kampania informacyjno-promocyjna, której celem było zwiększenie rozpoznawalności (...) jako atrakcyjnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji poprzez realizację działań promocyjnych i PR, kreujących i utrwalających wizerunek jako właściwego miejsca do prowadzenia i rozwijania biznesu, inwestowania, dobrego miejsca do pracy oraz zamieszkania. Kampania informacyjno-promocyjna obejmowała: ogólnopolską kampanię reklamową, działania PR w Polsce i zagranicą, działania promocyjne w mediach społecznościowych, przygotowanie filmu i folderu promocyjnego.

2. Opracowanie i uruchomienie Systemu (...) będącego systemem informatycznym wykorzystywanym przez Partnerów projektu (Stowarzyszenie (...) i (...) gmin) do nawiązywania kontaktów i współpracy, wymiany informacji na linii biznes, jednostki oświatowe, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy oraz urzędy administracji publicznej. Główne działania S to gromadzenie danych o nieruchomościach inwestycyjnych należących do gmin, informowanie o wydarzeniach gospodarczych, konferencjach, targach i seminariach, wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych i turystycznych. Na stworzenie systemu złożył się szereg różnych działań, w tym takie jak: opracowanie architektury i struktury systemu, instruktaż w zakresie obsługi zakupionych baz danych, testowanie systemu.

3. Realizacja misji gospodarczych przyjazdowych z (...), których celem było nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z obszaru (...) a zagranicznymi przedsiębiorcami i instytucjami zainteresowanymi ofertami eksportowymi regionalnych podmiotów gospodarczych oraz inwestycjami na obszarze (...). Uczestnikami misji byli przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, instytucji zrzeszających przedsiębiorców, branżowych izb gospodarczych, klastrów, dziennikarze. Łącznie w latach 2018-2019 zrealizowano (...) misji gospodarczych.

4. Organizacja cyklu (...) konferencji pn. " (...)": (...). Konferencje zorganizowano z udziałem przedsiębiorców z (...), zagranicznych partnerów biznesowych, krajowych i regionalnych instytucji zrzeszających przedsiębiorców, instytucji wspierających rozwój biznesu, JST, instytucji rynku pracy, placówek oświatowych, szkół wyższych, przedstawicieli agencji administracji rządowej oraz instytucji wspierających eksporterów.

5. Organizacja cyklu (...) spotkań pn. " (...)" po około (...) uczestników na spotkanie, służących promocji gospodarczej regionu, linkowaniu przedsiębiorców, budowaniu łańcuchów powiązań/kooperacji podmiotów gospodarczych.

6. Opracowanie i uruchomienie (...) - tworzą go wytypowani pracownicy gmin (Partnerów projektu) i (...) pośredniczy w kontaktach pomiędzy Instytucjami Otoczenia Biznesu, a zainteresowanymi podmiotami w zakresie: obsługi inwestorów, wsparcia eksporterów oraz wpierania budowania łańcuchów kooperacyjnych. Na potrzeby systemu wypracowano wewnętrzne procedury postępowania, zakupiono drobne elementy aranżacji przestrzeni (tabliczki informacyjne), opublikowano wielojęzyczną wizytówkę inwestycyjną, objęto pracowników szkoleniami przygotowującymi do obsługi inwestora i eksportera, wykonano ekspertyzy w zakresie (...) w (...) gminach, przeprowadzono spotkania konsultacyjne z interesariuszami (uczestnictwo na zasadzie otwartości i nieodpłatności).

7. Opracowanie (...), dokumentu wykorzystywanego we wszystkich działaniach promocyjnych oraz komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej, zawierający katalog elementów identyfikacji wizualnej, projekty graficzne, określający logo projektu, jego kolorystykę, rodzaj czcionki, z wariantami i zasadami zastosowania na różnych nośnikach reklamy i komunikacji, opisano stałe motywy graficzne towarzyszące znakowi marki, dopuszczalne układy i kompozycje. Do realizacji zadania zaangażowano zewnętrznego wykonawcę.

8. Zrealizowano badania trackingowe dot. oceny efektywności podejmowanych działań w zakresie promocji gospodarczej regionu.

Głównymi interesariuszami projektu (grupa docelowa) byli: przedsiębiorcy należący do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru (...).

Odbiorcami zrealizowanych działań promocyjnych byli:

- potencjalni inwestorzy (krajowi i zagraniczni),

- krajowi i zagraniczni potencjalni kontrahenci firm z obszaru (...) (w tym importerzy).

Wszelkie spotkania, czy konferencje z udziałem osób niebędących pracownikami Gminy, czy Partnerów projektu, w tym Partnera Wiodącego, miały charakter otwarty. Nie były pobierane żadne opłaty, jak również nie żądano zwrotu kosztów ich organizacji. Uczestnictwo odbywało się na zasadzie otwartości i nieodpłatności.

Do realizacji ww. zadań angażowano zewnętrznych wykonawców, wybieranych zgodnie z ustawą - Prawo Zamówień Publicznych i wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020.

Nabyte w trakcie realizacji projektu towary i usługi nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina, ani Partnerzy projektu, w tym Partner Wiodący nie wykonują żadnych czynności opodatkowanych.

Efekty projektu są powszechnie dostępne, mogą z nich skorzystać wszyscy zainteresowani rozwojem i promocją (...).

Żadne z wyprodukowanych, czy wyemitowanych materiałów promocyjnych nie służyły promocji konkretnych podmiotów gospodarczych. Projekt nie przysporzył zatem żadnych korzyści materialnych konkretnym firmom.

W trakcie realizacji projektu, ani po jego zakończeniu Gmina i żaden z partnerów nie odliczył podatku od towarów i usług.

Ponadto VAT stanowił koszt kwalifikowany w projekcie. Całkowita wartość projektu wyniosła (...) zł, w tym VAT to (...) zł.

W uzupełnieniu do wniosku z 27 czerwca 2022 r. wskazali Państwo, że Gmina nie wykorzystywała i nie będzie wykorzystywać efektów nabytych przy realizacji projektu do czynności opodatkowanych.

Pytanie

Czy Gmina może odzyskać podatek VAT naliczony, związany z realizacją projektu promocji gospodarczej (...)?

Państwa stanowisko w sprawie (z uwzględnieniem uzupełnienia wniosku)

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) podmiotowi (Gminie) nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ponieważ ponoszone przez niego wydatki (nabywane towary i usługi) nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z przedstawionymi faktami, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących realizację projektu.

Gmina, jak również Partner Wiodący (Stowarzyszenie (...) nie prowadzi działalności gospodarczej. Gmina, Partner Wiodący nie będzie pobierać żadnych opłat, czy żądać zwrotu kosztów związanych z korzystaniem z efektów projektu, takich jak System (...), czy w związku z obsługą interesariuszy (...).

Gminie nie przysługuje prawo do zwrotu naliczonego podatku VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6I ustawy.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy podatku VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, według art. 15 ust. 2 ustawy:

Obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ww. ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy - w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym:

Należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu promocji gospodarczej (...).

Odnosząc się do Państwa wątpliwości należy powtórzyć, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Gminie od wydatków poniesionych w celu realizacji projektu promocji gospodarczej (...) nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wskazali Państwo bowiem, że wszelkie spotkania, czy konferencje z udziałem osób niebędących pracownikami Gminy, czy Partnerów projektu, w tym Partnera Wiodącego, miały charakter otwarty. Nie były pobierane żadne opłaty, jak również nie żądano zwrotu kosztów ich organizacji. Uczestnictwo odbywało się na zasadzie otwartości i nieodpłatności. Nabyte w trakcie realizacji projektu towary i usługi nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina, ani Partnerzy projektu, w tym Partner Wiodący nie wykonują żadnych czynności opodatkowanych. Efekty projektu są powszechnie dostępne, mogą z nich skorzystać wszyscy zainteresowani rozwojem i promocją (...). Żadne z wyprodukowanych, czy wyemitowanych materiałów promocyjnych nie służyły promocji konkretnych podmiotów gospodarczych. Projekt nie przysporzył zatem żadnych korzyści materialnych konkretnym firmom. Gmina nie wykorzystywała i nie będzie wykorzystywać efektów projektu do czynności opodatkowanych.

Tym samym w świetle przedstawionych okoliczności należy stwierdzić, że warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją wskazanego projektu nie jest spełniony.

W zakresie przedmiotowych działań, Zainteresowany nie będzie miał także możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 80 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ nie spełniają Państwo tych warunków, to nie mają Państwo możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Zatem podsumowując, nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione przez Państwa na realizację projektu promocji gospodarczej (...). Tym samym nie mają Państwo prawa do zwrotu podatku VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

W kwestii skutków prawnych, jakie wywołuje interpretacja indywidualna wydana dla Państwa, należy stwierdzić, że w myśl art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Mając na uwadze, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego został złożony przez Państwa, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla Partnera Wiodącego oraz pozostałych Partnerów biorących udział w projekcie.

Informuję, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl