0112-KDIL3-2.4011.133.2019.3.PW - Opodatkowanie przychodu z tytułu ryczałtowego odszkodowania za zniszczenia na działce.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 maja 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3-2.4011.133.2019.3.PW Opodatkowanie przychodu z tytułu ryczałtowego odszkodowania za zniszczenia na działce.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2019 r. (data wpływu 29 marca 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2019 r. (data wpływu 25 kwietnia 2019 r.) oraz pismem z dnia 17 maja 2019 r. (data wpływu 22 maja 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania ryczałtowego odszkodowania za zniszczenia na działce - jest:

* prawidłowe w części jakiej dotyczy odszkodowania za utratę plonów,

* nieprawidłowe w części jakiej dotyczy odszkodowania za ewentualne zniszczenia w zakresie gleby i melioracji.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za udostepnienie działki oraz w zakresie opodatkowania ryczałtowego odszkodowania za zniszczenia na działce.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z 9 kwietnia 2019 r. nr 0112-KDIL3-2.4011.133.2019.1.PW oraz pismem z dnia 6 maja 2019 r. nr 0112-KDIL3-2.4011.133.2019.2.PW wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem, nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwania wysłano 9 kwietnia 2019 r., oraz 6 maja 2019 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło odpowiednio 15 kwietnia 2019 r. oraz 10 maja 2019 r.) natomiast 25 kwietnia 2019 r. i 22 maja 2019 r. do tut. Organu wpłynęły odpowiedzi na ww. wezwania, w których Wnioskodawca uzupełnił wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej odpowiednio 23 kwietnia 2019 r. oraz 17 maja 2019 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne. Wnioskodawca jest współwłaścicielem działki rolnej (...). Na działce posadowiony jest słup energetyczny, a nad nią okablowanie. Nie została ustanowiona służebność przesyłu. Podmiot, który jest właścicielem ww. infrastruktury energetycznej zwrócił się do Wnioskodawcy z żądaniem udostepnienia działki w celu dokonania tzw. zaankrowania słupa, konserwacji i wymiany części okablowania linii SN. Podmiot ten zaoferował wynagrodzenie (...) za dopuszczenie do rzeczonych działań.

Podmiot będący właścicielem infrastruktury zaoferował także ryczałtowo kwotę (...) jako odszkodowanie za ewentualne zniszczenia w zakresie gleby, melioracji, jak i utratę plonów, z możliwością dochodzenia odszkodowania przekraczającego te kwotę. Wysokość ww. kwoty podlega aktualnie negocjacji.

Działka (...) wchodzi w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 t.j. z dnia 10 października 2017 r.).

Odszkodowanie związane z ewentualnymi szkodami w zakresie gleby i melioracji nie będzie dotyczyło rekultywacji gruntu po ewentualnych uszkodzeniach gleby i melioracji.

Wnioskodawca wyjaśnił, że wskazany przez niego we wniosku art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.2204 t.j. z dnia 26 listopada 2018 r.) powołany został w przedmiotowym wniosku w celu wykazania zasadności zwolnienia rzeczonego odszkodowania na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o PIT, jako że w przypadku braku zawarcia porozumienia co do udostępnienia części działki na ww. przepis powołałby się żądając wydania wzmiankowanej decyzji przez starostę.

W art. 124b ust. 4 u.g.n. w zw. z art. 124b ust. 1 u.g.n. mowa jest o procedurze dot. wyznaczania odszkodowania za szkody powstałe za udostępnienie nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu lub usunięcia awarii. Procedura ta nie może znaleźć bezpośredniego zastosowania do sytuacji niniejszej przy założeniu udostępnienia nieruchomości dobrowolnie, bez uciekania się do decyzji starosty. Natomiast strony przewidują procedurę umowną, zgodnie z którą:

Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania na poczet szkód jakie mogą powstać na gruncie w czasie wykonywania prac w wysokości (...) (słownie: (...)), w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac na nieruchomości objętej niniejszym porozumieniem. Kwota odszkodowania zostanie wypłacona na ww. konto rachunku bankowego.

W przypadku sporu pomiędzy stronami co do wartości bądź wysokości szkód na gruncie ponad ww. wartość, wycena strat zostanie oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, wybranego wspólnie przez Strony porozumienia. Koszt wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę, po uzgodnieniu wysokości, zostanie poniesiony przez Wykonawcę. (...)

W przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle powyższego porozumienia, właściwy do ich rozpoznania będzie sąd miejsca położenia nieruchomości.

Wnioskodawca jednocześnie podniósł spełnienie przesłanek określonych w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o PIT, a to:

* odszkodowanie otrzymywać będzie posiadacz gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

* odszkodowanie zostaje wypłacone z tytułu wymienionego w tym przepisie, a to co do szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących infrastruktury technicznej, w postaci (jak wskazano w projekcie umowy): wejście/wjazd sprzętem specjalistycznym na nieruchomość, w celu wykonania prac związanych z regulacją zawieszenia przewodów oraz zaankrowaniem stanowiska słupa linii NN 220kV.

* źródłem odszkodowania jest umowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy wynagrodzenie za udostępnienie działki będzie podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

2. Czy ryczałtowe odszkodowanie za zniszczenia na działce podlegać będzie podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

a.

ustanowienia służebności gruntowej,

b.

rekultywacji gruntów,

c. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie - w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50,650,1000 i 1089).

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 2 lutego 2017 r. sygnatura akt I SA/Ol 867/16) nie można zawężać pojęcia "inwestycji dotyczącej budowy" jedynie do faktycznej budowy infrastruktury przesyłowej i infrastruktury technicznej.

Z kolei w wyroku WSA w Gdańsku z dnia 4 lipca 2017 r. sygn. akt I SA/Gd 633/17 stwierdzono: Wypłata posiadaczce gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego odszkodowania z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku prowadzenia na tym gruncie inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej w postaci drogi korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ww. odszkodowanie w kwocie nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Na zasadność takiego stanowiska wskazuje także ukształtowanie przepisów u.g.n. a to w szczególności art. 124b. W razie braku zgody Wnioskodawcy na prace związane z infrastruktura energetyczną na jego działce ustawa ta byłaby właściwa do procedowania wniosku o wydanie decyzji w przedmiocie zobowiązania właściciela do udostepnienia gruntu. Zgodnie ponadto z przywołanym przepisem: Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których mowa w ust. 1 przysługuje odszkodowanie. A więc i za wjazd i za szkody przysługuje odszkodowanie, które wynika z u.g.n. Wtedy tak przyznane odszkodowanie byłoby wyłączone z podatku dochodowego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania ryczałtowego odszkodowania za zniszczenia na działce (pytanie nr 2), natomiast w kwestii dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za udostepnienie działki (pytanie nr 1) w dniu 29 maja 2019 r. wydano interpretację indywidualną nr 0112-KDIL3-2.4011.166.2019.1.PW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania ryczałtowego odszkodowania za zniszczenia na działce - jest:

* prawidłowe w części jakiej dotyczy odszkodowania za utratę plonów,

* nieprawidłowe w części jakiej dotyczy odszkodowania za ewentualne zniszczenia w zakresie gleby i melioracji.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.), podatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy ustawodawca określił katalog źródeł przychodów, wśród których w pkt 9 wymienił inne źródła.

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, zgodnie z art. 20 ust. 1, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności" wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawodawca tak bowiem sformułował wskazany przepis, aby stanowił on kategorię otwartą. Nie jest bowiem możliwym, aby przewidzieć każdy rodzaj przychodu, który wystąpi.

Mając na uwadze zaprezentowany we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że odszkodowanie jakie uzyska Wnioskodawca od właściciela infrastruktury energetycznej za zniszczenia na działce należy zaliczyć do przychodu z innych źródeł.

Przychody z innych źródeł co do zasady podlegają opodatkowaniu, z wyjątkiem przypadków, w których ustawodawca zwalnia tego rodzaju przychody z opodatkowania bądź w stosunku do których przewidział zaniechanie poboru podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

a.

ustanowienia służebności gruntowej,

b.

rekultywacji gruntów,

c. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie - w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089).

Powołany art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia budowa należy odwołać się zgodnie z wykładnią systemową zewnętrzną do definicji tego pojęcia w innych ustawach regulujących proces budowlany. Definicję budowy zawiera ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202). Zgodnie z art. 3 pkt 6 tej ustawy przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że pojęcie budowy określonych w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami urządzeń infrastruktury technicznej oznacza zarówno wybudowanie nowego obiektu i jego rozbudowę (czyli tworzenie nowych elementów urządzenia lub powiększenie elementów już istniejących), a także odbudowę (czyli odtworzenie w całości lub części zniszczonego bądź uszkodzonego urządzenia) i nadbudowę.

Podkreślić należy, że odszkodowanie jest szczególnym rodzajem świadczenia polegającym na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Chodzi więc zarówno o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zwolnienie z opodatkowania odszkodowań wypłaconych na podstawie zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów oraz szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie.

Z zaprezentowanego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że ryczałtowe odszkodowanie zostanie wypłacone Wnioskodawcy za ewentualne zniszczenia w zakresie gleby, melioracji jak i utratę plonów.

Zatem po analizie zacytowanego art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że skoro ryczałtowe odszkodowanie zostanie wypłacone między innymi za utratę plonów na gruncie, na którym była realizowana inwestycja opisana we wniosku, a który to grunt wchodzi w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, to w tej części odszkodowanie to korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast odszkodowanie w tej części, w jakiej dotyczy ewentualnych zniszczeń w zakresie gleby i melioracji nie korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 120 ww. ustawy.

Odszkodowanie w tej części nie jest bowiem wypłacone z tytułu określonego pod lit. a ww. artykułu, a więc z tytułu ustanowienia służebności gruntowej.

Brak jest też podstaw, aby w tym zakresie odszkodowanie zakwalifikować do wypłaconego z tytułu rekultywacji gruntów (lit. b) bowiem jak wskazał Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku odszkodowanie związane z ewentualnymi szkodami w zakresie gleby i melioracji nie będzie dotyczyło rekultywacji gruntu po ewentualnych uszkodzeniach gleby i melioracji.

Odszkodowania w części, w jakiej dotyczy ewentualnych zniszczeń w zakresie gleby i melioracji w rozpatrywanej sprawie nie sposób również zakwalifikować jako odszkodowania z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie (lit. c).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika bowiem, że ryczałtowe odszkodowanie zostanie wypłacone Wnioskodawcy za:

* ewentualne zniszczenia w zakresie gleby i melioracji,

* utratę plonów.

Zatem w umowie strony wyraźnie odróżniają szkody związane z utratą plonów (a więc szkody w uprawach rolnych) od szkód dotyczących ewentualnych zniszczeń w zakresie gleby i melioracji. Skoro zniszczenia w zakresie gleby i melioracji nie odnoszą się (w założeniu umawiających się stron) do utraty plonów, to nie sposób odszkodowania dotyczącego uszkodzenia gleby i melioracji uznać jako wypłaconego z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych. Bez wątpienia w tym zakresie nie dotyczą też szkód w drzewostanie, bowiem nie sposób utożsamiać uszkodzeń gleby, czy melioracji ze szkodami w drzewostanie.

Podsumowując, odszkodowanie za zniszczenia na działce będzie zwolnione z opodatkowania jednakże wyłącznie w części w jakiej dotyczy utraty plonów.

Natomiast odszkodowanie w części, w jakiej dotyczy ewentualnych zniszczeń w zakresie gleby i melioracji nie korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Brak jest również jakiegokolwiek innego przepisu w ww. ustawie, na mocy którego otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie w tej części nie podlegałoby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W szczególności nie ma do niego zastosowania - na kanwie przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego - art. 21 ust. 1 pkt 3, czy też art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, choćby tylko z tego powodu, że podstawą wypłaty odszkodowania będzie zawarta między stronami umowa. Zatem wysokość lub zasady otrzymania odszkodowania nie będą wynikały z przepisów odrębnych ustaw, co jest m.in. niezbędne dla zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, jak również odszkodowanie nie zostanie wypłacone stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, co z kolei jest jednym z niezbędnych warunków do zastosowania zwolnienia przedmiotowego ustanowionego przepisem art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego otrzymane odszkodowanie w ww. części - stanowiące, jak już wcześniej stwierdzono przychód z innych źródeł - podlega opodatkowaniu wskazanym wyżej podatkiem.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl