0112-KDIL2-2.4011.85.2023.2.MM - Ulga na wzrost przychodów

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.85.2023.2.MM Ulga na wzrost przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 1 lutego 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 1 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 23 lutego 2023 r. (wpływ 24 lutego 2023 r.). Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

2) Zainteresowani niebędący stroną postępowania:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca oraz Zainteresowany (dalej również łącznie jako: Zainteresowani) są osobami fizycznymi posiadającymi nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zainteresowani są obecnie jedynymi udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również: Spółka z o.o.) posiadającej nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki z o.o. jest produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (kod PKD 28.22.Z). Spółka z o.o. powstała w 2022 r. z przekształcenia spółki cywilnej (dalej również: Spółka Cywilna) w trybie art. 551 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej: k.s.h.).

Jedynymi wspólnikami Spółki Cywilnej byli obaj Zainteresowani. Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia w pełnym zakresie kontynuuje działalność zapoczątkowaną przez Spółkę Cywilną. W Spółce z o.o. zatrudnione są te same osoby, które zatrudnione były w Spółce Cywilnej, adres siedziby Spółki z o.o. mieści się w tym samym miejscu, w którym mieściła się Spółka Cywilna, jedyni udziałowcy Spółki z o.o. byli jedynymi wspólnikami Spółki Cywilnej. Również przedmiot działalności spółki pozostaje ten sam.

Spółka Cywilna ponosiła w roku 2022 przed przekształceniem koszty uzyskania przychodów wydatkowane w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, które uprawniają do skorzystania z tzw. "ulgi na ekspansję" w myśl art. 26gb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm., dalej: ustawa o PIT. Wydatki, o których mowa w niniejszym wniosku, dotyczą tylko i wyłącznie kosztów poniesionych przez Spółkę Cywilną.

Spółka z o.o. od dnia przekształcenia korzysta z formy opodatkowania opisanej w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT), czyli z ryczałtu od dochodów spółek.

Spółka z o.o. planuje zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Po przekształceniu Spółki Cywilnej w Spółkę z o.o. i zakończeniu roku podatkowego, Zainteresowani powzięli wątpliwości co do sposobu rozliczenia przez nich ulgi na ekspansję w deklaracjach PIT-36L za 2022 r.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku udzielili Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

Formy opodatkowania prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej (dalej: Spółka)?

Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego w ramach spółki cywilnej opodatkowana była na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, tj. na zasadach podatku liniowego.

Jakie produkty wytwarza Spółka (oraz powstała spółka z o.o. po przekształceniu Spółki)?

Spółka oraz spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki cywilnej wytwarza maszyny do przetwarzania blachy z kręgów oraz linie produkcyjne do cięcia blachy.

Czy koszty uzyskania przychodów poniesione przez Państwa w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów dotyczyły produktów wytworzonych przez Spółkę?

Tak, koszty uzyskania przychodów poniesione przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów dotyczyły produktów wytworzonych przez Spółkę.

Czy sprzedaż tych produktów następowała/nastąpi na rzecz podmiotów powiązanych z Zainteresowanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Nie, sprzedaż produktów nie następowała ani nie nastąpi na rzecz podmiotów powiązanych z Zainteresowanymi, w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym Spółka poniosła koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów - przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium RP, Spółka (oraz powstała spółka z o.o. po przekształceniu Spółki):

a)

zwiększyła/zwiększy przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub

b)

osiągnęła/osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub

c)

osiągnęła/osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju?

Wnioskodawca wskazuje, że Spółka z o.o.:

a)

zwiększy przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów;

b)

osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych,

- w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym Spółka poniosła koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Jakie koszty poniosła Spółka w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów - czy były to koszty:

a)

uczestnictwa w targach poniesione na:

i)

organizację miejsca wystawowego,

ii. zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,

iii. zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;

b)

działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

c)

dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

d)

przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

e)

przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom?

Spółka, w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, poniosła:

a)

koszty uczestnictwa w targach, w tym poniesione na organizację miejsca wystawowego;

b)

koszty działań promocyjno-informacyjnych.

Czy koszty uzyskania przychodów poniesione przez Państwa w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów zostały Państwu zwrócone w jakiejkolwiek formie lub zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym?

Nie, koszty uzyskania przychodów poniesione przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie ani nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Czy korzystali Państwo w 2022 r. ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Nie, Wnioskodawca i Zainteresowany nie korzystali w 2022 r. ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pytanie

Czy Zainteresowani będą mogli zastosować w deklaracjach PIT-36L za 2022 r. ulgę na ekspansję w związku z kosztami kwalifikowanymi poniesionymi przez Spółkę Cywilną, ale biorąc pod uwagę planowany wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, który ma zostać osiągnięty już przez Spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia Spółki Cywilnej?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Zainteresowanych - będą oni mogli zastosować w deklaracjach PIT-36L za 2022 r. ulgę na ekspansję w związku z kosztami kwalifikowanymi poniesionymi przez Spółkę Cywilną, ale biorąc pod uwagę planowany wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, który ma zostać osiągnięty już przez Spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia Spółki Cywilnej.

Zgodnie z art. 26gb ust. 1 ustawy o PIT podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest, aby w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł koszty zwiększenia przychodów, zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju (art. 26gb ust. 4 ustawy o PIT).

Należy wskazać w tym miejscu, że zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Finansów z dnia 2 stycznia 2023 r. na interpelację poselską nr 37741, wymóg zwiększenia przychodów ze sprzedaży należy rozumieć w ten sposób, że wystarczy, aby przyrost względem dnia odniesienia nastąpił choćby w jednym z wyznaczonych przez przepis dwóch lat podatkowych. Interpelacja dotyczyła wprawdzie ulgi na ekspansję w podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18eb ust. 4 ustawy o CIT), jednak regulacje te są identyczne w swej treści z przepisami ustawy o PIT.

Spółka Cywilna - a właściwie działający w ramach spółki Zainteresowani będący jej jedynymi wspólnikami - ponosili koszty kwalifikowane w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Spółka Cywilna uległa wprawdzie przekształceniu w spółkę kapitałową, jednak nie wyklucza to możliwości skorzystania przez Zainteresowanych z ulgi na ekspansję w sytuacji, w której Spółka z o.o. zanotuje zwiększenie przychodów ze sprzedaży w trakcie jednego z dwóch kolejnych lat podatkowych. Żaden przepis ustawy o PIT nie wskazuje, aby przekształcenie uniemożliwiało zastosowanie ulgi. W odniesieniu do zwiększonych przychodów ze sprzedaży, przepisy wskazują jedynie, że pod uwagę bierze się wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 26gb ust. 5 ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 553 § 1 k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a zgodnie z § 2 tego artykułu, spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Opierając się na wykładni językowej przepisów dotyczących ulgi na ekspansję, należy zauważyć, że ustawa o PIT nie rozróżnia w tym miejscu przychodów na te opodatkowane podatkiem PIT oraz na te opodatkowane podatkiem CIT. Innymi słowy, dla spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 26gb ust. 4 ustawy o PIT, wystarczy sam fakt zwiększenia przychodów ze sprzedaży, niezależnie od tego, czy osiągnięte one zostaną przez podmiot, który ponosił koszty w celu zwiększenia tych przychodów, czy też przez jego następcę prawnego.

Stanowisko Zainteresowanych potwierdza również cel, jaki przyświecał wprowadzeniu do polskiego ustawodawstwa ulgi na ekspansję. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1532):

Celem wprowadzanej ulgi jest umożliwienie podwójnego uwzględniania w rozliczeniu podatkowym kosztów związanych ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów.

Zasadność wprowadzenia projektowanej ulgi należy odczytywać również w aspekcie społeczno-ekonomicznym. Poza walorem zachęty do rozszerzania skali działalności związanej ze sprzedażą produktów, proponowane rozwiązanie może stanowić dla przedsiębiorców niewątpliwe wsparcie w obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej związanej z pandemią COVID-19. Skorzystanie z ulgi daje bowiem w szczególności szansę do zapełnienia luki powstałej wskutek likwidacji zagranicznych przedsiębiorstw, jak również zdobycia nowych kontraktów w związku z potencjalną możliwością przenoszenia łańcuchów dostaw z państw azjatyckich do Europy. Wydaje się, że wprowadzane rozwiązanie powinno oddziaływać wspierająco szczególnie na małe podmioty podejmujące się ryzyka związanego z ekspansją na zagraniczne rynki (zarówno rozpoczynające, jak i rozwijające dotychczasową działalność związaną ze sprzedażą produktów za granicę).

Zamierzeniem ustawodawcy było zatem wprowadzenie do polskiego prawa regulacji, która pozytywnie wpłynie na rozwój małych przedsiębiorstw poprzez możliwość podwójnego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zwiększenie sprzedaży przez przedsiębiorstwo. Z punktu widzenia gospodarki państwa istotny jest sam fakt zwiększenia przez przedsiębiorstwo wyników sprzedaży. Kwestią wtórną pozostaje, czy dokonał tego podmiot przekształcony, czy też przekształcany, skoro jest to pod względem ekonomicznym to samo przedsiębiorstwo.

Zainteresowani pragną zwrócić uwagę na brzmienie art. 93a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), zgodnie z którym osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy, należy wskazać, że skoro warunkiem skorzystania z ulgi na ekspansję w rozliczeniu za 2022 r. jest to, aby w kolejnych dwóch latach podatkowych doszło do wzrostu przychodów ze sprzedaży, to wykonanie tego obowiązku w przyszłości będzie warunkowało skorzystanie ulgi obecnie. Innymi słowy, na następcę prawnego Spółki Cywilnej - a więc na Spółkę z o.o. - przechodzi obowiązek zwiększenia przychodów ze sprzedaży.

Spółka z o.o. objęta jest opodatkowaniem w ramach ryczałtu od dochodów spółek, jednak nie ma to żadnego wpływu na przedmiot niniejszego wniosku. Tak zwane koszty kwalifikowane z art. 26gb ust. 1 ustawy o PIT, ponoszone były w całości przez Spółkę Cywilną, natomiast z ulgi zamierzają skorzystać Zainteresowani, a więc dotychczasowi wspólnicy Spółki Cywilnej i obecni udziałowcy Spółki z o.o. Skorzystanie z ulgi na ekspansję nie będzie wiązało się również z żadnymi świadczeniami ze strony Spółki z o.o. na rzecz udziałowców ani jakichkolwiek innych osób. Analizie podlegają wyłącznie przychody ze sprzedaży osiągane przez Spółkę z o.o., od których ewentualnego wzrostu zależy poprawne rozliczenie ulgi. Forma opodatkowania Spółki z o.o. nie ma tu zatem żadnego znaczenia.

Podsumowując, zdaniem Zainteresowanych, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. nie wyklucza zastosowania ulgi na ekspansję, a w odniesieniu do wymogu zwiększenia przychodów ze sprzedaży należy w takiej sytuacji wziąć pod uwagę przychody osiągane przez Spółkę z o.o. Wskazuje na to przede wszystkim cel regulacji z art. 26gb ustawy o PIT, który polega na zwiększeniu przychodów ze sprzedaży. Z ekonomicznego punktu widzenia nie jest istotne, czy cel ten spełnia spółka cywilna, czy powstała po przekształceniu spółka z o.o., natomiast istotnym jest, że jest to ten sam podmiot (w sensie ekonomicznym). Koszty ponoszone były przez Spółkę Cywilną w celu zwiększenia jej atrakcyjności na rynku i zwiększenia przychodów, niezależnie od tego, czy przychody te osiągnięte zostaną przez Spółkę Cywilną, czy też przez Spółkę z o.o. po przekształceniu. Zatem znaczenie ma tu jedynie ekonomiczny fakt wzrostu przychodów ze sprzedaży.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ustanawia w art. 26gb preferencję podatkową, która jest efektem poniesienia odpowiednich kosztów. Koszty te, w niniejszej sprawie ponieśli Zainteresowani, jako wspólnicy Spółki Cywilnej, i tylko oni są uprawnieni do skorzystania z tej preferencji. Jednocześnie ustawa wiąże z tą preferencją warunek wzrostu przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach podatkowych. Intencją ustawodawcy było, aby poniesione koszty kwalifikowane zaowocowały wzrostem przychodów ze sprzedaży.

W zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku koszty poniesione przez Zainteresowanych (wspólników Spółki Cywilnej) mają skutkować wzrostem przychodów w Spółce z o.o. Zatem również dla celów skorzystania z ulgi na ekspansję Zainteresowani powinni odnieść wysokość przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Spółkę z o.o. w kolejnych latach podatkowych względem przychodów ze sprzedaży ustalonych na ostatni dzień roku poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów. Tym samym, stanowisko Zainteresowanych uznać należy za prawidłowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że są Państwo (osoby fizyczne posiadające nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium RP) jedynymi udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka z o.o.) posiadającej nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki z o.o. jest produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków. Spółka z o.o. powstała w 2022 r. z przekształcenia spółki cywilnej (dalej: Spółka Cywilna) w trybie art. 551 ustawy - Kodeks spółek handlowych. Jedynymi wspólnikami Spółki Cywilnej byli Państwo. Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia w pełnym zakresie kontynuuje działalność zapoczątkowaną przez Spółkę Cywilną. W Spółce z o.o. zatrudnione są te same osoby, które zatrudnione były w Spółce Cywilnej, adres siedziby Spółki z o.o. mieści się w tym samym miejscu, w którym mieściła się Spółka Cywilna, jedyni udziałowcy Spółki z o.o. byli jedynymi wspólnikami Spółki Cywilnej. Również przedmiot działalności Spółki z o.o. pozostaje ten sam. Spółka Cywilna ponosiła w roku 2022 przed przekształceniem koszty uzyskania przychodów wydatkowane w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, które uprawniają do skorzystania z tzw. "ulgi na ekspansję" w myśl art. 26gb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki, o których mowa we wniosku, dotyczą tylko i wyłącznie kosztów poniesionych przez Spółkę Cywilną. Spółka z o.o. od dnia przekształcenia korzysta z formy opodatkowania opisanej w rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli z ryczałtu od dochodów spółek. Spółka z o.o. planuje zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Zgodnie z art. 26gb ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Stosownie do art. 26gb ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów, o których mowa w ust. 1, zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

W myśl art. 26gb ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku gdy podatnik, który skorzystał z odliczenia, nie spełni warunku, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów, do odpowiedniego doliczenia kwoty uprzednio odliczonej.

W świetle art. 26gb ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Z przepisów tych wynika, że uprawnionym do skorzystania z ulgi na ekspansję jest podatnik, który w pierwszej kolejności poniósł określone wydatki oraz gdy wydatki te w wyznaczonym okresie przyniosły wymierny efekt w postaci zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Zatem dla skutecznego pomniejszenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu ulgi na ekspansję istotne jest nie tylko poniesienie wydatku, ale i by ten sam podatnik mógł wykazać w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty, zwiększenie określonych przychodów. W Państwa przypadku taka sytuacja nie wystąpi, gdyż przedmiot działalności Spółki cywilnej kontynuuje Spółka z o.o.

Zgodnie natomiast z art. 551 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.)

Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna. Przepis ten nie narusza przepisów art. 26 § 4-6.

W myśl art. 553 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1 Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

§ 2 Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

§ 3 Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, z uwzględnieniem art. 5761.

Stosownie do art. 93a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.):

Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Z przepisów tych wynika, że spółka cywilna może zostać przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka przekształcona (spółka z o.o.) wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona (spółka z o.o.) pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Na podstawie ostatniego z przytoczonych przepisów Spółka z o.o., która powstała z przekształcenia Spółki cywilnej, nie może wstąpić w prawa i obowiązki, które nie są związane ze Spółką cywilną. Dlatego też przepis ten nie znajdzie w opisanej przez Państwa sytuacji zastosowania.

Na podstawie powyższego stwierdzam, że Państwo, tj. wspólnicy Spółki cywilnej nie będą mieli prawa do zastosowania ulgi na ekspansję w związku z poniesionymi przez siebie (a więc przed przekształceniem Spółki cywilnej w Spółkę z o.o.) kosztami kwalifikowanymi z uwagi na fakt, że nie zwiększą Państwo - jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - przychodów ze sprzedaży produktów w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych. Podatnikiem (podatku dochodowego od osób prawnych) w tym okresie (zwiększenia przychodów ze sprzedaży) będzie bowiem już Spółka z o.o. (spółka przekształcona).

Mimo że organizacyjnie Spółka z o.o. powstała z przekształcenia Spółki cywilnej jest kontynuatorem działalności prowadzonej przez wspólników na podstawie zawartej przez nich umowy Spółki cywilnej i mamy do czynienia z sukcesją przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, to w Państwa sprawie nie zachodzi przypadek następstwa prawnopodatkowego. Wynika to z faktu, że taka konfiguracja przekształcenia na płaszczyźnie podatków dochodowych nie jest wyłącznie zmianą formy prawnej podmiotu. Nie zachodzi więc tożsamość podmiotowa między podmiotem przekształcanym a przekształconym, ponieważ podatnikami przed przekształceniem są Państwo, tj. wspólnicy będący osobami fizycznymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej. Podatnikiem powstałej na skutek przekształcenia Spółki z o.o. jest sama spółka podlegająca opodatkowaniu w reżimie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dodatkowo zauważam, że prawa do ulgi na ekspansję nie będzie mieć też Spółka z o.o.

Niezależnie od przyjętej przez Spółkę z o.o. formy opodatkowania (w tym przypadku w postaci ryczałtu od dochodów spółek), spółce przekształconej nie będzie przysługiwało prawo do uwzględnienia ulgi na ekspansję w związku z poniesionymi przez Państwa, tj. wspólników Spółki cywilnej kosztami. Koszty te zostały poniesione przez Państwa, tj. wspólników Spółki cywilnej jako podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przed przekształceniem Spółki cywilnej w Spółkę z o.o. i to Państwo, aby skorzystać z prawa do odliczenia, mają obowiązek zwiększyć przychody ze sprzedaży. Zatem prawo do ulgi na ekspansję nie zostało w pełni ukształtowane.

W mojej ocenie w opisanej sytuacji Państwo, tj. wspólnicy Spółki cywilnej nie będą mieli prawa do zastosowania ulgi na ekspansję w związku z poniesionymi przez siebie (a więc przed przekształceniem Spółki cywilnej w Spółkę z o.o.) kosztami, o których mowa w art. 26gb ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie zwiększą Państwo - jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - przychodów ze sprzedaży produktów w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych. Zwiększenia przychodów dokona już inny podatnik (podatku dochodowego od osób prawnych), którym będzie Spółka z o.o. (spółka przekształcona). Takiego prawa nie będzie też miała powstała z przekształcenia Spółka z o.o.

Reasumując - nie będą mogli Państwo zastosować w deklaracjach PIT-36L za 2022 r. ulgi na ekspansję w związku z kosztami kwalifikowanymi poniesionymi przez Spółkę cywilną, biorąc pod uwagę planowany wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, który ma zostać osiągnięty już przez Spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia Spółki cywilnej.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl