0112-KDIL2-2.4011.92.2022.1.WS, Podatek liniowy a świadczenia na rzecz byłego pracodawcy - Pismo wydane przez: Dyrektor... - OpenLEX

0112-KDIL2-2.4011.92.2022.1.WS - Podatek liniowy a świadczenia na rzecz byłego pracodawcy

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.92.2022.1.WS Podatek liniowy a świadczenia na rzecz byłego pracodawcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 19 stycznia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 13 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest nastepująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca z dniem 31 grudnia 2021 r. został zwolniony z dotychczasowego zakładu pracy za 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia, z uwagi na likwidację stanowiska pracy. Wnioskodawca zgodził się na pozostanie prokurentem za wynagrodzeniem z tytułu powołania.

Wnioskodawca był zatrudniony na stanowisku dyrektora handlowego, które to obowiązki przejął prezes zarządu spółki. Do zakresu zadań dyrektora handlowego począwszy od 2 stycznia 2018 r. należało:

1)

nadzór nad własną, hurtową i detaliczną siecią sprzedaży - w tym stałe zarządzanie stanami magazynowymi,

2)

przygotowywanie dla Zarządu propozycji odnośnie zakupów towarów i ich sprzedaży (asortyment, terminy dostaw i płatności, listy dostawców i odbiorców hurtowych, marże, ceny, ilości),

3)

w oparciu o stałe wytyczne Zarządu prowadzenie negocjacji handlowych z ustalonymi dostawcami i odbiorcami hurtowymi,

4)

nabór nowych pracowników do pracy w dziale handlowym, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i następnie przedstawianie Zarządowi wniosków o ich zatrudnienie.

W chwili obecnej Wnioskodawca nie jest nigdzie zatrudniony, ale planuje w lutym lub marcu 2022 r. otwarcie samodzielnej działalności gospodarczej, która ma polegać w głównym zakresie na świadczeniu usług szkoleniowych oraz reklamowych, a dodatkowo na wynajmie motocykli. Usługi będą oferowane różnym podmiotom.

Poprzedni pracodawca wstępnie zaproponował, iż byłby zainteresowany usługami Wnioskodawcy w zakresie okresowych szkoleń swoich pracowników - zarówno w zakresie szkoleń tematycznych związanych ze sprzętem wprowadzanym do sprzedaży, jak i szkoleń w zakresie technik sprzedaży - dotąd prowadzonych przez podmioty trzecie.

W trakcie pełnienia funkcji dyrektora handlowego Wnioskodawca nie wykonywał tego typu czynności i nie były one w zakresie jego obowiązków. Jak wspomniano, wszelkie szkolenia były dokonywane przez podmioty trzecie, a za systematyczność szkoleń odpowiadała inna osoba - ostatnio prezes zarządu.

Wnioskodawca nie wyklucza także zaproponowanie byłemu pracodawcy swoich usług w zakresie reklamy i promocji - przy czym nie ma żadnej wiedzy, czy oferta świadczenia takich usług zostanie przez byłego pracodawcę przyjęta.

W trakcie pełnienia funkcji dyrektora handlowego Wnioskodawca nie wykonywał tego typu czynności i nie były one w zakresie jego obowiązków. Za promocję firmy i sprawy reklamowe odpowiadała inna osoba, podległa bezpośrednio prezesowi zarządu.

Wnioskodawca będzie ponosić pełne ryzyko gospodarcze oraz pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywanie swoich czynności.

Wnioskodawca zamierza skorzystać z opodatkowania dochodów w 2022 r. w formie podatku liniowego, tj. zgodnie z art. 30c u.p.d.o.f. Biorąc pod uwagę treść art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f., Wnioskodawca chce mieć pewność, iż potencjalne osiąganie przychodów ze świadczenia usług dla byłego pracodawcy nie będzie skutkowało utratą prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c u.p.d.o.f.

Pytania

1. Czy uzyskanie w 2022 r. przychodu ze świadczenia usług szkoleniowych na rzecz byłego pracodawcy, które nie odpowiadają czynnościom, jakie Wnioskodawca wykonywał w ramach stosunku pracy w 2021 r., skutkować będzie w 2022 r. utratą prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c u.p.d.o.f.?

2. Czy uzyskanie w 2022 r. przychodu ze świadczenia usług reklamowych i promocyjnych na rzecz byłego pracodawcy, które nie odpowiadają czynnościom, jakie Wnioskodawca wykonywał w ramach stosunku pracy w 2021 r., skutkować będzie w 2022 r. utratą prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c u.p.d.o.f.?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem - w odniesieniu do pytania nr 1 - zgodnie z art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. tylko i wyłącznie w przypadku, gdy podatnik osiągnie przychód ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom, które podatnik wykonywał w roku podatkowym w ramach stosunku pracy - traci on w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c.

W niniejszym stanie faktycznym do zakresu obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora handlowego nie należało prowadzenie szkoleń zarówno podległych mu pracowników, jak i żadnych innych zatrudnionych w spółce. W takim przypadku przyszłe usługi szkoleniowe w żaden sposób nie są tożsame z czynnościami wykonywanymi u byłego pracodawcy.

Ponadto art. 9a ust. 3 wskazuje, iż chodzi o czynności, które podatnik "2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym", co oznacza, iż zapis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Podatnik bowiem wykonywał czynności wynikające z umowy o pracę do 31 grudnia 2021 r., czyli w roku podatkowym 2021, a ewentualne możliwe przychody ze świadczenia usług szkoleniowych będzie osiągał w roku podatkowym 2022.

Tym samym osiągnięcie w 2022 r. przychodu ze świadczenia usług szkoleniowych na rzecz byłego pracodawcy, które nie odpowiadają czynnościom, jakie Wnioskodawca wykonywał w ramach stosunku pracy w 2021 r., nie będzie skutkować w 2022 r. utratą prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c u.p.d.o.f. w 2022 r.

Pana zdaniem - w odniesieniu do pytania nr 2 - zgodnie z art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. tylko i wyłącznie w przypadku, gdy podatnik osiągnie przychód ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom, które podatnik wykonywał w roku podatkowym w ramach stosunku pracy - traci on w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c.

W niniejszym stanie faktycznym do zakresu obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora handlowego nie należało świadczenie usług reklamowych i promocyjnych. W takim przypadku przyszłe usługi reklamowe w żaden sposób nie są tożsame z czynnościami wykonywanymi u byłego pracodawcy. Ponadto art. 9a ust. 3 wskazuje, iż chodzi o czynności, które podatnik "2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym", co oznacza, iż zapis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Podatnik bowiem wykonywał czynności wynikające z umowy o pracę do 31 grudnia 2021 r., czyli w roku podatkowym 2021, a ewentualne możliwe przychody ze świadczenia usług szkoleniowych będzie osiągał w roku podatkowym 2022.

Tym samym osiągnięcie przychodu w 2022 r. ze świadczenia usług reklamowych i promocyjnych na rzecz byłego pracodawcy, które nie odpowiadają czynnościom, jakie Wnioskodawca wykonywał w ramach stosunku pracy w 2021 r., nie będzie skutkować w 2022 r. utratą prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c u.p.d.o.f.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada zróżnicowanie sposobu opodatkowania poszczególnych rodzajów dochodów (przychodów) osób fizycznych na podstawie systemu przyporządkowywania ich do odpowiedniego źródła przychodów.

Ustawodawca, tworząc system opodatkowania dochodów osób fizycznych, miał na względzie, że przysporzenia uzyskiwane przez osoby fizyczne mogą być skutkiem różnych rodzajów czynności i zdarzeń. Stworzył więc klasyfikację tych przysporzeń na podstawie kryterium źródła przychodów i system ich opodatkowania uwzględniający specyfikę poszczególnych źródeł.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłami przychodów są:

* stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,

* pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) (uchylony)

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podatnik, deklarując wybór 19% podatku liniowego, musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Możliwość opodatkowania "podatkiem liniowym" jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną) wykonywał bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Zwracamy również uwagę, że zawarty w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot normatywny "odpowiadających czynnościom" odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, tożsamych z czynnościami, które podatnik wykonywał w ramach stosunku pracy, a zatem nawet częściowa zbieżność wykonywanych czynności nie stanowi przesłanki wyłączającej możliwość opodatkowania 19% stawką podatku dochodów z działalności gospodarczej (częściowa zbieżność nie jest równoznaczna z tożsamością).

Zatem wyłączenie z opodatkowania podatkiem liniowym znajdzie zastosowanie w przypadku, gdy spełnione są kumulatywnie następujące warunki, o ile zdarzenia te miały miejsce w ciągu jednego roku podatkowego:

* podatnik wykonywał bądź wykonuje w roku podatkowym czynności w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy,

* podatnik uzyskuje przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy,

* usługi świadczone przez podatnika w ramach działalności gospodarczej są tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca 31 grudnia 2021 r. został zwolniony z dotychczasowego zakładu pracy za 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia, z uwagi na likwidację stanowiska pracy. Wnioskodawca był zatrudniony na stanowisku dyrektora handlowego, które to obowiązki przejął prezes zarządu spółki. W chwili obecnej Wnioskodawca nie jest nigdzie zatrudniony, ale planuje w lutym lub marcu 2022 r. otwarcie samodzielnej działalności gospodarczej, która ma polegać w głównym zakresie na świadczeniu usług szkoleniowych oraz reklamowych, a dodatkowo na wynajmie motocykli. Usługi będą oferowane różnym podmiotom. Poprzedni pracodawca wstępnie zaproponował, że byłby zainteresowany usługami Wnioskodawcy w zakresie okresowych szkoleń swoich pracowników - zarówno w zakresie szkoleń tematycznych związanych ze sprzętem wprowadzanym do sprzedaży, jak i szkoleń w zakresie technik sprzedaży - dotąd prowadzonych przez podmioty trzecie. W trakcie pełnienia funkcji dyrektora handlowego Wnioskodawca nie wykonywał tego typu czynności i nie były one w zakresie jego obowiązków. Wnioskodawca nie wyklucza także zaproponowanie byłemu pracodawcy swoich usług w zakresie reklamy i promocji. W trakcie pełnienia funkcji dyrektora handlowego Wnioskodawca nie wykonywał tego typu czynności i nie były one w zakresie jego obowiązków. Wnioskodawca będzie ponosić pełne ryzyko gospodarcze oraz pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywanie swoich czynności. Wnioskodawca zamierza skorzystać z opodatkowania dochodów w 2022 r. w formie podatku liniowego.

Dlatego też stwierdzamy, że w Pana przypadku nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie wykonywał Pan i nie wykonuje w tym samym roku podatkowym w ramach działalności gospodarczej usług na rzecz byłego pracodawcy, które odpowiadałyby czynnościom wykonywanym na rzecz tego pracodawcy w ramach stosunku pracy. Stosunek pracy ustał bowiem 31 grudnia 2021 r., natomiast działalność gospodarczą rozpocznie Pan w 2022 r., a więc w kolejnym roku podatkowym. Ponadto usługi wykonywane przez Pana w 2022 r. w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy są inne niż czynności, które wykonywał Pan w ramach stosunku pracy w 2021 r.

Reasumując - uzyskanie przez Pana w 2022 r. przychodów ze świadczenia usług szkoleniowych oraz ze świadczenia usług reklamowych i promocyjnych na rzecz byłego pracodawcy nie będzie skutkować utratą prawa do opodatkowania działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym według stawki 19%.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl