0112-KDIL3-2.4011.251.2019.2.AK, PIT w zakresie opodatkowania sprzedaży mieszkań. - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0112-KDIL3-2.4011.251.2019.2.AK - PIT w zakresie opodatkowania sprzedaży mieszkań.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3-2.4011.251.2019.2.AK PIT w zakresie opodatkowania sprzedaży mieszkań.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2019 r. (data wpływu 25 czerwca 2019 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 16 lipca 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży mieszkań - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży mieszkań.

W związku z tym, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 4 oraz w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 2 lipca 2019 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.251.2019.1.AK na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem, nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 2 lipca 2019 r., skutecznie doręczono w dniu 4 lipca 2019 r., natomiast w dniu 16 lipca 2019 r. (data nadania 11 lipca 2019 r.), do tut. organu wpłynęło pismo stanowiące odpowiedź na ww. wezwanie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rolnikiem, posiada grunt rolny o łącznej powierzchni 5,05 ha i prowadzi gospodarstwo rolne od 20 listopada 2007 r. w zakresie upraw polowych. Korzysta też z dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostatni grunt o pow. 0,98.21 ha Wnioskodawca nabył 15 lutego 2008 r. i planował dalsze zakupy ziemi rolniczej w celu powiększenia gospodarstwa. Obecnie z uwagi na trudne warunki atmosferyczne mające wpływ na uprawy polowe oraz nienajlepszą koniunkturę w branży rolniczej Zainteresowany planuje na części gruntu rolnego wybudować budynek mieszkalny z 4 (czterema) mieszkaniami. Do każdego mieszkania przynależeć będzie grunt o pow. ok 350 m2. Tak wydzielone z przynależnym gruntem mieszkania będą wystawione na sprzedaż. Grunt na dzień dzisiejszy nie utracił charakteru rolnego. Zainteresowany jest rolnikiem ryczałtowym i nie prowadzi działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku w odniesieniu do pytania nr 1 dotyczącego podziału gruntu Zainteresowany wskazał, że grunt nie jest podzielony, podział nastąpi dopiero po ewentualnym wybudowaniu budynku.

Natomiast udzielając odpowiedzi w kwestii zagospodarowania przestrzennego gruntu Zainteresowany podał, że nie wnioskował o objęcie przedmiotowego gruntu planem zagospodarowania przestrzennego oraz że gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowy grunt objęty jest podatkiem rolnym.

W odniesieniu natomiast do pytania 4 dotyczącego ewentualnego poniesienia przez Wnioskodawcę nakładów związanych z przedmiotową nieruchomością Wnioskodawca wskazał, że do tej pory nie poniósł jakichkolwiek nakładów w celu przygotowania gruntu do sprzedaży oraz nie podjął żadnych działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności działki.

Odpowiadając na pytanie dotyczące sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich lub przyszłych Wnioskodawca udzielił informacji, że w przeszłości nie sprzedawał innych nieruchomości, nie sprzedawał gruntów o podobnym charakterze, w przyszłości możliwe że będzie sprzedawał, ale to będzie zależało od sytuacji gospodarczej i ekonomicznej oraz od końcowego efektu finansowego zamierzonej budowy i ewentualnego podziału na ww. działki, wobec powyższego Wnioskodawca nie potrafi wymienić częstotliwości takich działań.

W kwestii dotyczącej zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży Zainteresowany wyjaśnił, że nie zamierza zamieszczać ogłoszeń o sprzedaży w środkach masowego przekazu ani w żadnej innej formie oraz nie zamierza podejmować działań marketingowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca zasadnie uznaje, że dochód uzyskany ze sprzedaży wybudowanych mieszkań będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na upływ pięcioletniego okresu od momentu nabycia ostatniego gruntu, na którym planuje wybudowanie budynku mieszkalnego, przychód dla celów podatku dochodowego w ogóle nie powstanie - podstawa prawna art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c. prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, jeżeli nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem, przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

* odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz

* zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

W świetle powyższego dla opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych - na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy - istotne znaczenie ma zatem data ich nabycia.

Jak wskazano, odrębnym źródłem przychodów jest wyszczególniona w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Użyte w ww. przepisie pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej opiera się na trzech przesłankach:

* zarobkowym celu działalności,

* wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,

* prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednakże, brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. Zatem, jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 3 czerwca 2015 r. sygn. I SA/Po 919/14: Dla przyjęcia, że działalność ma charakter ciągły, nie jest niezbędne, by powtarzane były konkretne czynności; możliwe, że dana czynność (np. sprzedaż) będzie dokonana jednorazowo, natomiast wraz z poprzedzającymi ją czynnościami przygotowawczymi będzie tworzyła ciąg działań, który uznać należy za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a ust. 6 u.p.d.f.

Natomiast, przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, niepowiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Z przytoczonych przepisów wynika, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości może stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy) lub z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy.

Ocena, z jakiego źródła pochodzi przychód, ma ogromne znaczenie dla określenia chociażby takich kwestii, jak ustalenie sposobu opodatkowania przychodu, możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Ponadto nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie, np. zaliczony częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

Wobec powyższego, w celu właściwego zakwalifikowania skutków działań, które zamierza podjąć Zainteresowany do właściwego źródła przychodu należy ocenić zamiar, okoliczności i cel działań związanych z planowanym odpłatnym zbyciem nieruchomości (jej części), o której mowa we wniosku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca od 2007 r. prowadzi gospodarstwo rolne, o łącznej powierzchni 5,05 ha. Jako rolnik korzysta z dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostatniego zakupu gruntu o powierzchni 0,98.21 ha dokonał w 2008 r. Zainteresowany zamierza dokonać zakupu kolejnych gruntów rolnych, w związku z chęcią powiększenia gospodarstwa rolnego.

Obecnie Zainteresowany planuje na części gruntu rolnego wybudować budynek mieszkalny, w którym będą znajdowały się cztery mieszkania. Do każdego z mieszkań przynależeć będzie grunt o powierzchni około 350 m2. Mieszkania te zostaną wystawione na sprzedaż.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy w związku z wybudowaniem mieszkań,

a następnie ich sprzedażą dochód uzyskany ze sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w związku z upływem okresu pięciu lat od momentu nabycia gruntu.

Zatem, aby przychód Wnioskodawcy osiągnięty ze sprzedaży części nieruchomości nie był opodatkowany konieczne jest spełnienie przesłanki, mówiącej o tym, że sprzedaż ta nie może nastąpić w wykonaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym należy rozważyć, czy czynność sprzedaży części powyższej nieruchomości będzie miała znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zaznaczyć przy tym należy, że na ocenę planowanych przez Wnioskodawcę działań nie może mieć wpływu to, że w chwili obecnej Zainteresowany prowadzi gospodarstwo rolne oraz że przedmiotowy grunt nie został podzielony, a ewentualny podział nastąpi po wybudowaniu budynku. Fakt, że w chwili obecnej przedmiotowa nieruchomość stanowi grunty rolne, nie wyklucza możliwości zmiany ich charakteru w związku z podjęciem inwestycji budowy.

Jak bowiem sam wskazał we wniosku Wnioskodawca budynek mieszkalny wraz ze znajdującymi się w nim lokalami nie został przez Zainteresowanego nabyty, lecz dojdzie jego wytworzenia. Wymagane zatem będzie podjęcie przez Zainteresowanego czynności natury administracyjnej, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na wybudowanie na przedmiotowym gruncie budynku mieszkalnego. W wyniku prowadzonych prac utworzone zostaną nowe lokale mieszkalne, a celem ich wytworzenia jest dalsza sprzedaż.

Wskazane przez Wnioskodawcę czynności towarzyszące sprzedaży ww. lokali, a więc prowadzenie procesu inwestycyjnego związanego z budową, zmierzać będą do zmiany sposobu użytkowania gruntu. Prowadzenie wszelkich prac budowlanych świadczy, że przychód ze zbycia lokali mieszkalnych, uzyskany zostanie w wyniku podejmowania działań nastawionych na zysk, polegających na budowie (wytworzeniu) i zbyciu, nie jednego, lecz kilku lokali mieszkalnych, w sposób zorganizowany i ciągły (skutkujący realizacją przyjętych założeń).

W przedstawionej sytuacji możemy zatem mieć do czynienia z powtarzającym się schematem określonych zachowań, w który może wpisywać się ewentualna sprzedaż kolejnych części nieruchomości, tj. budynków wraz ze znajdującymi się w nich lokalami mieszkalnymi. Stwierdzić należy, że działania takie nie mieszczą się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, związanym ze zwykłym gospodarowaniem tym majątkiem i zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy. Aktywność w zakresie sprzedaży nieruchomości (budynków z lokalami mieszkalnymi wraz z przynależnym do tych lokali gruntem) świadczy o chęci podjęcia konkretnego, zorganizowanego działania, skutkującego osiągnięciem efektu w postaci zarobku. Nie sposób przyjąć, że jest ona uzasadniona potrzebą zaspokajania czy zabezpieczenia rodzinnych potrzeb mieszkaniowych. Zakup nieruchomości rolnej, a następnie jej podział geodezyjny, budowa na tej nieruchomości budynku z kilkoma lokalami mieszkalnymi, a następnie ich sprzedaż wskazują na działania o charakterze inwestycyjnym, typowym dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przywołane przepisy, orzecznictwo oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w niniejszym przypadku wystąpią okoliczności, które łącznie przesądzają, że planowaną sprzedaż części nieruchomości należy uznać za pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozpatrywanej sprawie w przypadku wybudowania przez Wnioskodawcę budynku mieszkalnego wraz z czterema mieszkaniami i przynależnym do nich gruntem, w celu późniejszej sprzedaży tych nieruchomości świadczyć może o aktywności Zainteresowanego w przedmiocie zbycia nieruchomości, która porównywalna jest do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Z całości opisanego we wniosku zespołu konkretnych działań, które zamierza wykonać Wnioskodawca wynika, że przedmiotowa sprzedaż będzie następować w warunkach wskazujących na jej handlowy i zarobkowy charakter.

Fakt, że Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne, a ostatni grunt nabył w 2008 r. nie jest wystarczający do uznania, iż planowana sprzedaż, nie będzie nosiła przymiotów działalności gospodarczej. O kwestii prowadzenia działalności gospodarczej nie decyduje subiektywne przekonanie Zainteresowanego, że od momentu nabycia przez niego ostatnio zakupionej nieruchomości, na których planuje wybudowanie budynku mieszkalnego upłynęło ponad pięć lat. Fakt prowadzenia działalności gospodarczej posiada bowiem charakter obiektywny, a więc musi zostać wywiedziony z całokształtu okoliczności sprawy, nie zaś wyłącznie z oświadczenia Zainteresowanego w tym względzie.

W świetle nakreślonego we wniosku zdarzenia przyszłego, można wywieść, że Zainteresowany - w odniesieniu do będącej przedmiotem wniosku planowanej sprzedaży części nieruchomości - podejmie aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując czas i środki podobne do wykorzystywanych przez handlowców, co będzie skutkowało uznaniem Zainteresowanego za podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.

Całokształt czynności, które będą musiały być zrealizowane przez Wnioskodawcę świadczy bezsprzecznie o celowym działaniu, które ujawnia zamiar zbycia części nieruchomości. Nie sposób tutaj mówić o przypadkowym i okazjonalnym charakterze czynności, którym nie można przypisać cech ciągłości, w sytuacji, gdy Zainteresowany na nieruchomości rolnej rozpocznie budowę budynku, dokona podziału geodezyjnego nieruchomości, w wyniku którego powstaną cztery działki (każda przypisana do poszczególnego lokalu mieszkalnego), a następnie dokona sprzedaży tych działek wraz z lokalami mieszkalnymi.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że Wnioskodawca wskazał we wniosku, iż w zależności od finansowego efektu końcowego inwestycji, nie wyklucza możliwości sprzedaży kolejnych nieruchomości w przyszłości.

Stwierdzić zatem należy, że czynności takie nie mieszczą się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, związanym ze zwykłym gospodarowaniem tym majątkiem i zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych Zainteresowanego czy potrzeb rodziny, natomiast noszą znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle przytoczonej powyższej definicji działalności gospodarczej stwierdzić należy, że działanie takie jest rodzajem aktywności określonej jako działalność handlowa podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. A zatem, w kontekście przywołanych wyżej definicji, przychody z planowanej sprzedaży części nieruchomości należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej.

Wobec powyższego nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że z uwagi na upływ okresu pięciu lat, od momentu nabycia ostatniego gruntu, na którym Zainteresowany planuje wybudowanie budynku mieszkalnego, przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości dla celów podatku dochodowego w ogóle nie powstanie.

W konsekwencji, na gruncie badanej sprawy, mając na uwadze zaprezentowane zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży budynku z kilkoma lokalami mieszkalnymi oraz przynależnym do tych lokali gruntem, przychód uzyskany z planowanej sprzedaży - w okolicznościach wskazujących na to, że sprzedaż ta wykonywana jest w ramach prowadzonej działalności - winien być opodatkowany, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tego właśnie źródła, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem dochód uzyskany z przedmiotowej transakcji nie będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl