Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 maja 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL3.4012.118.2020.2.EW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2020 r. (data wpływu 26 lutego 2020 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 kwietnia 2020 r. (data wpływu 17 kwietnia 2020 r.) oraz pismem z dnia 28 kwietnia 2020 r. (data wpływu 6 maja 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu do końca 2019 r. - jest prawidłowe;

* prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu po 1 stycznia 2020 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w ww. zakresie. W dniu 17 kwietnia 2020 r. uzupełniono wniosek o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytań, przedstawienie własnego stanowiska oraz wskazanie sposobu do doręczeń oraz w dniu 6 maja 2020 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

1. Stan faktyczny

Fundacja jest przedsiębiorstwem społecznym wpisanym do rejestru stowarzyszeń i organizacji społecznych. Prowadzi działalność gospodarczą - data rejestracji w KRS 22 marca 2017 r. Od momentu rozpoczęcia działalności do końca roku 2019 - Fundacja nie była czynnym podatnikiem podatku VAT. W dniu 24 października 2018 r. Fundacja zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa (...) o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą wykonywanej działalności jest przetwarzania żywności. Tytuł projektu: "(...)". Beneficjentowi została na podstawie złożonego wniosku, przyznana pomoc w wysokości (...) zł. Zgodnie z umową w ramach realizacji przedsięwzięcia w latach 2018 - 2019 zostały zrealizowane zadania zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym, polegające na zakupie niezbędnego sprzętu służącego uruchomieniu inkubatora oraz prace budowlane i wykończeniowe obiektu inkubatora. Celem operacji jest stworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez uruchomienie i rozwój infrastruktury inkubatora i udostępnienie jego infrastruktury zainteresowanym. W budżecie operacji przewidziano do sfinansowania z dotacji koszty z uwzględnieniem podatku VAT. Zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków obowiązującymi dla przyznanego dofinansowania, podatek od towarów i usług (VAT) może zostać wykazany do refundacji i kwalifikowalny z dofinansowania. Fundacja po realizacji operacji złoży sprawozdanie (wniosek o płatność) do Zarządu Województwa (...). Zasady związane z rozliczeniem dofinansowania wymagają, aby Fundacja uzyskała interpretację indywidualną dotyczącą możliwości odzyskania podatku od towarów i usług i przedłożenia jej wraz z wnioskiem o płatność. Fundacja w okresie od zarejestrowania w KRS, tj. od 22 marca 2017 r. do końca roku 2019 nie była czynnym podatnikiem podatku VAT i wszystkie dokonane zakupy usług związane z realizacją projektu były rozliczane w kwotach brutto. W związku z opisaną sytuacją i faktu, że od początku powstania Fundacja nie była czynnym podatnikiem VAT podjęła decyzję, że zakupy usług i wyposażenia dokonane przed rejestracją w podatku VAT, jak również dokonane po rejestracji w podatku VAT i dotyczące projektu będą rozliczane w kwotach brutto do zakończenia realizowanego projektu.

2. Zdarzenie przyszłe

Fundacja jest przedsiębiorstwem społecznym wpisanym do rejestru stowarzyszeń i organizacji społecznych. Prowadzi działalność gospodarczą - data rejestracji w KRS 22 marca 2017 r. Od momentu rozpoczęcia działalności do końca roku 2019 - Fundacja nie była czynnym podatnikiem podatku VAT. W dniu 24 października 2018 r. Fundacja zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa (...) o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą wykonywanej działalności jest przetwarzania żywności. Tytuł projektu: "(...)". Beneficjentowi została na podstawie złożonego wniosku, przyznana pomoc w wysokości (...) zł. Zgodnie z umową w ramach realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019 zostały zrealizowane zadania zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym, polegające na zakupie niezbędnego sprzętu służącego uruchomieniu inkubatora oraz prace budowlane i wykończeniowe obiektu inkubatora. Celem operacji jest stworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez uruchomienie i rozwój infrastruktury inkubatora i udostępnienie jego infrastruktury zainteresowanym. W budżecie operacji przewidziano do sfinansowania z dotacji koszty z uwzględnieniem podatku VAT. Zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków obowiązującymi dla przyznanego dofinansowania, podatek od towarów i usług (VAT) może zostać wykazany do refundacji i kwalifikowalny z dofinansowania. Fundacja po realizacji operacji złoży sprawozdanie (wniosek o płatność) do Zarządu Województwa.... Zasady związane z rozliczeniem dofinansowania wymagają, aby Fundacja uzyskała interpretację indywidualną dotyczącą możliwości odzyskania podatku od towarów i usług i przedłożenia jej wraz z wnioskiem o płatność. Fundacja w okresie od zarejestrowania w KRS, tj. od 22 marca 2017 r. do końca roku 2019 nie była czynnym podatnikiem podatku VAT i wszystkie dokonane zakupy usług związane z realizacją projektu były rozliczane w kwotach brutto. W związku z opisaną sytuacją i faktem, że od początku powstania Fundacja nie była czynnym podatnikiem VAT podjęła decyzję, że zakupy usług i wyposażenia dokonane przed rejestracją w podatku VAT, jak również dokonane po rejestracji w podatku VAT i dotyczące projektu będą rozliczane w kwotach brutto do zakończenia realizowanego projektu.

W piśmie z dnia 14 kwietnia 2020 r. Zainteresowany wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT od początku roku 2020. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu pt. " (...)" z dnia 24 października 2018 r. o nr (...) w latach 2018-2019, nie były i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi. Wszystkie faktury były i będą wystawiane na Fundację (...).

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu o treści:

1. "Wskazać należy od jakich wydatków w 2020 r. Zainteresowany ma zamiar odliczyć podatek VAT, skoro jak sam wskazał w opisie sprawy, że projekt był realizowany w latach 2018-2019?" - Zainteresowany wskazał, że wydatki do projektu z dnia 24 października 2018 r. zostały poniesione w latach 2018-2019. W roku 2020 Fundacja nie zamierza realizować wydatków związanych z zakupem towarów i usług do ww. projektu o nr (...). W roku 2020 złożony zostanie również wniosek o płatność końcową do powyższego projektu. Zdarzyć się natomiast może, że w ramach np. "pozostających środków" możliwa jest realizacja innych wydatków (np. wcześniej nieplanowanych, ale zasadnych) lub Instytucja Zarządzająca zobowiąże nas do poniesienia wydatku związanego z zakupem towarów czy usług i w roku 2020 Beneficjent będzie np. musiał taki wydatek do tegoż projektu jeszcze ponieść.

2. "W jaki sposób infrastruktura wytworzona w ramach projektu ma być udostępniona przedsiębiorcom? Czy to udostępnienie będzie się odbywać w ramach umowy? Jeżeli tak, to czy będzie to umowa odpłatna czy nieodpłatna?" - Zainteresowany wskazał, że Infrastruktura inkubatora jest ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych (zakupem posiłku, szkoleniami, warsztatami, zorganizowaniem jakichkolwiek wydarzeń, sprzedających lokalne surowce, etc). W ramach odrębnych umów oraz regulaminu funkcjonowania Inkubatora odbywać się będzie współpraca z chętnymi do skorzystania zarówno z infrastruktury inkubatora (osób fizycznych), jak i rolnikami czy producentami zamierzającymi sprzedawać swoje surowce. Jest to również wskaźnik naszego projektu - takich umów zobowiązani jesteśmy podpisać z 75 z osobami/podmiotami. W tym celu został przygotowany Regulamin określający wysokość opłat za korzystanie z przestrzeni inkubatora oraz stosowne umowy (w zależności od modelu korzystania z inkubatora). Każdorazowo za usługi wynajmu, korzystający będą musieli uiścić opłatę wg stawek wskazanych w regulaminie.

3. "Wyjaśnić należy, co Wnioskodawca rozumie pod pojęciem: »że towary i usługi (...) nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi« - (w 2020 r.)" - Zainteresowany wskazał, że w opinii Wnioskodawcy są to towary i usługi od których nie zostanie odzyskany podatek VAT. Ponieważ jednak, planowane do podpisania umowy dot. wynajmu przestrzeni inkubatora będą związane z opłatami, możliwe również będzie odzyskanie podatku VAT od powyższych. Fundacja będzie miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów dokonanych po rejestracji jako czynny podatnik w podatku od towarów usług czyli od dnia 1 stycznia 2020 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przeformułowane w dniu 17 kwietnia 2020 r.).

1. Czy Fundacja ma prawo do odliczenia podatku VAT od dokonanych zakupów wyposażenia i nabytych usług dotyczących projektu przed rejestracją jako czynny podatnik podatku od towarów i usług?

2. Czy Fundacja ma prawo do odliczenia podatku VAT od dokonanych zakupów wyposażenia i nabytych usług dotyczących projektu po rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przeformułowanym w dniu 17 kwietnia 2020 r.), nie ma ona prawa do odliczenia podatku od towarów i usług za okresy historyczne, tj. przed rejestracją w podatku VAT. Fundacja ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów dokonanych po rejestracji jako czynny podatnik w podatku od towarów i usług, czyli od zakupów dokonanych od 1 stycznia 2020 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Fundacja jest przedsiębiorstwem społecznym wpisanym do rejestru stowarzyszeń i organizacji społecznych. Prowadzi działalność gospodarczą - data rejestracji w KRS 22 marca 2017 r. Od momentu rozpoczęcia działalności do końca roku 2019 - Fundacja nie była czynnym podatnikiem podatku VAT. W dniu 24 października 2018 r. Fundacja zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa (...) o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą wykonywanej działalności jest przetwarzania żywności. Tytuł projektu: "(...)". Beneficjentowi została na podstawie złożonego wniosku, przyznana pomoc w wysokości (...) zł. Zgodnie z umową w ramach realizacji przedsięwzięcia w latach 2018 - 2019 zostały zrealizowane zadania zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym, polegające na zakupie niezbędnego sprzętu służącego uruchomieniu inkubatora oraz prace budowlane i wykończeniowe obiektu inkubatora. Celem operacji jest stworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez uruchomienie i rozwój infrastruktury inkubatora i udostępnienie jego infrastruktury zainteresowanym. W budżecie operacji przewidziano do sfinansowania z dotacji koszty z uwzględnieniem podatku VAT. Zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków obowiązującymi dla przyznanego dofinansowania, podatek od towarów i usług (VAT) może zostać wykazany do refundacji i kwalifikowalny z dofinansowania. Fundacja po realizacji operacji złoży sprawozdanie (wniosek o płatność) do Zarządu Województwa (...).

Zainteresowany wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT od początku roku 2020. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu pt. " (...)" z dnia 24 października 2018 r. o nr (...) w latach 2018 - 2019, nie były związane z czynnościami opodatkowanymi. Wszystkie faktury były i będą wystawiane na Fundację.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy ma on prawo do odliczenia podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn.: "(...)".

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z wniosku - Zainteresowany prowadzi działalność od 2017 r. Do końca roku 2019 nie był zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Tym samym, nabyte towary i usługi w ramach realizowanego projektu nie służyły wówczas czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez czynnego zarejestrowanego podatnika podatku VAT. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. W omawianej sprawie powyższy warunek nie został spełniony, gdyż z okoliczności sprawy wynika, że Zainteresowany jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT dopiero od stycznia 2020 r.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu do końca roku 2019.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii ustalenia, czy będąc czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2020 r. będzie miał on prawo do odliczenia od wydatków poniesionych od 2020 r.

Z opisu sprawy wynika, że wydatki do projektu z dnia 24 października 2018 r. zostały poniesione w latach 2018-2019. W roku 2020 złożony zostanie wniosek o płatność końcową do powyższego projektu. Zdarzyć się natomiast może, że w ramach np. "pozostających środków" możliwa jest realizacja innych wydatków (np. wcześniej nieplanowanych, ale zasadnych) lub Instytucja Zarządzająca zobowiąże Wnioskodawcę do poniesienia wydatku związanego z zakupem towarów czy usług i w roku 2020 Beneficjent będzie np. musiał taki wydatek do tegoż projektu jeszcze ponieść.

Zainteresowany wskazał ponadto, że Infrastruktura inkubatora jest ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych. W ramach odrębnych umów oraz regulaminu funkcjonowania Inkubatora odbywać się będzie współpraca z chętnymi do skorzystania zarówno z infrastruktury inkubatora (osób fizycznych), jak i rolnikami czy producentami zamierzającymi sprzedawać swoje surowce. Takich umów Wnioskodawca zobowiązany jest podpisać z 75 z osobami/podmiotami. W tym celu został przygotowany Regulamin określający wysokość opłat za korzystanie z przestrzeni inkubatora oraz stosowne umowy (w zależności od modelu korzystania z inkubatora). Każdorazowo za usługi wynajmu, korzystający będą musieli uiścić opłatę wg stawek wskazanych w regulaminie.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony - zarówno wynajmującego, jak i najemcę - określone przepisami obowiązki. Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie rzeczy przez jego najemcę.

W kontekście niniejszej sprawy należy zwrócić uwagę na treść zdania drugiego definicji pojęcia "działalność gospodarcza", w której mówi się o wykorzystywaniu m.in. towarów w sposób ciągły do celów zarobkowych. Takie wykorzystywanie towarów ma miejsce poprzez oddanie ich w stosunki obligacyjne (najem, dzierżawa, leasing, itp.).

W związku z powyższym, wydatki poniesione po 1 stycznia 2020 r. związane z projektem będą miały wpływ na uzyskiwany przez Wnioskodawcę obrót z działalności gospodarczej, a tym samym będą związane ze sprzedażą, która jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (wynajmem powierzchni użytkowych w Inkubatorze).

W konsekwencji należy stwierdzić, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało od 1 stycznia 2020 r. prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: "(...)". Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku, od 1 stycznia 2020 r. będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca od 1 stycznia 2020 r. jest/będzie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki związane z realizacją ww. projektu będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Wskazać jednak należy na przepisy art. 90 i 91 ustawy. Z art. 91 ustawy jednoznacznie wynika, że w przypadku zmiany przeznaczenia nabytych towarów i usług, tj. zarówno w sytuacji gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, jak również w sytuacji, gdy nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi, podatnik dokonuje korekty podatku naliczonego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tut. Organ wskazuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Tutejszy organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu

Skargę wnosi się na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl