0112-KDIL2-2.4012.323.2019.1.JK, Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z projektem pn.:... - OpenLEX

0112-KDIL2-2.4012.323.2019.1.JK - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z projektem pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta".

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4012.323.2019.1.JK Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z projektem pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2019 r. (data wpływu 12 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z projektem pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta " - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z projektem pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina zamierza złożyć wniosek aplikacyjny o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Poddziałanie Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Ww. wniosek będzie wnioskiem partnerskim. Liderem Partnerstwa będzie Powiat, Gmina będzie jednym z Partnerów wniosku. Partnerski Projekt pod nazwą "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu (...)" ma na celu przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin i powiatów wchodzących w skład Partnerstwa.

W ramach ww. projektu Gmina planuje zrealizować projekt pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta ".

W ramach Projektu planowane jest wykonanie następujących prac w dwóch budynkach użyteczności publicznej w Gminie: * Budynek Przedszkola Publicznego i żłobka roboty budowlane wymiany stolarki okiennej.

Zakres prac obejmuje: demontaż starych okien i parapetów wraz z późniejszą ich utylizacją, montaż nowych okien PCV, uzupełnienie tynków oraz malowanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych, montaż nowych parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych.

* Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej - wymiana pokrycia dachowego.

Zakres prac obejmuje: wymianę pokrycia dachu na dachówkę karpiówkę ceramiczną wraz z obróbkami i wymianą uszkodzonych, spróchniałych elementów więźby dachowej, przebudowę kominów w części skruszonej i uszkodzonej.

Efekty planowanej inwestycji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT). Gmina nabytych towarów i usług, nie będzie wykorzystywać do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

Z prac przeprowadzonych w związku z ww. inwestycją korzystać będą dzieci oraz młodzież szkolna, w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji przedszkolnej oraz szkolnej.

W wyniku realizacji projektu beneficjent nie przewiduje osiągnięcia jakichkolwiek przychodów. Oba budynki są własnością Gminy i zostały oddane w trwały zarząd.

Faktury dokumentujące poniesione w ramach realizacji zadania wydatki wystawiane będą na Gminę. Gmina będąca jednostką samorządu terytorialnego, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Od dnia 1 stycznia 2017 r. dokonuje scentralizowanego rozliczenia podatku VAT wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta"?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wskazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w trakcie realizacji i po zakończeniu opisanej we wniosku planowanej inwestycji w placówkach oświatowych na terenie Gminy.

Gmina w przypadku omawianej inwestycji realizuje zadania własne mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, z zakresu edukacji publicznej. Prace związane z realizacją planowanej inwestycji odbywać się będą w ramach władztwa publicznego i Gmina wykonując to zadanie działać będzie jako organ administracji publicznej.

W związku z powyższym Gmina nie może być uznana za podatnika w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

Ponadto w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym, iż planowana inwestycja w żaden sposób nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług - Gmina nie będzie mieć możliwości odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z ww. regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko bowiem w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) - gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina zamierza złożyć wniosek aplikacyjny o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Poddziałanie Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Ww. wniosek będzie wnioskiem partnerskim. Liderem Partnerstwa będzie Powiat, Gmina będzie jednym z Partnerów wniosku. Partnerski Projekt pod nazwą "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu (...)" ma na celu przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin i powiatów wchodzących w skład Partnerstwa.

W ramach ww. projektu Gmina planuje zrealizować projekt pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta".

W ramach Projektu planowane jest wykonanie następujących prac w dwóch budynkach użyteczności publicznej w Gminie: * Budynek Przedszkola Publicznego i żłobka - roboty budowlane wymiany stolarki okiennej.

Zakres prac obejmuje: demontaż starych okien i parapetów wraz z późniejszą ich utylizacją, montaż nowych okien PCV, uzupełnienie tynków oraz malowanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych, montaż nowych parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych.

* Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej - wymiana pokrycia dachowego.

Zakres prac obejmuje: wymianę pokrycia dachu na dachówkę karpiówkę ceramiczną wraz z obróbkami i wymianą uszkodzonych, spróchniałych elementów więźby dachowej, przebudowę kominów w części skruszonej i uszkodzonej.

Efekty planowanej inwestycji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT). Gmina nabytych towarów i usług, nie będzie wykorzystywać do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

Z prac przeprowadzonych w związku z ww. inwestycją korzystać będą dzieci oraz młodzież szkolna, w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji przedszkolnej oraz szkolnej.

W wyniku realizacji projektu beneficjent nie przewiduje osiągnięcia jakichkolwiek przychodów. Oba budynki są własnością Gminy i zostały oddane w trwały zarząd.

Faktury dokumentujące poniesione w ramach realizacji zadania wydatki wystawiane będą na Gminę. Gmina będąca jednostką samorządu terytorialnego, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Od dnia 1 stycznia 2017 r. dokonuje scentralizowanego rozliczenia podatku VAT wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje, bowiem - jak wskazał Wnioskodawca - efekty planowanej inwestycji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych. W wyniku realizacji projektu beneficjent nie przewiduje osiągnięcia jakichkolwiek przychodów.

Zatem w analizowanej sprawie warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż efekty zrealizowanego zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta".

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl