0112-KDIL2-2.4012.591.2018.2.JK - Ustalenie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn.: "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła".

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 grudnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4012.591.2018.2.JK Ustalenie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn.: "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu 13 listopada 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 5 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn.: "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła (...)" - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn.: "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła (...)". Wniosek uzupełniono 5 grudnia 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: "OSP") jest stowarzyszeniem wpisanym do rejestru stowarzyszeń. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług, nie jest podatnikiem VAT czynnym.

OSP jest Partnerem projektu pn.: "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła (...)", w którym Beneficjentem jest Parafia X.

Parafia X w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła (...)", w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zachowanie i wzmocnienie potencjału dziedzictwa historycznego i kulturowego charakterystycznego dla gminy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą, Gminnym Centrum Kultury oraz Ochotniczą Strażą Pożarną (Wnioskodawcą). Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowego kościoła parafialnego w Gminie. Ochotnicza Straż Pożarna w ramach projektu jest odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia kulturalnego - festiwalu (...), który odbędzie się w wyremontowanym obiekcie - kościele i jego bezpośrednim otoczeniu. W trakcie festiwalu odbędą się występy artystyczne (chóry, zespoły pieśni religijnej, orkiestry strażackie), pokazy strażackie, konkursy, pokazy rękodzieła i twórczości ludowej. Informacje o festiwalu zostaną zamieszczone na portalach turystycznych LGD " (...)", stronie Gminy. Udział w festiwalu (...) będzie ogólnodostępny i nieodpłatny.

Dla projektu podpisana została umowa o dofinansowanie Stronami umowy są Województwo oraz Parafia.

Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny projektu. W oparciu o infrastrukturę wyremontowaną i powstałą w ramach przedmiotowego projektu nie będzie prowadzona odpłatna działalność. Wnioskodawca nie może w żaden sposób obniżyć należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego zadania w związku z realizacją projektu. OSP nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Udział w festiwalu (...) będzie ogólnodostępny oraz nieodpłatny dla wszystkich osób odwiedzających, parafian, turystów. Nabywane w ramach zadania towary i usługi będą wykorzystywane do prowadzenia działalności sakralnej i społecznej, która ze swej natury jest świadczona nieodpłatnie, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że zgodnie z umową z dnia 16 czerwca 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła (...)" strony umowy (Parafia (...), Gminne Centrum Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, Gmina) ustaliły, że wydatki na finansowanie kosztów realizacji zadań przez poszczególnych partnerów ponoszone są bezpośrednio przez Partnera wiodącego (§ 7 ust. 5 umowy). Tym samym, faktury VAT za zakup towarów i usług związanych z zorganizowaniem i przeprowadzeniem wydarzenia kulturalnego - festiwalu (...), będą wystawiane na Parafię (...).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy realizując opisane zadania, zaplanowane do wykonania w ramach projektu pn. "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła (...)", w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Wnioskodawcy będzie przysługiwało pełne lub częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego zadania w związku z realizacją projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z istniejącą sytuacją prawną Wnioskodawca - Partner Projektu z Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a w związku z tym nie ma możliwości odzyskiwania tego podatku. W ocenie Wnioskodawcy nie będzie mu przysługiwało pełne lub częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego zadania w projekcie. OSP uważa, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakupu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W omawianej sytuacji (realizacji zadania w ramach projektu pn.: "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła (...)") nie występuje związek ze sprzedażą opodatkowaną. W takiej sytuacji nie będzie spełniony warunek dający OSP prawo obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT lub/i niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (OSP) jest stowarzyszeniem wpisanym do rejestru stowarzyszeń KRS. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług, nie jest podatnikiem VAT czynnym.

OSP jest Partnerem projektu pn.: "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła (...)", w którym Beneficjentem jest Parafia (dalej: "Parafia").

Parafia złożyła wniosek o dofinansowanie ww. projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zachowanie i wzmocnienie potencjału dziedzictwa historycznego i kulturowego charakterystycznego dla Gminy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą, Gminnym Centrum Kultury oraz Wnioskodawcą. Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowego kościoła parafialnego w Gminie. OSP w ramach projektu jest odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia kulturalnego - festiwalu (...), który odbędzie się w wyremontowanym obiekcie - kościele i jego bezpośrednim otoczeniu. W trakcie festiwalu odbędą się występy artystyczne (chóry, zespoły pieśni religijnej, orkiestry strażackie), pokazy strażackie, konkursy, pokazy rękodzieła i twórczości ludowej. Informacje o festiwalu zostaną zamieszczone na portalach turystycznych LGD " (...)", stronie Gminy.

W oparciu o infrastrukturę wyremontowaną i powstałą w ramach przedmiotowego projektu nie będzie prowadzona odpłatna działalność. OSP nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Udział w festiwalu (...) będzie ogólnodostępny oraz nieodpłatny dla wszystkich osób odwiedzających, parafian, turystów.

Ponadto, co istotne w niniejszej sprawie, z opisu sprawy wynika, że zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji przedmiotowego Projektu strony umowy (Parafia (...), Gminne Centrum Kultury, Wnioskodawca, Gmina) ustaliły, że wydatki na finansowanie kosztów realizacji zadań przez poszczególnych partnerów ponoszone są bezpośrednio przez Partnera wiodącego (§ 7 ust. 5 umowy). Tym samym, faktury VAT za zakup towarów i usług związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem wydarzenia kulturalnego - festiwalu (...), będą wystawiane na Parafię (...).

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy realizując opisane zadania, zaplanowane do wykonania w ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawcy będzie przysługiwało pełne lub częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego zadania w związku z realizacją projektu.

Odnosząc się do powyższego należy w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę, na art. 106e ust. 1 pkt 3-5 ustawy zgodnie z którym, faktura powinna zawierać:

* imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

* numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

* numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit.b.

Jak stanowi art. 106g ust. 1 ustawy, faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury VAT, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wskazać należy także, że faktury VAT są dokumentami potwierdzającymi transakcje gospodarcze dokonywane pomiędzy podatnikami. Faktura jest dokumentem o charakterze sformalizowanym, zaś dane jakie powinna zawierać zostały wyżej określone.

Uwzględniając powyższe, jak również brzmienie art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, zauważyć należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, na podstawie otrzymanych przez tego podatnika faktur VAT dokumentujących rzeczywiste transakcje gospodarcze. A zatem, co do zasady, faktura wystawiona na inny podmiot nie jest fakturą dającą prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowej sprawie wydatki na finansowanie kosztów realizacji zadań przez poszczególnych partnerów ponoszone są bezpośrednio przez Partnera wiodącego - Parafię. Tym samym, faktury VAT za zakup towarów i usług związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem wydarzenia kulturalnego - festiwalu (...), będą wystawiane na Parafię. Z powyższego wynika więc, że rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku jest Parafia, a nie Wnioskodawca.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur związanych z przedmiotowym projektem z uwagi na fakt, iż faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z tym projektem nie są wystawione na Wnioskodawcę.

Zatem, w związku z faktem, że Wnioskodawca zawarł inne uzasadnienie prawne - oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe.

Tutejszy organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl