0112-KDIL2-2.4011.769.2022.2.AG - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.769.2022.2.AG Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest:

- nieprawidłowe - w części ustalenia stawki ryczałtu z tytułu świadczonych usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych sklasyfikowanych według PKWiU 62.01.12.0,

- prawidłowe - w części ustalenia stawki ryczałtu z tytułu świadczonych usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego sklasyfikowanych według PKWiU 62.02.30.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 28 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 28 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 28 listopada 2022 r. (wpływ 28 listopada 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Usługi Informatyczne (...) (dalej jako: Wnioskodawca bądź Przedsiębiorstwo) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od (...) 2020 r. Przeważającym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki sklasyfikowana w PKD pod numerem 62.02.Z.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w aktualnym wpisie do CEIDG Przedsiębiorstwo zajmuje się takimi obszarami działalności gospodarczej wedle kodów PKD, jak: 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 63.12.Z Działalność portali internetowych, 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Przedsiębiorstwo jest polskim rezydentem podatkowym i podlega opodatkowaniu w Polsce od całości osiąganych dochodów niezależnie od miejsca ich uzyskania. Przychód Wnioskodawcy nie przekroczy limitu 2.000.000 euro wskazanego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265 z późn. zm.; dalej jako: "ustawa").

Ponadto, wyłączenia z opodatkowania ryczałtem określone w art. 8 ustawy nie znajdą zastosowania dla osiąganych przychodów przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności oferuje usługi związane z analityką biznesową, tj.:

- analiza, walidacja i weryfikacja wymagań wiodących, zapewniająca, że deklaracje wymagań są kompletne, spójne, zrozumiałe, możliwe do prześledzenia, wykonalne, jednoznaczne i weryfikowalne;

- pozyskiwanie wymagań za pomocą wywiadów, analizy dokumentów, ankiet, opisu procesów biznesowych, przypadków użycia, scenariuszy, analizy biznesowej, analizy zadań i przepływu pracy i/lub warsztatów wymagań;

- zbieranie i analizowanie wymagań biznesowych projektu i przekazanie tej wiedzy zespołowi programistycznemu;

- przegląd i/lub przygotowanie dokumentacji i specyfikacji systemu zgodnie z metodologią;

- zaproponowanie obszarów do poprawy w procesie wewnętrznym wraz z możliwymi rozwiązaniami;

- ułatwienie priorytetyzacji wymagań w oparciu o wartość biznesową;

- zarządzanie informacjami o identyfikowalności wymagań i śledzenie statusu wymagań w całym projekcie;

- identyfikowanie, dokumentowanie i rozwiązywanie problemów związanych z projektem. Równoważenie kwestii technologicznych i biznesowych oraz odpowiednio komunikowanie się zarówno z ekspertem technologicznym, jak i biznesowym;

- pomoc w egzekwowaniu terminów, harmonogramów i metodologii projektów;

- opracowywanie szkieletów, przepływów pracy, diagramów przypadków użycia, schematów blokowych i innej dokumentacji typu analizy;

- opracowanie scenariuszy testowych i przypadków testowych oraz czynności testowych niezbędnych do oceny jakości i realizacji wdrożeń systemów;

- przeprowadzanie badań branżowych w celu wyjaśnienia, zdefiniowania lub zaspokojenia problemów związanych z technologią lub procesem biznesowym.

Czynności te nie są równoznaczne z doradztwem w zakresie oprogramowania. Wnioskodawca zajmuje się więc analizą, zbieraniem i opisywaniem wymagań na trzech płaszczyznach biznesowej, funkcjonalnej i raportowej. Wnioskodawca uwypukla, że analiza i modelowanie procesów biznesowych na potrzeby rozwoju systemów IT polega na zidentyfikowaniu istniejących procesów (ciągów zdarzeń) w danym obszarze biznesowym oraz precyzyjnym udokumentowaniu. Często jest to punkt wyjścia do optymalizacji przebiegu zdarzeń zachodzących w danym obszarze biznesowym. Opis jest najczęściej realizowany za pomocą otwartego opisu tekstem lub diagramu przepływu. Możliwe są też inne rodzaje wytworów, jednak nigdy nie jest to kod programu. Wobec tego działalność Wnioskodawcy nie jest związana z oprogramowaniem, tj. czynności Wnioskodawcy związane z analityką biznesową nie polegają na projektowaniu, których efektem będzie oprogramowanie.

Wnioskodawca nie uzyskuje wynagrodzenia ze sprzedaży oprogramowania. Wnioskodawca klasyfikuje świadczone przez siebie usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676; dalej: Rozporządzenie) następująco:

1. PKWiU 62.01.12.0 - usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

2. PKWiU 62.02.30 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

Ponadto, Wnioskodawca uwypukla, że realizowane przez niego świadczenia nie stanowią usług doradczych ani usług rozbudowy i implementacji oprogramowania.

Do końca 2021 r. cały dochód uzyskiwany w ramach Przedsiębiorstwa opodatkowany był liniową stawką podatku 19%. Zgodnie z podanym profilem działalności Wnioskodawca zgłosił w terminie do 20 lutego 2022 r. do właściwego Urzędu Skarbowego zmianę sposobu rozliczania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Końcowo należy również zaznaczyć, że w poprzednich latach Wnioskodawca uzyskiwał przychód dużo niższy od kwoty 2 000 000 euro i nie przewiduje możliwości osiągnięcia tej kwoty także w najbliższych latach. W tak przedstawionym opisie stanu faktycznego Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy ma prawo do korzystania z opodatkowania uzyskiwanych przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wedle stawki 8,5%.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że podejmowane przez Pana czynności, które wykonuje w ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 to:

- zbieranie i analizowanie wymagań biznesowych projektu i przekazanie tej wiedzy zespołowi programistycznemu,

- przegląd i/lub przygotowanie dokumentacji i specyfikacji systemu zgodnie z metodologią;

- ułatwienie priorytetyzacji wymagań w oparciu o wartość biznesową,

- zarządzanie informacjami o identyfikowalności wymagań i śledzenie statusu wymagań w całym projekcie,

- opracowywanie szkieletów, przepływów pracy, diagramów przypadków użycia, schematów blokowych i innej dokumentacji typu analizy,

- opracowanie scenariuszy testowych i przypadków testowych oraz czynności testowych niezbędnych do oceny jakości i realizacji wdrożeń systemów,

- przeprowadzanie badań branżowych w celu wyjaśnienia, zdefiniowania lub zaspokojenia problemów związanych z technologią lub procesem biznesowym.

Natomiast wskazał Pan, że podejmowane przez Pana czynności, które wykonuje w ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02.30.0 to:

- analiza, walidacja i weryfikacja wymagań wiodących, zapewniająca, że deklaracje wymagań są kompletne, spójne, zrozumiałe, możliwe do prześledzenia, wykonalne, jednoznaczne i weryfikowalne,

- pozyskiwanie wymagań za pomocą wywiadów, analizy dokumentów, ankiet, opisu procesów biznesowych, przypadków użycia, scenariuszy, analizy biznesowej, analizy zadań i przepływu pracy i/lub warsztatów wymagań,

- identyfikowanie, dokumentowanie i rozwiązywanie problemów związanych z projektem. Równoważenie kwestii technologicznych i biznesowych oraz odpowiednio komunikowanie się zarówno z ekspertem technologicznym, jak i biznesowym,

- pomoc w egzekwowaniu terminów, harmonogramów i metodologii projektów.

62.01.12.0 Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych

W ramach projektu aplikacji dla klienta

- współpracuje Pan z przedstawicielem klienta, przedstawicielami innych zespołów, które są powiązane z Pana aplikacją,

- spotkania mają charakter cykliczny w ramach cyklu pracy zespołu (...) lub na żądanie zależnie od potrzeb i wagi biznesowej,

- celem spotkań jest przedstawienie przez klienta nowych wymagań biznesowych (tj. przekazanie do implementacji nowych funkcjonalności lub modyfikację już istniejących, zgodnie z opisem), omówienie zauważonych problemów na środowisku produkcyjnym, omówienie zauważonych błędów na środowisku testowym dla nowych lub istniejących funkcjonalności,

- zmiany technologiczne w sieci klienta wymagać mogą także zmian w aplikacji wnioskodawcy, tak by utrzymać oczekiwany poziom wydajności, wzmocnić bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyko podatności na ataki sieciowe z zewnątrz,

- aplikacja posiada powiązania i jest zależna od innych systemów, z którymi się komunikuje pobierając lub wysyłając dane,

- efektem spotkań są opisane zdarzenia, dokumentacja w aplikacji do śledzenia projektu - (...), które po dokładniejszej analizie i konsultacji z programistami pod kątem pracochłonności i trudności są przekazywane do priorytetyzacji przez właściciela produktu i realizacji przez zespół programistyczny w ramach cyklu pracy zespołu - zależnie od potrzeb i problemu mogą być to diagramy, rysunki czy zwykły opis scenariusza, aktualnego rezultatu i oczekiwanego rezultatu,

- po implementacji zmian w środowiskach testowych aplikacji wnioskodawca wykonuje czynności testowe, sprawdzając, czy wprowadzone przez zespół programistyczny zmiany są zgodne z kryteriami akceptacji ustalonymi przez przedstawiciela klienta, rezultaty są opisywane i gromadzone do przekazania dla klienta.

62.02.30 Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego

W ramach projektu aplikacji dla klienta

- może być Pan zaangażowany w rozwiązywanie problemów w procesie związanych z konfiguracją serwerów i przełożeniem tych wymagań na zadania dla zespołu programistycznego jednak tylko w zakresie, jakim dotyczą realizowanego procesu biznesowego w Pana aplikacji/projekcie,

- realizowany proces biznesowy wymaga komunikacji między wieloma systemami, z których dane są pobierane i do których dane są wysyłane,

- zespoły wsparcia zgłaszają problemy z procesem, których przyczyną może być konfiguracja serwera wymagająca zmiany ustawień przez uprawnionego administratora,

- zmiany technologiczne w organizacji klienta również mogą powodować potrzeby dostosowania procesu do nowych wymagań konfiguracji sprzętu, nowych wersji baz danych innych czynników sprzętowych, od których zależny jest proces biznesowy,

- informacje o takich zmianach wnioskodawca zbiera na spotkaniach cyklicznych (lub na żądanie) z właścicielem produktu od strony klienta lub przedstawicielami innych zespołów wspierających proces biznesowy, specjalistami klienta,

- efektem spotkań są opisane zdarzenia, dokumentacja w aplikacji do śledzenia projektu - (...), które po dokładniejszej analizie i konsultacji z programistami pod kątem pracochłonności i trudności są przekazywane do priorytetyzacji przez właściciela produktu i realizacji przez zespół programistyczny w ramach cyklu pracy zespołu.

Ponadto wskazał Pan, że w ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02.30 nie prowadzi usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania.

W ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 nie prowadzi Pan usług związanych z oprogramowaniem.

Wskazuje Pan, że sklasyfikowane usługi pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 polegają na projektowaniu, rozwoju, wdrażaniu oprogramowania i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Pytanie

Czy zakres usług związanych z analityką biznesową w opisanym stanie faktycznym, które wykonuje Wnioskodawca w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy zakres usług związanych z analityką biznesową w opisanym stanie faktycznym, które wykonuje Wnioskodawca w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy użyte w ustawie określenia oznaczają pozarolnicza działalność gospodarcza - pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ponadto, jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy, za działalność usługową uznaje się pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie zaś z treścią przepisu art. 4 ust. 4 ustawy ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie "ex" dotyczy więc tylko ściśle określonej usługi z danego grupowania. Oznaczenie to, umieszczone przy konkretnym symbolu statystycznym, ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym (...).

Stosownie do dyspozycji art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT) za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1)

w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Zauważyć należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona),

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona),

e)

(uchylona),

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach; 6) (uchylony).

Natomiast w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zaznaczyć przy tym także należy, że zgodnie z opisem stanu faktycznego wysokość przewidywanego wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę z tytułu realizowanych świadczeń na płaszczyźnie usługowej związanej z analityką wymagań biznesowych nie przekroczy limitu określonego w przepisie art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy, który to próg dotyczy możliwości skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym Wnioskodawca miał prawo zdecydować się na opodatkowanie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zauważyć jednak należy, że wybierając tę formę opodatkowania, podatnik jest zobligowany odliczać podatek według odpowiedniej dla jego działalności gospodarczej stawki ryczałtu.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8. Podkreślenia wymaga fakt, że grupowanie PKWiU 62.01.1, o którym m.in. mowa jest w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy, nie obejmuje świadczone przez Wnioskodawcę usługi sklasyfikowane pod symbolem 62.01.12.0. Jednak znajdujące się przy tym grupowaniu oznaczenie "ex" oznacza, że 12% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem. Co więcej, możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca zauważa, że w myśl powołanej powyżej regulacji art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Z powyższego wynika więc, że opodatkowaniu ryczałtem wg stawki 8,5% podlegają wszystkie te usługi związane z programowaniem, które nie odpowiadają wskazanym w ustawie czynnościom opodatkowanym stawką ryczałtu w wysokości 12%.

Jak zostało przedstawione w treści opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca świadczone przez Przedsiębiorstwo usługi związane z analityką wymagań biznesowych kwalifikuje pod numerem PKWiU 62.01.12.0, tj. "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych". Ponadto, wskazany zakres opisanych prac nie stanowi usług związanych z oprogramowaniem.

Wobec tego Wnioskodawca jest zdania, że przychody osiągane z tychże usług należy opodatkować stawką ryczałtową 8,5%, tak jak przychody z działalności usługowej (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy).

Natomiast gdyby jednak świadczone usługi były związane z oprogramowaniem, wówczas uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, opisane we wniosku świadczenia, realizowane w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo, należy opodatkować 8,5% stawką podatku zryczałtowanego zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy do przychodów osiąganych z tytułu usług związanych z analityką biznesową. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie przedstawionego powyżej stanowiska.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest:

- nieprawidłowe - w części ustalenia stawki ryczałtu z tytułu świadczonych usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych sklasyfikowanych według PKWiU 62.01.12.0,

- prawidłowe - w części ustalenia stawki ryczałtu z tytułu świadczonych usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego sklasyfikowanych według PKWiU 62.02.30.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1)

w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro,

2)

rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pan oświadczył - przy świadczeniu przez Pana opisanych usług negatywne przesłanki nie występują.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)

ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3)

ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4)

ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Zwracam także uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, świadcząc usługi sklasyfikowane pod symbolami PKWiU: 62.01.12.0 - usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych oraz 62.02.30 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. Wskazał Pan, że w ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02.30 nie prowadzi usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania. Natomiast w ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 nie prowadzi Pan usług związanych z oprogramowaniem. Ponadto wskazał Pan, że sklasyfikowane usługi pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 polegają na projektowaniu, rozwoju, wdrażaniu oprogramowania i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że skoro świadczone przez Pana usługi sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 62.02.30 nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, co potwierdza opis prowadzonych przez Pana czynności i zadań, to przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej tych usług są opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W odniesieniu do drugiej grupy usług zwracam uwagę, że z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). Przy czym przepis ten nie odwołuje się ani do bezpośredniego, ani też pośredniego związku z oprogramowaniem.

Mimo wskazania przez Pana, że świadczone usługi są niezwiązane z oprogramowaniem, to przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że opisane we wniosku czynności sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 są związane z oprogramowaniem. Za uznaniem tych usług za związane z oprogramowaniem wskazuje opis świadczonych przez Pana usług oraz Pana wskazanie, że usługi te polegają na projektowaniu, rozwoju, wdrażaniu oprogramowania i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Zgodnie bowiem z wykładnią literalną słowo "związany z" oznacza "dotyczy czegoś, mający związek z czymś lub kimś". Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania.

Odnosząc się do sytuacji przedstawionej we wniosku, wskazuję, że w świetle tak przedstawionego opisu czynności w ramach grupowania PKWiU 62.01.12.0, które Pan wykonuje, niezasadne jest przyjęcie, że świadczone przez Pana usługi nie są związane z oprogramowaniem. W mojej ocenie czynności, które Pan wskazał w opisie sprawy, mieszczą się w pojęciu usług związanych z oprogramowaniem.

Dlatego też uzyskiwane przez Pana przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU 62.01.12.0 powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - uzyskiwane przez Pana przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU 62.02.30.0 opodatkowane według stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast do przychodów ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU 62.01.12.0 prawidłowe jest stosowanie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 12%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl