0112-KDIL2-2.4012.30.2019.2.JK - Prawo do korekty VAT w związku z brakiem zapłaty za sprzedany towar.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 marca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4012.30.2019.2.JK Prawo do korekty VAT w związku z brakiem zapłaty za sprzedany towar.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2019 r. (data wpływu 17 stycznia 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 lutego 2019 r. (data wpływu 27 lutego 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku należnego w związku z brakiem zapłaty za sprzedany towar - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku należnego w związku z brakiem zapłaty za sprzedany towar. Wniosek uzupełniono 27 lutego 2019 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, pytanie oraz stanowisko Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Firma dokonała sprzedaży maszyny rolniczej w dniu 21 grudnia 2017 r. na rzecz Gospodarstwa (...), które w momencie dokonania sprzedaży było czynnym płatnikiem podatku VAT. Sprzedaż na kwotę netto 72 000 zł została opodatkowana podatkiem dochodowym, a podatek VAT należny wykazany w deklaracji za miesiąc grudzień 2017 r. Sprzedaż została udokumentowana fakturą przelewową z 14-dniowym terminem płatności. Dostawa towaru nastąpiła w dniu wystawienia faktury. Kupujący jednak nie zapłacił za zakupiony towar w wyznaczonym na fakturze VAT w terminie, zapłata nie została dokonana do chwili obecnej. Ponieważ zachodziło prawdopodobieństwo dokonania przestępstwa, cała sprawa została zgłoszona do prokuratury i przeciwko klientowi toczy się postępowanie. Z tego, co udało się ustalić Kupujący niezwłocznie po dokonaniu zakupu maszyny w firmie Wnioskodawcy odsprzedał ją, a także wyrejestrował się jako czynny płatnik podatku VAT.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany w odpowiedzi na pytania organu o treści:

1. Czy sprzedaż w dniu 21 grudnia 2017 r. maszyny rolniczej była dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji?

2. Czy na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

a. Wnioskodawca i dłużnik będą podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni?

b. dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji?

3. Czy od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona?

- wskazał, że:

"Wnioskodawca - Spółka jawna, będący czynnym płatnikiem podatku VAT, w działalności dokonał sprzedaży maszyny rolniczej w dniu 21 grudnia 2017 r. na rzecz Gospodarstwa, które w momencie dokonania sprzedaży było czynnym płatnikiem podatku VAT, niebędącym w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego, ani w trakcie likwidacji. Sprzedaż na kwotę netto 72 000 zł została opodatkowana podatkiem dochodowym, a podatek VAT należny wykazany w deklaracji za miesiąc grudzień 2017 r. Sprzedaż została udokumentowana fakturą przelewową z 14-dniowym terminem płatności. Dostawa towaru nastąpiła w dniu wystawienia faktury. Kupujący jednak nie zapłacił za zakupiony towar w wyznaczonym na fakturze VAT terminie, zapłata nie została dokonana do chwili złożenia wniosku. Ponieważ zachodziło prawdopodobieństwo dokonania przestępstwa, cała sprawa została zgłoszona do prokuratury i przeciwko klientowi toczy się postępowanie.

Z tego, co udało się ustalić Wnioskodawcy, Kupujący niezwłocznie po dokonaniu zakupu maszyny w firmie Wnioskodawcy odsprzedał ją, a także wyrejestrował się jako czynny płatnik podatku VAT.

Wobec braku wpłaty wynikającej z ww. faktury Wnioskodawca chce skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług do obniżenia podatku z tytułu nieściągalności wierzytelności.

Wnioskodawca na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty podatku należnego z tytułu nieściągniętych wierzytelności pozostaje czynnym płatnikiem podatku VAT.

Dłużnik na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty podatku należnego z tytułu nieściągniętych wierzytelności nie jest zarejestrowany jako czynny płatnik podatku VAT, nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego, ani w trakcie likwidacji.

Ponadto od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona".

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z nieściągniętymi należnościami?

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. korekty nie można dokonać z uwagi na fakt, że Dłużnik na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej nie jest zarejestrowany jako czynny płatnik podatku VAT.

Zgodnie bowiem z art. 89a ust. 2 pkt 3a ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, jeśli na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty wierzyciel i dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, określanej często jako tzw. ulga na złe długi, zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

I tak, stosownie do treści art. 89a ust. 1 ustawy, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Stosownie do art. 89a ust. 1a ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Natomiast stosownie do art. 89a ust. 1a ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Na mocy art. 89a ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

1.

dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2.

(uchylony);

3.

na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:

a.

wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

b.

dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

4.

(uchylony);

5.

od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;

6.

(uchylony).

Jednocześnie, na podstawie art. 89a ust. 3 ustawy, korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (art. 89a ust. 4 ustawy).

Wskazać w tym miejscu należy, że aby podatnik mógł dokonać korekty określonej w art. 89a ust. 1 ustawy, warunki określone w art. 89a ust. 2 ustawy muszą być spełnione łącznie. Brak spełnienia któregokolwiek z wymienionych warunków stanowi przesłankę do braku takiego prawa.

Ponadto, stosownie do art. 89a ust. 5 ustawy, wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

Przywołane wyżej przepisy art. 89a ustawy dopuszczają możliwość dokonania przez podatnika korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, który powstał w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy nabywca towaru bądź usługi nie dokonał zapłaty na rzecz dostawcy. Należy jednak raz jeszcze zauważyć, że tylko łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w art. 89a ust. 1a i ust. 2 ustawy, daje prawo do skorygowania podatku należnego.

Jednym z warunków umożliwiających wierzycielowi skorzystanie z ulgi na złe długi jest warunek określony w art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy, aby na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel i dłużnik byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym płatnikiem podatku VAT, w działalności dokonał sprzedaży maszyny rolniczej w dniu 21 grudnia 2017 r. na rzecz Gospodarstwa, które w momencie dokonania sprzedaży było czynnym płatnikiem podatku VAT, niebędącym w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego, ani w trakcie likwidacji. Sprzedaż na kwotę netto 72 000 zł została opodatkowana podatkiem dochodowym, a podatek VAT należny wykazany w deklaracji za miesiąc grudzień 2017 r. Sprzedaż została udokumentowana fakturą przelewową z 14-dniowym terminem płatności. Dostawa towaru nastąpiła w dniu wystawienia faktury. Kupujący jednak nie zapłacił za zakupiony towar w wyznaczonym na fakturze VAT terminie, zapłata nie została dokonana do chwili złożenia wniosku. Zainteresowany wskazał również, że Wnioskodawca na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty podatku należnego z tytułu nieściągniętych wierzytelności pozostaje czynnym płatnikiem podatku VAT. Dłużnik na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty podatku należnego z tytułu nieściągniętych wierzytelności nie jest zarejestrowany jako czynny płatnik podatku VAT, nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego, ani w trakcie likwidacji. Ponadto od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że skoro - jak wskazał Wnioskodawca - Dłużnik na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty podatku należnego z tytułu nieściągniętych wierzytelności nie jest zarejestrowany jako czynny płatnik podatku VAT, to nie zostanie spełniona wynikająca z przepisu art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy, jedna z przesłanek warunkujących możliwość dokonania przez Wnioskodawcę (sprzedawcę) obniżenia podatku należnego w trybie przewidzianym w art. 89a ust. 1 ustawy.

W konsekwencji powyższego, stwierdzić należy, że w odniesieniu do nieuregulowanej wierzytelności wskazanej we wniosku, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl