0112-KDIL3.4012.159.2022.2.LS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.159.2022.2.LS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie:

- zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (pytanie oznaczone we wniosku nr 8) - jest prawidłowe;

- dokumentowania tej czynności (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) - jest prawidłowe;

- terminu wystawienia faktury w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (pytania oznaczone we wniosku nr 10) - jest nieprawidłowe;

- oznaczenia tej czynności symbolem GTU_10 w ewidencji (pytanie oznaczone we wniosku nr 11) - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 kwietnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 19 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie:

- zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (pytanie oznaczone we wniosku nr 8),

- dokumentowania tej czynności (pytanie oznaczone we wniosku nr 9),

- terminu wystawienia faktury w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (pytania oznaczone we wniosku nr 10),

- oznaczenia tej czynności symbolem GTU_10 w ewidencji (pytanie oznaczone we wniosku nr 11).

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 10 czerwca 2022 r. (wpływ 20 czerwca 2022 r.) oraz dokonali Państwo dodatkowej opłaty od wniosku.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Powiat (dalej: "Powiat" lub "Wnioskodawca") jest jednostką samorządu terytorialnego.

Stosownie do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., 920 z dnia 25 maja 2020 r.) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat ma osobowość prawną. Powiat posiada status zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług.

Zadania Powiatu zostały uregulowane w przepisach prawa. Jednym z zadań Powiatu są sprawy w zakresie gospodarki nieruchomościami. Realizacja tych spraw przez Powiat następuje z uwzględnieniem przede wszystkim przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., 1899 z dnia 21 października 2021 r.) (dalej: "ugn").

Powiat gospodaruje nieruchomościami stanowiącymi jego własność i w tym zakresie transakcje dotyczące nieruchomości (np. sprzedaż, zamiana, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste) rozliczane są przez Powiat na gruncie podatku od towarów i usług (dalej: "VAT"). Powiat jest zasadniczo podatnikiem VAT w odniesieniu do transakcji dotyczących nieruchomości będących jego własnością. Powiat ujmuje te transakcje (ich wartość) w składanych deklaracjach w rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z dnia 14 kwietnia 2021 r., z późn. zm. (dalej: "uptu").

Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 1 ugn starosta (będący przewodniczącym Zarządu Powiatu, który jest organem wykonawczym Powiatu) jest organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów ugn oraz stosownych odrębnych ustaw). Potwierdza to dodatkowo art. 23 ust. 1 ugn, który stanowi, że zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują - z zastrzeżeniem stosownych przepisów ugn - starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

Transakcje dotyczące gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (np. sprzedaż, zamiana) - w przypadku których Skarb Państwa reprezentuje starosta Powiatu - również, są rozliczane przez Powiat w zakresie VAT. Powiat ujmuje te transakcje (ich wartość) w składanych deklaracjach w rozumieniu art. 99 uptu.

Rozliczenie Powiatu w zakresie VAT może zatem obejmować zarówno sprawy gospodarowania przez Powiat nieruchomościami stanowiącymi jego własność, jak również sprawy gospodarowania przez starostę zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Niniejszy wniosek dotyczy obu ww. zakresów spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.

Wśród spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami wykonywanymi przez Powiat są m.in. sprawy dotyczące użytkowania wieczystego.

W tym zakresie dotyczy to - i kwestia ta jest przedmiotem niniejszego wniosku-przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 z dnia 19 listopada 2020) (dalej jako "Przekształcenie-2018").

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: "UstPrz2018" z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Stosownie do art. 4 ust. 1 UstPrz2018 podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Zaświadczenie jest wydawane m in. przez:

1.

starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa:

2.

odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa - w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Wydanie zaświadczenia następuje z urzędu albo na wniosek (stosownie do art. 4 ust. 2 UstPrz2018). Według art. 4 ust. 4 UstPrz2018 w zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty, o której mowa w art. 7 ust. 7 UstPrz2018 (tj. opłata jednorazowa) i zasadach jej wnoszenia.

Opłata przekształceniowa, o której mowa w UstPrz2018 w dalszej części wniosku określana jest jako: "Opłata".

Stosownie do art. 6 ust. 1 UstPrz2018 jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia Opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej Opłaty w drodze decyzji. W takim przypadku - według art. 6 ust. 2 UstPrz2018 - do czasu zakończenia postępowania ustalającego wysokość i okres wnoszenia Opłaty, Opłata wnoszona jest w wysokości w skazanej w zaświadczeniu. Ustalona w postępowaniu wysokość Opłaty obowiązuje od dnia przekształcenia. Podobne unormowanie zawiera art. 7 ust. 8a UstPrz2018, zgodnie z którym: Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej lub wysokością kwoty należnej do zapłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej lub kwoty należnej do zapłaty w drodze decyzji. W Powiecie wystąpiły przypadki ustalenia wysokości Opłaty w drodze takich decyzji (a więc decyzji w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: "k.p.a.").

Zgodnie z art. 7 ust. 1 UstPrz2018 stanowi się, że z tytułu przekształcenia - na podstawie UstPrz2018 - nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę przekształceniową (Opłatę). Wysokość Opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Zgodnie z art. 7 ust. 6 UstPrz2018 Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia.

Obowiązujące przepisy UstPrz2018 zawierają inne dodatkowe szczegółowe regulacje dotyczące terminów wnoszenia oraz zasad ustalania wysokości Opłaty. W szczególności - stosownie do art. 7 ust. 7 UstPrz2018 - właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia Opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (tzw. opłata jednorazowa). Zgodnie z art. 20 ust. 1 UstPrz2018 Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Zgodnie z art. 20 ust. 1a UstPrz2018 Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Ponadto, stosownie do art. 7 ust. 8a UstPrz2018, jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej lub wysokością kwoty należnej do zapłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej lub kwoty należnej do zapłaty w drodze decyzji.

Jak już wyżej wskazano, zgodnie z UstPrz2018 Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku (z zastrzeżeniem Opłaty należnej za 2019 i 2020 r.). Mogą wystąpić niekiedy sytuacje, że zobowiązani uiszczają Opłatę:

a)

po terminie (nawet z rocznym opóźnieniem), albo

b)

z wyprzedzeniem (nawet z rocznym wyprzedzeniem np. uregulowanie Opłaty za 2023 rok w terminie do końca marca 2022 r.), w tym mogą wystąpić również sytuacje, że uregulowanie Opłaty z wyprzedzeniem będzie dotyczyło jedynie części należnej Opłaty (pozostała część Opłaty będzie regulowana w terminie zgodnym z UstPrz2018).

Wnioskodawca dodatkowo informuje, że Przekształcenia-2018 mogą dotyczyć zarówno nieruchomości będących własnością Powiatu, jak i nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta Powiatu.

Powiat informuje również, że użytkowania wieczyste - których dotyczą lub mogą dotyczyć transakcje Przekształcenia-2018 - zostały ustanowione przed 1 maja 2004 r., jak również po 30 kwietnia 2004 r.

Pytania

1. Czy w odniesieniu do przypadków, gdy po 1 stycznia 2022 r. zobowiązanym do uiszczenia Opłaty będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, Powiat jest uprawniony do zastosowania jakiegokolwiek zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (zarówno w przypadku zapłaty bezgotówkowej, jak i gotówkowej)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)

2. Czy Powiat może - w przypadkach, gdy zobowiązanym do uiszczenia Opłaty będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - otrzymywanie tych Opłat, w odniesieniu do wybranych przypadków, udokumentować w drodze dobrowolnego wystawienia faktur? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9)

3. Czy faktury dotyczące Przekształcenia-2018 i Opłat mogą być wystawiane - stosownie do art. 106i ust. 7 pkt 1 uptu - w terminie do 60 dni przed dniem 31 marca danego roku kalendarzowego (a więc z uwzględnieniem terminu, w którym zobowiązany podmiot ma obowiązek uiścić Opłatę)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 10)

4. Czy - z uwzględnieniem § 10 ust. 3a rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: "Rozporządzenie") - w odniesieniu do otrzymywanych Opłat, prowadzona przez Powiat ewidencja zawierająca dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego, powinna zawierać oznaczenie "GTU10" lub jakiekolwiek inne, o których mowa w § 10 ust. 3 Rozporządzenia? (pytanie oznaczone we wniosku nr 11)

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1)

Gdy po 1 stycznia 2022 r. zobowiązanym do uiszczenia Opłaty będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Powiat jest uprawniony do zastosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z pozycją 35 załącznika do ww. rozporządzenia. Przedmiotowe zwolnienie będzie mieć zastosowanie bez względu na sposób dokonania płatności (a więc zarówno w przypadku zapłaty bezgotówkowej, jak i gotówkowej).

Ad 2)

W przypadkach, w których Opłata będzie podlegała opodatkowaniu VAT oraz gdy zobowiązanym do uiszczenia Opłaty będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Powiat może dokumentować - dla celów rozliczeń VAT - otrzymywanie Opłat w drodze wystawienia faktur. Powiat może - na zasadzie dobrowolności - wystawiać faktury również dla (na rzecz) osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Oznaczać to zatem będzie, że Powiat nie ma (nie będzie) mieć obowiązku wystawiania faktur w takich przypadkach, ale może podjąć dobrowolną decyzję o ich wystawianiu i takie działanie będzie prawidłowe.

Ad 3)

Obowiązujące przepisy nie przewidują szczególnej regulacji dotyczącej terminu wystawiania faktur w związku z Przekształceniem-2018 oraz wnoszeniem Opłat. W odniesieniu do tej kwestii Wnioskodawca uważa, że należy odpowiednio zastosować zasady określone w art. 106i uptu. W związku z tym należy przyjąć, że faktury dokumentujące otrzymanie Opłaty - z uwzględnieniem art. 106i ust. 7 pkt 1 uptu - mogą być wystawiane w terminie do 60 dni przed dniem 31 marca danego roku kalendarzowego (a więc z uwzględnieniem terminu, w którym zobowiązany podmiot ma obowiązek uiścić Opłatę).

Ad 4)

Z uwzględnieniem § 10 ust. 3a rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Rozporządzenie), w odniesieniu do otrzymywanych Opłat, prowadzona przez Powiat ewidencja zawierająca dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego, powinna zawierać oznaczenie "GTU10", o którym mowa w § 10 ust. 3 Rozporządzenia.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (pytanie oznaczone we wniosku nr 8), dokumentowania tej czynności (pytanie oznaczone we wniosku nr 9), oznaczenia tej czynności symbolem GTU_10 w ewidencji (pytanie oznaczone we wniosku nr 11) oraz jest nieprawidłowe w zakresie terminu wystawienia faktury w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (pytanie oznaczone we wniosku nr 10).

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy,

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy,

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1)

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2)

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3)

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4)

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5)

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6)

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7)

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 z późn. zm.) - dalej jako: "ustawa przekształceniowa":

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Wskazać należy, że 22 grudnia 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną znak PT1.8101.2.2021. Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 grudnia 2021 r. poz. 14.

Interpretacja ta dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w prawo własności, dokonanego z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040, dalej: ustawa przekształceniowa).

Z ww. interpretacji ogólnej jednoznacznie wynika, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności nieruchomości z mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, należy traktować jako przeniesienie prawa własności do towaru w zamian za odszkodowanie, a nie jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Zatem, przekształcenie - na podstawie ww. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - prawa wieczystego użytkowania gruntów (ustanowionego zarówno do dnia 30 kwietnia 2004 r., jak i od dnia 1 maja 2004 r. roku) w prawo własności, stanowi odrębną od oddania w użytkowanie wieczyste czynność podlegającą opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, zwane dalej "zaświadczeniem", wydawane przez:

1)

starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;

2)

dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego - w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty;

3)

odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa - w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

4)

dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.

Jak stanowi ust. 4 powołanego przepisu:

W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, zwanej dalej "opłatą", wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty, o której mowa w art. 7 ust. 7, i zasadach jej wnoszenia. Zaświadczenie zawiera pouczenie o możliwości złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1.

Stosownie do art. 7 ww. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

1. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę.

2. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

3. W przypadku, gdy w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, zgodnie z art. 77 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782 i 1709), zwanej dalej "ustawą o gospodarce nieruchomościami", wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.

4. W przypadku ustanowienia lub przeniesienia użytkowania wieczystego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która zgodnie z postanowieniami umowy obowiązywałaby od dnia 1 stycznia 2019 r.

5. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

6. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

7. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu, o którym mowa w ust. 6 albo 6a.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok w odniesieniu do gruntów stanowiących własność:

1) Skarbu Państwa - na podstawie zarządzenia wojewody; 2) jednostki samorządu terytorialnego - na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cyt. ustawy:

Obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Nabywca nieruchomości występuje do właściwego organu w terminie 30 dni od dnia nabycia nieruchomości o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty. Właściwy organ może wydać to zaświadczenie z urzędu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy:

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Jak stanowi art. 20 ust. 1a tej ustawy:

Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Jak wynika z powołanej interpretacji ogólnej ww. opłaty, jako wynagrodzenie z tytułu dokonanej czynności przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu we własność, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych ustanowionych w ustawie o VAT.

W pierwszej kolejności Państwa wątpliwości dotyczą kwestii zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z tym przepisem:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy:

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wskazany wyżej przepis art. 111 ust. 1 ustawy, określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Jeżeli nabywcą danej usługi jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1 ustawy, to taka sprzedaż w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Zatem stosownie do powyższego, kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe - § 2) oraz wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe - § 3).

Należy jednak zauważyć, że niektóre usługi oraz dostawa niektórych towarów zostały wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia, o którym mowa w przepisach § 2 i § 3 ww. rozporządzenia, z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej. Szczegółowo zostały one wymienione w § 4 powołanego rozporządzenia.

Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia:

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia:

W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

I tak w poz. 35 załącznika do rozporządzenia, jako czynność korzystającą ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wymieniono dostawę nieruchomości.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

W tym miejscu należy, ponownie odnieść się do powołanej powyżej interpretacji ogólnej. Interpretacja ta została wydana w związku z treścią wyroku TSUE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej.

W wyroku C-604/19 TSUE uznał, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności przewidziane w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty stanowi dostawę towarów w rozumieniu przepisu art. 14 ust. 2 lit. a dyrektywy 2006/112/WE. Z brzmienia i struktury art. 14 dyrektywy 2006/112/WE wynika zdaniem TSUE, że ust. 2 tego artykułu stanowi - w stosunku do ogólnej definicji zawartej w jego ust. 1 - lex specialis, którego przesłanki stosowania mają charakter niezależny w stosunku do przesłanek ust. 1 tego artykułu. Przepis ust. 2 art. 14 dyrektywy 2006/112/WE dotyczy zatem innych transakcji, które są kwalifikowane jako "dostawy towarów", a jednocześnie mają cechy odrębne od tych, o których mowa w art. 14 ust. 1 tej dyrektywy. Ponadto TSUE orzekł, że przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności przewidzianym w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty na rzecz gminy będącej właścicielem nieruchomości, co pozwala jej na uzyskanie z tego tytułu dochodu o charakterze stałym, owa gmina działa w charakterze podatnika w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, a nie jako organ władzy publicznej w rozumieniu art. 13 ust. 1 tej dyrektywy.

Wyrok TSUE jednoznacznie zatem przesądza, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na podstawie przepisów ustawy przekształceniowej, stanowi dostawę towarów dla celów opodatkowania VAT.

Rozstrzygnięcie TSUE zawarte w wyroku C-604/19 powoduje brak możliwości traktowania czynności przekształcenia użytkowania wieczystego we własność jako kontynuacji pierwotnej czynności pomiędzy stronami, tj. dostawy towaru (gruntu) dokonanej w drodze czynności ustanowienia tego użytkowania wieczystego.

W rezultacie - w kontekście opodatkowania VAT czynności związanych z użytkowaniem wieczystym (całościowego rozliczenia podatku VAT z tego tytułu - od ustanowienia tego prawa aż po jego przekształcenie we własność z mocy prawa) - należy wyróżnić dwie odrębne dostawy towaru (gruntu): 1) czynność ustanowienia użytkowania wieczystego, skutkującą przekazaniem użytkownikowi wieczystemu władztwa ekonomicznego nad gruntem (właściciel gruntu - władztwo prawne, użytkownik wieczysty - władztwo ekonomiczne).

Podstawa prawna czynności: art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT, któremu w tej sytuacji odpowiada art. 14 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE; 2) czynność przekształcenia użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa, skutkującą przeniesieniem przez dotychczasowego właściciela gruntu władztwa prawnego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego z mocy prawa - transformacja dotychczasowego użytkownika wieczystego w nowego właściciela (władztwo prawne i ekonomiczne).

Podstawa prawna czynności: art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, któremu w tej sytuacji odpowiada art. 14 ust. 2 lit. a dyrektywy 2006/112/WE.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości należy jeszcze raz wskazać, że stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 35 załącznika do rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., dostawę nieruchomości.

Jak wynika z art. 1 ust. 1 ustawy przekształceniowej, z dniem z 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Z tym dniem doszło więc do dostawy towaru - gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przekształceniowej, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę przekształceniową.

Opłata ta stanowi zatem formę rekompensaty za utracony grunt oraz za czerpane z niego dochody, czyli opłaty za użytkowanie wieczyste. Obowiązek jej opłacania spoczywa zaś na nowym właścicielu. Wnoszone przez osoby fizyczne opłaty są zatem konsekwencją konkretnej czynności, czyli przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Podsumowując, mając na uwadze opis sprawy należy stwierdzić, że Powiat nie jest/nie będzie zobowiązany do ewidencji na kasie rejestrującej czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z uwagi na zapis § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 35 załącznika do rozporządzenia.

Zatem Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 8 jest prawidłowe.

Państwa wątpliwości w niniejszej sprawie dotyczą również kwestii dokumentowania czynności przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz terminu wystawienia faktury w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (pytanie oznaczone we wniosku nr 9 i nr 10).

Wskazać w tym miejscu należy, że zdarzenia gospodarcze należy dokumentować fakturą - sformalizowanym dokumentem, który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa.

Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy:

Przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zasady wystawiania faktur regulują przepisy art. 106a-106q ustawy.

W myśl art. 106b ust. 1 ustawy:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1)

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2)

wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, chyba że podatnik korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a;

3)

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4)

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy:

a)

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

b)

czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4,

c)

dostaw towarów, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1b.

Stosownie do art. 106b ust. 3 ustawy:

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1)

czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, z wyjątkiem:

a)

czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4,

b)

czynności, o których mowa w art. 106a pkt 3 i 4,

1a) otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, z wyjątkiem:

a)

przypadku, gdy zapłata dotyczy czynności, o których mowa w art. 19a ust. 1b i ust. 5 pkt 4 oraz art. 106a pkt 3 i 4,

b)

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 - jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Przy czym, jak stanowi powołany już wcześniej art. 2 pkt 22 ustawy:

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie określonej transakcji, a ustawodawca określił w jakich okolicznościach należy ją wystawić. Przede wszystkim wystawiane przez podatników podatku od towarów i usług faktury muszą dokumentować wykonanie przez nich czynności, tj. dostawy towarów lub świadczenia usług.

W myśl art. 106i ust. 1 ustawy:

Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Stosownie do art. 106i ust. 2 ustawy:

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

W myśl art. 106i ust. 7 ustawy:

Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60 dnia przed:

1)

dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;

2)

otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości należy stwierdzić, że opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stanowi wynagrodzenie z tytułu dokonanej czynności przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność, natomiast nie jest częścią należności za dostawę, jaka miała miejsce w momencie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Jak wynika z art. 1 ust. 1 ustawy przekształceniowej, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Z tym dniem doszło więc do dostawy towaru - gruntu na rzecz użytkownika wieczystego. Tym samym opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stanowi wynagrodzenie z tytułu dokonanej czynności przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność.

Biorąc pod uwagę powołane regulacje należy stwierdzić, że w związku z dostawą towaru, tj. przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, na podstawie art. 106b ustawy, faktura powinna być wystawiona w terminie, o którym mowa w art. 106i ust. 1 ustawy, tj. nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana dostawa towarów (gruntów) - tj. do 15 lutego 2019 r., o ile miał miejsce obowiązek wystawienia faktury.

Należy zwrócić uwagę, że udokumentowaniu fakturą podlega czynność, a nie sama płatność (niebędąca zaliczką). Skoro więc dostawa - przekształcenie z mocy prawa - miała miejsce 1 stycznia 2019 r., to faktury dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa nie mogą być wystawiane - stosownie do art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy - w terminie do 60 dni przed dniem 31 marca danego roku kalendarzowego (a więc z uwzględnieniem terminu, w którym zobowiązany podmiot ma obowiązek uiścić Opłatę).

Jednocześnie należy zauważyć, że na gruncie przepisów o podatku VAT Powiat nie ma/nie będzie miał obowiązku wystawiania faktur dokumentujących dokonane dostawy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednakże dobrowolnie podatnik może udokumentować czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa fakturą VAT. Przy czym jak wskazano wyżej udokumentowaniu podlega czynność przekształcenia, a nie poszczególne opłaty, które nie mają charakteru zaliczek, tylko wnoszone po dokonaniu dostawy.

Tym samym Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 9 jest prawidłowe, a w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 10 jest nieprawidłowe.

Kolejne Państwa wątpliwości dotyczą kwestii oznaczenia symbolem GTU_10 lub jakimkolwiek innym, czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W myśl art. 99 ust. 1 ustawy:

Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c, art. 133 i art. 138g ust. 2.

Zgodnie z art. 99 ust. 7c ustawy:

Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, zawierają dane niezbędne do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące podatnika.

Stosownie do art. 99 ust. 11c ustawy:

Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, są składane zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przesyłany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.

Natomiast zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy:

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1)

rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2)

kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3)

kontrahentów;

4)

dowodów sprzedaży i zakupów.

Zgodnie z art. 109 ust. 3b ustawy:

Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1, są obowiązani przesyłać, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c, za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 3, łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji.

Na podstawie delegacji ustawowej zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 z późn. zm.).

Zgodnie z § 1 rozporządzenia:

Rozporządzenie określa:

1)

szczegółowy zakres danych zawartych w:

a)

deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

b)

ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy, zwanej dalej "ewidencją";

2)

objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy, zwanych dalej "deklaracjami", oraz niezbędne pouczenia, a także sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c ustawy.

Na mocy tego rozporządzenia został wprowadzony obowiązek wykazywania w ewidencji m.in. odpowiedniego symbolu oznaczającego określoną procedurę podatkową.

Zgodnie z treścią § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j ww. rozporządzenia:

Poza danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, ewidencja zawiera następujące oznaczenia dotyczące dostawy budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy - oznaczenie "GTU 10".

Stosownie do § 10 ust. 3a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług:

Oznaczeń, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się do czynności wykazanych w ewidencji na podstawie dowodów sprzedaży wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2.

W myśl § 10 ust. 5 ww. rozporządzenia:

Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:

1) "RO" - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

2) "WEW" - dokument wewnętrzny;

3) "FP" - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.

Jak wyżej wskazano, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności nieruchomości z mocy ustawy o przekształceniu z 2018 r. należy traktować jako przeniesienie prawa własności do towaru w zamian za odszkodowanie, które stanowi odrębną od oddania w użytkowanie wieczyste czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Spełniona jest zatem przesłanka, o której mowa w ww. § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dostawy towaru w postaci gruntu).

W przypadku zatem, gdy czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa zostanie udokumentowana fakturą, to będzie podlegała oznaczaniu kodem GTU_10 w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT.

Należy jednak zauważyć, że zasadniczo sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nieewidencjonowana na kasie rejestrującej, podlega wykazaniu w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego. Podatnik może natomiast wykazywać daną sprzedaż na podstawie faktur, jeśli taki sposób wybierze. Należy jednak zachować jednolitość w odniesieniu do całej danej transakcji.

W tym miejscu ponownie należy odnieść się do interpretacji ogólnej, z której wynika, że obowiązek podatkowy w stosunku do czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, dokonanej na podstawie ustawy przekształceniowej (czyli z mocy prawa), powinien powstać w momencie otrzymania całości lub części opłaty przekształceniowej (w odniesieniu do otrzymanej kwoty).

Zatem, w związku z powyższym, w sytuacji wystawienia przez Powiat faktury, Powiat ma obowiązek/będzie miał obowiązek oznaczyć przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa kodem GTU_10 w ewidencji, w których wykaże podatek należny od poszczególnych opłat.

Natomiast, jeżeli przedmiotowa czynność nie zostanie udokumentowana fakturą VAT i w ewidencji będzie wykazywana na podstawie dowodu wewnętrznego, to Powiat nie ma/nie będzie miał obowiązku oznaczyć tej czynności żadnym kodem. Zasadniczo bowiem sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nieewidencjonowana na kasie rejestrującej, podlega wykazaniu w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego. Podatnik może natomiast wykazywać daną sprzedaż na podstawie faktur, jeśli taki sposób wybierze. Należy jednak zachować jednolitość w odniesieniu do całej danej transakcji.

Stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 11 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

* stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia;

* zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy wyłącznie zakresu zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (pytanie oznaczone we wniosku nr 8), dokumentowania tej czynności (pytanie oznaczone we wniosku nr 9), terminu wystawienia faktury w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (pytania oznaczone we wniosku nr 10) oraz oznaczenia tej czynności symbolem GTU_10 w ewidencji (pytanie oznaczone we wniosku nr 11). Natomiast w zakresie określonym pytaniami oznaczonymi we wniosku nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 wniosku, czyli opodatkowania opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - gdy użytkowanie wieczyste ustanowiono przed 1 maja 2004 r. oraz po 30 kwietnia 2004 r., ustalenia podstawy opodatkowania oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl