0112-KDIL2-2.4011.885.2023.1.WS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 6 lutego 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.885.2023.1.WS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

W dniu 14 grudnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 6 grudnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Wnioskodawca prowadzi księgi handlowe z uwagi na wielkość przedsiębiorstwa. Wnioskodawca jest jednostką małą.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zajmuje się w szczególności przetwórstwem owocowo-warzywnym, wykorzystując w swojej działalności między innymi owoce miękkie nabywane od innych przedsiębiorców oraz bezpośrednio od rolników ryczałtowych, jak również rolników będących czynnymi podatnikami VAT.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nabywa towary i usługi od przedsiębiorców, zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT w Polsce, jako podatnicy VAT czynni (dalej "Kontrahenci"). Niniejszym wnioskiem objęte są transakcje realizowane przez Wnioskodawcę z Kontrahentami, w ramach których wynagrodzenie Kontrahenta przekraczało 15.000 PLN i zostało udokumentowane wystawioną przez Kontrahenta fakturą.

Nabywane przez Wnioskodawcę towary związane są z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy - ponoszenie tych wydatków ma na celu osiągnięcie przez Wnioskodawcę przychodów. Wydatki związane z zakupami spełniają i będą spełniały wszystkie warunki niezbędne do rozpoznania ich w kosztach podatkowych z zastrzeżeniem przedstawionych poniżej okoliczności związanych z dokonaniem płatności należności związanych z tymi zakupami.

Koszty powstałe w związku z powyższymi zakupami uwzględniane zostały w rachunku podatkowym Wnioskodawcy zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o PIT dla kosztów bezpośrednich w roku, w którym miało miejsce nabycie. Powstanie kosztu (nabycie towaru), dokonanie płatności na rzecz Kontrahenta oraz wystąpienie przychodu, z którym koszt zakupu był związany miały miejsce w ramach jednego roku.

Wnioskodawca, dokonując płatności za nabywane towary, weryfikuje dane Kontrahentów w oparciu o wykaz podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (dalej: "Wykaz podatników VAT"). Zostały jednak zidentyfikowane 2 przypadki, w których w wyniku błędu zapłata należnego Kontrahentowi wynagrodzenia została dokonana na rachunek, który nie znajdował się - na dzień płatności - w Wykazie podatników VAT (dalej: "Pierwotna płatność"). Ponieważ Wnioskodawca na dzień dokonania płatności nie był świadomy, że rachunek nie znajdował się w Wykazie podatników VAT, nie dokonał zgłoszenia faktu dokonania przelewu w formie zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa (dalej "Zawiadomienie") we właściwym terminie. Biorąc pod uwagę, że Wnioskodawca pierwotnie rozpoznał w kosztach podatkowych wydatki udokumentowane fakturami, na podstawie których dokonano płatności na rachunek bankowy spoza Wykazu podatników VAT, po zidentyfikowaniu błędnych płatności Wnioskodawca wyłączył z kosztów podatkowych wydatki dotyczące tych zakupów i dokonał stosownej korekty zeznania podatkowego w podatku PIT.

W związku z zidentyfikowaniem nieprawidłowości Wnioskodawca będzie wdrażać działania mające na celu ich naprawienie. Wnioskodawca będzie się kontaktował z Kontrahentami i będzie zawierał z nimi porozumienia, mające na celu uregulowanie kwestii:

- dokonania zwrotu płatności przez Kontrahenta - to jest płatności, które pierwotnie zostały przez Wnioskodawcę zapłacone na rachunek bankowy tego Kontrahenta spoza Wykazu podatników VAT, będą zwracane na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz

- ponownej zapłaty za nabyte towary przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy Kontrahenta, który widnieje w Wykazie podatników VAT.

Na mocy powyższych porozumień Kontrahent dokona zwrotu na rachunek bankowy Wnioskodawcy środków przekazanych przez Wnioskodawcę na rachunek, który nie znajdował się w Wykazie podatników VAT, a następnie Wnioskodawca dokona wpłaty należnych Kontrahentowi kwot na rachunek bankowy Kontrahenta, który znajduje się w Wykazie podatników VAT.

Zidentyfikowane przez Wnioskodawcę przypadki dotyczą zakupów dokonanych i rozliczonych (opłaconych) w 2021 r., natomiast pomyłka skutkująca dokonaniem płatności na rachunek bankowy Kontrahenta niezamieszczony w Wykazie podatników VAT została zidentyfikowana w 2023 r. i w 2023 r.:

- płatność zostanie przez Kontrahenta zwrócona na rzecz Wnioskodawcy,

- Wnioskodawca dokona ponownej płatności na rachunek Kontrahenta znajdujący się w Wykazie podatników VAT.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: "PIT") podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski oraz jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: "VAT").

Pytania

1. Czy w odniesieniu do transakcji, gdy:

- pierwotna płatność jest dokonywana przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy Kontrahenta, niezamieszczony w Wykazie podatników VAT oraz

- Kontrahent dokonuje zwrotu tych środków na rzecz Wnioskodawcy oraz

- Wnioskodawca dokonuje ponownej zapłaty, która jest dokonywana na rachunek bankowy Kontrahenta zgłoszony i widniejący w Wykazie podatników VAT,

koszty z nią związane będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

2. Kiedy w odniesieniu do transakcji, gdy:

- pierwotna płatność jest dokonywana przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy Kontrahenta, niezamieszczony w Wykazie podatników VAT oraz

- Kontrahent dokonuje zwrotu tych środków na rzecz Wnioskodawcy oraz

- Wnioskodawca dokonuje ponownej zapłaty, która jest dokonywana na rachunek bankowy Kontrahenta zgłoszony i widniejący w Wykazie podatników VAT,

Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania w kosztach wydatków związanych z tą transakcją?

Pana stanowisko w sprawie

Ad 1

W odniesieniu do transakcji, gdy:

- pierwotna płatność jest dokonywana przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy Kontrahenta, niezamieszczony w Wykazie podatników VAT oraz

- Kontrahent dokonuje zwrotu tych środków na rzecz Wnioskodawcy oraz

- Wnioskodawca dokonuje ponownej zapłaty, która jest dokonywana na rachunek bankowy Kontrahenta zgłoszony i widniejący w Wykazie podatników VAT,

koszty z nią związane będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Ad 2

W odniesieniu do transakcji, gdy:

- pierwotna płatność jest dokonywana przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy Kontrahenta, niezamieszczony w Wykazie podatników VAT oraz

- Kontrahent dokonuje zwrotu tych środków na rzecz Wnioskodawcy oraz

- Wnioskodawca dokonuje ponownej zapłaty, która jest dokonywana na rachunek bankowy Kontrahenta zgłoszony i widniejący w Wykazie podatników VAT,

Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania w kosztach wydatków związanych z tą transakcją w roku, w którym w odniesieniu do tej transakcji zostanie dokonana płatność na rachunek bankowy Kontrahenta znajdujący się w Wykazie podatników VAT.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej "ustawa o PIT") kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl tego przepisu podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 22p ust. 1 ustawy o PIT podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców:

* została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

* została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub

* pomimo zawarcia na fakturze wyrazów: "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy - Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem art. 22p ust. 1 ustawy o PIT, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w tej części:

* zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

* w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody

- w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego albo został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielnej płatności (art. 22p ust. 2 ustawy o PIT).

Jednocześnie, na mocy art. 22p ust. 4 ustawy o PIT, przepisów art. 22p ust. 1 pkt 2 i ust. 2, w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy płatności dokonanej z naruszeniem ust. 1 pkt 2, nie stosuje się, jeżeli zapłata należności przez podatnika została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu.

Stosownie do art. 19 ustawy - Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

* stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

* jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zgodnie z treścią art. 96b ust. 1 ustawy o VAT Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

* w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

* zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, które są udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia (art. 96b ust. 2 ustawy o VAT).

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 1 - stosownie do przywołanych powyżej regulacji, w przypadku dokonania zapłaty należności na rzecz przedsiębiorcy z pominięciem rachunku wykazanego w Wykazie podatników VAT, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 PLN - podatnik jest obowiązany do wyłączenia wydatków odpowiadających takiej płatności z kosztów uzyskania przychodów, o ile nie są spełnione wyjątki przewidziane w przepisach ustawy o PIT.

Należy przy tym wskazać, iż negatywne konsekwencje w zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dotyczą wydatków związanych z dostawą towarów lub świadczeniem usług potwierdzonych fakturą i jednocześnie dokonanych przez podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Niezależnie od powyższego istnieje możliwość uwolnienia się od negatywnych konsekwencji w tym zakresie, m.in. poprzez złożenie zawiadomienia dotyczącego zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT w terminie 7 dni od daty zlecenia przelewu.

W sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji, w celu naprawienia zidentyfikowanych nieprawidłowości, strony transakcji zawrą porozumienie, zgodnie z którym w związku dokonaniem przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta płatności na jego rachunek bankowy niezamieszczony w Wykazie podatników VAT Kontrahent dokonuje na rzecz Wnioskodawcy zwrotu otrzymanych środków, zaś Wnioskodawca dokona ponownej zapłaty na rachunek bankowy Kontrahenta, zgłoszony i widniejący w Wykazie podatników VAT.

W takich sytuacjach dojdzie zatem do zwrotu pierwotnej zapłaty dokonanej przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy Kontrahenta, niezamieszczony w Wykazie podatników VAT, oraz ponownej zapłaty przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy Kontrahenta zamieszczony w Wykazie podatników VAT.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, w takiej sytuacji zachowane zostaną zasady określone w przywołanych powyżej regulacjach, umożliwiające uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z brakiem możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz Kontrahenta - tj. płatności dokonanych na rachunek niezamieszczony w Wykazie podatników VAT - gdyż przy ponownej zapłacie przelewem, płatność zostanie dokonywana na rachunek bankowy Kontrahenta zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT.

Tym samym, we wskazanych powyżej sytuacjach, w ocenie Wnioskodawcy, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do rozpoznania w kosztach podatkowych wydatków na rzecz Kontrahenta, które pierwotnie zostały opłacone przelewem na rachunek bankowy niezamieszczony w Wykazie podatników VAT, a następnie zostały skorygowane poprzez dokonanie ponownej płatności na rachunek Kontrahenta zamieszczony w Wykazie podatników VAT.

Powyższa kwestia była przedmiotem interpelacji poselskiej nr 2109 Pana posła Tomasza Rzymkowskiego "w sprawie ujmowania wydatków w kosztach podatkowych". W odpowiedzi z 6 marca 2020 r. (sygn. DD6.054.2.2020) udzielonej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów: 1) na pytanie:

Czy jeśli po dokonaniu wpłaty bez dochowania zasad zawartych w art. 15d ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnik otrzyma zwrot wpłaconych kwot, a następnie ponowi wpłatę z dochowaniem wymogów określonych wyżej przywoływanymi przepisami, to czy zachowa prawo do ujęcia wydatków odpowiadających komentowanym wpłatom w kosztach podatkowych?

udzielono następującej odpowiedzi:

W świetle przedstawionego pytania pierwotne transakcje zapłaty zostały anulowane zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego. Następnie ponownie uregulowano należności z zachowaniem zasad określonych w art. 15d ust. 1 pkt 2 oraz 3 ustawy o CIT, co powinno skutkować zachowaniem prawa do uznania wydatków z tak przeprowadzonych transakcji jako koszty uzyskania przychodu.

2) na pytanie:

Czy zachowa prawo do kosztów podatkowych podatnik, który dokona wpłaty na rzecz czynnego podatnika VAT na rachunek bankowy niewidniejący w wykazie podatników VAT, jeśli nie dochowa terminu do zgłoszenia wspomnianej wpłaty, a następnie otrzyma zwrot wpłaconych kwot, po czym ponowi wpłatę, którą zgłosi stosownym zawiadomieniem z dochowaniem terminu określonego w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej?

udzielono następującej odpowiedzi:

W nawiązaniu do wcześniejszych wyjaśnień, zasadne wydaje się przyjęcie, że zawiadomienie, o którym mowa art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej (o zapłacie należności przelewem na rachunek inny niż wymagany przepisem), zgłoszone w wyznaczonym terminie (trzech dni od dnia zlecenia przelewu), w okolicznościach powtórzenia anulowanej wcześniej wpłaty na rzecz czynnego podatnika VAT, powinno skutkować zwolnieniem podatnika z solidarnej odpowiedzialności od tych wpłat, jak również uprawniać do uznania wydatkowanych kwot za koszty uzyskania przychodów.

Choć odpowiedź na interpelację poselską została udzielona na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, powinna ona znaleźć zastosowanie również w analizowanej sprawie z uwagi na fakt, że ustawa o PIT zawiera analogiczne przepisy w tym zakresie.

Dodatkowo powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej - przykładowo w interpretacjach:

* z 22 grudnia 2020 r. znak: 0111-KDIB2-1.4010.400.2020.1.PB oraz

* z 4 grudnia 2020 r. znak: 0114-KDIP2-2.4010.307.2020.1.JG, w której organ uznał, że:

Wnioskodawca zachowa prawo do ujęcia wydatków z tak przeprowadzonych transakcji (...) w kosztach podatkowych:

- jeśli po dokonaniu wpłaty płatności dotyczącej transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców bez dochowania zasad zawartych w art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka Komandytowa otrzyma zwrot wpłaconych kwot, a następnie ponowi wpłatę na rachunek kontrahenta zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie,

- jeśli po dokonaniu wpłaty płatności dotyczącej transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców bez dochowania zasad zawartych w art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka Komandytowa otrzyma zwrot wpłaconych kwot, a następnie dokona zapłaty w formie przelewu na rachunek kontrahenta inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie, jednakże złożone zostanie zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w tym przepisie.

Jednocześnie, podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczących kwestii braku zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności w sytuacji, gdy taki obowiązek istniał oraz dokonania takiej zapłaty w późniejszym okresie, po uprzednim zwrocie dotychczasowych przelewów przez sprzedawcę.

W ocenie Wnioskodawcy, na zasadzie analogii, argumentacja organu podatkowego prezentowanego w tych interpretacjach może mieć zastosowanie w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku.

Przykładowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 grudnia 2021 r. znak: 0111-KDIB1-2.4010.534.2021.2.MS wskazał, że:

Jak wynika z treści wniosku schemat działania wobec kontrahentów stanowi swoistą "korektę" pierwotnej, błędnej płatności zrealizowanej z pominięciem MPP i zakłada ponowny przelew kwoty podatku VAT wykazanej na otrzymanej od kontrahenta fakturze na rachunek VAT. Ostatecznie środki trafią w całości na rachunek VAT kontrahenta, co oznacza, że kontrahent będzie mógł gospodarować znajdującymi się na tym rachunku środkami w ograniczonym i ściśle określonym zakresie. W omawianej sprawie zwrot kwot odpowiadających błędnie zrealizowanych płatności następuje na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Ponowny przelew przez Wnioskodawcę zapłaty należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności doprowadzi do rozliczenia przez kontrahenta całej kwoty podatku wynikającej z faktury i w konsekwencji spowoduje osiągnięcie głównego celu wprowadzenia przepisów dotyczących MPP, tj. zapobieganie próbom wyłudzenia VAT. Tym samym w opisanej sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie z kosztów na podstawie art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy CIT.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, prawidłowe jest podejście, zgodnie z którym w odniesieniu do transakcji, gdy:

- pierwotna płatność jest dokonywana przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy Kontrahenta, niezamieszczony w Wykazie podatników VAT oraz

- Kontrahent dokonuje zwrotu tych środków na rzecz Wnioskodawcy oraz

- Wnioskodawca dokonuje ponownej zapłaty, która jest dokonywana na rachunek bankowy Kontrahenta zgłoszony i widniejący w Wykazie podatników VAT,

wydatki na rzecz Kontrahenta ponoszone przez Wnioskodawcę będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 2 - Ustawa o PIT nie zawiera szczególnych regulacji dotyczących zasad rozpoznawania "w czasie" kosztów podatkowych, które związane są z opisanymi powyżej transakcjami (rozliczeniami) realizowanymi przez Wnioskodawcę z Kontrahentem.

Przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego schemat działania Wnioskodawcy i Kontrahenta stanowi swoistą "korektę" pierwotnej, błędnej płatności zrealizowanej z pominięciem rachunku bankowego zawartego w Wykazie podatników VAT i zakłada ponowny przelew kwoty wykazanej na otrzymanej od Kontrahenta fakturze na właściwy rachunek bankowy zawarty w Wykazie podatników VAT.

Zatem ponownie uregulowane należności z zachowaniem zasad określonych w art. 22p ustawy o PIT spowoduje, że Wnioskodawca uzyska - w dacie płatności - prawo do uznania wydatków dotyczących tak rozliczonych transakcji w podatkowych kosztach uzyskania przychodu.

Zaliczenie do kosztów możliwe będzie w dacie dokonania prawidłowych płatności na właściwy rachunek, gdyż dopiero korekta płatności, która zostanie dokonana przez Wnioskodawcę i Kontrahenta spowoduje, że brak będzie powodów, dla których poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek nie mógł stanowić kosztów podatkowych.

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do transakcji, gdy:

- pierwotna płatność jest dokonywana przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy Kontrahenta, niezamieszczony w Wykazie podatników VAT oraz

- Kontrahent dokonuje zwrotu tych środków na rzecz Wnioskodawcy oraz

- Wnioskodawca dokonuje ponownej zapłaty, która jest dokonywana na rachunek bankowy Kontrahenta zgłoszony i widniejący w Wykazie podatników VAT,

Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania w kosztach wydatków związanych z tą transakcją w roku, w którym w odniesieniu do tej transakcji zostanie dokonana płatność na rachunek bankowy Kontrahenta znajdujący się w Wykazie podatników VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl