0112-KDIL3-3.4011.182.2018.1.MW - Opodatkowanie przychodu podatkiem liniowym.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3-3.4011.182.2018.1.MW Opodatkowanie przychodu podatkiem liniowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2018 r. (data wpływu 2 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie świadczenia usług na rzecz spółki z o.o. przez wspólnika tej spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek - uzupełniony pismem z 8 czerwca 2018 r. (data wpływu 14 czerwca 2018 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie świadczenia usług na rzecz spółki z o.o. przez wspólnika tej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (dalej również jako "Wnioskodawca" lub "Usługodawca"). Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy są opodatkowane według stawki 19% zgodnie z art. 30c u.p.d.o.f.

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: "Spółka"). Spółka posiada jeszcze dwóch innych wspólników, którzy w przeciwieństwie do Wnioskodawcy, są jednocześnie jej członkami zarządu. Członkowie zarządu Spółki otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie kompleksowych prac budowlanych polegających na wznoszeniu budynków, montażu instalacji, wykańczaniu wnętrz oraz innych specjalistycznych prac budowlanych (dalej "Usługi budowlane"). Klientami Spółki są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność gospodarzą: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe i spółki kapitałowe (dalej: "Klienci").

Spółka planuje zaangażowanie wspólników Spółki, w tym Wnioskodawcę, do wykonywania czynności niezbędnych do należytego świadczenia przez nią Usług budowlanych na rzecz Klientów.

W tym celu Spółka planuje zawrzeć umowę o świadczenie usług z Wnioskodawcą. Usługi świadczone przez Usługodawcę będą dotyczyły kompleksowo usług montażowych i wykończeniowych w ramach projektów realizowanych przez Spółkę i będą obejmowały w szczególności:

a. Wykonywanie suchej zabudowy,

b. Konstruowanie ścianek z profili aluminiowych,

c. Montaż płyt OSB,

d. Szpachlowanie ścian,

e. Malowanie metodą tradycyjną,

f. Malowanie metodą natryskową,

g. Kładzenie tynków strukturalnych,

h. Wykonywanie sufitów podwieszanych,

i. Montaż drzwi,

j. Montaż okuć drzwi,

k. Montaż wykładzin,

I. Montaż mebli,

m. Montaż sanitariatów,

n. Kładzenie płytek,

o. Tapetowanie,

p. Wykonywanie i montaż elementów stolarskich,

q. Przygotowywanie dokumentacji wykonawczej realizowanych prac

- dalej: "Usługi".

Z tytułu realizacji Usług Usługodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość będzie ustalana indywidualnie przez Spółkę i Usługodawcę dla poszczególnych realizowanych projektów.

Usługi będą wykonywane przez Usługodawcę w miejscach i terminach ustalanych przez niego samego. Wnioskodawca ponadto nie będzie związany instrukcjami Spółki co do sposobu i treści świadczonych Usług, nie będą wiązały go w tym zakresie zalecenia Spółki i nie będzie on podlegać jej kierownictwu.

Umowa pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą będzie przewidywała, że Usługodawca zabezpieczy Spółkę przed roszczeniami osób trzecich i zrekompensuje Spółce koszty i szkody poniesione na skutek działania lub zaniechania Wnioskodawcy, w szczególności wynikające z nieprawidłowej realizacji Umowy przez Usługodawcę, z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

Usługodawca nie będzie korzystał z infrastruktury i organizacji wewnętrznej Spółki w celu świadczenia Usług. Infrastruktura ta będzie wykorzystywana przez pozostałych wspólników do pełnienia funkcji członków zarządu Spółki, z tytułu której każdy z tych wspólników będzie otrzymywał odrębne wynagrodzenie.

Wnioskodawca nie będzie związany ze Spółką zakazem konkurencji i będzie mógł świadczyć Usługi także na rzecz innych podmiotów niż Spółka.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie mógł opodatkować dochody uzyskane z tytułu świadczenia przez niego Usług na rzecz Spółki jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. na zasadach przewidzianych w art. 30c u.p.d.o.f. ?

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie mógł opodatkować dochody uzyskane z tytułu świadczenia przez niego Usług na rzecz Spółki jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. na zasadach przewidzianych w art. 30c u.p.d.o.f.

UZASADNIENIE

Jak stanowi art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.: "ilekroć w ustawie mowa jest o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9".

W ocenie Wnioskodawcy - z oczywistych przyczyn - do przychodów osiąganych przez niego z tytułu świadczenia Usług na rzecz Spółki nie będzie miał zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 1, 4-9 u.p.d.o.f. Do przychodów tych nie będzie miał również zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. z przyczyn wskazanych poniżej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Jak stanowi art. 13 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. "za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.".

Z kolei, w świetle art. 13 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do przychodów osiąganych przez niego z tytułu świadczenia Usług na rzecz Spółki nie będzie miał zastosowania ani art. 13 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. ani art. 13 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. Będzie tak, ponieważ świadczone przez Wnioskodawcę Usługi, po pierwsze nie są usługami w zakresie zarządzania, ale stanowią one kompleksowe usługi montażowe i wykończeniowe, a po drugie wykonywane one są w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy - w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego - do osiąganych przez niego przychodów z tytułu świadczenia Usług na rzecz Spółki zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Jak stanowi art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f. za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie wykonywać Usługi w miejscach i terminach ustalanych przez niego samego, a nie przez Spółkę, korzystając z własnej infrastruktury (np. będzie posiadał własne narzędzia i wykorzystywał własne zasoby).

Ponadto Wnioskodawca w żadnym przypadku nie będzie związany instrukcjami Spółki co do sposobu i treści świadczonych Usług, nie będą wiązały go w tym zakresie zalecenia Spółki i nie będzie on podlegać jej kierownictwu.

Co więcej umowa pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą będzie przewidywała, że Usługodawca zabezpieczy Spółkę przed roszczeniami osób trzecich i zrekompensuje Spółce koszty i szkody poniesione na skutek działania lub zaniechania Wnioskodawcy, w szczególności wynikające z nieprawidłowej realizacji Umowy przez Usługodawcę, z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec osób trzecich).

Należy zwrócić również uwagę na charakterystyczny dla działalności gospodarczej sposób kalkulacji wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu świadczonych Usług. Otóż nie będzie to stałe wynagrodzenie, ale wynagrodzenie ustalane indywidualnie dla każdego realizowanego projektu.

O tym, że świadczone przez Wnioskodawcę Usługi powinny być kwalifikowane do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, świadczy również fakt, że Wnioskodawca będzie mógł świadczyć te Usługi także na rzecz innych podmiotów niż Spółka (brak zakazu konkurencji).

W świetle art. 30c ust. 1 u.p.d.o.f. podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca opodatkowuje swoje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f., dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia przez niego Usług na rzecz Spółki będzie także opodatkowany na zasadach przewidzianych w art. 30c u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy - źródłami przychodów są:

* działalność wykowywana osobiście (pkt 2),

* pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Ponadto w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy: za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

b.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

c.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W kontekście działalności gospodarczej należy także zacytować art. 14 ust. 1 omawianej ustawy, zgodnie z którym: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 13 pkt 7, pkt 8 i pkt 9 tej ustawy: za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

* pkt 7 - przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

* pkt 8 - przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9,

* pkt 9 - przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Należy zauważyć, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych między przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

W tym miejscu należy również wskazać, że przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowi o tym "wyłączenie" określone w art. 13 pkt 9 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). Wnioskodawca nie jest członkiem zarządu Spółki. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie kompleksowych prac budowlanych polegających na wznoszeniu budynków, montażu instalacji, wykańczaniu wnętrz oraz innych specjalistycznych prac budowlanych. Spółka planuje zawrzeć umowę o świadczenie usług z Wnioskodawcą, które będą dotyczyły kompleksowych usług montażowych i wykończeniowych w ramach projektów realizowanych przez Spółkę, które zostały szczegółowo opisane przez Wnioskodawcę. Z tytułu realizacji usług Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość będzie ustalana indywidualnie przez Spółkę i Wnioskodawcę dla poszczególnych realizowanych projektów. Usługi będą wykonywane przez Wnioskodawcę w miejscach i terminach ustalanych przez niego samego. Wnioskodawca ponadto nie będzie związany instrukcjami Spółki co do sposobu i treści świadczonych usług, nie będą wiązały go w tym zakresie zalecenia Spółki i nie będzie on podlegać jej kierownictwu. Umowa między Spółką a Wnioskodawcą będzie przewidywała, że Wnioskodawca zabezpieczy Spółkę przed roszczeniami osób trzecich i zrekompensuje jej koszty i szkody poniesione na skutek działania lub zaniechania Wnioskodawcy, w szczególności wynikające z nieprawidłowej realizacji umowy przez Wnioskodawcę, z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie będzie korzystał z infrastruktury i organizacji wewnętrznej Spółki w celu świadczenia usług. Wnioskodawca nie będzie związany ze Spółką zakazem konkurencji i będzie mógł świadczyć usługi także na rzecz innych podmiotów niż Spółka.

Mając zatem na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że umowa o świadczenie usług, którą Wnioskodawca planuje zawrzeć ze Spółką, będzie dotyczyć kompleksowych usług montażowych i wykończeniowych w ramach projektów realizowanych przez Spółkę. Natomiast nie będzie ona obejmować czynności o zarządzanie Spółką lub czynności o podobnym charakterze. Charakter wykonywanych czynności wskazuje także, że nie zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia tych usług można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Tym samym Wnioskodawca, świadcząc w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy o świadczenie usług, której zakres wskazany został w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, jest uprawniony do kwalifikowania przychodu uzyskanego z tego tytułu jako mającego źródło w pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami art. 5b w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Ponadto zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy: podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Jeżeli Wnioskodawca opodatkuje dochody z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, to ww. dochody będą również podlegać opodatkowaniu wg tych samych zasad.

Reasumując - w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie mógł opodatkować dochody uzyskane z tytułu świadczenia przez niego Usług na rzecz Spółki jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w art. 30c tej ustawy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl