0112-KDIL3-2.4011.394.2018.1.DJ - PIT w zakresie zwolnienia z opodatkowania części należności zagranicznej pobieranej przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 listopada 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3-2.4011.394.2018.1.DJ PIT w zakresie zwolnienia z opodatkowania części należności zagranicznej pobieranej przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2018 r. (data wpływu 16 października 2018 r.), uzupełnionym pismem w dniu 6 listopada 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania części należności zagranicznej pobieranej przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania części należności zagranicznej pobieranej przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (wynikający z informacji, zawartych w złożonym wniosku oraz jego uzupełnieniu).

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Wnioskodawca został wyznaczony do pełnienia obowiązków służbowych w strukturach wojskowych NATO w Hiszpanii. Obowiązki te w sposób ciągły Wnioskodawca wykonywał od dnia 9 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2013 r. z wyłączeniem terminu od dnia 10 stycznia 2012 r. do 28 czerwca 2012 r., ponieważ został skierowany przez przełożonego międzynarodowego do wykonywania zadań służbowych w Islamskiej Republice Afganistanu (zatem obowiązki te wykonywał w okresach od 9 sierpnia 2010 r. do 10 stycznia 2012 r. oraz od 28 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.).

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 obowiązującego w ww. okresie rozporządzenia Rady Ministrów z 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa Wnioskodawca zajmował stanowisko znajdujące się w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych. W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa, Wnioskodawca otrzymywał należność zagraniczną, która opodatkowana jest podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku służbowego, pracy, itd.

Wnioskodawca nadmienia, że zastrzeżenie opisane w art. 21 ust. 15 ww. ustawy jego nie dotyczy, ponieważ nie był pracownikiem odbywającym podróż służbową, członkiem służby zagranicznej jak również pracownikiem w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a.

W celu wyjaśnienia Wnioskodawca wskazuje, że ww. okres skierowania przez przełożonego międzynarodowego do wykonywania zadań służbowych w Islamskiej Republice Afganistanu nie podlega warunkom określonym w art. 21 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy, dlatego nie będzie uwzględniany w ewentualnych rozliczeniach z urzędem skarbowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy należność zagraniczna i inne należności zagraniczne wypłacane w okresie od dnia 9 sierpnia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych są w części wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, jako żołnierz który miał stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP, Wnioskodawca uważa, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. należności z tytułu czasowego wyznaczenia Wnioskodawcy do pełnienia obowiązków służbowych poza granicami państwa, w międzynarodowych strukturach wojskowych (NATO) w okresie od 9 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2013 r., a w tym dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, należność zagraniczna i inne były przychodami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym w części (kwota odpowiadająca 30% diety za każdy dzień pobytu) są wolne od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy w opisie stanu faktycznego, że: (...) okres skierowania przez przełożonego międzynarodowego do wykonywania zadań służbowych w Islamskiej Republice Afganistanu nie podlega warunkom określonym w art. 21 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy, dlatego nie będzie uwzględniany w ewentualnych rozliczeniach z urzędem skarbowym przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszej interpretacji jest kwestia możliwości zwolnienia z opodatkowania części należności zagranicznej pobieranej przez Wnioskodawcę jako żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju za okres od 9 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2013 r., z wyłączeniem terminu od dnia 10 stycznia 2012 r. do 28 czerwca 2012 r. (tj. z wyłączeniem okresu skierowania Wnioskodawcy do wykonywania zadań służbowych w Islamskiej Republice Afganistanu).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15.

Z przytoczonego wyżej przepisu wyraźnie wynika, że uprawnienie do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy przysługuje osobom przebywającym czasowo za granicą i uzyskującym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

Zatem omawiane zwolnienie, będzie dotyczyło również żołnierzy zawodowych przebywających czasowo za granicą, którzy uzyskują przychody ze stosunku służbowego.

Należy mieć jednak na uwadze, że jak stanowi art. 21 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym w 2010 r. - zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia:

1.

pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83;

3.

uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.

W myśl natomiast art. 21 ust. 15 ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. - zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia:

1.

pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a;

3.

uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.

Z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnienia stanu faktycznego wynika, że zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Wnioskodawca został wyznaczony do pełnienia obowiązków służbowych w strukturach wojskowych NATO w Hiszpanii. Obowiązki te wykonywał od dnia 9 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2013 r. z wyłączeniem terminu od dnia 10 stycznia 2012 r. do 28 czerwca 2012 r., tj. z wyłączeniem okresu wykonywania zadań służbowych w Islamskiej Republice Afganistanu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 obowiązującego w ww. okresie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa Wnioskodawca zajmował stanowisko znajdujące się w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych. W związku z tym, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa, otrzymywał należność zagraniczną, która opodatkowana jest podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku służbowego, pracy, itd. Wnioskodawca wskazał, że zastrzeżenie opisane w art. 21 ust. 15 ww. ustawy jego nie dotyczy.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że część przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę jako żołnierza zawodowego ze stosunku służbowego w terminie od 9 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2013 r., z wyłączeniem okresu od dnia 10 stycznia 2012 r. do 28 czerwca 2012 r. (tj. z wyłączeniem okresu, w którym Wnioskodawca został skierowany do wykonywania zadań służbowych w Islamskiej Republice Afganistanu, co do którego - jak sam Wnioskodawca wskazał - nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 20) może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawał w stosunku służbowym.

Jednocześnie należy wyraźnie zastrzec, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl