0112-KDIL2-2.4011.968.2021.3.KP, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi pośrednictwa komercyjnego - Pismo wydane... - OpenLEX

0112-KDIL2-2.4011.968.2021.3.KP - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi pośrednictwa komercyjnego

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 25 lutego 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.968.2021.3.KP Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi pośrednictwa komercyjnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 17 listopada 2021 r. wpłynął Pana wniosek z 17 listopada 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismami z 27 stycznia 2022 r. (wpływ 27 stycznia 2022 r.) oraz z 14 lutego 2022 r. (wpływ 14 lutego 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Aktualnie współpracuje Pan z polską firmą produkcyjną w ramach prowadzonej przez siebie JDG (Umowa o współpracy) w zakresie dotyczącym:

a)

poszukiwania nowych klientów na rynkach eksportowych;

b)

prowadzenia negocjacji cenowych z klientami;

c)

reprezentowania firmy podczas imprez targowych;

d)

pozyskiwania informacji z rynku o zapotrzebowaniu na nowe produkty;

e)

rzetelnego i terminowego wypełniania oraz dostarczania do firmy wszelkiej dokumentacji zlecanej przez firmę;

f)

utrzymywania w czystości i sprawności technicznej udostępnionego przez firmę mienia, korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celu realizacji Umowy oraz nieudostępniania tego mienia osobom trzecim;

g)

dbania o dobre imię firmy;

h)

informowania firmy telefonicznie lub pisemnie o wszelkich zobowiązaniach do świadczenia niepieniężnego związanych z przedmiotem Umowy, które mogą wywołać bezpośrednie lub pośrednie skutki dla firmy;

i)

wykonywania innych czynności zleconych przez firmę, związanych z prawidłowym wykonaniem Umowy.

Oprócz obowiązków wymienionych powyżej (są one także w Umowie o współpracy) świadczy Pan usługi w zakresie pośrednictwa, które polegają na tych samych zasadach, które zostały wskazane w Interpretacji podatkowej z dn. 20.10.2021 (...), tj.:

- utrzymywaniu i dbaniu o relacje z bieżącymi klientami kontrahentów,

- wypracowywaniu nowych, zoptymalizowanych metod współpracy z dotychczasowymi klientami kontrahentów,

- prowadzeniu działań mających na celu rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej kontrahentów,

- obsłudze zawartych umów handlowych kontrahentów,

- prowadzeniu rozmów oraz negocjacji handlowych z klientami kontrahentów,

- przedstawianiu analiz dotyczących otoczenia konkurencyjnego kontrahentów,

- nawiązywaniu nowych kontaktów handlowych na rzecz kontrahentów,

- promowaniu produktów oferowanych przez kontrahentów, w tym także rozpowszechnianiu marki kontrahentów, w celu zwiększenia ilości ich klientów i miesięcznych zleceń kontrahentów,

- przedstawianiu podmiotom trzecim ofert handlowych kontrahentów,

- przyjmowaniu zamówień na produkty znajdujące się w ofercie handlowej kontrahentów,

- prowadzeniu negocjacji handlowych z potencjalnymi oraz dotychczasowymi klientami kontrahentów,

- konstruowaniu cenników oraz ofert handlowych kontrahentów,

- podejmowaniu wszelkich innych możliwych działań zmierzających do intensyfikacji sprzedaży usług kontrahentów.

Dodatkowo w ostatnim czasie powierzono Panu kierowanie kilkuosobowym działem handlowym. Polega ono m.in. na zarządzaniu procesami sprzedażowymi na wszystkich rynkach, z którymi firma współpracuje, wyznaczaniem zadań dla handlowców. Świadczy Pan usługę osobiście i samodzielnie, w czasie przez Pana ustalonym. Wynagrodzenie za Pana usługi składa się ze stawki ryczałtowej (stałej) oraz prowizyjnej (określony%) od wartości całościowej sprzedaży danych produktów.

Prowadzona przez Pana działalność mieści się w definicji działalności usługowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przychody z prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej w danym roku podatkowym nie przekroczą 2 000 000 euro zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i nie zamierza Pan osiągnąć przychodów przekraczających 2 000 000 euro w kolejnych latach podatkowych.

W pismach stanowiących uzupełnienie wniosku przekazał Pan dodatkowe informacje, że:

Opis dotyczy stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. po zmianach prawnych w ramach "Polskiego Ładu".

W odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności nie występują negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pana działalność polega na okazywaniu usług dotyczących organizowania pracy rozproszonego działu handlowego (jest Pan kierownikiem tego działu), poszukiwania nowych rynków zbytu oraz opieką nad dotychczasowymi klientami firmy produkującej co prawda części zapasowe do pojazdów mechanicznych, jednak nie odsprzedaje Pan tych części fizycznie dalej przez swoją firmę. Są to kompleksowe usługi pośrednictwa w sprzedaży miechów pneumatycznych do ciężarówek, autobusów, naczep i przyczep między dwoma firmami - firmą, dla której świadczy Pan usługi oraz inną firmą, która kupuje produkty wyprodukowane przez tę firmę.

Należy dodać, że ww. usługi przedstawicielstwa handlowego wykonywane są bez zawierania umów we własnym imieniu z firmami odbiorcami produkcji wyprodukowanej przez kontrahenta, na rzecz którego świadczy Pan usługi, a także bez fizycznej sprzedaży przez Pana działalność ww. towaru.

Odpowiednim kodem PKWiU określającym faktycznie wykonywaną przez Pana działalność jest kod PKWiU 74.90.12 (usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń).

Pytanie

Czy przychód ze świadczonych przez Pana usług, sklasyfikowanych może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Po przeanalizowaniu przepisów wynikających z Ustawy z dn. 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz Interpretacji podatkowej z dn. 20 października 2021 r. przychód z prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, sklasyfikowanej według PKWiU pod symbolem 74.90.Z, tj. jako działalność obejmująca usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, może być objęty ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jako formą opodatkowania.

Wg Pana nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające możliwość opodatkowania przychodów z prowadzonej przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W Pana opinii do przychodów z prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, w ramach której świadczy usługi z zakresu przedstawicielstwa handlowego na rzecz swoich kontrahentów, zastosowanie powinna mieć stawka w wysokości 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pan oświadczył - przy świadczeniu przez Pana opisanych usług negatywne przesłanki nie wystąpią.

Zgodnie zaś z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zwracamy też uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Tymczasem z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 74.90.12 - usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń.

Na podstawie powołanych przepisów oraz treści wniosku stwierdzamy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 74.90.12 będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - przychód ze świadczonych przez Pan usług, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.90.12, może być opodatkowany ryczałtem wg stawki 8,5%.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił, i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl