0112-KDIL3.4012.144.2024.2.MC - VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.144.2024.2.MC VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 lutego 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 20 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziału w działkach powstałych w wyniku podziału działek.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 5 maja 2024 r. (wpływ 5 maja 2024 r.) oraz pismem z 9 maja 2024 r. (wpływ 9 maja 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W dniu 6 listopada 2020 r. aktem notarialnym dokonał Pan zakupu działki rolnej. Działkę nabył Pan z dwoma innymi osobami fizycznymi, niespokrewnionymi, udział każdej z nich w zakupie wynosił 1/3 całości. Razem trzy osoby nabyły 100% powierzchni, tj. (...) ha.

Na działce tej nie dokonali Państwo żadnych działań inwestycyjno-zbrojeniowych.

Jedyne czynności jakie zostały dokonane to wydzielenie drogi wewnętrznej, wydanie odrębnej decyzji o warunkach zabudowy oraz podpisanie umowy z A na projekt i budowę sieci kanalizacyjnej. Budowy tej nie rozpoczęto.

Po ponad trzech latach od daty nabycia postanowił Pan wraz z pozostałymi udziałowcami sprzedać nabyty grunt, dokonując wcześniej jego podziału na mniejsze części, gdyż takie jest zainteresowanie potencjalnych nabywców terenu.

Na dzień wygenerowania wniosku o wydanie interpretacji działka nie została jeszcze podzielona. Dla obszaru, w którym leży działka w 2023 r. został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który zmienił przeznaczenie działki z rolnej na budowlaną.

Jest Pan osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, jednakże zakupu ww. działki dokonał Pan do majątku prywatnego.

W uzupełnieniu do wniosku udzielił Pan odpowiedzi na zadane przez Organ pytania:

1. Jaka/jakie działka/działki będzie/będą przedmiotem Pana sprzedaży? - proszę podać numer ewidencyjny działki/działek.

Odp. Obecne działki rolne 1 i 2 /działka drogowa, dojazdowa/będą podzielone na 4 mniejsze zgodnie z MPZP.

2. W jaki sposób nastąpi podział działek? Czy będzie Pan sprzedawał udział w działce/działkach, czy prawo własności całej/całych działki/działek? Proszę szczegółowo opisać.

Odp. Planowany jest podział na 4 mniejsze: dwie po ok (...) m i 2 po ponad (...) m. Czy podział będzie realizowany zależy od opinii Krajowej Izby Skarbowej. Będzie Pan sprzedawał z prawem własności całych działek.

3. Czy działka/działki, będąca/będące przedmiotem Pana sprzedaży, jest/są zabudowane czy niezabudowane?

Odp. Działka nie jest zabudowana i po ewentualnym podziale działki sprzedawane też będą jako grunty niezabudowane.

4. W jakim celu nabył Pan swój udział w działce?

Odp. Planował Pan budowę domu, ale obecna sytuacja finansowa uniemożliwia zrealizowanie takiego przedsięwzięcia.

5. Od kiedy i z tytułu prowadzenia jakiej dokładnie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jest Pan czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (4]?

Odp. Jest Pan czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług od czerwca 2009 r. Współprowadzi firmę zajmując się sprzedażą implantów zębowych.

6. Czy udział w działce został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Pana działalności gospodarczej?

Odp. Nie został wprowadzony.

7. Czy udział w działce stanowi towar handlowy w Pana działalności gospodarczej?

Odp. Nie stanowi towaru handlowego w Pana działalności gospodarczej.

8. Czy i jakie działania marketingowe podejmie Pan w celu sprzedaży działki/działek? - W jaki sposób planuje Pan i pozostali współwłaściciele pozyskać kupca na przedmiotową działkę/działki?

Odp. Zlecenie sprzedaży do biura pośrednictwa w handlu nieruchomościami i gruntami.

9. Czy posiadał/posiada/będzie posiadał Pan status rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy, czyli rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych? Jeżeli tak, to prosimy wskazać w jakim okresie?

Odp. Nie posiada i nie posiadał Pan statusu rolnika ryczałtowego.

10. W jaki sposób wykorzystywał/wykorzystuje Pan swój udział w przedmiotowej działce od dnia nabycia do dnia sprzedaży:

a) Czy korzystał lub korzysta Pan z niego dla celów prowadzenia działalności gospodarczej? Jeśli tak, w jakim okresie lub okresach i w jaki sposób Pan z niej korzystał lub korzysta?

Odp. Nie korzystał i nie korzysta Pan z gruntu do celów prowadzenia dział gospodarczej.

b) Czy korzystał lub korzysta Pan z niego wyłącznie dla swoich celów osobistych (w jaki sposób?)?

Odp. Nie korzystał i nie korzysta Pan z gruntu dla celów osobistych.

11. Czy nabycie przez Pana 1/3 udziału działki, nastąpiło w ramach transakcji opodatkowanej, zwolnionej czy niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT i czy transakcja ta została udokumentowana fakturą z wykazaną kwotą podatku VAT?

Odp. Nabycie nastąpiło w ramach transakcji niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, umowa sprzedaży prywatnie z osobą fizyczną.

12. Czy przysługiwało Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu udziału w działce? Jeżeli tak, to czy z tego prawa Pan skorzystał i odliczył podatek VAT?

Odp. Nie przysługiwało ponieważ zakup był prywatny.

13. Czy udział w działce wykorzystywany był przez Pana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to jaką działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT, do której wykorzystywana była ww. działka, wykonywał Pan - należy podać podstawę prawną zwolnienia?

Odp. Nie był wykorzystywany na cele zwolnione z VAT, lecz niepodlegające VAT. Nie prowadził Pan na niej żadnej działalności gospodarczej, zakupił Pan grunt aby w przyszłości wybudować dom.

14. Czy kiedykolwiek udostępniał Pan swój udział w działce na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp. i czy umowa ta miała/ma charakter odpłatny, czy nieodpłatny?

Odp. Nie udostępniał, nie wynajmował, nie wydzierżawiał Pan przedmiotowej działki.

15. Czy wykorzystywał lub wykorzystuje Pan swój udział w działce do działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? Jeśli tak - czy sprzedawał Pan płody rolne z działki, które pochodziły z Pana własnej działalności rolniczej (Jeśli tak, proszę wskazać: jakie to były płody rolne, kiedy je Pan sprzedawał, czy sprzedaż była opodatkowana podatkiem VAT)?

Odp. Nie wykorzystywał i nie wykorzystuje Pan udziałów w działce w wymienionym celu.

16. Kto i z czyjej inicjatywy wystąpił o uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki? - jakim symbolem MPZP jest oznaczona i jakie jest jej przeznaczenie?

Odp. Miasto uchwaliło MPZP. Uchwała Rady Miasta z 2023 r. - zabudowa jednorodzinna wolnostojąca.

17. Czy dla działek powstałych w wyniku podzielenia, będących przedmiotem sprzedaży, będzie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? - jeżeli tak, jakim symbolem MPZP są one oznaczone i jakie jest ich przeznaczenie?

Odp. Tak, Uchwała Rady Miasta z 2023 r. - zabudowa jednorodzinna wolnostojąca.

18. Jeżeli dla nowopowstałych działek nie będzie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to czy Pan i pozostali współwłaściciele wystąpili/będą występować o decyzję o warunkach zabudowy dla tych działek?

Odp. Będzie obowiązywać MPZP.

19. Czy zawarł Pan lub zamierza zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży z nabywcą zainteresowanym nabyciem działki/działek? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie:

a)

jakie warunki zawiera umowa przedwstępna sprzedaży, zawarta z nabywcą, które należy spełnić, aby doszło do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży? Prosimy o szczegółowe opisanie, jakie postanowienia dotyczące planowanej transakcji sprzedaży działek będą wynikać z zawartej umowy przedwstępnej (np. uzyskanie zgód, pozwoleń, opinii, decyzji itp.).

b)

jakie prawa i obowiązki wynikające z postanowień umowy przedwstępnej ciążą na Panu, a jakie na stronie kupującej? Prosimy o szczegółowe opisanie.

c)

czy po zawarciu ww. umowy przedwstępnej strona kupująca na nieruchomości dokonuje/będzie dokonywać inwestycji infrastrukturalnych, które zwiększą jej atrakcyjność jak np. uzbrojenie terenu w media, ogrodzenie? Jeżeli tak, to prosimy o podanie jakich?

d)

czy nabywca poniesie/będzie ponosić jakiekolwiek nakłady finansowe związane z działkami od momentu podpisania umowy przedwstępnej do zawarcia umowy finalnej?

Odp. Może wystąpić umowa przedwstępna ale bez pełnomocnictw tylko na maksymalnie trzy miesiące w celu ewentualnego zorganizowania środków na zakup działki.

20. Czy w ramach ww. umowy przedwstępnej Kupującemu zostanie/zostało udzielone pełnomocnictwo lub jakiekolwiek inne umocowanie prawne do działania w Pana imieniu, w związku z uzyskaniem przez nabywcę działki zgód i uzgodnień związanych z nabyciem nieruchomości? Jeśli tak, należy wskazać zakres pełnomocnictwa (np. występowanie przed organami administracji publicznej, podejmowania działań faktycznych i prawnych, niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń, składania wniosków, odbioru decyzji i postanowień itp.).

Odp. Nie zostało i nie zostanie udzielone jakiekolwiek pełnomocnictwo lub inne umocowanie prawne do działanie w Pana imieniu w związku z uzyskaniem przez nabywcę działki zgód i uzgodnień związanych z nabyciem nieruchomości.

21. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna, to należy udzielić informacji, czy wykonywane przez Kupującego (jako pełnomocnika Pana) czynności na przedmiotowej działce/działkach, były/są/będą wykonywane na rzecz i w imieniu Pana, i jakie to były/są czynności?

Odp. Nie były udzielane pełnomocnictwa, nie są i nie będą.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest działka (działki) zabudowana należy wskazać:

22. Jakie budynki/budowle/urządzenia budowlane - w rozumieniu przepisów art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) - znajdują się na zabudowanej działce (działkach) (6]?

Odp. Na działce nie znajdują się żadne budynki.

23. Jeśli na działce (działkach) znajdują się urządzenia budowlane, to należy wskazać, z jakim budynkiem/budowlą będą one powiązane?

24. Czy ww. budynki, budowle, urządzenia budowlane zostały nabyte, czy wybudowane przez Pana? Należy wskazać datę nabycia lub wybudowania.

25. Czy ww. budynki/budowle są trwale związane z gruntem?

26. Czy z tytułu nabycia ww. budynków/budowli przysługiwało Panu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?

27. Czy z tytułu wytworzenia/wybudowania ww. budynków/budowli przysługiwało Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Jeżeli nie, to należy wskazać przyczyny.

28. Czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budynków/budowli lub ich części w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to należy wskazać dokładną datę.

29. Jeżeli nastąpiło pierwsze zasiedlenie części ww. budynków/budowli, to należy wskazać w jakiej części?

30. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 30 należy wskazać, w wyniku jakich czynności nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynków/budowli lub ich części?

31. Czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem ww. budynków/budowli lub ich części a ich dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata?

32. W przypadku wskazania, że budynki/budowle były nabyte przez Pana, to należy wskazać, czy budynki/budowle przed ich nabyciem przez Pana były wykorzystywane przez poprzednich właścicieli?

33. W jaki sposób i do jakich celów ww. budynki/budowle były wykorzystywane przez Pana?

34. Czy ww. budynki/budowle były wykorzystywane przez Pana w działalności gospodarczej?

35. Czy ww. budynki/budowle były/są wykorzystywane przez Pana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to jaką działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT, do której wykorzystywane były/są ww. budynki/budowle, wykonywał Pan - należy podać podstawę prawną zwolnienia?

36. Czy ponosił Pan nakłady na ulepszenie ww. budynków/budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

37. W jakim okresie ponosił Pan wydatki na ulepszenie ww. budynków/budowli?

38. Jeżeli ponosił Pan wydatki na ulepszenie, to czy wydatki te były wyższe niż 30% wartości początkowej ww. budynków/budowli?

39. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 38 i 40 jest twierdząca, to należy wskazać:

a) Kiedy nastąpiło oddanie do użytkowania ww. budynków/budowli po ulepszeniu?

b) Czy ulepszenia stanowiły "przebudowę" rozumianą jako dokonanie istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystania ww. budynków/budowli lub w celu znaczącej zmiany warunków zasiedlenia?

c) Czy po ulepszeniu miało miejsce pierwsze zasiedlenie ww. budynków/budowli?

d) Jeżeli miało miejsce pierwsze zasiedlenie ww. budynków/budowli po ulepszeniu, to należy wskazać, kiedy to nastąpiło (należy podać dzień, miesiąc i rok)?

e) Czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem ww. budynków/budowli po ulepszeniu, a sprzedażą upłynie okres dłuższy niż 2 lata?

f) Czy ulepszone ww. budynki/budowle były wykorzystywane przez Pana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT?

Odp. na pytania 23-41

Nie dotyczy ponieważ działka gruntowa nie miała i nie posiada jakichkolwiek zabudowań.

Ponadto, wskazał Pan, że przedmiotem sprzedaży będzie Pana udział w czterech działkach powstałych w wyniku podziału działek: 1 oraz 2.

Pytanie

Proszę o interpretację podatkową czy sprzedaż podzielonych już działek będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług VAT.

Pana stanowisko w sprawie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku.

Pana zdaniem, sprzedaż działek niezabudowanych z majątku prywatnego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT. I nie ma tutaj znaczenia czy działka zostanie sprzedana po podziale na mniejsze czy jako całość.

Sprzedaż działek niezabudowanych z majątku prywatnego, gdzie nie prowadzono działalności gospodarczej ani żadnej innej czynności, która mogła by na to wskazywać i nie osiągano korzyści finansowych z tytułu jej posiadania nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, i nie ma tutaj znaczenia czy działka zostanie sprzedana w całości czy po podziale na mniejsze.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT:

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, należy przyjąć, że zbycie nieruchomości gruntowych (działek), traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającej opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wskazać należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pojęcia "podatnik" i "działalność gospodarcza", na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem podatnik tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Z przytoczonych regulacji prawnych wynika, że podatnikiem podatku od towarów i usług może być każda osoba, która okazjonalnie dokonuje czynności opodatkowanych, przy czym czynności te powinny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza, tj. wszelką działalnością producentów, handlowców i osób świadczących usługi, włącznie z działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie.

Zatem, dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji.

Istotne dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zasadne jest zatem wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, aportu, darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W tym miejscu należy podkreślić, że pojęcie "majątku prywatnego" nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. Trybunał w orzeczeniu tym potwierdził, że dla uznania danego majątku za prywatny, istotny jest sposób jego wykorzystania i charakter działań podejmowanych w odniesieniu do niego w całym okresie posiadania przez dany podmiot. Aby majątek uznać za prywatny musi być on w całym okresie posiadania wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych. Zatem, "majątek prywatny" to taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z 21 kwietnia 2005 r. sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny, to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

Każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania towaru (np. nieruchomości) dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, powinien być uznany za podatnika tego podatku. Tym samym, wykorzystywanie majątku prywatnego stanowi również działalność gospodarczą, jeżeli jest dokonywane dla celów zarobkowych. Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży, w tym również nieruchomości, jest ustalenie m.in. czy majątek został nabyty i faktycznie wykorzystany na potrzeby osobiste, czy też z przeznaczeniem do działalności gospodarczej.

W kontekście powyższych rozważań nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, a tylko np. wyzbywa się majątku osobistego. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Zatem, w kwestii opodatkowania sprzedaży działek istotne jest, czy w danej sprawie, w celu dokonania sprzedaży gruntów sprzedający podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Przejawem takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym, na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich, tylko wtedy działania Sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą, sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż nieruchomości jest sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia TSUE z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10). TSUE orzekł w tej sprawie, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L nr 347 z 11 grudnia 2006 r.s. 1 z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie - zdaniem Trybunału - okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

Inaczej jest natomiast - wyjaśnił Trybunał - w przypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Zatem, za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki, wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Przykładowo podane zostały działania polegające na uzbrojeniu terenu albo na działaniach marketingowych. Działania takie nie należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Ze wskazanych regulacji należy wywnioskować, że w świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą, istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem, dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Z przedstawionego opisu sprawy nie wynika taka Pana aktywność, która wykracza poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Nie podjął Pan ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami, takich jak np. nabycie w celach handlowych z zamiarem odsprzedaży, zawarcie umowy o pośrednictwo w sprzedaży, uzbrojenie terenu. Grunt, składający się z działki nr 1 i 2, zakupił Pan wraz z dwoma innymi osobami fizycznymi, gdyż rozważał Pan w przyszłości wybudowanie domu. Sytuacja finansowa uniemożliwiła Panu realizację tego przedsięwzięcia. Postanowił Pan, wraz z pozostałymi udziałowcami, sprzedać nabyty grunt, dokonując wcześniej jego podziału na 4 mniejsze działki. Działki nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej ani do działalności rolniczej. Działki nie były również przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Na działkach nie dokonywał Pan żadnych działań inwestycyjno-zbrojeniowych. Nie będzie Pan występował o warunki zabudowy dla nowopowstałych działek. Dokonał Pan wydzielenia małej działki dla celów dojazdu. Służebność gruntowa została ustanowiona nieodpłatnie i nieograniczona czasowo. Nie otrzymuje Pan wynagrodzenia z tego tytułu. Nie udzielał i nie zostanie udzielone przez Pana jakiekolwiek pełnomocnictwo lub inne umocowanie prawne do działania w Pana imieniu w związku z uzyskaniem przez nabywcę działki zgód i uzgodnień związanych z nabyciem nieruchomości. Może wystąpić umowa przedwstępna w celu ewentualnego zorganizowania środków na zakup działki przez kupującego. Nigdy wcześniej nie sprzedawał Pan żadnej działki. Jest Pan osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Działalność ta nie jest związana z obrotem nieruchomościami.

Działania podjęte przez Pana ograniczają się jedynie do podziału działek nr 1 i 2, w wyniku którego powstaną 4 działki i nie świadczą o prowadzeniu przez Pana działalności w zakresie obrotu nieruchomościami w formie zorganizowanej, handlowej.

W przedmiotowej sprawie brak jest zatem przesłanek pozwalających uznać Pana, w zakresie sprzedaży Pana udziału w 4 działkach, powstałych z podzielenia działek nr 1 i 2, za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy.

Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawy towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. Z uwagi na powyższe, w tej konkretnej sytuacji należy uznać, że przedmiotem dostawy będzie składnik Pana majątku osobistego, a sprzedaż Pana udziału w wydzielonych 4 działkach powstałych z podzielenia działek nr 1 i 2, będzie stanowiła realizację prawa do rozporządzania majątkiem osobistym.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzam, że z tytułu sprzedaży Pana udziału w działkach powstałych z podzielenia działek nr 1 i 2 nie działa Pan w charakterze - zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy - podatnika VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem, sprzedaż Pana udziału w ww. działkach nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy.

Tym samym, Pana stanowisko uznałem za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jestem ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego, Pan ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym jego przedstawieniem. Zatem, wydając przedmiotową interpretację oparłem się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego. W przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Ponadto, w sytuacji zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Podkreślam jednocześnie, że przy sprzedaży działek, objętych przedmiotem wniosku, nie będzie Pan działał w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, a ww. sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy pod warunkiem, że nie podejmie Pan dodatkowych działań w stosunku do tych działek, mogących zmienić ten stan rzeczy.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

a)

z zastosowaniem art. 119a;

b)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

c)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl