0112-KDIL3-2.4011.213.2018.1.JK - Zwolnienie z PIT stypendium na badania naukowe.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3-2.4011.213.2018.1.JK Zwolnienie z PIT stypendium na badania naukowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego - jest:

* prawidłowe w odniesieniu do stypendium przyznanego na badania naukowe;

* nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zatrudnioną na umowie o pracę, a także doktorantką czwartego roku Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych.

W trakcie okresu objętego przedstawianym stanem faktycznym Zainteresowana była oraz nadal jest polskim rezydentem podatkowym.

W 2017 r. Wnioskodawczyni ubiegała się o stypendium skierowane do studentów uczelni zagranicznych (niechińskich) na studiach doktoranckich, którzy chcieliby studiować, prowadzić badania naukowe oraz pisać pracę doktorską w Chinach.

Stypendium to jest częścią programu ustanowionego w celu wspierania zrozumienia Chin i chińskiej kultury wśród młodych pokoleń z całego świata, umożliwiania pomyślnego rozwoju badań w Chinach, promowania zrównoważonego rozwoju instytutów i wzmocnienia przyjaznych stosunków między Chinami a ludźmi z innych krajów.

Jednostką przyznającą stypendium jest (...).

Zgodnie ze statutem (...), jest organizacją non profit z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej, poświęcającą się zaspokajaniu potrzeb ludzi z różnych krajów i regionów świata, którzy uczą się języka chińskiego, pogłębianiu znajomości języka i kultury Chin, wzmacnianiu edukacyjnej i kulturalnej wymiany oraz współpracy między Chinami a innymi krajami, pogłębieniu przyjaznych relacji z innymi narodami, promowaniu rozwoju wielokulturowości i budowaniu harmonijnego świata.

Stypendium Wnioskodawczyni otrzymała na semestr zimowy 2017/2018. O otrzymaniu stypendium dowiedziała się drogą mailową. Następnie drogą pocztową otrzymała zaświadczenie o przyjęciu od Uniwersytetu, na którym odbywała stypendium posiadając status Senior Visiting Student, wraz z dokumentacją konieczną do ubiegania się o wizę.

Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem, przyjęcie na Uniwersytet w ramach stypendium obejmowało okres od września 2017 r. do stycznia 2018 r.

W ramach stypendium Wnioskodawczyni prowadziła badania naukowe do pracy doktorskiej.

W celu odbycia stypendium dnia 31 sierpnia 2017 r. o godz. 16:30 Zainteresowana wyleciała z (Polski) i dnia 1 września 2017 r. przyleciała do (Chin).

Z kolei po zakończeniu stypendium dnia 1 stycznia 2018 r. Wnioskodawczyni wyleciała z (Chin) i tego samego dnia o godz. 11:30 przyleciała do (Polski).

Ponadto podczas odbywania stypendium Zainteresowana przebywała też w innych niż Chiny regionach (Hong Kong) i państwach (Japonia, Korea Południowa), prowadząc badania naukowe w ramach przyznanego stypendium, a dotyczyły następujących okresów:

* dnia 2 grudnia 2017 r. (...);

* dnia 5 grudnia 2017 r. (...);

* dnia 11 grudnia 2017 r.

* dnia 13 grudnia 2017 r.

W ramach stypendium Wnioskodawczyni otrzymała kwotę 40.000,00 RMB (CNY) na zakwaterowanie i życie, 10.000,00 RMB (CNY) na badania naukowe, a także 5.273,22 RMB (CNY) tytułem zwrotu za podróż lotniczą w obie strony (Polska-Chiny-Polska). Była to całkowita kwota jaką Zainteresowana otrzymała i była w całości spożytkowana na badania naukowe i zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, w tym zakwaterowanie oraz podróż lotniczą Polska-Chiny-Polska.

Poniesienie tych kosztów było niezbędne dla uczestnictwa Zainteresowanej w przyznanym stypendium.

Środki finansowe Wnioskodawczyni otrzymała w trzech przelewach na chińskie konto bankowe:

* 10.000,00 RMB (CNY) dnia 21 września 2017 r.;

* 40.000,00 RMB (CNY) dnia 13 października 2017 r.;

* 5.273,22 RMB (CNY) dnia 7 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy uzyskana przez Zainteresowaną część dochodów z tytułu stypendium w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju określonej w odrębnych przepisach jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT?

2. Jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze jest twierdząca, to czy przyjęty przez Wnioskodawczynię sposób liczenia dochodu wolnego od podatku dochodowego z wykorzystaniem kursów walut w oparciu o art. 11 ust. 1 ustawy o PIT jest prawidłowy?

Zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskana część dochodów z tytułu stypendium w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju określonej w odrębnych przepisach jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i la ustawy o PIT Zainteresowana jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W okresie dotyczącym stanu faktycznego, tj. w 2017 r., Wnioskodawczyni posiadała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) oraz przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni.

Ponadto zgodnie z art. 4a ustawy o PIT, przepisy art. 3 ust. 1, la, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 20 oraz 21 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r.:

* osoba, która ma lub bezpośrednio przed przybyciem do Umawiającego się Państwa miała miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie i przebywa w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie głównie w celu nauczania, prowadzenia wykładów albo prowadzenia prac badawczych na uniwersytecie, w szkole wyższej, szkole lub instytucie kształcenia albo instytucie badan naukowych, uznanym przez Rząd pierwszego wymienionego Państwa, będzie zwolniona od opodatkowania w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie, prowadzenie wykładów lub prac badawczych przez okres 5 lat, licząc od daty jej pierwszego przyjazdu do pierwszego wymienionego Umawiającego się Państwa;

* student, uczeń lub praktykant, który ma lub bezpośrednio przed przybyciem do Umawiającego się Państwa miał miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie i który przebywa w pierwszym wymienionym Państwie wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki, będzie zwolniony od opodatkowania w tym Umawiającym się Państwie w odniesieniu do:

a.

należności z zagranicy, które otrzymuje na utrzymanie, kształcenie się lub odbywanie praktyki;

b.

stypendiów, darowizn, zasiłków i nagród przyznawanych przez organizacje rządowe, charytatywne, naukowe lub oświatowe, które otrzymuje na swoje utrzymanie, kształcenie się lub odbywanie praktyki.

W świetle powyższego, stypendium otrzymywane przez Wnioskodawczynię w Chinach jest zwolnione od opodatkowania w Chinach i podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.

Zgodnie z art. 9 ustawy o PIT, opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1. pkt 9 ustawy o PIT za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności stypendia.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są części dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą uzyskujących dochody z tytułu stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

W ocenie Zainteresowanej, uzyskana przez nią część dochodów z tytułu stypendium w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju określonej w odrębnych przepisach jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT.

Wnioskodawczyni jest osobą, która czasowo przebywała za granicą uzyskiwała dochód ze stypendium. Całość stypendium została przez Zainteresowaną spożytkowana na badania naukowe, pokrycie podstawowych potrzeb życiowych, w tym mieszkaniowych i żywieniowych oraz kosztów podróży odbywających się w ramach stypendium do Chin i z powrotem do Polski.

Bez otrzymania wsparcia finansowego w postaci stypendium na wszystkie te składniki, prowadzenie badań naukowych w Chinach nie byłoby możliwe.

W tym miejscu należy wskazać, że ustawa o PIT nie zawiera definicji słowa "stypendium".

W związku z tym należy odwołać się do znaczenia słownikowego tego terminu.

I tak, Nowy Słownik Języka Polskiego, pod red. B. Dunaja stanowi, iż stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas.

Natomiast Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych z almanachem, wskazuje, że stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.

Końcowo, Wielki Słownik Języka Polskiego (pod redakcją Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk), wskazuje, że sformułowanie "stypendium" należy rozumieć jako:

* pieniądze przyznawane komuś przez państwo, instytucję lub osobę prywatną za wiedzę oraz szczególne umiejętności w jakiejś dziedzinie po to, aby umożliwić dalszą naukę lub prowadzenie badań;

* ufundowany przez państwo, instytucję lub osobę prywatną wyjazd zagraniczny do ośrodka naukowego.

Z przywołanych powyżej definicji słownikowych jednoznacznie wynika, że stypendium powinno być rozumiane w znaczeniu szerokim.

Jak trafnie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 28 kwietnia 2011 r. (sygn. I SA/Wr 204/11): "Należy tym samym przyjąć, że chodzi tutaj o każde stypendium otrzymywane przez osobę przebywającą czasowo za granicą mające charakter wsparcia w realizacji jej celów związanych z nauką (w szerokim znaczeniu), niezależnie od tego kto funduje takie stypendium i w jakiej wysokości jest ono udzielane. Zresztą o ile przepisy powołanych wyżej przepisów art. 21 ust. 1 pkt 39 i pkt 40b u.p.d.o.f. odsyłają do reguł przewidzianych w polskich przepisach o tyle w odniesieniu do stypendiów zagranicznych taki zabieg jest niewątpliwie utrudniony, co mogło wpłynąć na ukształtowanie konstrukcji wspomnianego zwolnienia. Zastanawiając się nad istotą stypendium to trzeba podkreślić, że stan owi ono okresową pomoc finansową pochodzącą z różnych źródeł (m.in. od państwa, instytucji, stowarzyszeń), która ma na celu wsparcie min. naukowców w ich działalności naukowej. Zasady doświadczenia życiowego wskazują, że chodzi nie tylko (jak to próbuje udowadniać organ podatkowy) o środki na badania naukowe, lecz przede wszystkim środki na utrzymanie się naukowca w miejscu prowadzenia badań."

Stypendium stanowi więc ogół środków przyznanych Zainteresowanej przez instytucję naukową, które służyć miały prowadzeniu przez nią badań naukowych, w tym również środków na utrzymanie oraz środków na podróż, bez otrzymania których wyjazd celem prowadzenia badań naukowych nie byłby możliwy.

Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach podatkowych, m.in. w interpretacji podatkowej z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. IBPBII/1/415-669/14/BJ).

W konsekwencji, uzyskana przez Zainteresowaną część dochodów z tytułu stypendium (na podstawie łącznej wysokości stypendium wynoszącej 55.273,22 RMB (CNY)) w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju określonej w odrębnych przepisach jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o PIT.

W ocenie Wnioskodawczyni przyjęty przez nią sposób liczenia dochodu wolnego od podatku dochodowego z wykorzystaniem kursów walut w oparciu o art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy o PIT, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Powołując się na powyższy przepis, Zainteresowana dokonała następujących obliczeń:

* dnia 21 września 2017 r. (czwartek) uzyskała przychód 10.000,00 RMB (CNY), tak więc ostatnim dniem roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu jest 20 września 2017 r. (środa). Tego dnia średni kurs NPB dla RMB (CNY) wynosił 0,5417 zł, co oznacza, że przychód w przeliczeniu na polskie złote wyniósł 5.417,00 zł;

* dnia 13 października 2017 r. (piątek) uzyskała przychód 40.000,00 RMB (CNY), tak więc ostatnim dniem roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu jest 12 października 2017 r. (czwartek). Tego dnia średni kurs NPB dla RMB (CNY) wynosił 0,5465 zł, co oznacza, że przychód w przeliczeniu na polskie złote wyniósł 21.860,00 zł;

* dnia 7 grudnia 2017 r. (czwartek) uzyskała przychód 5.273,22, tak więc ostatnim dniem roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu jest 6 grudnia 2017 r. (środa) tego dnia średni kurs NPB dla RMB (CNY) wynosił 0,5389 zł, co oznacza, że przychód w przeliczeniu na polskie złote wyniósł 2.841,74 zł.

Podążając za powyższymi obliczeniami, przychód całkowity w przeliczeniu na polskie złote wyniósł 30.118,74 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) wysokość diety za dobę podróży zagranicznej do Chin wynosi 55 EUR.

Wyjazd z Polski nastąpił 31 sierpnia 2017 r. o godz. 16:30, powrót do Polski nastąpił 1 stycznia 2018 r. o godz. 11:30.

Według kalkulatora diet, dieta za ten okres (122 dni i 20 godzin) wynosi 6.765,00 EUR. Zdaniem Zainteresowanej z uwagi na to, iż badania naukowe w Hong Kongu, Japonii i Korei Południowej odbywały się w ramach stypendium przyznanego przez podmiot w Chinach oraz stypendium wypłacane było wyłącznie przez ten podmiot, wysokość diety powinna być przyjęta dla Chin.

W ocenie Wnioskodawczyni art. 11a ust. 1 ustawy o PIT znajdzie zastosowanie do przeliczenia kursu waluty EUR na PLN dla wyliczenia osiągniętego przychodu.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawczyni przyjęła następujący sposób liczenia:

Ze względu na fakt, że stypendium było wypłacone w trzech częściach, które dotyczyły całego okresu wyjazdu, powinno się przyjąć stosunek procentowy poszczególnych części do całości otrzymanej kwoty (30.118,74 zł). W konsekwencji Wnioskodawczyni:

* dnia 21 września 2017 r. (czwartek) uzyskała część stypendium w wysokości 5,417.00 zł, co stanowi 18% całości otrzymanej kwoty. Natomiast 18% kwoty wyliczonej diety (tj. 6.765,00 EUR) wynosi 1.216,72 EUR. Biorąc pod uwagę, iż ostatnim dniem roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu jest 20 września 2017 r. (środa), tego dnia średni kurs NPB dla EUR wynosił 4,2769 zł, co oznacza, że kwota diety dla tej części stypendium wynosi w przeliczeniu na polskie złote 5.203,78 zł;

* dnia 13 października 2017 r. (piątek) uzyskała część stypendium w wysokości 21.860,00 zł, co stanowi 72,6% całości otrzymanej kwoty. Natomiast 72,6% kwoty wyliczonej diety (tj. 6.765,00 EUR) wynosi 4.910,00 EUR. Biorąc pod uwagę, iż ostatnim dniem roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu jest 12 października 2017 r. (czwartek), tego dnia średni kurs NPB dla EUR wynosił 4,2705 zł, co oznacza, że kwota diety dla tej części stypendium wynosi w przeliczeniu na polskie złote 20.968,14 zł;

* dnia 7 grudnia 2017 r. (czwartek) uzyskała część stypendium w wysokości 2.841,74 zł, co stanowi 9,4% całości otrzymanej kwoty. Natomiast 9,4% kwoty wyliczonej diety (tj. 6.765,00 EUR) wynosi 638,29 EUR. Biorąc pod uwagę, iż ostatnim dniem roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu jest 6 grudnia 2017 r. (środa), tego dnia średni kurs NPB dla (UR wynosił 4,2154 co oznacza, że kwota diety dla tej części stypendium wynosi w przeliczeniu na polskie złote 2.690,63 zł.

Podsumowując, łączna wysokość diety w przeliczeniu na polskie złote wyniosła 28.862,55 zł. Różnica pomiędzy kwotą uzyskanego stypendium (30.118,74 zł.), a kwotą diety (28.862,55 zł) w konsekwencji wynosi 1.256,19 zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych - 1256 zł). Kwota 1.256,19 zł jest więc kwotą podlegającą opodatkowaniu, od której należy odprowadzić należny podatek.

W ocenie Wnioskodawczyni przyjęty przez nią sposób liczenia dochodu wolnego od podatku dochodowego z wykorzystaniem kursów walut w oparciu o art. 11a ust. 1 ustawy o PIT jest prawidłowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest:

* prawidłowe w odniesieniu do stypendium przyznanego na badania naukowe;

* Nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Ponadto zgodnie z art. 4a cyt. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, la, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 20 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 13, poz. 65) osoba, która ma lub bezpośrednio przed przybyciem do Umawiającego się Państwa miała miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie i przebywa w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie głównie w celu nauczania, prowadzenia wykładów albo prowadzenia prac badawczych na uniwersytecie, w szkole wyższej, szkole lub instytucie kształcenia albo instytucie badań naukowych, uznanym przez Rząd pierwszego wymienionego Państwa, będzie zwolniona od opodatkowania w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie, prowadzenie wykładów lub prac badawczych przez okres 5 lat, licząc od daty jej pierwszego przyjazdu do pierwszego wymienionego Umawiającego się Państwa.

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 ww. umowy, student, uczeń lub praktykant, który ma lub bezpośrednio przed przybyciem do Umawiającego się Państwa miał miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie i który przebywa w pierwszym wymienionym Państwie wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki, będzie zwolniony od opodatkowania w tym Umawiającym się Państwie w odniesieniu do:

a.

należności z zagranicy, które otrzymuje na utrzymanie, kształcenie się lub odbywanie praktyki;

b.

stypendiów, darowizn, zasiłków i nagród przyznawanych przez organizacje rządowe, charytatywne, naukowe lub oświatowe, które otrzymuje na swoje utrzymanie, kształcenie się lub odbywanie praktyki.

W świetle powyższego, stypendium otrzymywane przez Wnioskodawczynię w Chinach jest zwolnione od opodatkowania w Chinach i podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.

Stosownie do art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Pod pojęciem przychodu kryją się więc wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Również - zgodnie z utrwalonym orzecznictwem - przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 ust. 1 ww. ustawy) są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Równocześnie, przepis art. 20 ust. 1 przytoczonej ustawy stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Katalog świadczeń określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest katalogiem otwartym, dlatego też do tego rodzaju źródła przychodu należy zaliczyć wszystkie świadczenia, których ustawodawca nie zaliczył do innych kategorii źródła przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść), tzn. zarówno pieniężna, jak i niepieniężna.

Z analizy przedmiotowego wniosku wynika, że Zainteresowana pozyskała środki finansowe na stypendium.

W ramach ww. stypendium Wnioskodawczyni otrzymała kwotę:

* 40.000,00 RMB (CNY) na zakwaterowanie i życie,

* 10.000,00 RMB (CNY) na badania naukowe,

* 5.273,22 RMB (CNY) tytułem zwrotu za podróż lotniczą w obie strony (Polska-Chiny-Polska).

Była to całkowita kwota jaką Zainteresowana otrzymała i była w całości spożytkowana na badania naukowe i zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, w tym zakwaterowanie oraz podróż lotniczą Polska-Chiny-Polska.

W tym miejscu wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia "stypendium".

W takiej sytuacji dla ustalenia jego znaczenia należy posłużyć się wykładnią językową. "Stypendium" oznacza okresową pomoc finansową z funduszów państwowych, społecznych lub prywatnych głównie dla studentów, uczniów, pracowników nauki. Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN określa stypendium jako "pieniądze wypłacane okresowo uczniom, studentom, pracownikom nauki itp. na pokrycie kosztów nauki lub badań naukowych; też: nauka, studia lub badania naukowe poza miejscem zamieszkania finansowane z tych pieniędzy". Z prawnego punktu widzenia chodzi zatem o świadczenie okresowe, głównie pieniężne, spełniane na rzecz oznaczonej osoby i mające na celu wspieranie jej działań służących zdobywaniu wiedzy bądź twórczości naukowej lub artystycznej.

Należy również zwrócić uwagę na definicję zawartą w:

* Nowym Słowniku Języka Polskiego pod red. B. Dunaj - "stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas",

* Słowniku Wyrazów Obcych PWN, który definiuje "stypendium jako stałą pomoc wypłacaną przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczona dla uczącej się młodzieży lub na prace specjalne",

* Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, który wskazuje, że "stypendium to zasiłek, subwencja. Pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.",

* Słowniku Wyrazów Obcych W. Kopalińskiego - "stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników nauki, artystów itd., wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.".

Zatem środki przekazane Wnioskodawczyni na zakwaterowanie i życie oraz środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży - mimo, że sama Zainteresowana swoją argumentację sprowadza do pojęcia "stypendium" i na tym pojęciu bazuje - nie stanowią żadnej kategorii stypendiów, w ogóle nie będąc stypendiami.

Stypendium w ww. znaczeniu stanowi natomiast część środków przyznanych Wnioskodawczyni na badania naukowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu:

a.

stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,

b.

ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

Wysokość stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167), za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Przy czym przychody w walutach obcych - stosownie do art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Reasumując stwierdzić należy, że środki przekazane Wnioskodawczyni na zakwaterowanie i życie oraz środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży - jako nie mieszczące się w żadnej z ww. kategorii stypendiów - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast środki przyznane Zainteresowanej na realizację badań naukowych - wypełniające definicję stypendium - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej ww. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium podlegają zwolnieniu przedmiotowemu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 23a ww. ustawy. Ewentualna nadwyżka - ponad limit określony w ww. rozporządzeniu - stanowić będzie dla Wnioskodawczyni również przychód podlegający opodatkowaniu, określony w ww. art. 20 ust. 1 cyt. ustawy. Przeliczenia wysokości ww. świadczeń otrzymanych w walutach obcych należy dokonać w oparciu o art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo informuje się, że organ interpretacyjny nie potwierdza prawidłowości wyliczeń wynikających z przedmiotowego wniosku z uwagi na fakt, że przepis art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa nakłada na organ interpretacyjny obowiązek udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na powyższe, nie podlegają urzędowej interpretacji zasady rachunkowego określania (wyliczenia) podstawy opodatkowania. Ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać, nie należą do kompetencji tut. organu. Ponadto, zgodnie z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, to na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu - zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez właściwy rzeczowo organ podatkowy w toku stosownych postępowań weryfikacyjnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl