0112-KDIL3-1.4011.399.2018.2.GM - Kwalifikacja przychodu mieszkańców gminy z tytułu udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji celowych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 listopada 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3-1.4011.399.2018.2.GM Kwalifikacja przychodu mieszkańców gminy z tytułu udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji celowych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2018 r. (data wpływu 22 października 2018 r.), uzupełnionym w dniu 14 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z 5 listopada 2018 r. znak 0112-KDIL3-1.4011.399.2018.1.GM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Ponadto - działając na podstawie art. 155 ustawy - Ordynacja podatkowa poproszono o wskazanie adresu elektronicznego w systemie ePUAP.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 8 listopada 2018 r., a w dniu 14 listopada 2018 r. wniosek uzupełniono.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Rada Gminy w dniu... 2018 r. podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy X". Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 85 i 137 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.). Dodatkowo Rada Gminy podjęła w dniu... 2018 r. uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego polegających na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy X w latach 2018-2025". W dokumencie określono zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań obejmujących likwidację i wymianę starych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne.

Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego w piecach i kotłowniach pracujących na potrzeby centralnego ogrzewania. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie tzw. kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku budżetowym, które obejmują:

1.

demontaż starego pieca węglowego - potwierdzony dokumentacją zdjęciową;

2.

utylizacja starego źródła ciepła - potwierdzona dokumentem wystawionym przez punkt skupu złomu lub odbiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów;

3.

zakup, dostawa i montaż nowego źródła ciepła wraz z zakupem niezbędnej armatury koniecznej do prawidłowego funkcjonowania oraz prace związane z przeróbką instalacji w kotłowni dla nowego źródła ciepła. Nie będą uznane za kwalifikowane wydatki związane z samodzielnym montażem urządzeń;

4.

zakup, dostawę i montaż systemu kominowego lub wkładu kominowego;

5.

podatek VAT.

Dotacja udzielana jest inwestorowi - podmiotowi wymienionemu w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), tj. osobie fizycznej, która posiada tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy X, w której realizowana będzie inwestycja związana z wymianą źródła ciepła. Dotacja na dofinansowanie wymiany nie jest udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych gdzie jest lub będzie prowadzona działalność gospodarcza o powierzchni przekraczającej 30 proc. powierzchni użytkowej budynku. W przypadku budynku mieszkalnego z lokalem użytkowym koszty wymiany źródła ciepła pomniejsza się o udział procentowy przypadający na powierzchnię, na której jest prowadzona działalność gospodarcza w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Dotacja zgodnie z przyjętym regulaminem wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 5.500,00 zł.

W 2018 r. Gmina X zawarła 50 umów dotacji z mieszkańcami na wymianę i likwidację starego źródła ciepła. Odbiorcami końcowymi (beneficjentami ostatecznymi) są mieszkańcy gminy.

Gmina X będzie wypłacać dofinansowanie kosztów wymiany kotła c.o. na podstawie umowy o udzielenie dotacji, zawartej pomiędzy gminą a właścicielem budynku - osobą fizyczną, będącą beneficjentem końcowym i właścicielem kotła c.o. po zrealizowaniu inwestycji. Umowa ta określa szczegółowe warunki wymiany kotła oraz sposób rozliczenia dofinansowania przyznanego osobie fizycznej. Mieszkaniec z którym zawarto umowę dotacji jest zobowiązany dostarczyć fakturę imienną, potwierdzającą wymianę kotła. Wypłata dotacji następuje po realizacji zadania, na podstawie złożonego wniosku o rozliczenie dotacji oraz po kontroli realizacji zadania. Środki na finansowanie tego zadania gmina pozyskała z dotacji i pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które będą stanowić przychody gminy.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że środki na finansowanie tego zadania gmina pozyskała z dotacji i pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które będą stanowić przychody gminy zgodnie z treścią art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1530). Dotacja, która otrzyma osoba fizyczna na dofinansowanie źródła ciepła będzie dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), która mówi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacja tych zadań. Do zadań własnych gminy należy m.in. finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799) tzn. również przedsięwzięcia związane z ochrona powietrza. Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód osób fizycznych z tytułu otrzymania dotacji z budżetu Gminy jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), a tym samym w analizowanym przypadku Gmina, jako płatnik, nie będzie miała obowiązku sporządzenia rocznych informacji o wysokości osiągniętego przychodu PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody osób fizycznych z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Gminy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z powołanym przepisem prawa wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. Przewidziane w ust. 2 tego artykułu zastrzeżenie nie ma zastosowania w analizowanym stanie faktycznym, ponieważ dotyczy dotacji przeznaczonej na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie istnieje obowiązek sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodu z ww. tytułu (PIT-8C) i przekazania jej w określonym terminie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, ze względu na to, że w analizowanym przypadku uzyskany przez osoby fizyczne przychód jest zwolniony z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się inne źródła (pkt 9).

Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności", wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Aby wypłacone świadczenie (dotacja) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane:

* z budżetu państwa lub

* z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku od osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Otrzymane z powyższych źródeł świadczenie, aby mogło korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, musi stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). Ponadto ze zwolnienia nie może korzystać ta część dotacji, która - otrzymana na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność. Oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

a.

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

b.

ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

c.

bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

d.

zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,

e.

zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,

f.

kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się, m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b), tj.:

a.

programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,

b.

programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.Urz.UE.L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1.

podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a.

osób fizycznych,

b.

wspólnot mieszkaniowych,

c.

osób prawnych,

d.

przedsiębiorców;

2.

jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 cyt. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Gmina) w 2018 r. zawarta 50 umów dotacji z mieszkańcami na wymianę i likwidację starego źródła ciepła. Odbiorcami końcowymi (beneficjentami ostatecznymi) są mieszkańcy gminy.

Gmina będzie wypłacać dofinansowanie na podstawie umowy o udzielenie dotacji, zawartej pomiędzy gminą a właścicielem budynku - osobą fizyczną, będącą beneficjentem końcowym, po zrealizowaniu inwestycji. Wypłata dotacji następuje po realizacji zadania, na podstawie złożonego wniosku o rozliczenie dotacji oraz po kontroli realizacji zadania. Środki na finansowanie tego zadania gmina pozyskała z dotacji i pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które będą stanowić przychody gminy.

Dotacja, która otrzyma osoba fizyczna na dofinansowanie wymiany źródła ciepła będzie dotacją w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku opis oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że udzielane przez Wnioskodawcę - jednostkę samorządu terytorialnego - dotacje celowe (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, stanowić będą dla mieszkańców Gminy przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia dla ww. mieszkańców, którzy skorzystają z przedmiotowej dotacji informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl