0112-KDIL2-2.4011.741.2022.2.IM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.741.2022.2.IM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 21 września 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 13 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 10 listopada 2022 r. (wpływ 14 listopada 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawczyni (...) (dalej jako "Wnioskodawczyni") wykonuje zawód lekarza - jest lekarzem specjalistą (...).

Od 2002 r. Wnioskodawczyni jest zatrudniona w Oddziale (...) (dalej również jako "Oddział (...)") w (...), włączonym obecnie uchwałą Rady Miasta (...) nr (...) z dnia 11 kwietnia 2017 r. do (...), dalej jako "Szpital"), początkowo na stanowisku asystenta, a od 2017 r. na stanowisku zastępcy koordynatora oddziału.

W ramach umowy o pracę Wnioskodawczyni wykonuje czynności lekarskie jako lekarz Oddziału (...) oraz Poradni (...), a ponadto czynności z zakresu obowiązków zastępcy koordynatora Oddziału (...).

Do zadań Wnioskodawczyni, wykonywanych w ramach umowy o pracę, należy m.in.: wywiad i badanie pacjentów, wykonywanie badań diagnostycznych, analiza i omawianie wyników badań, ordynowanie leków i wypisywanie recept, konsultacje z Kierownikiem Oddziału i innymi specjalistami, udział w naradach lekarskich, prowadzenie historii choroby, przygotowywanie dokumentów potrzebnych przy wypisywaniu lub w razie śmierci chorego, przygotowywanie wyciągów historii choroby i dokumentacji medycznej, udział w badaniach i programach naukowych, prowadzonych w Oddziale (...), nadzór organizacyjny nad procesem udzielania świadczeń zdrowotnych na Oddziale (...), nadzór nad całościową opieką medyczną na Oddziale (...), nadzór merytoryczny nad Poradnią (...), nadzór nad realizacją kontraktu medycznego z Narodowym Funduszem Zdrowia na Oddziale (...).

W godzinach pracy dziennej Oddziału (...) Wnioskodawczyni wykonuje czynności na zasadach wynikających z umowy o pracę, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od (...).

Poza zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznej indywidualnej praktyki lekarskiej. Na podstawie umowy z dnia 31 marca 2016 r. na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych, zawartej ze Szpitalem, Wnioskodawczyni w ramach działalności gospodarczej wykonuje dyżury kontraktowe w wymiarze ok. (...) godzin miesięcznie, udzielając lekarskich świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu zadań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia dla pacjentów oddziałów: (...), a także pacjentów zgłaszających się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w chwili nagłego zachorowania, wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia, pacjentom Izby Przyjęć, pacjentom i osobom znajdującym się na terenie Szpitala w sytuacji wymagającej ratowania życia. Podczas dyżurów kontraktowych Wnioskodawczyni nie wykonuje planowych czynności leczniczych związanych z opieką dzienną nad pacjentami na Oddziale (...).

Wnioskodawczyni podczas dyżuru jest jedynym lekarzem na Oddziale (...) oraz Oddziale (...), a także na oddziale (...), na których to oddziałach ma pod opieką wszystkich pacjentów, w tym pacjentów nowo przyjętych podczas dyżuru w stanach nagłych. Wnioskodawczyni podejmuje podczas dyżurów wszelkie działania mające na celu należytą diagnostykę, czynności lecznicze i zapobiegawcze w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjentów, tj. wszelkie czynności wymagane w sytuacjach niecodziennych. Z kolei w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) do obowiązków Wnioskodawczyni należy pomoc doraźna pacjentom, polegająca na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w szczególności w razie wypadku, urazu i zatrucia. Wnioskodawczyni przyjmuje pacjentów zgłaszających się lub przekazanych przez Zespół Ratownictwa Medycznego, o szerokim zakresie dolegliwości, wykraczającym poza zakres specjalizacji (...), podejmując decyzje o diagnostyce i leczeniu, a także przekazaniu do hospitalizacji w trybie pilnym do odpowiedniego oddziału szpitalnego, ewentualnie o przekazaniu pacjenta do leczenia w innym szpitalu. W tym celu Wnioskodawczyni wykonuje podstawowe czynności lekarskie, jak wywiad, badanie fizykalne, zlecanie i interpretacja badań laboratoryjnych i obrazowych, ordynowanie stosownego leczenia. Do SOR trafiają pacjenci ze schorzeniami wszelkiego typu, tj. wymagający leczenia w zakresie ogólnym ((...)), w stanach nagłych, często wymagających szybkiej interwencji. W uzasadnionych przypadkach, powodowanych koniecznością zasięgnięcia opinii specjalistycznej, Wnioskodawczyni konsultuje stan pacjenta z lekarzem specjalistą dyżurującym na odpowiednim Oddziale lub z Koordynatorem odpowiedniego Oddziału.

Wnioskodawczyni, udzielając świadczeń w ramach działalności gospodarczej, nie przynależy do zespołu Oddziału (...) i nie podlega Kierownikowi Oddziału (...), natomiast jest zobowiązana do konsultanckiej współpracy z innymi członkami zespołów terapeutycznych Szpitala według zasad wynikających Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

Oprócz świadczeń na rzecz Szpitala w ramach specjalistycznej praktyki lekarskiej (działalności gospodarczej) Wnioskodawczyni udziela świadczeń zdrowotnych w ramach gabinetu prywatnego.

Opisany wyżej stan faktyczny, tj. zatrudnienie Wnioskodawczyni w Szpitalu na stanowisku zastępcy koordynatora oddziału, oraz wykonywanie przez Wnioskodawczynię na rzecz Szpitala świadczeń kontraktowych (dyżurów) w ramach działalności gospodarczej będzie - zgodnie z przewidywaniami Wnioskodawczyni - funkcjonować w kolejnych latach na dotychczasowych, opisanych wyżej zasadach.

Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych ze źródła przychodów z działalności gospodarczej. Od roku podatkowego 2023 Wnioskodawczyni planuje wybrać, dla źródła dochodów z działalności gospodarczej, formę opodatkowania podatkiem liniowym, tj. w sposób wskazany w art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując tę formę opodatkowania do rozliczania dochodów m.in. z wyżej opisanych dyżurów kontraktowych świadczonych na rzecz Szpitala. Wnioskodawczyni dokona odpowiedniego wyboru (zgłoszenia) formy opodatkowania w ustawowym terminie i formie.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku udzieliła Pani odpowiedzi na następujące pytania.

Wskazanie, na rzecz którego podmiotu świadczy Pani usługi w ramach działalności gospodarczej?

Wnioskodawczyni w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz Szpitala.

Wskazanie, przez który podmiot jest Pani obecnie zatrudniona?

Wnioskodawczyni jest obecnie zatrudniona przez Szpital.

Wskazanie, czy w stosunku do Pani zmienił się pracodawca, czy jest to (...) Centrum (...) czy też Szpital?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Rada Miasta (...) podjęła w dniu 11 kwietnia 2017 r. uchwałę nr (...) w sprawie połączenia (...) Centrum (...) (podmiot przejmowany) ze Szpitalem (podmiot przejmujący), zmienioną następnie uchwałą nr (...) Rady Miasta (...) r. w sprawie zmiany uchwały nr (...) w sprawie połączenia (...) Centrum (...) ze Szpitalem.

Połączenie wyżej wymienionych dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nastąpiło przez przeniesienie całego podmiotu przejmowanego na podmiot przejmujący, ze skutkiem wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu przejmowanego i wpis aktualizacyjny w rejestrze podmiotu przejmującego informujący o przedmiotowym przekształceniu (art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). Z dniem połączenia podmiotów leczniczych podmiot przejmujący wstąpił na zasadzie sukcesji uniwersalnej we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był podmiot przejmowany, bez względu na charakter prawny tych stosunków, czyli zarówno w stosunki administracyjne, jak i cywilne, przejął zobowiązania i należności wynikające z działalności podmiotu przejmowanego według stanu na dzień połączenia. Konstrukcja taka wynika expressis verbis z art. 67 ust. 4 ww. ustawy. Na płaszczyźnie właściwej prawu pracy, zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy (przejście zakładu pracy na innego pracodawcę), pracownicy podmiotu przejmowanego stali się pracownikami podmiotu przejmującego.

W związku z tym na pytanie, czy w stosunku do Wnioskodawczyni zmienił się pracodawca, czy jest to (...) Centrum (...), czy też Szpital, Wnioskodawca podaje, że w stosunku do niej - w opisanych wyżej okolicznościach - zmienił się pracodawca i jest nim Szpital. Przy czym zmiana ta przebiegła na zasadzie sukcesji generalnej, na mocy której nowy pracodawca (podmiot przejmujący) jest następcą prawnym poprzedniego pracodawcy (podmiotu przejmowanego). Zatem w sferze prawa pracy Wnioskodawczyni pozostaje nieprzerwanie w stosunku pracy od 2002 r. (jest zatrudniona w tym samym Oddziale (...)), mimo że pracodawca zmienił się. Wynika to ze skutków przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę (art. 231 Koodeksu pracy), który stał się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Wskazanie, czy usługi świadczone przez Panią na podstawie umowy o pracę z (...) Centrum (...) włączonym do (...) (dalej: Szpital) będą całkowicie zbieżne, częściowo zbieżne, czy też nie będą w ogóle zbieżne z czynnościami wykonywanymi przez Panią w ramach działalności gospodarczej na rzecz Szpitala?

W ramach umowy o pracę (stosunku pracy) Wnioskodawczyni wykonuje pracę, natomiast w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawczyni świadczy usługi. Wbrew temu, co zakłada hipoteza pytania Organu, Wnioskodawczyni w ramach umowy o pracę nie świadczy usług, gdyż prawo pracy nie przewiduje świadczenia usług przez pracownika na rzecz pracodawcy, lecz wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy. Natomiast w ramach działalności gospodarczej (umowy o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych) Wnioskodawczyni nie wykonuje usług ani żadnych czynności w czasie pracy na Oddziale (...), a zatem usługi te nie są w ogóle zbieżne.

W związku z tym Wnioskodawczyni podaje, że usługi świadczone przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy o pracę ze Szpitalem nie będą w ogóle zbieżne z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej na rzecz Szpitala.

Pytanie

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, odpowiadającym dotychczasowemu stanowi faktycznemu, Wnioskodawczyni będzie mogła opodatkować dochody z działalności gospodarczej, osiągane z tytułu wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz Szpitala, podatkiem liniowym, tj. w sposób wskazany w art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)?

Pani stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawczyni w opisanym zdarzeniu przyszłym jej dochody z działalności gospodarczej mogą zostać opodatkowane w sposób wskazany w art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm., dalej jako "u.p.d.o.f."). Sytuacja Wnioskodawczyni nie odpowiada bowiem hipotezie przepisu art. 9a ust. 3 pkt 2 u.p.d.o.f., gdyż Wnioskodawczyni, mimo że świadczy i będzie świadczyć usługi dla obecnego pracodawcy - Szpital to jednak zakres czynności wykonywanych przez nią w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej nie odpowiada czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy. W ramach działalności (dyżurów kontraktowych) Wnioskodawczyni udziela świadczeń pacjentom z innych oddziałów lub zgłaszającym się na SOR, w stanach nagłych, zagrażających życiu i zdrowiu, w szerokim zakresie dolegliwości, wykraczającym poza obszar (...), podejmując samodzielnie decyzje o diagnostyce i leczeniu poza strukturą zespołu lekarskiego Oddziału (...). Natomiast w ramach stosunku pracy Wnioskodawczyni wykonuje czynności właściwe dla leczenia oddziałowego i pracy oddziału, tj. czynności lekarza specjalisty (...) pracującego w zespole pod kierownictwem Kierownika Oddziału, a także czynności i obowiązki zastępcy Kierownika Oddziału (...).

W kwestii dopuszczalności opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c u.p.f.o.f., w odniesieniu do świadczenia przez lekarzy usług tzw. dyżurów kontraktowych na rzecz szpitala będącego jednocześnie pracodawcą, wielokrotnie wypowiadały się już organy interpretacyjne i sądy administracyjne. Zgodnie z przyjętą wykładnią art. 9a ust. 3 pkt 2 u.p.d.o.f. i użytego w tym przepisie zwrotu "odpowiadający czynnościom", opodatkowanie podatkiem liniowym jest wyłączone w stosunku do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same (tożsame) jak czynności, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w ramach stosunku pracy (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2018 r. II FSK 2416/16).

Natomiast brak tożsamości wykonywanych czynności w ramach stosunku pracy i działalności gospodarczej wyklucza zastosowanie art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. Przy czym czynności pokrywających się częściowo nie można uznać za tożsame (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2020 r. I SA/Bd 181/20). Stanowisko to znajduje również potwierdzenie m.in. w następujących indywidualnych interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

- z dnia 22 sierpnia 2017 r. 0115-KDIT3.4011.178.2017.1.DR.

- z dnia 19 października 2017 r. 0114-KDIP1-3.4012.245.2017.2.MK,

- z dnia 3 lutego 2020 r. 0112-KDIL3-3.4011 404.2019.2.MM,

- z dnia 7 maja 2020 r. 0112-KDIL2-2.4011.156.2020.1.MC,

- z dnia 22 maja 2020 r. 0113-KDIPT2-1.4011.255.2020.1.DJD,

- z dnia 29 października 2020 r. 0115-KDWT.4011.89.2020.1.KG,

- z dnia 17 grudnia 2020 r. 0115-KDIT2-3.4011.507.2019.6.PS,

- z dnia 27 maja 2021 r. 0113-KDIPT2-1.4011.233.2.2021 MAP,

- z dnia 28 stycznia 2022 r. 0112-KDIL2-2.4011.893.2021.2.WS.

W świetle tych okoliczności Wnioskodawczyni zajmuje stanowisko, że dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej - Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej, osiągane z tytułu udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz Szpitala w ramach tzw. dyżurów kontraktowych mogły być opodatkowane w sposób wskazany w art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada zróżnicowanie sposobu opodatkowania poszczególnych rodzajów dochodów (przychodów) osób fizycznych na podstawie systemu przyporządkowywania ich do odpowiedniego źródła przychodów.

Ustawodawca, tworząc system opodatkowania dochodów osób fizycznych, miał na względzie, że przysporzenia uzyskiwane przez osoby fizyczne mogą być skutkiem różnych rodzajów czynności i zdarzeń. Stworzył więc klasyfikację tych przysporzeń na podstawie kryterium źródła przychodów i system ich opodatkowania uwzględniający specyfikę poszczególnych źródeł.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłami przychodów są:

* stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,

* pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) (uchylony)

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podatnik, deklarując wybór 19% podatku liniowego, musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Możliwość opodatkowania "podatkiem liniowym" jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną) wykonywał bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Zwracam jednak uwagę, że zawarty w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot normatywny "odpowiadających czynnościom" odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, tożsamych z czynnościami, które podatnik wykonywał w ramach stosunku pracy, a zatem wyłącznie częściowa zbieżność wykonywanych czynności nie stanowi przesłanki wyłączającej możliwość opodatkowania 19% stawką podatku dochodów z działalności gospodarczej (częściowa zbieżność nie jest równoznaczna z tożsamością).

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że jest Pani lekarzem specjalistą (...). Od 2002 r. Wnioskodawczyni jest zatrudniona w Szpitalu na Oddziale (...), początkowo w na stanowisku asystenta, a od 2017 r. na stanowisku zastępcy koordynatora oddziału. W ramach umowy o pracę wykonuje Pani czynności lekarskie jako lekarz Oddziału (...) oraz Poradni (...), a ponadto czynności z zakresu obowiązków zastępcy koordynatora Oddziału (...). We wniosku wskazała Pani, co należy do Pani zadań, wykonywanych w ramach umowy o pracę. Poza zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznej indywidualnej praktyki lekarskiej. Na podstawie umowy na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych, zawartej ze Szpitalem, w ramach działalności gospodarczej wykonuje Pani dyżury kontraktowe, udzielając lekarskich świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu zadań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia dla pacjentów oddziałów: (...), a także pacjentów zgłaszających się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, pacjentom Izby Przyjęć, pacjentom i osobom znajdującym się na terenie Szpitala w sytuacji wymagającej ratowania życia. Podczas dyżurów kontraktowych Wnioskodawczyni nie wykonuje planowych czynności leczniczych związanych z opieką dzienną nad pacjentami na Oddziale (...). Z kolei w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) do Pani obowiązków należy pomoc doraźna pacjentom, polegająca na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w szczególności w razie wypadku, urazu i zatrucia. Wnioskodawczyni przyjmuje pacjentów zgłaszających się lub przekazanych przez Zespół Ratownictwa Medycznego, o szerokim zakresie dolegliwości, wykraczającym poza zakres specjalizacji (...), podejmując decyzje o diagnostyce i leczeniu, a także przekazaniu do hospitalizacji w trybie pilnym do odpowiedniego oddziału szpitalnego, ewentualnie o przekazaniu pacjenta do leczenia w innym szpitalu. Oprócz świadczeń na rzecz Szpitala w ramach specjalistycznej praktyki lekarskiej (działalności gospodarczej) udziela Pani świadczeń zdrowotnych w ramach gabinetu prywatnego. Wskazała Pani, że usługi świadczone przez Panią na podstawie umowy o pracę ze Szpitalem nie będą w ogóle zbieżne z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej na rzecz Szpitala. Od roku podatkowego 2023 planuje Pani wybrać, dla źródła dochodów z działalności gospodarczej, formę opodatkowania podatkiem liniowym.

Dlatego też stwierdzam, że skoro świadczone przez Panią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi na rzecz Szpitala nie będą - jak wynika z wniosku - w ogóle zbieżne z czynnościami, które wykonuje Pan na podstawie umowy o pracę z tym Szpitalem, to nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując - w opisanym zdarzeniu przyszłym, odpowiadającym dotychczasowemu stanowi faktycznemu, będzie Pani mogła opodatkować dochody z działalności gospodarczej, osiągane z tytułu wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz Szpitala, podatkiem liniowym, tj. w sposób wskazany w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Ponadto wskazuję, że powołane przez Panią interpretacje zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego tę interpretację.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl