0112-KDIL2-2.4011.901.2022.2.MC - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.901.2022.2.MC Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 21 listopada 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 18 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 9 stycznia 2023 r. (data wpływu 13 stycznia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych, główny kod PKD to 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, pozostałe kody pomocnicze to 62.02.Z oraz 62.09.Z. Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski.

Wnioskodawca swoje usługi świadczy na podstawie umów zawieranych z innym przedsiębiorcą/innymi przedsiębiorcami (w tym przedsiębiorcami zagranicznymi) - dalej jako "Zleceniodawca".

Zakres usług (objęty niniejszym wnioskiem) jest związany w praktyce, zdaniem Wnioskodawcy, z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych lub ich poszczególnych składowych/komponentów. Wskazany w umowie zakres został określony w sposób bardzo ogólny, w praktyce koncentruje się on wokół usług polegających na wdrażaniu i zarządzaniu infrastrukturą w chmurze w projektach Zleceniodawcy. Zakres ten został uszczegółowiony w dokumencie udostępnionym Wnioskodawcy przez Zleceniodawcę i obejmuje on w praktyce czynności polegające na:

* analizowaniu działania istniejących systemów komputerowych, infrastruktury i danych klienta,

* utrzymaniu działania infrastruktury w chmurze, w szczególności w obszarze konfiguracji, aktualizacji, monitoringu i zarządzania systemami oraz usługami,

* tworzeniu dokumentacji technicznej systemów komputerowych i infrastruktury,

* konfigurowaniu narzędzi IT i przygotowaniu klienta do pracy z narzędziami IT, w tym migracją danych z innych używanych systemów klienta,

* projektowaniu, rozwoju i wdrażaniu wirtualnych sieci prywatnych, ich komponentów i infrastruktury w chmurze na podstawie wymagań, dokumentacji i specyfikacji dostarczonych przez klienta,

* projektowaniu i rozwoju komponentów i procedur bezpieczeństwa i nadzoru wdrażanych wirtualnych sieci prywatnych i systemów komputerowych,

* modelowaniu i projektowaniu logiki automatyzacji dla procesów dostarczania zmian do i w systemach komputerowych oraz ich komponentów, procesów weryfikacji poprawności wdrożeń systemów komputerowych oraz ich komponentów, integracji systemów komputerowych połączonych siecią oraz testowania tej integracji.

Wnioskodawca, w ramach aktualnie realizowanej umowy ze Zleceniodawcą, dostęp do środowiska developerskiego Zleceniodawcy posiada jedyne w celu zarządzania infrastrukturą, sieciami i usługami, monitorowania infrastruktury i usług oraz projektowania i wdrażania logiki automatyzacji procesów dostarczania zmian, procesów i procedur bezpieczeństwa lub procesów weryfikacji poprawności wdrożeń systemów komputerowych (tj. czynności opisanych powyżej). Nie wykorzystuje go w celu dodawania nowego kodu, ponieważ do obowiązków Wnioskodawcy nie należy programowanie, czy tworzenie oprogramowania komputerowego.

W przypadku niektórych miesięcy występuje również sytuacja, w której Wnioskodawca otrzymuje oprócz wynagrodzenia za ww. usługi także zwrot poniesionych wydatków niezbędnych dla realizacji zleconych usług, w szczególności kosztów nabycia dostępu do określonego oprogramowania. Zwrot ten jest wskazany w takim przypadku jako osobna pozycja na fakturze.

Zatem Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż opisane powyżej usługi należy zakwalifikować do kodu 62.01.12.0 - tj. "usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych" (PKWiU 2008/PKWiU 2015). Klasyfikacja taka została potwierdzona w piśmie z dnia (...) otrzymanym przez Wnioskodawcę z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego (GUS), w którym stwierdzone zostało, że wymienione przez Wnioskodawcę powyżej usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych".

Zakresem niniejszego wniosku objęte są usługi świadczone przez Wnioskodawcę w 2022 r. oraz w latach kolejnych (o ile oczywiście taki stan się utrzyma i współpraca będzie kontynuowana), dlatego też uprzejmie wnosi on o wydanie interpretacji w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.

W 2021 r. Wnioskodawca nie korzystał z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stosowne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zostało złożone w styczniu 2022 r.).

Wnioskodawca zaznacza, iż w przedstawionym stanie faktycznym nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie przekracza limitu przychodów wskazanego w art. 6 ust. 4 ww. ustawy.

W uzupełnieniu wniosku udzielił Pan odpowiedzi na następujące pytania:

Czy w ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 świadczy Pan usługi projektowania, rozwoju, wdrażania oprogramowania i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci?

Nie, świadczy Pan usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych lub ich poszczególnych składowych/komponentów, które zostały przez Pana szczegółowo opisane we Wniosku. Nie do końca Pan rozumie, dlaczego Organ pyta o usługi: "projektowania, rozwoju, wdrażania oprogramowania". Pana usługi nie są związane z oprogramowaniem. W ramach aktualnie realizowanej umowy dostęp do środowiska developerskiego Zleceniodawcy posiada Pan jedynie w celu zarządzania infrastrukturą, sieciami i usługami monitorowania infrastruktury i usług, oraz projektowania i wdrażania logiki automatyzacji procesów dostarczania zmian, procesów i procedur bezpieczeństwa lub procesów weryfikacji poprawności wdrożeń systemów komputerowych (tj. czynności opisanych we Wniosku). Nie wykorzystuje go Pan w celu dodawania nowego kodu, ponieważ do Pana obowiązków nie należy programowanie, czy tworzenie oprogramowania komputerowego.

Jakie konkretnie czynności/zadania Pan wykonuje w ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0; proszę szczegółowo opisać charakter tych czynności/zadań dla każdego wypunktowania wskazanego przez Pana w opisie sprawy, wskazać na czym one polegają, czego dotyczą, jaki jest ich zakres oraz co jest ich efektem?

Tak jak wskazał Pan we Wniosku oraz odpowiedzi powyżej, zakres świadczonych przez Pana usług związany jest z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych lub ich poszczególnych składowych/komponentów (klasyfikacja usług została potwierdzona przez GUS). W praktyce Pana usługi koncentrują się wokół zadań polegających na wdrażaniu i zarządzaniu infrastrukturą systemów w środowisku chmurowym w projektach Zleceniodawcy. W opisie sprawy "wypunktował Pan" konkretne czynności i realizowane przez Pana zadania w ramach ww. usług. Już samo "wypunktowanie", o które pyta tut. Organ w wezwaniu, jest więc szczegółowym opisem charakteru wykonywanych przez Pana czynności. Mimo wszystko postara się Pan odpowiedzieć na pytanie tut. Organu, rozpisując te czynności tak szczegółowo, jak tylko Pan potrafi.

* Czynności polegające na analizowaniu działania istniejących systemów komputerowych, infrastruktury i danych klienta - to wstępny etap prac, podczas którego poznaje Pan już istniejące i działające systemy klienta, zapoznaje się Pan m.in. z całą infrastrukturą, procesami, procedurami, dostarczoną dokumentacją, specyfikacjami i wymaganiami interesariuszy oraz analizuje Pan wszelkie dostarczone mu dane i informacje.

* Czynności polegające na utrzymaniu działania infrastruktury w chmurze są usługami dotyczącymi w szczególności konfigurowania, aktualizacji i monitoringu elementów intranetu, ekstranetu i wirtualnych sieci prywatnych w trakcie realizowania usług związanych z rozwojem systemów i usług klienta.

* Czynności polegające na tworzeniu dokumentacji technicznej systemów komputerowych i infrastruktury - są to techniczne czynności polegające na dokumentowaniu procesów, procedur i sposobu działania danego systemu czy infrastruktury. Czynności te są bezpośrednio związane z dokumentowaniem działań podejmowanych w ramach innych podejmowanych czynności, a ich bezpośrednim celem jest późniejszy transfer wiedzy. Efektem tych czynności jest dokumentacja, a nie oprogramowanie czy kod źródłowy.

* Czynności polegające na konfigurowaniu narzędzi IT i przygotowaniu klienta do pracy z narzędziami IT - działania polegające m.in. na manualnym konfigurowaniu ustawień systemów/infrastruktury chmurowej Zleceniodawcy, w trakcie całego procesu wdrożenia i rozwoju, ewentualnie polegające na migracji (tj. przeniesieniu) z innych systemów używanych przez klienta, czy chociażby czynności polegające na konfiguracji narzędzi, wspomagających obserwację i monitorowanie systemów.

* Ponadto w skład wykonywanych czynności wchodzą także usługi polegające na projektowaniu (tj. opracowywaniu planów i architektury - na przykład (...)), rozwoju (tj. dodawaniu nowych elementów) i wdrażaniu wirtualnych sieci prywatnych, ich komponentów i infrastruktury w chmurze na podstawie wymagań, dokumentacji i specyfikacji dostarczonych przez klienta.

* Dodatkowo wykonuje Pan działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci, polegające na projektowaniu oraz rozwoju komponentów i procedur bezpieczeństwa, czy nadzoru wdrażanych wirtualnych sieci prywatnych i systemów komputerowych, pozwalających na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci. Są to na przykład czynności polegające na prewencyjnej konfiguracji procesów automatycznego skanowania systemów i uruchomionych usług w celu detekcji podatności i zagrożeń, weryfikacja stanu środowiska w porównaniu do najlepszych rynkowych standardów zarówno pod względem bezpieczeństwa, czy współpraca podczas definiowania czynności oraz procedur kontroli i sterowania.

Wykonuje Pan również czynności polegające na samym modelowaniu i projektowaniu logiki automatyzacji dla ww. usług, tj. w szczególności:

a)

procesów dostarczania zmian do i w systemach komputerowych oraz ich komponentów,

b)

procesów weryfikacji poprawności wdrożeń systemów komputerowych oraz ich komponentów, a także

c)

integracji systemów komputerowych połączonych siecią oraz testowania tej integracji - istota tych czynności, czy integracji została opisana powyżej.

Prosi Pan, aby mieć również na uwadze, iż tych czynności nie należy traktować oddzielnie (jednostkowo), każda z nich oddzielnie nie miałaby większego zastosowania. W większości przypadków dopiero łącznie składają się one na istotę świadczonej przez Pana usługi związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych lub ich poszczególnych składowych/komponentów.

Pragnie Pan raz jeszcze przypomnieć, iż w ramach aktualnie realizowanej umowy dostęp do środowiska developerskiego Zleceniodawcy posiada Pan jedyne w celu zarządzania infrastrukturą, sieciami i usługami monitorowania infrastruktury i usług, oraz projektowania i wdrażania logiki automatyzacji procesów dostarczania zmian, procesów i procedur bezpieczeństwa lub procesów weryfikacji poprawności wdrożeń systemów komputerowych (tj. czynności opisanych we Wniosku). Nie wykorzystuje Pan go w celu dodawania nowego kodu, ponieważ do Pana obowiązków nie należy programowanie, czy tworzenie oprogramowania komputerowego.

Dlatego nie do końca rozumiał Pan, na czym polegają wątpliwości tut. Organu. Niemniej jednak gdyby tut. Organ uznał, iż niniejsza wypowiedź wymaga dalszego uszczegółowienia, czy doprecyzowania, to uprzejmie prosi Pan o informacje, którego punktu dokładnie dotyczą wątpliwości Organu.

Czy z umowy, na podstawie której świadczy Pan usługi opisane we wniosku, lub innego dokumentu (ewentualnie z ustaleń ustnych) wynika, że zleceniodawca jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Pana wydatków niezbędnych do realizacji zleconych usług; jeśli nie - na jakiej postawie dokonywany jest zwrot tych wydatków?

Aktualnie zawarta umowa zawiera postanowienia, zgodnie z którymi Zleceniodawca zwraca Panu poniesione przez Pana wydatki, które zostaną przez niego zaakceptowane.

Za jakie konkretnie wydatki niezbędne do realizacji usługi otrzymuje Pan zwrot; wymienił Pan bowiem w szczególności koszty nabycia dostępu do określonego oprogramowania (jest to zatem tylko przykładowe wyliczenie tych wydatków)?

Jeżeli chodzi o zwrot ww. wydatków, to dotyczy on wszelkich wydatków, jakie są Panu potrzebne do realizacji niniejszych usług i oczywiście posiadają racjonalne ekonomiczne uzasadnienie. Chodzi tu przede wszystkim o poniesione przez Pana:

* wydatki na uzyskanie dostępu do oprogramowania komputerowego (w formie licencji lub subskrypcji);

* wydatki na zakup tzw. usług w chmurze obliczeniowej (w tym np. hostingu, przestrzeni dyskowej, dzierżawy mocy obliczeniowej czy serwera);

* wydatki na zakup publikacji z zakresu IT;

* wydatki na uzyskanie dostępu do określonych platform zawierających materiały szkoleniowe;

* wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach czy kursach;

* wydatki na uzyskania określonych certyfikatów;

* wydatki na pokrycie kosztów podróży do uzgodnionego ze Zleceniodawcą miejsca spotkania, miejsca świadczenia usług albo do miejsca przechowywania dokumentacji projektowej, a ewentualnie także wydatków związanych z zakwaterowaniem, jeżeli ma to być pobyt dłuższy niż jeden dzień;

* wydatki na uzyskanie dostępu do sprzętu komputerowego;

* wydatki na uzyskanie dostępu do usług telekomunikacyjnych - sieci GSM czy Internetu.

W tym miejscu pragnie Pan uściślić, że rodzajów tego typu wydatków może być sporo, niemniej jednak zawsze będą to wydatki niezbędne do realizacji głównego przedmiotu umowy, a nie wydatki związane ogólnie z prowadzeniem przez Pana działalności gospodarczej (jak np. koszt biura rachunkowego). Na ten moment nie ponosi Pan innych wydatków niż wskazane powyżej, choć wykluczyć tego nie może.

Chciałby Pan podkreślić, iż same "zwroty" za te wydatki są każdorazowo dokumentowane fakturą i stanowią oczywiście Pana przychód (dla celów zryczałtowanego podatku). Nie do końca Pan rozumie więc pytanie Organu - wydaje się Panu, iż rodzaj ponoszonego wydatku nie ma w tym miejscu znaczenia, a liczy się sam fakt istnienia związku z usługą główną (co opisuje Pan w uzasadnieniu stanowiska własnego). Nie jest to nowy produkt ani żadna nowa usługa, jaką Pan oferuje - co więcej nie ma Pan zamiaru opodatkować ich niższą stawką ryczałtu niż usługę główną (zgodnie z tym, o czym pisał Pan w uzasadnieniu).

Pytania

1. Czy wykonywane w ramach działalności Wnioskodawcy usługi (opisane we Wniosku) podlegają opodatkowaniu stawką podatku ryczałtowego 8,5%, zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2. Czy otrzymywany przez Wnioskodawcę zwrot wydatków podlega opodatkowaniu stawką podatku ryczałtowego zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - według stawki właściwej do opodatkowania przychodu uzyskanego ze świadczonej usługi?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 1 - przychody uzyskiwane przez niego ze świadczenia usług opisanych w stanie faktycznym mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie "działalności usługowej" zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu).

Stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 i 6-8.

Zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Jak zostało przedstawione w treści stanu faktycznego, Wnioskodawca świadczone przez siebie usługi kwalifikuje do kodu 62.01.12.0 - tj. "usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych". Zakres tych usług jest związany w praktyce z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych lub ich poszczególnych składowych/komponentów.

Klasyfikacja taka została potwierdzona w piśmie z dnia (...) otrzymanym przez Wnioskodawcę z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego (GUS), w którym stwierdzone zostało, że wymienione przez Wnioskodawcę powyżej usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych".

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, usługi opisane we wniosku w wykonywanej działalności nie są związane z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie oprogramowania, instalowania oprogramowania i zasadne jest zastosowanie do opodatkowania tych usług 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego.

Stawka ryczałtu dla przychodów z usług zaklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 wynosić powinna 8,5%, gdyż w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ww. usługi (wykonywane) nie są wprost wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit.b.

Z tego powodu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a przytaczanej ustawy - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej.

Przyjęcie takiego stanowiska potwierdzają wydane w ostatnim czasie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacje indywidualne, m.in. z dnia 5 maja 2020 r. o sygn. 0115-KDIT1.4011.165.2020.1.MR; z dnia 18 maja 2021 r. o sygn. 0115-KDIT1.4011.169.2021.1.MR, z dnia 16 lipca 2021 r. o sygn. 0112-KDIL2-2.4011.474.2021.2.MB czy z dnia 27 września 2021 r. o sygn. 0115-KDIT1.4011.506.2021.1.JG.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zmiany w ww. ustawie, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) nie wpływają w żaden sposób na możliwość kwalifikacji niniejszych usług pod stawkę 8,5% - stąd przytaczane interpretacje nie tracą na aktualności.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 2 - otrzymywany przez niego zwrot wydatków podlega opodatkowaniu stawką podatku ryczałtowego zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - według stawki właściwej do opodatkowania przychodu uzyskanego ze świadczonej usługi (określonej zgodnie z pytaniem nr 1 powyżej).

Zdaniem Wnioskodawcy taki zwrot nie może być opodatkowany zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. 3% stawką ryczałtu.

Otrzymanej należności (tj. zwrotu wydatków niezbędnych dla realizacji zleconych usług) nie można traktować w oderwaniu od świadczonej usługi. Jest ona wynagrodzeniem bez wątpienia związanym z tą usługą, w związku z czym stanowi przychód z działalności gospodarczej.

W konsekwencji wskazana we wniosku należność w całości podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki właściwej do opodatkowania przychodu uzyskanego ze świadczonej usługi, co potwierdza m.in. interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 października 2018 r. o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.434.2018.1.EC.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką" (...).

Stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - zgodnie z Pana oświadczeniem - w odniesieniu do działalności, którą Pan prowadzi, nie występują negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W myśl art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Zwracam również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Tymczasem z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i jego uzupełnieniu wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, świadcząc usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 - usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Czynności, które Pan wykonuje w ramach świadczonych usług, zostały przez Pana opisane we wniosku i jego uzupełnieniu. Wskazał Pan, że Pana przychody nie przekraczają kwoty 2 000 000 euro. W styczniu 2022 r. złożył Pan stosowne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stwierdził Pan również, że Pana usługi nie są związane z oprogramowaniem, ponieważ nie dodaje Pan nowego kodu i do Pana obowiązków nie należy programowanie, czy tworzenie oprogramowania komputerowego.

W odniesieniu do świadczonych przez Pana usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 zwracam uwagę, że z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). Przy czym przepis ten nie odwołuje się ani do bezpośredniego, ani pośredniego związku z oprogramowaniem. W tej regulacji nie ma też mowy o usługach związanych z programowaniem (tworzeniem czy dodawaniem nowych kodów źródłowych programów komputerowych), a związanych z oprogramowaniem.

Zgodnie bowiem z wykładnią literalną słowo "związany z" oznacza "dotyczy czegoś, mający związek z czymś lub kimś". Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania, przy czym sformułowanie "oprogramowanie" ma tu znaczenie szersze niż "program komputerowy".

Odnosząc się do sytuacji przedstawionej we wniosku, wskazuję, że w świetle tak przedstawionego opisu czynności w ramach grupowania PKWiU 62.01.12.0, które Pan wykonuje, niezasadne jest przyjęcie, że świadczone przez Pana usługi nie są związane z oprogramowaniem. W mojej ocenie czynności, które Pan wskazał w opisie sprawy, mieszczą się w pojęciu usług związanych z oprogramowaniem. W szczególności chodzi tu o czynności/zadania z zakresu intranetu, ekstranetu i wirtualnych sieci prywatnych polegające na projektowaniu, rozwoju i wdrażaniu wirtualnych sieci prywatnych, ich komponentów i infrastruktury w chmurze oraz działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci, polegające na projektowaniu oraz rozwoju komponentów i procedur bezpieczeństwa, czy nadzoru wdrażanych wirtualnych sieci prywatnych i systemów komputerowych.

Dlatego też uzyskiwane przez Pana przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - osiągane przez Pana przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 podlegają opodatkowaniu według stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 12%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przechodząc do kwestii opodatkowania otrzymywanego przez Pana zwrotu wydatków wskazuję, co następuje.

W myśl art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatek zryczałtowany pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zatem przedmiotem opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest przychód bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28a, 29b, 43, 46, 46c, 47a, 71a, 102a, 111, 114, 121, 121a, 122, 125, 125a, 129, 131a, 136, 137 i 155 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

"Kwoty należne" to te przychody, które wynikają ze źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza, i które w następstwie prowadzenia tej działalności stają się wymagalną wierzytelnością, choćby faktycznie środków z tego tytułu jeszcze nie uzyskano. Termin "kwota należna" jest w tym ujęciu tożsamy z pojęciem "wymagalne świadczenie (wierzytelność)".

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Przepis ten wyłącza z przychodów z działalności gospodarczej kwoty zwrócone podatnikowi na pokrycie wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tej działalności.

Odnosząc się szczegółowo do tego unormowania, wskazuję, że "zwrot" w języku powszechnym oznacza oddanie, zwrócenie czegoś.

Użyte w art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określenie "inne wydatki" koresponduje natomiast z poprzedzającym go art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym zwrotu określonego rodzaju wydatków. Przez inne wydatki należy zatem rozumieć wydatki inne niż wymienione w art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dlatego też jeżeli zwrot poniesionych wydatków dotyczyć będzie kosztów, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wówczas zwrócone wydatki nie będą dla podatnika przychodem podatkowym. Takie rozwiązanie wynika literalnie z art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, posługując się zasadami wnioskowania a contrario, z treści art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając ponadto na względzie art. 14 ust. 1 tej ustawy, można wyprowadzić zasadę, że zwrócone wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, stanowią przychody podatnika.

Tym samym - skutki podatkowe związane ze zwrotem wydatków są generalnie uzależnione od tego, czy wydatki, które są zwracane, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisami, czy też nie. Jeżeli zwracane wydatki, zgodnie z przepisami podatkowymi, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, wówczas kwota zwrotu powinna podlegać zaliczeniu do przychodów. Natomiast jeżeli zwrot poniesionych wydatków dotyczyć będzie kosztów, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wówczas zwrócone wydatki nie będą dla podatnika przychodem podatkowym.

Powyższa zasada ma zastosowanie również do podatników, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczał od przychodów ewidencjonowanych. W takim przypadku, opodatkowaniu podlega przychód, a koszty uzyskania przychodów są tylko hipotetyczne, gdyby podatnik wybrał inną formę opodatkowania.

Z opisu sprawy wynika, że w przypadku niektórych miesięcy - oprócz wynagrodzenia za świadczone usługi - otrzymuje Pan także zwrot poniesionych wydatków niezbędnych dla realizacji zleconych usług. Dotyczy on wszelkich wydatków, jakie są Panu potrzebne do realizacji tych usług i posiadają racjonalne ekonomiczne uzasadnienie. Chodzi tu przede wszystkim o poniesione przez Pana wydatki na:

* uzyskanie dostępu do oprogramowania komputerowego (w formie licencji lub subskrypcji);

* zakup tzw. usług w chmurze obliczeniowej (w tym np. hostingu, przestrzeni dyskowej, dzierżawy mocy obliczeniowej czy serwera);

* zakup publikacji z zakresu IT;

* uzyskanie dostępu do określonych platform zawierających materiały szkoleniowe;

* pokrycie kosztów uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach czy kursach;

* uzyskania określonych certyfikatów;

* pokrycie kosztów podróży do uzgodnionego ze Zleceniodawcą miejsca spotkania, miejsca świadczenia usług albo do miejsca przechowywania dokumentacji projektowej, a ewentualnie także wydatków związanych z zakwaterowaniem, jeżeli ma to być pobyt dłuższy niż jeden dzień;

* uzyskanie dostępu do sprzętu komputerowego;

* uzyskanie dostępu do usług telekomunikacyjnych - sieci GSM czy Internetu.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że zwrot wydatków poniesionych przez Pana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dotyczy kosztów, które zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza takich wydatków z katalogu kosztów uzyskania przychodów. Dlatego też powinny stanowić u Pana przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stawką właściwą dla rodzaju działalności, w związku z którą ten przychód powstał.

Reasumując - otrzymywany przez Pana zwrot wydatków podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki właściwej do opodatkowania przychodu uzyskanego ze świadczonych usług. W Pana przypadku będzie to stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 12%.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

W odniesieniu do powołanych przez Pana interpretacji stwierdzam, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego tę interpretację.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl