0112-KDIL3-1.4011.35.2017.2.AN - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0112-KDIL3-1.4011.35.2017.2.AN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 maja 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3-1.4011.35.2017.2.AN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2017 r. (data wpływu 24 marca 2017 r.), uzupełnionym w dniu 25 kwietnia 2017 r. oraz 28 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 138c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 18 kwietnia 2017 r. znak 0112-KDIL3-1.4011.35.2017.1.AN na podstawie art. 169 § 1 oraz art. 155 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 20 kwietnia 2017 r., natomiast w dniu 24 kwietnia 2017 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 21 kwietnia 2017 r.).

Wniosek uzupełniono również w dniu 28 kwietnia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką - osobą prawną wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka planuje zorganizować akcję promocyjną swoich produktów. Akcja promocyjna będzie skierowana do pracowników oddziałów handlowych wybranych kontrahentów (spółek handlowych). Uczestnikami są pracownicy (umowa o pracę bądź zlecenia) ww. partnerów handlowych, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Warunkiem wzięcia udziału w akcji, będzie osiągnięcie przez Uczestnika określonego progu zakupowego i progu odsprzedażowego wybranych produktów wnioskodawcy. Rozliczenie konkursu będzie odbywać się na podstawie faktur. W przypadku osiągnięcia przez Uczestnika określonych progów otrzyma on nagrodę w postaci bonu. Wartość bonu będzie wynosiła 750 zł. Każdy Uczestnik będzie miał prawo wyłącznie do jednej takiej nagrody, jeśli osiągnie określone progi sprzedaży w okresie akcji promocyjnej. Pracownicy wybranych kontrahentów nie będą zawierać z wnioskodawcą osobnych umów sprzedaży. Do przedmiotowego konkursu zostanie opracowany stosowny regulamin. Uczestnik akcji (pracownik kontrahenta handlowego) nieprowadzący działalności gospodarczej otrzyma jednorazową nagrodę, bon w kwocie 750 zł, pod warunkiem osiągnięcia określonej sprzedaży produktów Wnioskodawcy. Podsumowując uczestnik akcji nie jest pracownikiem Spółki, otrzymany bon w kwocie 750 zł zostanie mu przekazany po osiągnięciu odpowiedniego progu sprzedaży (otrzymanie nagrody jest uzależnione do wielkości sprzedaży) pracownik kontrahenta może otrzymać tylko jeden bon, pracownik kontrahenta nie dokonuje bezpośrednich zakupów u Spółki (zakupów tych dokonuje dystrybutor czyli pracodawca uczestnika), programem promocji objęte są wyroby produkowane i sprzedawane przez Spółkę, rozliczenie akcji nastąpi na podstawie faktur dokumentujących dokonany wolumem sprzedaży (zarówno zakupów jak i sprzedaży), akcja będzie odbywać się zgodnie ze sporządzonym regulaminem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Przekazanie w przyszłości w ramach opisanego konkursu bonów pracownikom kontrahentów handlowych Wnioskodawcy, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej winno podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pytanie: czy wydanie bonów w akcji promocyjnej pracownikom kontrahentów będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak to czy Podatnik będzie obowiązany wystawić PIT-8C dla tych pracowników oraz odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wartości wydanych bonów?

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie bonów pracownikom kontrahentów handlowych będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są inne źródła przychodów. W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług - jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł, zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedaż premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Czyli aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową była zwolniona z podatku dochodowego musza być spełnione warunki:

* nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową,

* jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,

* sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

W tym stanie rzeczy przyszła nagroda byłaby otrzymana w związku ze sprzedażą premiową, wartość nagrody nie przekroczyłaby kwoty 760 zł, oraz nagrody otrzymywałaby osoby nieprowadząca działalności gospodarczej tj. pracownicy kontrahentów handlowych Wnioskodawcy. Nagrody będą więc przekazywane osobom biorącym bezpośredni udział w akcji promocyjnej (pracownikom, którzy zajmują się sprzedażą wyrobów). Wartość nagrody będzie przyznawana tylko jednorazowa i co ważne jej wartość będzie wynosić 750 zł, czyli poniżej kwoty zwolnienia. Akcja dotyczy wyrobów produkowanych przez Spółkę.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że przyszła sprzedaż premiowa wypełnia wszelkie ustawowe unormowania, aby uznać, iż nagrody w postaci bonów o wartości 750 zł korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym. Jedyną wątpliwość może budzić fakt, iż w tym przypadku nagrodę mają otrzymać pracownicy kontrahenta, a więc osoby, które faktycznie nie dokonują zakupu towaru, ani sprzedaży towaru.

Należy podkreślić, iż pojęcia "sprzedaż" nie zdefiniowano na potrzeby ustawy podatkowej. Z kontekstu, w jakim wyrażenie to zostało użyte można jedynie wnioskować, iż posłużono się tutaj pojęciem w znaczeniu potocznym. Skoro pojęcie "sprzedaż premiowa" zostało zaczerpnięte z języka potocznego, to jego znaczenie dla potrzeb wykładni art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć w znaczeniu potocznym, co oznacza sprzedaż towarów i usług związaną z otrzymaniem nagrody przez nabywającego. W świetle powyższego należy podkreślić, iż brak umowy pomiędzy ostatecznym uczestnikiem akcji promocyjnej (w tym przypadku pracownikiem) nie może skutkować wyłączeniem zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odmienne podejście spowodowałoby, iż Podatnicy pozostający w porównywalnej sytuacji (cechującej się tą samą cechą prawnie relewantną) byliby wówczas potraktowani odmiennie, czemu sprzeciwia się treść art. 32 ust. 1 i art. 84 Konstytucji RP. Ponadto za premię należy uznać nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (internetowy słownik języka polskiego PWN). Pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Czyli sprzedaż premiowa to przyznanie za osiągnięte określonych zakupów premii.

W przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie określił, co może - być przedmiotem premii, przyjąć więc należy iż może to być również bon. W przedmiotowej sytuacji dochodzi do wydania premii pracownikom kontrahentów handlowych, dzięki których zaangażowaniu Wnioskodawca sprzedaje swoje wyroby. W tej sytuacji jak już to wyżej podkreślono nie ma znaczenia brak umowy pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami kontrahentów handlowych najważniejszy jest fakt, iż pracownicy kontrahentów dzięki swojemu zaangażowaniu przyczynią się do zwiększenia sprzedaży produktów Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, przyszłe przyznanie nagrody pracownikom kontrahentów handlowych w zamian za osiągnięcie określonej wielkości sprzedaży w przyszłym konkursie będzie mogło korzystać, ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odmienne potraktowanie wydanych bonów dla pracowników kontrahentów handlowych byłoby sprzeczne z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż skoro przyszła premia w postaci bonu o wartości 750 zł jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, to na Wnioskodawcy nie będą ciążyć żadne obowiązki płatnika. Spółka tym samym nie będzie musiała odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od przyznanej nagrody. Ponadto stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawienia rocznej informacji PIT-8C. Ponieważ przyszła nagroda jest zwolniona z opodatkowania nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C, w której należałoby wykazać przedmiotową nagrodę.

Podsumowując:

* przyszła nagroda związana z akcją promocyjną w wysokości 750 zł przeznaczona dla pracowników kontrahentów wnioskodawcy mająca na celu intensyfikacje sprzedaży jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* wnioskodawca nie będzie obowiązany do pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w związku z przyszłym przyznaniem premii sprzedażowej w postaci bonu o wartości 750 zł dla pracowników kontrahentów w związku z sprzedażą promocyjną,

* wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia i przesłania do US oraz pracownika kontrahenta informacji PIT-8C w związku z przyszłym otrzymaniem przez niego bonu w wysokości 750 zł otrzymanego za udział akcji sprzedażowej.

Opis zdarzenia przyszłego, pytanie oraz własne stanowisko wynika z wniosku oraz uzupełnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Przepis art. 8 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) stanowi, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z przepisem 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 42a cytowanej ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

* nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług,

* jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,

* sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem "sprzedaż premiowa", to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328, z późn. zm.), doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie - Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży.

W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Stosując wykładnię językową wyrażenia "sprzedaż premiowa" zauważyć należy, iż składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu "sprzedaż" oraz "premiowa".

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.). I tak, treść art. 535 ww. Kodeksu stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Za premię uznać należy nagrodę za coś, często mająca zachęcić do czegoś osobę nagradzaną (internetowy Słownik języka polskiego - www.sjp.pwn.pl). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik "premiowy" należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy - Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W związku z powyższym, mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż "sprzedaż premiowa" jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru lub usługi, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów/usług). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

W kontekście przytoczonych powyżej przepisów oraz poczynionych wywodów należy stwierdzić, że z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia rzeczy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje zorganizować akcję promocyjną swoich produktów. Akcja promocyjna będzie skierowana do pracowników oddziałów handlowych wybranych kontrahentów (spółek handlowych). Uczestnikami są pracownicy (umowa o pracę bądź zlecenia) ww. partnerów handlowych, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Warunkiem wzięcia udziału w akcji, będzie osiągnięcie przez Uczestnika określonego progu zakupowego i progu odsprzedażowego wybranych produktów wnioskodawcy. Rozliczenie konkursu będzie odbywać się na podstawie faktur. W przypadku osiągnięcia przez Uczestnika określonych progów otrzyma on nagrodę w postaci bonu. Wartość bonu będzie wynosiła 750 zł. Każdy Uczestnik będzie miał prawo wyłącznie do jednej takiej nagrody, jeśli osiągnie określone progi sprzedaży w okresie akcji promocyjnej. Pracownicy wybranych kontrahentów nie będą zawierać z wnioskodawcą osobnych umów sprzedaży. Do przedmiotowego konkursu zostanie opracowany stosowny regulamin. Uczestnik akcji (pracownik kontrahenta handlowego) nieprowadzący działalności gospodarczej otrzyma jednorazową nagrodę, bon w kwocie 750 zł, pod warunkiem osiągnięcia określonej sprzedaży produktów Wnioskodawcy.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz przytoczonych argumentów należy stwierdzić, że akcja promocyjna organizowana przez Wnioskodawcę dla pracowników kontrahentów, w której otrzymany bon w kwocie 750 zł zostanie mu przekazany po osiągnięciu odpowiedniego progu sprzedaży (otrzymanie nagrody jest uzależnione do wielkości sprzedaży) nie jest związane ze sprzedażą premiową.

Należy również nadmienić, że motywowanie, jako element zarządzania, polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały zaangażowanie pracowników, sprzedawców określonych towarów na rzecz sukcesu organizacji. Polega na wpływaniu na postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców. Celem systemu motywacyjnego jest zachęcenie do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości.

Z przedstawionego opisu wynika więc, że akcja organizowana przez Wnioskodawcę, nosi cechy programu motywacyjnego.

Przedmiotowe nagrody (bony) zostaną przyznane uczestnikom zorganizowanego przez Wnioskodawcę konkursu, którego głównym celem będzie zwiększenie sprzedaży produktów Spółki. Otrzymanie "nagrody" przez uczestników (pracowników partnerów handlowych) jest uzależnione od wielkości sprzedaży.

Nagrody te stanowią zatem dodatkową gratyfikację (premię) za dobre wyniki sprzedaży.

Działania motywacyjne to motywowanie jego uczestnika do efektywniejszej pracy, poprawy jej wyników oraz osiągnięcia określonych zysków przez organizatora konkursu.

Tego rodzaju cele realizowane są w ramach odrębnego przedsięwzięcia jakim jest w szczególności program motywacyjny. To przedsięwzięcie ukierunkowane jest w głównej mierze na zmobilizowaniu jednostki do poniesienia wysiłku, który wraz z połączeniem jej indywidualnych umiejętności oraz warunkami otoczenia doprowadzi do oczekiwanych efektów, w tym korzyści finansowych zarówno dla uczestnika programu jak i jego organizatora.

Program motywacyjny tworzony jest dla konkretnego podmiotu, uwzględniają zatem jego specyfikę, tj. kulturę organizacji, personel i środowisko pracy, obowiązujący układ motywatorów wykorzystywanych w celu pobudzania sprzedawców zarówno do pracy, jak i do osiągnięć, szczególnie zaś stosowany układ nagród i kar. Stosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego wymaga znajomości potrzeb i oczekiwań sprzedawców oraz praw rządzących wartością nagród.

Program motywacyjny to długoterminowe, zaplanowane motywowanie odbiorców programu (np. sprzedawców, pośredników) do zrealizowania założonego celu (np. wzrost sprzedaży danego produktu, usługi), poprzez oferowanie im w zamian pożądanych korzyści. Podstawowym celem programu motywacyjnego jest zatem osiągnięcie określonych korzyści finansowych przez organizatora programu a także zwiększenie motywacji i wydajności uczestników programu poprzez nagrodzenie najlepszych (zapłata za wymierne efekty a nie za starania).

Dlatego też uzyskana przez pracowników kontrahentów programu motywacyjnego organizowanego przez Wnioskodawcę nagroda związana jest z osiągnięciem najlepszych rezultatów w zorganizowanym przez Wnioskodawcę programie promocyjnym, który charakterystyką, odpowiada programowi motywacyjnemu.

Tym samym nagrody otrzymywane przez pracowników oddziałów handlowych wybranych kontrahentów w ramach planowanej akcji promocyjnej nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową. Tym samym do ich opodatkowania nie będą miały zastosowania uregulowania zawarte w treści art. 30 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy. Przychód z tego tytułu stanowić będzie dla pracowników partnerów handlowych przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Zatem na Wnioskodawcy udostępniającym ww. nagrody nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wartości tych nagród, co potwierdza treść art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, w świetle powołanych powyżej przepisów prawa i przedstawionego zdarzenia przyszłego, nagrody wydawane pracownikom oddziałów handlowych wybranych kontrahentów w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę akcji promocyjnej nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową, zatem nie są zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na Spółce - Wnioskodawcy natomiast nie ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przepis ten odnosi się do nagród związanych ze sprzedażą premiową, a te opisane we wniosku takimi nie są. Wnioskodawca jest natomiast obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl