0112-KDIL2-2.4011.9.2023.1.AG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.9.2023.1.AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych stanów faktycznych w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest:

- nieprawidłowe - w części dotyczącej ustalenia stawki ryczałtu z tytułu świadczonych usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0;

- prawidłowe - w pozostałej części.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 4 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 4 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan pismem z 21 lutego 2023 r. (wpływ 21 lutego 2023 r.) oraz pismem z 27 lutego 2023 r. (wpływ 27 lutego 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanów faktycznych

Od dnia 1 marca 2022 r. rozpoczął Pan działalność gospodarczą związaną z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych (...). Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza opiera się na kontraktach b2b (od 7 listopada 2022 r. więcej niż jednym) w przedmiotach stałej obsługi firm w zakresie wykonywania usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla systemów komputerowych sklasyfikowanych według PKWiU pod nr 62.01.12.0, zaś zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - sklasyfikowanych pod nr 62.01.Z.

Wykonywane przez Pana czynności polegają na usłudze wsparcia informatycznego oraz projektowaniu i rozwijaniu systemu (...); systemu (...) i (...). System (...) jest zintegrowanym systemem komputerowym, który wymaga skonfigurowania zgodnie z wymaganiami klienta.

Czynności te nie są związane z oprogramowaniem/programowaniem.

Szczegółowy zakres działalności odnosi się do wdrożenia i rozwoju systemu (...), na który składa się:

- mapowanie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym (...) z uwzględnieniem interfejsów (czyli połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami) do innych systemów informatycznych;

- konfigurowanie, projektowanie oraz testowanie w systemie (...);

- przygotowanie klienta do pracy z systemem (...), które uwzględniają migrację danych z innych systemów do systemu (...).

System (...) i (...) to zintegrowane systemy komputerowe, na których działają podstawowe, kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa procesy z obszaru sprzedaży, księgowości, zakupów, logistyki i łańcucha dostaw, a także analizy i raportowania.

System (...) wymaga skonfigurowania zgodnie z wymaganiami klienta.

Szczegółowy zakres działalności odnosi się do wdrożenia i rozwoju systemu (...) i (...), na który składa się:

- mapowanie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązania w ww. systemach informatycznych, z uwzględnieniem ekstraktorów (czyli połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami) do innych systemów informatycznych;

- konfigurowanie, projektowanie oraz testowanie w ww. systemach;

- przygotowanie klienta do pracy z tymi systemami.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że nie występują przeciwskazania do naliczania podatku wynikające z art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pytania

Czy od uzyskiwanych przychodów z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla systemów komputerowych sklasyfikowanych według PKWiU pod nr 62.01.12.0, zaś zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - sklasyfikowanych pod nr 62.01.Z. może Pan opłacać podatek dochodowy na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Czy do wyliczenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym z tytułu przychodu od usług sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.01.12.0 prawidłowe jest użycie stawki 8,5% na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem do wyliczenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym z tytułu przychodu od usług sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.01.12.0 prawidłowe jest użycie stawki 8,5% na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, oraz wykonywane na podstawie PKD 62.01.Z, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007.251.1885 z dnia 2007.12.31).

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że działalności związane z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z) odpowiadają na gruncie stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r. usługi związane z oprogramowaniem, tj. usługi klasyfikowane w klasie PKWiU o symbolu 62.01.

Usługi takie nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a w konsekwencji - zważywszy, że żaden inny przepis nie stanowi inaczej - przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług związanych z oprogramowaniem mogą korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu.

Zwraca Pan uwagę, że pierwszy ze wskazanych symboli PKWiU poprzedzony jest symbolem "ex".

Jak zaś stanowi art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Przyjmuje się w związku z tym najczęściej, że według stawki wyższej niż 8,5% opodatkowane są przychody ze świadczenia usług związanych z projektowaniem, promowaniem i rozwojem oprogramowania (PKWiU 62.01.11.0), zaś przychody ze świadczenia usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU 62.01.12.0) są opodatkowane ryczałtem według stawki 8,5% (co wskazano m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 maja 2021 r., znak 0113-KDWPT.4011.52.2021.2.KSM).

Wobec powyższego, przychody ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU 62.01) są, co do zasady, opodatkowane w formie ryczałtu według stawki 12%.

Wyjątek dotyczy przychodów ze świadczenia usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, które są opodatkowane ryczałtem według stawki 8,5%.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że co do zasady, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych sklasyfikowanych według PKWiU z 2008 r. pod symbolem 62.01.12.0 mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak wspomniano na wstępie oraz w opisie stanu faktycznego, nie będzie Pan świadczył usług związanych z oprogramowaniem, tym samym do wyliczania kwoty należnego podatku dochodowego z tytułu przychodu od usług z zakresu usług klasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.01.12.0 prawidłowe jest użycie stawki 8,5%.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że żadna z okoliczności wymienionych w art. 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie występuje.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest:

- nieprawidłowe - w części dotyczącej ustalenia stawki ryczałtu z tytułu świadczonych usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0;

- prawidłowe - w pozostałej części.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką" (...).

Stosownie do art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1)

w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

2)

rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

I tak, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie z Pana wskazaniem - do wykonywanej przez Pana działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W sytuacji, gdy w Pana sprawie nie zachodzą negatywne przesłanki wskazane w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody z prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zwracam przy tym uwagę na obowiązek złożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, co wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także na limit przychodów wskazany w art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, którego przekroczenie uniemożliwia stosowanie tej formy opodatkowania.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Zwracam również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że od 1 marca 2022 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą, świadcząc usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 - usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Wykonywane przez Pana czynności polegają na usłudze wsparcia informatycznego oraz projektowaniu i rozwijaniu systemu (...), systemu (...) i (...). Jak Pan wskazał, System (...) jest zintegrowanym systemem komputerowym, który wymaga skonfigurowania zgodnie z wymaganiami klienta. Szczegółowy zakres działalności odnosi się do wdrożenia i rozwoju systemu (...) i obejmuje: mapowanie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym (...) z uwzględnieniem interfejsów (czyli połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami) do innych systemów informatycznych; konfigurowanie, projektowanie oraz testowanie w systemie (...); przygotowanie klienta do pracy z systemem (...), które uwzględniają migrację danych z innych systemów do systemu (...). System (...) i (...) to zintegrowane systemy komputerowe, na których działają podstawowe, kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa procesy z obszaru sprzedaży, księgowości, zakupów, logistyki i łańcucha dostaw, a także analizy i raportowania. System (...) wymaga skonfigurowania zgodnie z wymaganiami klienta. Szczegółowy zakres działalności odnosi się do wdrożenia i rozwoju systemu (...) i (...), na który składa się: mapowanie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązania w ww. systemach informatycznych, z uwzględnieniem ekstraktorów (czyli połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami) do innych systemów informatycznych, konfigurowanie, projektowanie oraz testowanie w ww. systemach, przygotowanie klienta do pracy z tymi systemami. Ponadto wskazał Pan, że czynności te nie są związane z oprogramowaniem/programowaniem.

Analiza przedstawionego opisu dotyczącego zakresu wykonywanych usług prowadzi do wniosku, że usługi te - wbrew Pana stanowisku - są związane z oprogramowaniem, a tym samym nie mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu. System komputerowy (...) i (...), bez względu na stosowane nazewnictwo, to oprogramowanie wspomagające prowadzenie przedsiębiorstwa. Z przedstawionych okoliczności wynika, że świadczone usługi są związane z projektowaniem i rozwojem systemu (...) oraz wdrożeniem i rozwojem systemu (...) i (...), a skoro systemy te stanowią oprogramowanie, to opisane usługi niewątpliwie są związane z oprogramowaniem.

Uwzględniając powyższe, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej ww. usług - jako usług związanych z oprogramowaniem - podlegają opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - od uzyskiwanych przychodów z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla systemów komputerowych sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 może Pan opłacać podatek dochodowy na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Do wyliczenia zobowiązania podatkowego od przychodu z tytułu usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 prawidłowe jest użycie stawki 12%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych, które Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

W odniesieniu do powołanej przez Pana interpretacji stwierdzamy, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego tę interpretację.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanów faktycznych i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl