0112-KDIL3.4012.168.2023.1.MC - Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.168.2023.1.MC Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 marca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 6 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu pn.: "(...)".

Uzupełnili go Państwo pismem z 22 marca 2023 r. (wpływ 30 marca 2023 r.), wskazując adres do doręczeń w systemie ePUAP.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Miasto jest jednostką samorządu terytorialnego, posiada osobowość prawną. Wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki należy do zadań własnych gminy. Miasto (...) (dalej: Miasto), jest zarejestrowane na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej: VAT), jako podatnik VAT czynny. Miasto (...), działając w imieniu placówki oświatowej - Szkoły Podstawowej (...) składa wniosek w konkursie pn.: "(...)", którego celem jest uzyskanie wsparcia finansowego w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (...), na realizację projektu pn.: "(...)". Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniem VAT. Realizacja przedmiotowego projektu jest zadaniem własnym Miasta (...), o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie edukacji publicznej. Punkt dydaktyczny w formie pracowni przyrodniczo-ekologicznej zostanie utworzony w sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia nauczania zintegrowanego dla klas I-III ogólnodostępnych i integracyjnych. Zajęcia te służą zdobywaniu wiadomości i umiejętności przez dzieci, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracownia przyrodniczo-ekologiczna, zostanie wyposażona w innowacyjne środki dydaktyczne, pobudzi aktywność i wyobraźnię najmłodszych uczniów oraz zachęci do poznawania otaczającego świata. Realizacja projektu w nowo powstałej pracowni umożliwi wszechstronny rozwój dziecka poprzez obserwację zjawisk przyrodniczych i przeprowadzanie prostych doświadczeń i eksperymentów.

Nauka w tak nowocześnie wyposażonej pracowni będzie ciekawa i pozwoli uczniom rozwijać zainteresowania przyrodniczo-ekologiczne, kształtować świadomość dotyczącą konieczności dbania o środowisko bliższe i dalsze, a także kształtować poczucie odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i środowisko.

W pracowni będą realizowane wszystkie przedmioty nauczania, ściśle ze sobą skorelowane, oparte o nową podstawę programową. Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny umożliwi prowadzenie zajęć w sposób rozbudzający ciekawość poznawczą uczniów i zachęci do podejmowania działań badawczych, aktywności twórczej i poszukiwania nowych rozwiązań. Wytwory prac uczniów będą eksponowane w klasie oraz na gazetkach znajdujących się na korytarzach szkolnych. Ścienne listwy klamrowe w kąciku pracy indywidualnej, pozwolą na demonstrowanie map i plansz przyrodniczych. W tylnej części klasy pozostaną kolorowe poduszki, które stanowią pomoc do zajęć integrujących klasę, które będą odbywały się w kręgu.

W związku z zaplanowanym programem, który ma być realizowany w tej klasie - pod hasłem " (...)", by wprowadzić uczniów w trudne tematy związane z siłami natury, jakimi są żywioły i zapoznać z konsekwencjami jakie one za sobą niosą oraz by nauczyć dzieci odpowiednich zachowań względem ich siły, wokół nich zostanie stworzone otoczenie spokojne, zapewniające możliwość skupienia uwagi na rzeczach właściwych, na wykonywanych zadaniach i podejmowanych aktywnościach. Dlatego też elementem wyposażenia pracowni mają być kwiaty doniczkowe, których obecność w najbliższym otoczeniu pozwoli każdemu uczniowi doświadczać i zdobywać wiedzę coraz bardziej konkretną i szczegółową na temat dbania o przyrodę, ale również budować świadomość, że świat, który nas otacza, nie może być tylko przez człowieka eksploatowany, ale również musi zostać przez nas odpowiednio zaopiekowany. Nowa pracownia przyrodniczo-ekologiczna ma być miejscem, gdzie każdy uczeń będzie czuł się dobrze i będzie miał wpływ na innowacyjne działania. Poprzez różnorodny dobór pomocy dydaktycznych, gier, stworzona zostanie przestrzeń sprzyjająca aktywnej pracy w skupieniu dla uczniów.

Pracownia nie będzie przedmiotem najmu na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz nie będzie w niej prowadzona działalność mająca cechy działalności komercyjnej, generującej czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W przedstawionym potencjalnym stanie faktycznym zakupy towarów i usług są ściśle związane z czynnościami innymi niż czynności opodatkowane.

W ramach uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego placówki oświatowe, od dnia 1 stycznia 2017 r. Miasto (...) rozlicza podatek od towarów i usług łącznie z jednostkami budżetowymi, do których zaliczają się Szkoły Podstawowe.

Faktury dokumentujące sprzedaż, usługi wynajmu czy poniesione wydatki zarówno na bieżące działanie obiektu, jak i te związane z przedmiotowym projektem, zgodnie z & 3 pkt 3 Zarządzenia nr (...) Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) 2020 r. zmienionym przez Zarządzenie nr (...) Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Mieście (...) i jego jednostkach budżetowych wystawiane są w zależności od przypadku na nabywcę/sprzedawcę: Miasto (...) NIP (...) wystawcę/odbiorcę: Szkoła Podstawowa (...).

Pytanie

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Miasto (...) ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu pn.: "(...)"?

Państwa stanowisko w sprawie

Miasto (...) nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego za zakupy towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu pn.: "(...)", dlatego też nie ma prawnej możliwości do jego odzyskania.

UZASADNIENIE

Miasto (...) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ocenie Miasta (...), działalność placówek oświatowych w zakresie wskazanym w opisanym zdarzeniu przyszłym może być uznana za działalność wykonywaną przez organ publiczny, związaną z realizacją zadania własnego gminy - edukacja publiczna. Zakres zadań własnych gminy znajdujemy w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i obejmuje on m.in sprawy dotyczące edukacji publicznej. Zadanie to spełnia przesłanki z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), stanowiącego, iż "nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych". Przepis ten uzależnia podmiotowość organu w podatku od towarów i usług od charakteru stosunku prawnego, w ramach którego świadczenie jest dokonywane. Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy będą występowały w charakterze podatnika, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie, w którym faktycznie występuje konsumpcja oraz tam, gdzie podmioty te mogą konkurować z podmiotami prawa prywatnego. Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W przypadku konkursu pn.: "(...)", nie ma działań prowadzących do zakłóceń konkurencji. Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół i ich zespołów, uczelni wyższych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W przypadku jednostek oświatowych ich działalność można podzielić na dwie sfery: działalność w charakterze organu publicznego oraz działalność komercyjną najczęściej związaną z powierzonym takim jednostkom mieniem. W jednostkach oświatowych wykonywane są usługi w zakresie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np.: dalszej odsprzedaży, towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy, bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy dokonywanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. Planowane zakupy towarów i usług w ramach przedmiotowego projektu w żadnym stopniu nie generują powstania obrotu, co powoduje brak związku przyczynowo skutkowego pomiędzy dokonywanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Przepis ten jest wzorowany na art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE, na podstawie którego państwa członkowskie zwalniają od VAT kształcenie dzieci lub młodzieży, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. Zwolnienie określone w tym przepisie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy co oznacza, że korzystać z niego mogą jedynie określone w ramach tej normy podmioty w ściśle określonym zakresie - kształcenia i wychowywania, jak również dostaw towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami edukacyjnymi związanych.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) system oświaty obejmuje m.in.: przedszkola, szkoły podstawowe. Zgodnie z zasadą neutralności podatku od towarów i usług, podatnik nie może ponosić ciężaru tego podatku. Podatek od towarów i usług nie powinien obciążać podatników nabywających towary i usługi, którzy nie są ich ostatecznymi odbiorcami. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zatem prawo do odliczenia VAT naliczonego:

a)

przysługuje w całości - jeżeli zakup związany jest z czynnościami opodatkowanymi,

b)

przysługuje częściowo - jeśli zakup związany jest zarówno z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi,

c)

nie przysługuje w ogóle - jeśli zakup związany jest z czynnościami innymi niż opodatkowane lub zwolnione od podatku.

Nowo powstała pracownia nie będzie wynajmowana na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz nie będzie w niej prowadzona działalność mająca cechy działalności komercyjnej, generującej czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W przedstawionym potencjalnym stanie faktycznym zakupy towarów i usług są ściśle związane z czynnościami innymi niż czynności opodatkowane. Zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje.

Opinia ta znajduje potwierdzenie m.in. w indywidualnej interpretacji podatkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0113-KDIPT1-3.4012.492.2018.2.JSO z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Reasumując, Miasto (...) nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego za zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu pn.: "(...)", dlatego też nie ma prawnej możliwości do jego odzyskania.

W ramach uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, placówki oświatowe w (...) w tym Szkoła Podstawowa nr (...) z Oddziałami Integracyjnymi w (...) nie jest odrębnym od Wnioskodawcy podatnikiem podatku od towarów i usług, a co za tym idzie nie dokonuje samodzielnych, odrębnych od Miasta (...) rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług.

Zgodnie z § 3 pkt 3 Zarządzenia Prezydenta Miasta (...) w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Mieście (...) i jego jednostkach budżetowych, faktury dokumentujące poniesione wydatki przy realizacji przedmiotowego zadania wystawione będą na nabywcę: Miasto (...) NIP (...) (odbiorca Szkoła Podstawowa (...)).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". W myśl tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi: suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy zauważyć, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu, jako podatnika podatku od towarów i usług, wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. edukacji publicznej.

W analizowanej sprawie Państwa wątpliwości dotyczą możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "(...)".

Jak już wcześniej wskazano, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie, jak wynika z jej opisu, związek taki nie wystąpi. We wniosku wskazali Państwo, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniem VAT. Realizacja przedmiotowego projektu jest zadaniem własnym Miasta, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie edukacji publicznej.

W związku z powyższym, ze względu na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, nie będą mieli Państwo prawa do odliczenia podatku VAT w trybie art. 86 ust. 1 ustawy.

Podsumowując, nie będzie Państwu przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "(...)", ponieważ nabywane towary i usługi będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem Państwa stanowisko uznano za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w wydanej interpretacji rozpatrzone. Dotyczy to

w szczególności kwestii zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl