0112-KDIL2-2.4011.710.2022.2.MW - IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.710.2022.2.MW IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych stanów faktycznych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 2 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 2 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 27 października 2022 r. (wpływ 27 października 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanów faktycznych

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszy wniosek dotyczy roku 2022.

Wnioskodawca:

- od dnia 1 sierpnia 2012 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług związanych z oprogramowaniem, w ramach których tworzy programy komputerowe, w tym gry komputerowe, oraz je rozwija/modyfikuje/ ulepsza;

- prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;

- posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

- nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działając na podstawie umów zawartych z podmiotami będącymi polskimi rezydentami podatkowymi, tworzy programy komputerowe, w tym programy będące grami komputerowymi lub elementami tych gier, oraz je rozwija/modyfikuje/ulepsza.

Należy w tym miejscu stwierdzić, że w polskim porządku prawnym nie ma definicji legalnej pojęcia "program komputerowy". Jest to spowodowane przede wszystkim chęcią uniknięcia jej szybkiej dezaktualizacji i płynących z tego potencjalnych problemów. Wskutek dynamicznego rozwoju technologii mogłoby się bowiem okazać, że zaproponowane określenie za kilka lat będzie nieadekwatne w odniesieniu do pojawiających się rozwiązań technicznych i konieczna będzie nowelizacja danego aktu prawnego. Wobec braku definicji legalnej w polskim ustawodawstwie, chcąc zdefiniować program komputerowy, można posłużyć się postanowieniami ustawodawstw zagranicznych; w niektórych państwach zdecydowano się na jej wprowadzenie. Generalnie definiuje się program komputerowy jako zestaw rozkazów lub instrukcji przeznaczonych do użycia bezpośrednio lub pośrednio w komputerze w celu osiągnięcia określonego rezultatu.

Z kolei Wikipedia (https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_komputerowy) definiuje pojęcie "program komputerowy" następująco: "Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca realizowanie obliczeń zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania (1). Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), zwykle bezpośrednio, jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio - gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny, ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda). Formalne wyrażenie metody obliczeniowej w postaci języka zrozumiałego dla człowieka nazywane jest kodem źródłowym, podczas gdy program wyrażony w postaci zrozumiałej dla maszyny (to jest za pomocą ciągu liczb, a bardziej precyzyjnie - zer i jedynek) nazywany jest kodem maszynowym bądź postacią binarną (wykonywalną)".

W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku programy komputerowe są zbiorami poleceń, które zostały napisane przez Wnioskodawcę w komputerowym języku programowania. Obejmują one uporządkowany ciąg znaków - porządek operacji, jakie powinien wykonać komputer.

Na rok 2022 Wnioskodawca zawarł już kilka umów dotyczących stworzenia programów komputerowych:

1. Umowę o dzieło i przeniesienie majątkowych praw na wykonanie programu komputerowego w postaci gry działającej w przeglądarkach na komputerach osobistych pod tytułem "A".

Oprogramowanie jest realizowane na podstawie dostarczonej dokumentacji opisowej, przy pomocy "X". Oprogramowanie składać się będzie:

(...)

Prace, jakie wykonuje Wnioskodawca, polegają na opracowaniu w języku komputerowym sekwencji poleceń, które wprowadzone do systemu informatycznego kreują grę "A", z której dla celów rozrywkowych korzystać będą klienci podmiotu, z którym zawarł przedmiotową umowę Wnioskodawca.

Po wykonaniu ww. oprogramowania Wnioskodawca przekazuje je zleceniodawcy i, zgodnie z postanowieniami umowy, z dniem przyjęcia wykonania pracy przechodzą na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do ww. programu komputerowego na określony ustawowo czas trwania ochrony bez ograniczeń i na terenie całego świata na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji właściwych dla programu komputerowego. Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu przedmiotowej umowy to w całości wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do ww. programu komputerowego w zakresie wskazanym w akapicie poprzednim.

2. Umowę wzorcową na wykonanie programu komputerowego w postaci gry komputerowej w oparciu o specyfikację i scenariusz przekazany przez zleceniodawcę.

Prace, jakie wykonuje Wnioskodawca, polegają na opracowaniu w języku komputerowym sekwencji poleceń, które wprowadzone do systemu informatycznego kreują daną grę. Każda z gier będzie przekazana etapami i z chwilą odbioru danego etapu Wnioskodawca przenosi na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do danego etapu, a w konsekwencji - w dniu dokonania odbioru ostatniego z etapów - do całości gry powstałej w wykonaniu umowy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji właściwych dla programu komputerowego.

Wynagrodzenie Wnioskodawcy za stworzenie każdej z gier to wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do ww. gry.

3. Umowę na wykonanie wizualizacji gry komputerowej, których pomysłodawcą jest zamawiający.

W skład wizualizacji wchodzi m.in. wykonanie elementów gry, które będą wykorzystane do stworzenia gry, jak i (...) gry, w celu opublikowania go na platformie sprzedaży B. Dlatego ww. wizualizacja będzie wykonana w formie programu komputerowego w "Y".

W ramach umowy Wykonawca wykonuje:

(...)

Wnioskodawca przenosi na zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe do rozporządzania ww. oprogramowaniem, zarówno w całości, jak i do ich poszczególnych części (etapów) i wykorzystania go na wszystkich polach eksploatacji właściwych dla programu komputerowego. Przeniesienie praw następuje po dostarczeniu oprogramowania i zapłaty pełnego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu przedmiotowej umowy to w całości wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do ww. programu komputerowego w zakresie wskazanym w akapicie poprzednim.

4. Umowę ramową obejmującą m.in. tworzenie utworów mających charakter oprogramowania komputerowego w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przy czym konkretne programy komputerowe będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń.

Zamawiający nabywa wszystkie prawa autorskie do stworzonych przez Wnioskodawcę programów komputerowych oraz wszystkie prawa pokrewne wraz z nieograniczonym prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych, do nieograniczonego w czasie i miejscu korzystania oraz rozporządzania takimi utworami, na wszystkich polach eksploatacji właściwych dla programu komputerowego. Przejście praw następuje z chwilą wypłaty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu stworzenia oprogramowania komputerowego jest w całości wynagrodzeniem za nabycie przez zamawiającego zgodnie z umową wszystkich praw własności intelektualnej, w tym także praw zależnych.

Wnioskodawca nie wyklucza zawarcia w roku 2022 kolejnych umów obejmujących stworzenie programów komputerowych, w szczególności gier komputerowych w formie programów komputerowych i każdorazowo odpłatne zbywanie do nich swoich autorskich praw majątkowych.

Efektem pracy Wnioskodawcy jest więc tworzenie nowego oprogramowania i rozwijanie/modyfikowanie/ulepszanie już istniejącego.

W ramach opisu stanu faktycznego Wnioskodawca informuje także, że:

1. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę są związane z nabywaniem, łączeniem, kształtowaniem i wykorzystywaniem aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych i/lub oprogramowania, do tworzenia i projektowania nowych, oraz do rozwijania, modyfikowania lub ulepszania produktów.

2. Działania Wnioskodawcy podejmowane w ramach wytworzenia i rozwijania/modyfikowania/ulepszania istniejących już programów obejmują indywidualną pracę twórczą z wykorzystaniem zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań.

3. Oprogramowanie tworzone przez Wnioskodawcę jest oprogramowaniem innowacyjnym, znacznie odróżniającym się od istniejących systemów.

4. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca opracowuje nowe, rozwija, modyfikuje oraz ulepsza istniejące produkty, niewystępujące dotychczas w jego działalności gospodarczej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już u Wnioskodawcy funkcjonujących.

5. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie stanowią rutynowych i okresowych zmian w produktach Wnioskodawcy.

6. Działalność Wnioskodawcy jest prowadzona w sposób systematyczny. Działalność ta jest bowiem prowadzona w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia.

7. Działania Wnioskodawcy polegające na rozwijaniu/modyfikowaniu/ulepszaniu programów komputerowych zmierzają do poprawy użyteczności oraz funkcjonalności tego oprogramowania.

8. Programy komputerowe tworzone/rozwijane/modyfikowane/ulepszane przez Wnioskodawcę zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej, nie mają charakteru powtarzalnego.

9. Wnioskodawca, tworząc programy komputerowe oraz ich rozwinięcia/modyfikacje/ ulepszenia, zawsze tworzy utwory, do których przysługują mu prawa autorskie, które podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przy czym prawa autorskie przysługują Wnioskodawcy zarówno do nowych tworzonych od podstaw programów komputerowych, jak i ich rozwinięć/modyfikacji/ulepszeń. Te rozwinięcia/modyfikacje/ ulepszenia są bowiem samodzielnymi utworami, podlegającymi ochronie prawnej z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynika to z przepisów ww. ustawy. Zgodnie bowiem z przepisami art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór), a w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są programy komputerowe. Natomiast przepis art. 74 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Zatem oprogramowanie/aplikacje tworzone przez Wnioskodawcę objęte są ochroną prawną na podstawie powołanych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zarówno w przypadku stworzenia, jak i rozwijania/modyfikowania/ulepszania programu komputerowego i jego części Wnioskodawca posiada do swoich utworów całość autorskich praw majątkowych. Jak podano to już powyżej, po napisaniu programów komputerowych Wnioskodawca przenosi autorskie prawa majątkowe do nich na zleceniodawcę. Przeniesienie praw autorskich jest pojęciem ustawowym z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Natomiast przekładając to na pojęcia stosowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że Wnioskodawca sprzedaje majątkowe prawa autorskie do programów komputerowych i uzyskuje z tego tytułu dochody. Sprzedaż majątkowych praw autorskich jest każdorazowo wykazywana jako odrębna pozycja wystawianej przez Wnioskodawcę faktury.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca pracuje na cudzym oprogramowaniu, rozwijając/ modyfikując/ulepszając je, wykonuje tę pracę na podstawie umowy ze swoim zleceniodawcą. Wnioskodawca wyjaśnia, że w takich sytuacjach nie korzysta z licencji na programy, które rozwija/modyfikuje/ulepsza.

Dla uniknięcia wątpliwości Wnioskodawca informuje, że nie prowadzi w ramach swojej działalności gospodarczej badań naukowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 Prawo o szkodnictwie wyższym i nauce.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawca rozlicza się na zasadach ogólnych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawca wybrał opodatkowanie skalą podatkową.

Niezależnie od podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dla którego chce skorzystać z ulgi z art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca prowadzi w roku 2022 (od 1 stycznia) odrębną ewidencję, zgodnie z przepisami art. 30cb ww. ustawy. W ewidencji Wnioskodawca wyodrębnia każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz ustala przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (stratę) przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz wyodrębnia koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde ww. prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu. Wnioskodawca oblicza tzw. wskaźnik nexus zgodnie z przepisem art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru: ((a+b)x1,3)/ (a+b+c+d), w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d poniżej, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d poniżej, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Przy czym, do kosztów, o których mowa powyżej, Wnioskodawca nie zalicza kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

W przypadku gdyby wartość wskaźnika, o którym mowa powyżej, była większa od 1, Wnioskodawca przyjmuje, że wartość ta wynosi 1.

Dodatkowo Wnioskodawca informuje, że:

- Wytwarzanie/modyfikowanie/rozwijanie/ulepszanie programów komputerowych, w szczególności w postaci gier komputerowych, nie jest wykonywane ani pod kierownictwem, ani w miejscu, ani w czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności. Wykonawca wykonuje ww. prace bez pozostawania w jakiejkolwiek podległości merytorycznej i wykonuje je w miejscu i czasie wybranym przez siebie samego.

- Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z ustawy - Kodeks cywilny. W szczególności Zleceniodawca jako samodzielny przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za wykonywane przez niego czynności będące przedmiotem umowy i jest odpowiedzialny za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez niego czynności, a wyrządzone zarówno zleceniodawcy, jak i osobom trzecim.

- Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku udzielił Pan odpowiedzi na następujące pytania:

Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Tak, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca samodzielnie prowadził od początku roku 2022 i nadal prowadzi prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: upswn).

Jeśli tak - proszę wskazać: - w jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je prowadzi?

Ponieważ wniosek dotyczy tylko roku 2022, Wnioskodawca wyjaśnia, że w roku tym tworzył i tworzy programy komputerowe, czyli prowadzi prace rozwojowe w rozumieniu upswn od 1 stycznia 2022 r., przy czym w przypadku każdego programu komputerowego okresy te obejmują czas pomiędzy przystąpieniem do tworzenia programu a stworzeniem go.

W odniesieniu do wyszczególnionych w opisie stanu faktycznego utworów było to:

Ø umowa wymieniona w punkcie 1 opisu stanu faktycznego: od 1 stycznia 2022 r. do 14 lipca 2022 r.; stworzony został program komputerowy "A",

Ø umowa wymieniona w punkcie 2 opisu stanu faktycznego: umowa jeszcze nie została zrealizowana,

Ø umowa wymieniona w punkcie 3 opisu stanu faktycznego: od 25 stycznia 2022 do 6 lipca 2022; stworzony został program D,

Ø umowa wymieniona w punkcie 4 opisu stanu faktycznego: obowiązuje od 1 lutego 2022; stworzony został prototyp rozwiązania, (...) (xx 2022) oraz prototyp aplikacji Y (xx 2022 r.).

- czego dotyczyły/dotyczą te prace rozwojowe; co było/jest ich celem lub celami; jakie czynności obejmowały/obejmują te prace?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się wprost w opisie stanu faktycznego wniosku. W przypadku każdej z umów wymienionych w opisie stanu faktycznego podano bowiem szczegółowo, co dana umowa obejmowała. Jednak, aby uniknąć odmowy wydania interpretacji, z ostrożności procesowej Wnioskodawca informuje, że:

- każda z ww. prac rozwojowych dotyczyła/dotyczy łączenia, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w zakresie oprogramowania do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, konkretnie do stworzenia nowego programu komputerowego w postaci gry komputerowej lub rozwinięcia/modyfikacji/ ulepszenia,

- celem ww. prac rozwojowych było/jest zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, dostarczenie graczom komputerowym rozrywki oraz uzyskanie przez Wnioskodawcę przychodów z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

- każda z ww. prac rozwojowych polegała na opracowaniu w języku komputerowym (język programowania) sekwencji poleceń, które wprowadzone do systemu informatycznego kreują dany program komputerowy, w tym daną grę komputerową, będącą programem komputerowym w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- czy Pana prace rozwojowe zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem; jeśli tak, co jest/będzie tym wynikiem lub wynikami; czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają/będą miały jakąś ustaloną formę (jaką); w jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub są wykorzystywane na potrzeby Pana działalności; czy wyniki te wykorzystuje/będzie Pan wykorzystywał we wszystkich efektach swojej pracy czy tylko w niektórych z nich (jakich)?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się wprost w opisie stanu faktycznego wniosku. W przypadku każdej z umów wymienionych w opisie stanu faktycznego podano bowiem szczegółowo, co dana umowa obejmowała, co będzie jej efektem, co stanie się z efektem umowy, czyli co z uzyskanym wynikiem prac rozwojowych zrobi Wnioskodawca.

Jednak z ostrożności procesowej, aby uniknąć pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, Wnioskodawca stwierdza, że:

Prowadzone przez Wnioskodawcę prace rozwojowe albo już zostały zakończone wynikiem pozytywnym, albo będą zakończone takim wynikiem. Wynikiem prac rozwojowych każdorazowo jest/będzie program komputerowy w postaci gry komputerowej spełniającej określone wymagania techniczne i scenariuszowe lub prototypu mechanik do gry komputerowej; jest to pozytywny wynik zakończenia prac rozwojowych.

Wyniki prac rozwojowych mają/będą mieć formę ustaloną w postaci zapisu elektronicznego, przy czym Wnioskodawca tworzy programy na swoich urządzeniach elektronicznych, a następnie przenosi je (elektronicznie) na urządzenia klienta końcowego (np. na serwer). Wyniki te są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w jego działalności gospodarczej w ten sposób, że autorskie prawa majątkowe do stworzonych przez Wnioskodawcę w wyniku prowadzonych prac rozwojowych programów komputerowych są przenoszone na zleceniodawców Wnioskodawcy i uzyskuje on z tego tytułu przychód.

- czy w wyniku prac rozwojowych zaprojektował Pan i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, proces albo usługę (jeśli tak - proszę wskazać, jaki konkretny produkt, proces bądź jaką usługę); czy oferuje Pan lub będzie Pan oferował produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych, w swojej działalności gospodarczej?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się wprost w opisie stanu faktycznego wniosku. W przypadku każdej z umów wymienionych w opisie stanu faktycznego podano bowiem szczegółowo, co dana umowa obejmowała i co jest/będzie jej efektem i co z tym efektem robi Wnioskodawca.

Jednak z ostrożności procesowej, aby uniknąć pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, Wnioskodawca stwierdza, że:

W wyniku prac rozwojowych Wnioskodawca stworzył nowe programy komputerowe w postaci gier komputerowych, a konkretnie (...) oraz prototyp (...).

Wnioskodawca oferuje ww. programy komputerowe w swojej działalności gospodarczej.

- czy w stosunku do Pana dotychczasowej działalności te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter; jeśli tak, czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług?

Przede wszystkim, Wnioskodawca stwierdza, że cały jego wniosek dotyczy tylko tworzenia programów komputerowych, a nie jakiejkolwiek innej działalności.

W tym zaś zakresie odpowiedź na pytanie znajduje się wprost w opisie stanu faktycznego wniosku. Stwierdza się tam bowiem, że:

1. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę są związane z nabywaniem, łączeniem, kształtowaniem i wykorzystywaniem aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych i/lub oprogramowania, do tworzenia i projektowania nowych, oraz do rozwijania, modyfikowania lub ulepszania produktów.

2. Działania Wnioskodawcy podejmowane w ramach wytworzenia i rozwijania/modyfikowania/ulepszania istniejących już programów obejmują indywidualną pracę twórczą z wykorzystaniem zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań.

3. Oprogramowanie tworzone przez Wnioskodawcę jest oprogramowaniem innowacyjnym, znacznie odróżniającym się od istniejących systemów.

4. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca opracowuje nowe, rozwija, modyfikuje oraz ulepsza istniejące produkty, niewystępujące dotychczas w jego działalności gospodarczej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już u Wnioskodawcy funkcjonujących.

5. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie stanowią rutynowych i okresowych zmian w produktach Wnioskodawcy".

Jednak, z ostrożności procesowej Wnioskodawca potwierdza, że:

Programy komputerowe tworzone przez Wnioskodawcę mają nowy, innowacyjny, charakter, a jeżeli praca odbywa się na istniejącym oprogramowaniu - ulepszony w stosunku do tego oprogramowania charakter.

Ten nowy, ulepszony charakter nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych programów.

Czy w ramach prowadzonej działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan prace o innym charakterze niż prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; jeśli tak, prosimy wskazać jakie to działania i kiedy je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

Ewentualne prace prowadzone przez Wnioskodawcę inne niż prace o charakterze rozwojowym nie są przedmiotem niniejszego wniosku, zatem nie zostały opisane w stanie faktycznym wniosku i nie ma podstaw do opisania ich w niniejszym uzupełnieniu.

Czy efekty Pana pracy, które nazywa Pan "programem komputerowym", zawsze utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

- zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej;

- nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny;

- nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez zleceniodawców?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się wprost w opisie stanu faktycznego wniosku. Poniżej fragmenty tego stanu faktycznego.

1. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę są związane z nabywaniem, łączeniem, kształtowaniem i wykorzystywaniem aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych i/lub oprogramowania, do tworzenia i projektowania nowych, oraz do rozwijania, modyfikowania lub ulepszania produktów.

2. Działania Wnioskodawcy podejmowane w ramach wytworzenia i rozwijania/modyfikowania/ulepszania istniejących już programów obejmują indywidualną pracę twórczą z wykorzystaniem zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań.

3. Oprogramowanie tworzone przez Wnioskodawcę jest oprogramowaniem innowacyjnym, znacznie odróżniającym się od istniejących systemów.

4. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca opracowuje nowe, rozwija, modyfikuje oraz ulepsza istniejące produkty, niewystępujące dotychczas w jego działalności gospodarczej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już u Wnioskodawcy funkcjonujących.

(...)

8. Programy komputerowe tworzone/rozwijane/modyfikowane/ulepszane przez Wnioskodawcę zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej, nie mają charakteru powtarzalnego.

Jednak z ostrożności procesowej Wnioskodawca potwierdza, że efekty pracy Wnioskodawcy, których dotyczy niniejszy wniosek, zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

- zawsze odznaczają się oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej;

- nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny;

- nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez zleceniodawców.

Czy w każdym przypadku tworzenie przez Pana "programu komputerowego" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; czy prowadził Pan albo prowadzi Pan prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego "programu komputerowego", który jest efektem Pana pracy?

Tak.

Czy efekty prac, do których majątkowe prawa autorskie przenosi Pan na Zleceniodawców, zawsze efektem podejmowanych przez Pana prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy?

Tak.

Czy ponosi Pan odpowiedzialność za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż Zleceniodawca)?

Odpowiedź znajduje się wprost w opisie stanu faktycznego wniosku. Poniżej odpowiedni cytat.

"Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z ustawy - Kodeks cywilny. W szczególności Zleceniodawca jako samodzielny przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za wykonywane przez niego czynności będące przedmiotem umowy i jest odpowiedzialny za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez niego czynności a wyrządzone zarówno zleceniodawcy, jak i osobom trzecim".

Zatem we wniosku wyraźnie stwierdzono, że Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich innych niż zleceniodawca, co Wnioskodawca niniejszym potwierdza.

W jaki sposób umowa ze Zleceniodawcą reguluje kwestię sposobu (trybu, zasad) przenoszenia przez Pana na Zleceniodawcę praw do konkretnego stworzonego przez Pana "programu komputerowego"?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się wprost w opisie stanu faktycznego wniosku.

W opisie stanu faktycznego opisano, w jaki sposób wymienione tam umowy regulują kwestię przenoszenia na zleceniodawcę praw do stworzonych przez Wnioskodawcę praw do programów komputerowych.

(...)

W jaki sposób odbywa się wyodrębnienie konkretnego "oprogramowania" i przeniesienie praw do tego efektu Pana pracy na Zleceniodawcę (jakie czynności realizujecie odpowiednio Pan i Zleceniodawca); co potwierdza przeniesienie tych praw?

Każdy program komputerowy, w tym każda gra komputerowa tworzona przez Wnioskodawcę, będąca programem komputerowym (utworem) w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak każdy utwór, tworzone są od podstaw jako indywidualny, zamknięty i kompletny wytwór ludzkiego intelektu. Przy tworzeniu programu komputerowego nie zachodzi proces, który można nazwać "wyodrębnieniem" oprogramowania, zwłaszcza "wyodrębnianiem" z większej całości.

Potwierdzeniem przeniesienia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego jest: umowa, faktura i dodatkowo ewidencja prowadzona dla celów skorzystania ze stawki podatkowej 5%, którą dla celów podatkowych (jak podano to w opisie stanu faktycznego wniosku) prowadzi Wnioskodawca.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnia: umowy wymienione w niniejszym wniosku są z natury swej umowami o stworzenie utworu (programu komputerowego) i przeniesienie autorskich praw majątkowych. O takiej naturze owych umów rozstrzyga ich treść, nawet jeżeli tytuł umowy bezpośrednio nie odnosi się do tych zagadnień. Sama umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych jest podstawą do takiego właśnie transferu praw. Zgodnie bowiem z art. 64 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: "Umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej".

Jak podano w odpowiedzi na pytanie g), przeniesienie praw przez Wnioskodawcę na zleceniodawców następuje na podstawie umowy, z chwilą: przekazania programu komputerowego, przyjęcia wykonania pracy, dokonania odbioru lub dokonania zapłaty.

Pytania

1. Czy opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy polegająca na tworzeniu, na podstawie konkretnych umów wyszczególnionych w opisie stanu faktycznego wniosku, programów komputerowych, w tym w formie gier komputerowych, spełnia w roku 2022 kryteria działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy przenoszone przez Wnioskodawcę w roku 2022 autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych, w tym w szczególności do gier komputerowych, stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu przepisów art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

3. Jeżeli odpowiedź na oba powyższe pytania jest twierdząca, to czy kwalifikowane dochody ze sprzedaży praw, o których mowa w pytaniu 2 powyżej, podlegają w roku 2022 u Wnioskodawcy opodatkowaniu stawką 5%?

Treść pytania nr 1 wynika z uzupełnienia wniosku.

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 1 - opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy polegająca na tworzeniu, na podstawie konkretnych umów wyszczególnionych w opisie stanu faktycznego wniosku, programów komputerowych, w tym w formie gier komputerowych, spełnia w roku 2022 kryteria działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 i pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Treść własnego stanowiska w zakresie pytania nr 1 wynika z uzupełnienia wniosku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Definicja prac rozwojowych została zawarta w art. 5a pkt 40 ww. ustawy. W definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Ponadto, działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Najbardziej właściwą definicją systematyczności prowadzenia działalności jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego w niniejszym wniosku wynika, że w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi w sposób systematyczny prace twórcze obejmujące prace rozwojowe, przy czym działalność ta prowadzona jest w celu wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Działalność Wnioskodawcy to prace rozwojowe obejmujące łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych i oprogramowania, i nie jest to działalność obejmująca rutynowe i okresowe zmiany. Działalność Wnioskodawcy obejmuje bowiem tworzenie nowych lub rozwijanie/modyfikację/ulepszanie programów komputerowych.

Zatem działania Wnioskodawcy spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu art. 5a pkt 38 i 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż są podejmowane w sposób systematyczny, mają twórczy charakter, podejmowane są w celu wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Ponadto Wnioskodawca opracowuje nowe lub ulepszone produkty niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 2 - przenoszone przez Wnioskodawcę w roku 2022 autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych, w tym w szczególności do gier komputerowych, stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu przepisów art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

W myśl art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1.

patent,

2.

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3.

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4.

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5.

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6.

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7.

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8. autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej".

Biorąc pod uwagę powyższy przepis, stwierdzić należy, że kwalifikowane prawo własności intelektualnej to prawo własności spełniające łącznie trzy warunki:

a)

należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

b)

podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska,

c)

zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Ad a)

Wnioskodawca tworzy programy komputerowe, w szczególności programy komputerowe w postaci gier komputerowych, i posiada do nich prawa autorskie. Autorskie prawo do programu komputerowego jest wprost wymienione w przepisie art. 30ca ust. 2 pkt 8 ww. ustawy. Zatem spełniony jest warunek a), o którym mowa powyżej.

Ad b)

Autorskie prawo do programu komputerowego podlega ochronie na podstawie przepisów art. 74 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (co zostało podane w opisie stanu faktycznego). Przy czym prawa autorskie przysługują Wnioskodawcy zarówno do nowych tworzonych od podstaw programów komputerowych, jak i ich rozwinięć/modyfikacji/ulepszeń. Te rozwinięcia/modyfikacje/ ulepszenia są bowiem samodzielnymi utworami, podlegającymi ochronie prawnej z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zatem spełniony jest warunek b), o którym mowa powyżej.

Ad c)

Autorskie prawo do programu komputerowego zostało wytworzone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, co zostało wykazane w stanowisku do pytania nr 1 powyżej. Zatem spełniony jest też warunek c).

Zatem w odniesieniu do przedstawionych stanów faktycznych spełnione są łącznie trzy warunki ustawowe zaliczenia programów komputerowych, w szczególności programów komputerowych w postaci gier komputerowych, wytwarzanych przez Wnioskodawcę do kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a konkretnie do kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w przepisie art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 3 - kwalifikowane dochody ze sprzedaży praw, o których mowa w punkcie 2 powyżej, podlegają u Wnioskodawcy w roku 2022 opodatkowaniu stawką 5%.

UZASADNIENIE

Oceniając, czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę z ww. kwalifikowanego prawa własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych stawką 5%, należy dokonać analizy przepisów art. 30ca ust. 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis art. 30ca ust. 1 ww. ustawy stanowi, że podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania, zaś zgodnie z przepisem art. 30ca ust. 3 ww. ustawy podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika określonego w ustawie (art. 30ca ust. 4 ww. ustawy). Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 ww. ustawy "dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1.

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2.

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3.

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4.

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu".

W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku Wnioskodawca uzyskuje wynagrodzenie za sprzedaż majątkowych praw autorskich do programów komputerowych, w szczególności sprzedaży programów komputerowych w postaci gier komputerowych, czyli ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Zatem dochód osiągnięty z tej działalności jest dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (art. 30ca ust. 7 pkt 1 i 2 ww. ustawy).

Przedmiotowy dochód Wnioskodawcy (obliczony zgodnie z formułą podaną w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) podlega więc na mocy art. 30ca ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu według stawki 5%.

Jednocześnie, jak podano to w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, zgodnie z przepisami art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli spełniony jest warunek dokumentacyjny zastosowania stawki 5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

Prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zatem z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

Przenosząc powyższe na grunt Pana sprawy, wyraźnie podkreślam, że w celu stwierdzenia, czy prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 ww. ustawy).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji - głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: (i) badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz (ii) prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu działalności badawczo-rozwojowej tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Skoro w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3 / a+ b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Przepis art. 30ca ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi:

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Powyższe przepisy wprowadzają korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box. W tym zakresie wpisują się one w realizację "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", "Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki" oraz "Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" w obszarze innowacyjności. Znowelizowane przepisy mają prowadzić do wzrostu zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w Polsce oraz stanowić swoiste "zamknięcie" łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych.

Wskazuję także, że powyższe regulacje polegają na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

Możliwość skorzystania z ulgi Innovation Box ma miejsce również w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem że następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży produktu lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania będzie wyliczany przy zastosowania formuły (wzoru) wynikającej z raportu nr 5 BEPS. Przewidziano także możliwość zlecenia wykonania prac badawczo-rozwojowych innym podmiotom zarówno niepowiązanym, jak i powiązanym.

Podkreślam również, że stosowanie tej ulgi (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to o tyle istotne, gdyż z korzystaniem z ulgi wiążą się, bądź co bądź, dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Podatnik będzie miał możliwość stosowania niniejszej ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację (obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielenia prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację).

Ponadto wskazuję, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie bowiem art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Należy podkreślić, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że w ramach działalności gospodarczej samodzielnie prowadził Pan od początku roku 2022 i nadal Pan prowadzi prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działając na podstawie umów zawartych z podmiotami polskimi (szczegółowo opisanych w stanie faktycznym), tworzy Pan programy komputerowe, w tym programy będące grami komputerowymi lub elementami tych gier, oraz rozwija/modyfikuje/ulepsza programy komputerowe. Pana działania podejmowane w ramach wytworzenia nowych programów komputerowych i rozwijania/modyfikowania/ ulepszania istniejących już programów komputerowych obejmują indywidualną pracę twórczą z wykorzystaniem zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań. Oprogramowanie tworzone przez Pana jest oprogramowaniem innowacyjnym, znacznie odróżniającym się od istniejących systemów. W ramach Pana działalności gospodarczej opracowuje Pan nowe, rozwija, modyfikuje oraz ulepsza istniejące produkty, niewystępujące dotychczas w Pana działalności gospodarczej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już u Pana funkcjonujących. Czynności wykonywane przez Pana nie stanowią rutynowych i okresowych zmian w Pana produktach. Pana działania polegające na rozwijaniu/modyfikowaniu/ulepszaniu programów komputerowych zmierzają do poprawy użyteczności oraz funkcjonalności tego oprogramowania. Jak Pan wskazał, prowadzone przez Pana prace rozwojowe albo już zostały zakończone wynikiem pozytywnym, albo będą zakończone takim wynikiem. Wynikiem prac rozwojowych każdorazowo jest/będzie program komputerowy w postaci gry komputerowej spełniającej określone wymagania techniczne i scenariuszowe lub prototypu mechanik do gry komputerowej; jest to pozytywny wynik zakończenia prac rozwojowych. Wyniki Pana prac rozwojowych mają/będą mieć formę ustaloną w postaci zapisu elektronicznego, przy czym Pan tworzy programy na swoich urządzeniach elektronicznych, a następnie przenosi je Pan (elektronicznie) na urządzenia klienta końcowego (np. na serwer). Wyniki te są wykorzystywane przez Pana w działalności gospodarczej w ten sposób, że autorskie prawa majątkowe do stworzonych przez Pana w wyniku prowadzonych prac rozwojowych programów komputerowych są przenoszone na Pana zleceniodawców i uzyskuje Pan z tego tytułu przychód. Jak wynika z uzupełnienia wniosku, w wyniku prowadzonych prac rozwojowych stworzone zostały przez Pana programy komputerowe w postaci: (...),Potwierdził Pan, że efekty Pana prac, do których majątkowe prawa autorskie przenosi Pan na zleceniodawcę, zawsze są efektem podejmowanych przez Pana prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Potwierdził Pan, że w każdym przypadku tworzenie przez Pana programu komputerowego wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Potwierdził Pan również, że prowadził i prowadzi Pan odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego programu komputerowego, który jest efektem Pana pracy. Pana działalność jest prowadzona w sposób systematyczny. Działalność ta jest prowadzona w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia. Efekty Pana pracy, których dotyczy wniosek, zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: zawsze odznaczają się oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej, nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny, nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez zleceniodawców.

Z opisu sprawy wynika zatem, że Pana działalność w zakresie tworzenia (w tym przez rozwój/modyfikowanie/ulepszanie) programów komputerowych, w tym będących grami komputerowymi, w 2022 r. była/jest w opisanym zakresie działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ spełnione są następujące cechy:

- działalność ta ma charakter twórczy,

- obejmuje prace rozwojowe rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, co wyartykułował Pan w opisie sprawy,

- podejmowana jest w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania takich zasobów do tworzenia nowych zastosowań,

- nie obejmuje również okresowych i rutynowych zmian do tworzonego programu komputerowego, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Reasumując - Pana działalność polegająca na tworzeniu, na podstawie konkretnych umów wyszczególnionych w opisie stanu faktycznego wniosku, programów komputerowych, w tym w formie gier komputerowych spełnia w roku 2022 kryteria działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wymaga przy tym podkreślenia, że działalnością badawczo-rozwojową nie jest całość świadczonych przez Pana usług ani też całość prowadzonej działalności programistycznej, ale wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu.

Jak zaznaczył Pan w opisie sprawy, utwory tworzone przez Pana, w tym w wyniku rozwoju/modyfikacji/ulepszenia oprogramowania, są chronione przez art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz stanowią one odrębne programy komputerowe podlegające ochronie na podstawie tych przepisów.

Reasumując - przenoszone przez Pana w roku 2022 autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych, w tym w szczególności do gier komputerowych, stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu przepisów art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy tym, o ile podstawą opodatkowania preferencyjną stawką podatkową jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych IP osiągniętych w roku podatkowym, to wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus obliczonego według wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co istotne, podatnik ma obowiązek ustalenia odrębnych wskaźników nexus dla poszczególnych kwalifikowanych IP. Wymaga przy tym zaznaczenia, że w Pana sytuacji opodatkowaniu 5% stawką będzie podlegała suma przemnożonych przez wskaźniki nexus dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. autorskich praw do programów komputerowych.

Ponadto, jak Pan wskazał wprost we wniosku, od 1 stycznia 2022 r. prowadzi Pan odrębną ewidencję, zgodnie z przepisami art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której wyodrębnia Pan każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz ustala Pan przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (stratę) przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz wyodrębnia Pan koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Wskazał Pan również, że oblicza Pan tzw. wskaźnik nexus zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Podał Pan, że wynagrodzenie z tytułu umowy opisanych w stanie faktycznym to w całości wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do programów komputerowych. Potwierdzeniem przeniesienia autorskich praw majątkowych do programów komputerowych jest: umowa, faktura i dodatkowo ewidencja prowadzona dla celów skorzystania ze stawki podatkowej 5%, którą dla celów podatkowych Pan prowadzi.

Jednocześnie, skoro przenosi Pan autorskie prawa do programów komputerowych, w tym będących grami komputerowymi, to osiaga Pan kwalifikowany dochód, o którym mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. ze sprzedaży kwalifikowanych praw IP.

Zatem spełnia Pan, co do zasady, warunki ewidencyjne wskazane w art. 30cb ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w konsekwencji spełnia także przesłanki do skorzystania z omawianej preferencji podatkowej i opodatkowania 5% stawką podatkową kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, tj. praw autorskich do programów komputerowych podlegających ochronie prawnej i tworzonych bezpośrednio przez Pana w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej w 2022 r.

Reasumując - dochody ze sprzedaży praw, o których mowa we wniosku, podlegają w 2022 r. opodatkowaniu stawką 5%.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych, które Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanów faktycznych i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl