0112-KDIL2-2.4011.706.2021.4.MM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 listopada 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.706.2021.4.MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2021 r. (data wpływu 14 sierpnia 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych aportu przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek - uzupełniony pismem z 3 listopada 2021 r. (data wpływu 3 listopada 2021 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych aportu przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczna, polskim rezydentem podatkowym, opodatkowanym od całości uzyskanych przychodów/dochodów w Polsce (dalej: Wnioskodawca).

Wnioskodawca wraz z inną osobą fizyczną (dalej: Wspólnik) posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, będącą polskim rezydentem podatkowym (dalej: Spółka), która w przyszłości rozpocznie działalność gospodarczą w zakresie kontynuacji globalnej komercjalizacji oprogramowania (...) (dalej: Oprogramowanie), wytworzonego przez Wnioskodawcę (twórcę), w ramach prowadzonej przez niego Działalności. Wspólnik jest również polskim rezydentem podatkowym.

Oprogramowanie ma charakter wspierający i jest skierowane do programistów i testerów oprogramowania. Zastosowanie Oprogramowania umożliwia oszczędzanie czasu w codziennej pracy programistów oraz testerów poprzez rozdzielenie testów automatycznych na równoległe serwery ciągłej integracji, w taki sposób, aby testy automatyczne wykonały się jak najszybciej Dzięki temu programista lub tester oprogramowania otrzymuje wynik testów automatycznych znacznie szybciej niż bez użycia Oprogramowania.

Oprogramowanie działa w modelu usługi w chmurze, która świadczona jest przez Wnioskodawcę w ramach Działalności na rzecz Klientów, którzy regulują okresowe opłaty licencyjne na podstawie akceptacji regulaminu strony (...), przez którą Oprogramowanie jest dystrybuowane, tj. Wnioskodawca rozpoczął już komercjalizację Oprogramowania.

Obecnie rozważane jest wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu w postaci zespołu składników (obejmującego m.in. Oprogramowanie wytworzone przez Wnioskodawcę), który został opisany poniżej i wkładu gotówkowego przez Wspólnika, w zamian za udziały wyemitowane przez Spółkę odpowiednio na rzecz Wspólnika i Wnioskodawcy.

Wartość nominalna objętych przez Wspólnika udziałów za wkład gotówkowy będzie niższa niż wartość rynkowa tych udziałów na moment objęcia, co jest uzasadnione względami biznesowymi, co do przyszłego zaangażowania Wspólnika w rozwój Spółki i komercjalizację Oprogramowania przez Spółkę.

Przedmiotem wkładu Wnioskodawcy będzie zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, który umożliwi kontynuowanie przez Spółkę Działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, w zakresie udostępniania odpłatnego Oprogramowania, tj. w szczególności:

* prawa autorskie majątkowe do Oprogramowania oraz bibliotek programistycznych, które wchodzą w skład Oprogramowania, tj.:

o główny kod źródłowy strony (...) oraz algorytmu działania narzędzia Oprogramowania wraz z dokumentacją techniczną w formie (...);

o dokumentacja techniczna narzędzia Oprogramowania oraz dokumentacja Oprogramowania (...) wraz z listą techniczną artykułów opisujących, jak korzystać z narzędzia Oprogramowania;

o materiały promocyjne Oprogramowania, takie jak grafiki, logo produktu;

o biblioteka kliencka związana z Oprogramowaniem w języku programowania (...) służąca do korzystania z narzędzia Oprogramowania wraz z dokumentacją techniczną;

o darmowa wersja biblioteki Oprogramowania dla języka programowania (...) wraz z dokumentacją techniczną;

o biblioteka kliencka w języku programowania (...) służąca do łączenia się z Oprogramowaniem (...) wraz z dokumentacją techniczną;

o biblioteka kliencka w języku programowania (...) służąca do korzystania z narzędzia Oprogramowania dla (...) wraz z dokumentacją techniczną;

o biblioteka kliencka w języku programowania (...) służąca do korzystania z narzędzia Oprogramowania dla (...) wraz z dokumentacją techniczną;

o przykładowe projekty integrujące Oprogramowanie i służące do testowania biblioteki klienckiej z Oprogramowaniem, w różnych językach programowania;

* prawa do domeny internetowej (...), w tym prawa z wszelkich umów w tym zakresie;

* dokumentacja wewnętrzna na temat procesów marketingowych, sprzedażowych, finansowych, działań operacyjnych, które są wymagane do funkcjonowania Działalności na co dzień (...);

* baza danych użytkowników i klientów korzystających z Oprogramowania i prawa do tej bazy;

* prawa z wszystkich umów z klientami zawartymi w postaci akceptacji regulaminu na stronie (...);

* prawa do konta w systemie służącym do obsługi płatności online kartami kredytowymi;

* prawa do kont służących do dzierżawy infrastruktury serwerowej podłączonej do sieci Internet, na których hostowane jest Oprogramowanie, wraz z bazami danych oraz infrastrukturą do uruchamiania testów automatycznych Oprogramowania;

* prawa do kont w serwisach służących do wysyłki automatycznych wiadomości e-mail;

* prawa do konta w serwisie służącym do zarządzania konfiguracją (...) dla domeny internetowej (...);

* prawa do konta służącego do zarządzania firmowymi skrzynkami e-mail w domenie internetowej (...) oraz innymi usługami w chmurze używanymi na potrzeby wewnętrzne, np. przestrzenią dyskową w chmurze;

* prawa do konta w serwisie służącym do zarządzania repozytoriami kodu źródłowego, w którym hostowany jest kod źródłowy Oprogramowania;

* prawa do kont w serwisach służących do analiz biznesowych oraz zarządzania bazą klientów;

* laptop;

* telefon;

* monitor komputerowy;

* środki pieniężne, na rachunku bankowym dotyczącym Działalności;

* prawa z innych umów związanych z przenoszonymi składnikami;

* dokumentację księgowo-rachunkową związaną z przenoszonymi składnikami i prowadzoną Działalnością;

* wierzytelności związane z przenoszonymi składnikami i prowadzoną Działalnością, jeśli takowe będą istnieć na dzień dokonywanego wkładu;

* zobowiązania związane z przenoszonymi składnikami i prowadzoną Działalnością, jeśli takowe będą istnieć na dzień dokonywanego wkładu; z tym że zostaną one ewentualnie przeniesione nie na podstawie umowy aportowej, a w oparciu o odrębną umowę;

* nazwa indywidualizująca oprogramowanie/domenę;

* tajemnica przedsiębiorstwa i know-how związany z Oprogramowaniem;

wszystkie ww. składniki, zwane dalej: "Zespół Składników".

Wkład w postaci Zespołu Składników nie będzie obejmować nazwy indywidualnej Działalności i praw do lokalu wykorzystywanego w Działalności, gdyż jest to bezcelowe, ponieważ Spółka posiada odrębne prawa do lokalu, a firma spółki będzie pochodną nazwy Oprogramowania, a nie Działalności Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zaznacza, że planowany wkład zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, którymi są:

* chęć kontynuowania komercjalizacji oprogramowania i jego rozwoju przez Wnioskodawcę wraz z drugim Wspólnikiem w jednym podmiocie prawnym - Spółce;

* chęć prowadzenia działalności wspólnej przez Wnioskodawcę i Wspólnika w sposób bezpieczny, w jednym podmiocie, co ogranicza odpowiedzialność osobistą Wnioskodawcy i Wspólnika;

* chęć prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji oprogramowania przez Spółkę,

a nie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, co jest lepsze wizerunkowo względem Klientów polskich i zagranicznych; * chęć prowadzenia działalności w zakresie komercjalizacji, rozwoju i dystrybucji Oprogramowania w jednym podmiocie z uwagi na łatwość dołączenia kolejnych wspólników, pozyskania finansowania, potencjalnego wejścia na giełdę, czy też potencjalnego wyjścia z inwestycji w przyszłości.

Jednocześnie, Wnioskodawca zaznacza, że będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie programowania i wsparcia IT po wniesieniu Zespołu Składników do Spółki i w przyszłości będzie świadczyć na rzecz Spółki i podmiotów trzecich usługi w ramach prowadzonej działalności.

Podobnie, również Wspólnik może świadczyć na rzecz Spółki i podmiotów trzecich usługi programowania i wsparcia IT.

Dodatkowo, w przyszłości Spółka może zatrudniać pracowników, zleceniobiorców oraz współpracować z innymi podmiotami w ramach rozwoju i komercjalizacji Oprogramowania.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca udzielił odpowiedzi na następujące pytania.

Czy zespół składników materialnych i niematerialnych, który będzie przedmiotem wkładu, będzie stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.); dla celów określenia zakresu pojęcia "przedsiębiorstwo" wykorzystuje się regulację zawartą w art. 551 ustawy - Kodeks cywilny, który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1)

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2)

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów

i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3)

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4)

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5)

koncesje, licencje i zezwolenia;

6)

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7)

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8)

tajemnice przedsiębiorstwa;

9)

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto art. 552 ustawy - Kodeks cywilny stanowi, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych?

We wniosku o wydanie interpretacji Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu w postaci Zespołu Składników stanowi wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o PIT, a w konsekwencji czy może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT?

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że:

Przedmiotem wkładu Wnioskodawcy będzie zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, który umożliwi kontynuowanie przez Spółkę Działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, w zakresie udostępniania odpłatnego Oprogramowania, tj. w szczególności:

* prawa autorskie majątkowe do Oprogramowania oraz bibliotek programistycznych, które wchodzą w skład Oprogramowania, tj.:

o główny kod źródłowy strony (...) oraz algorytmu działania narzędzia Oprogramowania wraz z dokumentacją techniczną w formie (...);

o dokumentacja techniczna narzędzia Oprogramowania oraz dokumentacja Oprogramowania (...) wraz z listą techniczną artykułów opisujących, jak korzystać z narzędzia Oprogramowania;

o materiały promocyjne Oprogramowania, takie jak grafiki, logo produktu;

o biblioteka kliencka związana z Oprogramowaniem w języku programowania (...) służąca do korzystania z narzędzia Oprogramowania wraz z dokumentacją techniczną;

o darmowa wersja biblioteki Oprogramowania dla języka programowania (...) wraz z dokumentacją techniczną;

o biblioteka kliencka w języku programowania (...) służąca do łączenia się z Oprogramowaniem (...) wraz z dokumentacją techniczną;

o biblioteka kliencka w języku programowania (...) służąca do korzystania z narzędzia Oprogramowania dla (...) wraz z dokumentacją techniczną;

o biblioteka kliencka w języku programowania (...) służąca do korzystania z narzędzia Oprogramowania dla (...) wraz z dokumentacją techniczną;

o przykładowe projekty integrujące Oprogramowanie i służące do testowania biblioteki klienckiej z Oprogramowaniem, w różnych językach programowania;

* prawa do domeny internetowej (...), w tym prawa z wszelkich umów w tym zakresie;

* dokumentacja wewnętrzna na temat procesów marketingowych, sprzedażowych, finansowych, działań operacyjnych, które są wymagane do funkcjonowania Działalności na co dzień (...);

* baza danych użytkowników i klientów korzystających z Oprogramowania i prawa do tej bazy;

* prawa z wszystkich umów z klientami zawartymi w postaci akceptacji regulaminu na stronie (...);

* prawa do konta w systemie służącym do obsługi płatności online kartami kredytowymi;

* prawa do kont służących do dzierżawy infrastruktury serwerowej podłączonej do sieci Internet, na których hostowane jest Oprogramowanie wraz z bazami danych oraz infrastrukturą do uruchamiania testów automatycznych Oprogramowania;

* prawa do kont w serwisach służących do wysyłki automatycznych wiadomości e-mail;

* prawa do konta w serwisie służącym do zarządzania konfiguracją (...) dla domeny internetowej (...);

* prawa do konta służącego do zarządzania firmowymi skrzynkami e-mail w domenie internetowej (...) oraz innymi usługami w chmurze używanymi na potrzeby wewnętrzne, np. przestrzenią dyskową w chmurze;

* prawa do konta w serwisie służącym do zarządzania repozytoriami kodu źródłowego, w którym hostowany jest kod źródłowy Oprogramowania;

* prawa do kont w serwisach służących do analiz biznesowych oraz zarządzania bazą klientów;

* laptop;

* telefon;

* monitor komputerowy;

* środki pieniężne na rachunku bankowym dotyczącym Działalności;

* prawa z innych umów związanych z przenoszonymi składnikami;

* dokumentację księgowo-rachunkową związaną z przenoszonymi składnikami

i prowadzoną Działalnością;

* wierzytelności związane z przenoszonymi składnikami i prowadzoną Działalnością, jeśli takowe będą istnieć na dzień dokonywanego wkładu;

* zobowiązania związane z przenoszonymi składnikami i prowadzoną Działalnością, jeśli takowe będą istnieć na dzień dokonywanego wkładu; z tym że zostaną one ewentualnie przeniesione nie na podstawie umowy aportowej, a w oparciu o odrębną umowę;

* nazwa indywidualizująca oprogramowanie/domenę;

* tajemnica przedsiębiorstwa i know-how związany z Oprogramowaniem;

wszystkie ww. składniki, zwane dalej: "Zespół Składników".

Wkład w postaci Zespołu Składników nie będzie obejmować nazwy indywidualnej Działalności i praw do lokalu wykorzystywanego w Działalności, gdyż jest to bezcelowe, ponieważ Spółka posiada odrębne prawa do lokalu, a firma spółki będzie pochodną nazwy Oprogramowania, a nie Działalności Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy we wniosku było następujące:

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu w postaci Zespołu Składników stanowi wniesienie przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o PIT, Wnioskodawcy, a w konsekwencji może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT.

Konkluzja:

W związku z powyższym, odpowiadając na pytanie wskazane w wezwaniu - Wnioskodawca podtrzymuje swoje pytanie oraz stanowisko w sprawie, opisane szczegółowo w uzasadnieniu wniosku, zgodnie z którym opisany w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym: Zespół Składników wnoszonych aportem powinien odpowiadać definicji przedsiębiorstwa z art. 5a pkt 3 ustawy o PIT: Ilekroć w ustawie mowa jest o przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Tym samym, podobnie jak Organ w pytaniu ujętym w wezwaniu - uzasadniając swoje stanowisko w sprawie - Wnioskodawca stwierdził, że Zespół Składników wnoszonych aportem będzie spełniać przesłanki z art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego, tj.:

przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składnikoěw niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalnosěci gospodarczej.

Obejmuje ono w szczegoělnosěci:

1)

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione częsěci (nazwa przedsiębiorstwa);

2)

własnosěcě nieruchomosěci lub ruchomosěci, w tym urządzeně, materiałoěw, towaroěw

i wyroboěw, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomosěci lub ruchomosěci;

3)

prawa wynikające z umoěw najmu i dzierżawy nieruchomosěci lub ruchomosěci oraz prawa do korzystania z nieruchomosěci lub ruchomosěci wynikające z innych stosunkoěw prawnych;

4)

wierzytelnosěci, prawa z papieroěw wartosěciowych i sěrodki pieniężne;

5)

koncesje, licencje i zezwolenia;

6)

patenty i inne prawa własnosěci przemysłowej;

7)

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8)

tajemnice przedsiębiorstwa;

9)

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalnosěci gospodarczej.

Ponadto art. 55 (2) ustawy - Kodeks cywilny stanowi, że czynnosěcě prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z tresěci czynnosěci prawnej albo z przepisoěw szczegoělnych.

W zakresie powyższego stwierdzenia również we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, że dojdzie do przeniesienia całego Zespołu Składników z działalności Wnioskodawcy - poza specyficznie wyłączonymi na podstawie umowy aportowej:

• nazwą indywidualizującą jednoosobową działalność gospodarczą Wnioskodawcy, która odnosi się do nazwiska Wnioskodawcy, tj. " (...)";

• prawami do lokalu wykorzystywanego w jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Tak jak Wnioskodawca wskazał we wniosku, wniesienie aportem ww. dwóch składników jest bezcelowe, ponieważ Spółka nie będzie posługiwać się firmą Wnioskodawcy, która odnosi się do nazwiska Wnioskodawcy, a wyłącznie nazwą komercyjną Oprogramowania, które będzie komercjalizować. Spółka prowadzi działalność gospodarczą online i posiada prawa do lokalu w innej lokalizacji, a co za tym idzie wejście w prawa do lokalu, który Wnioskodawca wykorzystuje obecnie, jest bezcelowe.

W kontekście powyższego, Wnioskodawca bardzo prosi o ocenę jego stanowiska w sprawie, co do przedmiotu aportu opisanego we wniosku oraz skutków podatkowych jego wniesienia - uwzględniając powyższe wyjaśnienia w sprawie.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że wniesienie przedsiębiorstwa do spółki z o.o. jest neutralne na gruncie ustawy o PIT, podobnie jak wniesienie aportem do spółki z o.o. samych praw do programu komputerowego przez jego twórcę - którym Wnioskodawca jest.

Niemniej jednak z uwagi na to, że przedmiotem planowanej czynności aportu nie będzie tylko oprogramowanie komputerowe, a szereg innych składników, w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawca stwierdził, że w ramach czynności aportu dojdzie do przeniesienia zespołu składników, który spełnia wymogi dla uznania go za przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o PIT.

Jeżeli zespół składników majątku Sprzedawcy, wniesionego wkładu nie będzie obejmował wszystkich składników materialnych i niematerialnych spełniających definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 w powiązaniu z art. 552 ustawy - Kodeks cywilny, to czy, przedmiot wniesienia wkładu w ramach planowanej Transakcji będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;

przy czym należy wskazać, że wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wobec powyższego należy wskazać jednoznacznie, czy przedmiot transakcji na dzień zbycia będzie wyodrębniony organizacyjne na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu

o podobnym charakterze? W przypadku negatywnej odpowiedzi, należy wskazać, w czym się brak wyodrębnienia organizacyjnego będzie przejawiał.

Wyodrębnienie finansowe natomiast najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wobec powyższego należy wskazać jednoznacznie, czy na dzień zbycia będzie możliwe przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa? W przypadku negatywnej odpowiedzi, należy wskazać, w czym się brak wyodrębnienia finansowego będzie przejawiał.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Wobec powyższego należy wskazać jednoznacznie, czy przedmiot transakcji będzie stanowił wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania - w przypadku negatywnej odpowiedzi, należy wskazać, w czym się brak wyodrębnienia funkcjonalnego będzie przejawiał?

W ocenie Wnioskodawcy opisany w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Zespół Składników nie powinien stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ponieważ w wyniku aportu nie dojdzie do przeniesienia wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, a wszystkich składników związanych z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy opisanych we wniosku jako "Zespół Składników", poza specyficznie wyłączonymi umową aportową prawami do lokalu oraz nazwą jednoosobowej działalności gospodarczej. Wyłączenie tych dwóch składników jest uzasadnione biznesowo, gdyż Spółka nabywająca aport ma własne prawa do lokalu i nie będzie posługiwać się w ogóle nazwą jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Spółka będzie posługiwać się komercyjną nazwą Oprogramowania na potrzeby jego sprzedaży - podobnie jak Wnioskodawca robi to obecnie - a co za tym idzie wniesienie praw do nazwy działalności jednoosobowej jest bezcelowe.

Czy w oparciu wyłącznie o przedmiot wniesienia wkładu w ramach planowanej Transakcji będzie możliwe samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej przez nabywającą Spółkę?

W ocenie Wnioskodawcy w oparciu o wniesiony wkład Spółka będzie mogła samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, ponieważ specyficznie działalność gospodarcza oparta jest na udostępnianiu praw do Oprogramowania (licencji) online, gdzie zakup licencji odbywa się przez platformę online i działanie to nie wymaga czynności na bieżąco pracowników/podwykonawcóww.spólników etc.

Innymi słowy, Oprogramowanie może samo działać i zarabiać, ponieważ wszystko jest zautomatyzowane.

Niemniej jednak, Oprogramowanie jest wnoszone w celu komercjalizacji przez Spółkę, więc siłą rzeczy zakłada się, że Spółka będzie rozwijać przedsiębiorstwo w oparciu o Oprogramowanie. Wspólnicy Spółki posiadają wiedzę i know-how i w przyszłości będą mogli świadczyć usługi na rzecz Spółki, czy też pełnić swoje funkcje zarządcze, licząc na zysk w ramach wypłacanej dywidendy. Spółka również, jeśli sprzedaż Oprogramowania spotka się z komercyjnym sukcesem, może zatrudniać pracownikóww.spółpracować z programistami, którzy będą rozwijać Oprogramowanie.

Czy Spółka będzie kontynuowała działalność prowadzoną obecnie przez Pana

w dotychczasowym zakresie wyłącznie przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem wkładu; jeśli nie - należy wskazać, jakie inne składniki majątkowe będą potrzebne do kontynuowania działalności?

Spółka będzie kontynuowała działalność prowadzoną obecnie przez Wnioskodawcę

w dotychczasowym zakresie wyłącznie przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem wkładu. W przyszłości, w ramach rozwoju działalności, Spółka może nabywać nowe składniki majątkowe.

Czy Spółka będzie miała faktyczną możliwość kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie wyłącznie w oparciu o składniki będące przedmiotem wkładu?

Spoěłka będzie miała faktyczną możliwość kontynuowania działalnosěci w dotychczasowym zakresie wyłącznie w oparciu o składniki będące przedmiotem wkładu.

Czy po wniesieniu przez Pana do Spółki wymienionego we wniosku majątku pozostaną u niego jakiekolwiek składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej - jeśli tak, to należy wskazać jakie?

Z aportu zostanie wyłączone wniesienie prawa do lokalu oraz nazwy działalności gospodarczej " (...)" - których wniesienie do Spółki jest niecelowe, ponieważ Spółka nie będzie tych aktywów wykorzystywać. Wszystkie inne składniki zostaną przeniesione aportem.

Mając na uwadze Pana stwierdzenie, że będzie Pan prowadzić działalność gospodarczą w zakresie programowania i wsparcia IT po wniesieniu Zespołu Składników do Spółki (czyli częściowo ta działalność pokrywa się z zakresem działalności dotychczasowej), prosimy o szczegółowe przedstawienie, co leży u podstaw takiego działania, tj. dlaczego po wniesieniu do Spółki zespołu składników materialnych i niematerialnych dalej Pan będzie prowadzić w dotychczasowym zakresie?

Oprogramowanie jest produktem końcowym i kompletnym. Po wniesieniu do Spółki aportem Oprogramowania wraz z wymienionymi we wniosku innymi składnikami Spółka będzie zdolna do prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka będzie uzyskiwać przychody ze sprzedaży licencji na Oprogramowanie i ponosić ryzyka biznesowe związane z prowadzoną działalnością w oparciu o to Oprogramowanie. Spółka będzie sprzedawać dostęp do Oprogramowania na rzecz klientów końcowych za pośrednictwem strony internetowej, a Wnioskodawca nie będzie dalej w imieniu własnym prowadzić takich działań. Wszelkie prawa autorskie majątkowe, w tym prawa do sprzedaży Oprogramowania po aporcie będzie posiadać wyłącznie Spółka. W związku z tym, Wnioskodawca po aporcie nie będzie prowadzić działalności gospodarczej w takim zakresie jak Spółka.

Natomiast Wnioskodawca jest programistą i w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej - po aporcie, chce świadczyć różne usługi programistyczne na rzecz podmiotów trzecich - powiązanych i niepowiązanych.

Unikatowa wiedza z zakresu dzielenie testów automatycznych na serwerach ciągłej integracji (...) oraz ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe Wnioskodawcy związane z programowaniem w języku programowania (...) oraz (...), a także dogłębna wiedza techniczna o oprogramowaniach jest cenna na rynku programistycznym.

W rezultacie, po aporcie, Wnioskodawca nadal chce prowadzić działalność gospodarczą w zakresie programowania (pisania kodów źródłowych), gdyż jest na początku swojej kariery zawodowej i na pewno w przyszłości będzie tworzyć inne oprogramowania w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, testować je, rozwijać oprogramowania dotychczas stworzone itp.

Ponadto, w przyszłości Spółka może chcieć rozwijać Oprogramowanie, np. wzbogacać je o nowe moduły - a co za tym idzie Wnioskodawca, podobnie jak inni podwykonawcy, na zlecenie Spółki, może świadczyć na jej rzecz usługi programowania, usługi marketingowe, doradcze, pośrednictwa przy pozyskaniu Klientów itp.

Jaką działalność związaną z oprogramowaniem, o którym mowa w opisie sprawy, prowadzi Pan obecnie (na czym ta działalność polega); co jest jej przedmiotem; w jaki sposób Pan wykorzystuje opisany Zespół składników w tej działalności; jakie czynności (opodatkowane podatkiem VAT, zwolnione od podatku, niepodlegające opodatkowaniu) wykonywał Pan

w związku z jej prowadzeniem; czy Spółka - po wniesieniu do niej aportu - będzie prowadzić ten sam rodzaj działalności?

Obecnie Wnioskodawca prowadzi działalność związaną z oprogramowaniem, która polega na licencjonowaniu praw do Oprogramowania na rzecz podmiotów trzecich, które to Oprogramowanie zostało przez Wnioskodawcę wytworzone w ramach działalności jednoosobowej.

W tym zakresie Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu licencjonowania Oprogramowania i odprowadza VAT, zgodnie polskimi przepisami o VAT. Licencjonowanie Oprogramowania dla celów VAT jest traktowane jako świadczenie usług i podlega VAT.

W ramach działalności Wnioskodawca wykorzystuje opisany Zespół Składników, gdzie głównym aktywem jest Oprogramowanie, tj. w szczególności Wnioskodawca korzysta ze strony internetowej w celu sprzedaży Oprogramowania, licencjonuje algorytm Oprogramowania, posiada prawa z umów z klientami (użytkownikami końcowymi), wykorzystuje sprzęt komputerowy i biurowy w celu koordynowania działań związanych z działalnością, w tym udostępniania Oprogramowania.

Po wniesieniu aportu Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą w tożsamym zakresie w oparciu o Zespół Składników, wykorzystywanych przez Wnioskodawcę dotychczas w ramach działalności jednoosobowej Wnioskodawcy. Tym samym Spółka będzie licencjonować Oprogramowanie - rozpoznawać przychody oraz odprowadzać VAT, tak jak Wnioskodawca czynił to przed aportem.

Czy prowadzi Pan jeszcze inną działalność gospodarczą poza działalnością związaną z oprogramowaniem i składnikami majątku, o których mowa w opisie sprawy?

Obecnie Wnioskodawca nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Czy w skład Pana przedsiębiorstwa wchodzą jakiekolwiek nieruchomości związane

z prowadzoną działalnością gospodarczą, które zostaną wniesione do Spółki?

Nie - Wnioskodawca nie ma nieruchomości, które wchodzą w jego działalność.

Jak należy rozumieć stwierdzenie, że wkład w postaci Zespołu Składników nie będzie obejmować praw do lokalu oraz że Spółka posiada odrębne prawa do lokalu - jakie to prawa; czy stwierdzenie, że Spółka posiada odrębne prawa do lokalu, oznacza, że Spółka posiada własny lokal?

Wnioskodawca ma umowę użyczenia lokalu (poprzez lokal mowa o pokoju w domu należącym do ojca Wnioskodawcy). Prawa do tego lokalu nie będą w Zespole Składników przeniesionych do Spółki, ponieważ jest to bezcelowe z biznesowego punktu widzenia dla działalności prowadzonej przez Spółkę. Spółka nie potrzebuje praw do lokalu, do którego prawa ma Wnioskodawca, ponieważ nie jest to potrzebne Spółce do kontynuowania działalności Wnioskodawcy po wniesieniu aportu. Spółka posiada umowę najmu na inną lokalizację.

Co należy rozumieć pod pojęciem praw z innych umów związanych z przenoszonymi składnikami?

Stwierdzenie to dotyczyło umów związanych z przedmiotem aportu, które mogą być zawarte po dacie złożenia wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, a przed datą lub w dacie dokonania aportu.

Czy obecnie zatrudnia Pan pracowników na umowę o pracę i czy w ramach wkładu do Spółki zostaną wniesione prawa i obowiązki wynikające z tych umów o pracę w związku z przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040)?

Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Do sprzedaży Oprogramowania nie jest niezbędny substrat osobowy. Spółka w przyszłości może zatrudniać pracowników, jeśli będzie rozwijać działalność, czy też współpracować z podwykonawcami.

Czy stwierdzenie, że zobowiązania związane z przenoszonymi składnikami i prowadzoną działalnością, jeśli takowe będą istnieć na dzień dokonywanego wkładu zostaną ewentualnie przeniesione na podstawie odrębnej umowy, a nie na podstawie umowy aportowej oznacza, że zobowiązania te będą przedmiotem aportu jako składnik wnoszonego przedsiębiorstwa; prosimy o wskazanie przyczyn zawarcia odrębnej umowy?

Zobowiązania nie mogą zostać przeniesione umową aportową, która przenosi aktywa - jest to niedopuszczalne w świetle prawa. Niemniej na podstawie osobnej umowy - zostaną przeniesione na Spółkę zobowiązania związane z przenoszonym Zespołem Składników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu w postaci Zespołu Składników stanowi wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o PIT, a w konsekwencji czy może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT?

2. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu do Spółki w postaci Zespołu Składników będzie podlegało opodatkowaniu tzw. daniną solidarnościową, o której mowa w art. 30h ustawy o PIT?

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu w postaci Zespołu Składników stanowi wniesienie przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o PIT, Wnioskodawcy, a w konsekwencji może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Natomiast, jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Kolejno zaś, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Z kolei, zgodnie z art. 5a pkt 3 ustawy o PIT, przedsiębiorstwem jest przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025; dalej: k.c.).

W myśl art. 55 (1) k.c. za przedsiębiorstwo rozumie się zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, który w szczególności obejmuje:

* oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

* własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów

i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

* prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

* wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

* koncesje, licencje i zezwolenia;

* patenty i inne prawa własności przemysłowej;

* majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

* tajemnice przedsiębiorstwa;

* księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Katalog elementów (składników), o których mowa w art. 55 (1) k.c., nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użyte w nim sformułowanie "w szczególności" i de facto wyznacza przykładowe kategorie składników, które mogą tworzyć przedsiębiorstwo, a które w zależności od danego sektora działalności mogą się znacznie różnić.

Zgodnie zaś z przepisem art. 55 (2) k.c. czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Analizując powyższe, należy stwierdzić, że przedsiębiorstwo - dla celów ustawy o PIT - należy rozumieć jako ogół praw podmiotowych, stosunków faktycznych (np. zakresu i walorów dostawców i klienteli, czyli odbiorców, opinii o przedsiębiorstwie, czyli jego renomy, lokalizacji, w tym lokalizacji w sieci Internet, stopnia ściągalności jego wierzytelności, środków pieniężnych, udziałów) oraz różnych innych wartości (np. systemu organizacyjnego, doświadczeń w zakresie działalności przedsiębiorstwa, jakości znanej i stosowanej technologii itd.), jakie prowadzący przedsiębiorstwo (jego właściciel) sam lub ze współpracującymi osobami wiąże w zorganizowany zespół majątkowy.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zamierza wnieść do Spółki niezbędne elementy do prowadzenia działalności w postaci udostępniania Oprogramowania, tj. w szczególności:

* prawa autorskie majątkowe do Oprogramowania oraz bibliotek programistycznych, które wchodzą w skład Oprogramowania, tj.:

o główny kod źródłowy strony (...) oraz algorytmu działania narzędzia Oprogramowania wraz z dokumentacją techniczną w formie (...);

o dokumentacja techniczna narzędzia Oprogramowania oraz dokumentacja Oprogramowania (...) wraz z listą techniczną artykułów opisujących, jak korzystać z narzędzia Oprogramowania;

o materiały promocyjne Oprogramowania, takie jak grafiki, logo produktu;

o biblioteka kliencka związana z Oprogramowaniem w języku programowania (...) służąca do korzystania z narzędzia Oprogramowania wraz z dokumentacją techniczną;

o darmowa wersja biblioteki Oprogramowania dla języka programowania (...) wraz z dokumentacją techniczną;

o biblioteka kliencka w języku programowania (...) służąca do łączenia się z Oprogramowaniem (...) wraz z dokumentacją techniczną;

o biblioteka kliencka w języku programowania (...) służąca do korzystania z narzędzia Oprogramowania dla (...) wraz z dokumentacją techniczną;

o biblioteka kliencka w języku programowania (...) służąca do korzystania z narzędzia Oprogramowania dla (...) wraz z dokumentacją techniczną;

o przykładowe projekty integrujące Oprogramowanie i służące do testowania biblioteki klienckiej z Oprogramowaniem, w różnych językach programowania;

* prawa do domeny internetowej (...), w tym prawa z wszelkich umów w tym zakresie;

* dokumentacja wewnętrzna na temat procesów marketingowych, sprzedażowych, finansowych, działań operacyjnych, które są wymagane do funkcjonowania Działalności na co dzień (...);

* baza danych użytkowników i klientów korzystających z Oprogramowania i prawa do tej bazy;

* prawa z wszystkich umów z klientami zawartymi w postaci akceptacji regulaminu na stronie (...);

* prawa do konta w systemie służącym do obsługi płatności online kartami kredytowymi;

* prawa do kont służących do dzierżawy infrastruktury serwerowej podłączonej do sieci Internet, na których hostowane jest Oprogramowanie, wraz z bazami danych oraz infrastrukturą do uruchamiania testów automatycznych Oprogramowania;

* prawa do kont w serwisach służących do wysyłki automatycznych wiadomości e-mail;

* prawa do konta w serwisie służącym do zarządzania konfiguracją (...) dla domeny internetowej (...);

* prawa do konta służącego do zarządzania firmowymi skrzynkami e-mail w domenie internetowej (...) oraz innymi usługami w chmurze używanymi na potrzeby wewnętrzne, np. przestrzenią dyskową w chmurze;

* prawa do konta w serwisie służącym do zarządzania repozytoriami kodu źródłowego, w którym hostowany jest kod źródłowy Oprogramowania;

* prawa do kont w serwisach służących do analiz biznesowych oraz zarządzania bazą klientów;

* laptop;

* telefon;

* monitor komputerowy;

* środki pieniężne na rachunku bankowym dotyczącym Działalności;

* prawa z innych umów związanych z przenoszonymi składnikami;

* dokumentację księgowo-rachunkową związaną z przenoszonymi składnikami

i prowadzoną Działalnością;

* wierzytelności związane z przenoszonymi składnikami i prowadzoną Działalnością, jeśli takowe będą istnieć na dzień dokonywanego wkładu;

* zobowiązania związane z przenoszonymi składnikami i prowadzoną Działalnością, jeśli takowe będą istnieć na dzień dokonywanego wkładu; z tym że zostaną one ewentualnie przeniesione nie na podstawie umowy aportowej, a w oparciu o odrębną umowę;

* nazwa indywidualizująca oprogramowanie/domenę;

* tajemnica przedsiębiorstwa i know-how związany z Oprogramowaniem.

Dodatkowo należy wskazać, że składniki materialne i niematerialne, które Wnioskodawca zamierza wnieść wkładem rzeczowym do Spółki, służą Wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej. Poszczególne elementy przedsiębiorstwa realizują zadania gospodarcze związane z udostępnianiem Oprogramowania i stanowią funkcjonalną całość.

Elementem dodatkowo potwierdzającym, że przedmiot wkładu Wnioskodawcy będzie stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy PIT jest fakt, że Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę będzie kontynuowana w Spółce z wykorzystaniem składników majątkowych stanowiących uprzednio elementy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W szczególności należy wskazać, że przenoszony zespół składników obiektywnie umożliwi Spółce kontynuowanie działalności prowadzonej dotychczas przez Wnioskodawcę, a Spółka ma zamiar prowadzenia tej działalności.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony w zdarzeniu przyszłym Zespół Składników, który będzie przedmiotem wkładu, będzie stanowić przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 5a pkt 3 ustawy PIT.

W rezultacie, Wnioskodawca zajmuje stanowisko, iż wniesienie przez niego wkładu do Spółki w postaci Zespołu Składników będzie wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy PIT.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy PIT wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w:

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 maja 2019 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.171.2019.1.AC, w której zostało wskazane, że Wyżej wymienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że ustawodawca wiąże określone skutki prawne w zakresie podatku dochodowego z objęciem udziałów w zamian za aport przez wnoszącego wkład. Zależą one od rodzaju wnoszonego wkładu. Gdy podmiot wnosi do Spółki kapitałowej (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej) wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w momencie wniesienia wkładu po stronie podmiotu obejmującego udziały, nie powstaje w związku z transakcją przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że jeżeli do Spółki wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Oznacza to, że jeżeli do spółki mającej osobowość prawną wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania;

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 grudnia 2018 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.503.2018.5.IS, w której zostało wskazane, że Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Oznacza to, że jeżeli do spółki mającej osobowość prawną wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania;

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 listopada 2018 r. nr 0114-KDIP3-1.4011.458.2018.1.MT, zgodnie z którą jeżeli do spółki mającej osobowość prawną wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania. Mając na uwadze powyżej powołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w sytuacji wniesienia do spółki kapitałowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych - stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy - będzie korzystać wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Zatem w momencie wniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej ("GmbH"), powstaje po stronie Wnioskodawców przychód, jednak jest to przychód zwolniony z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. nr 0112-KDIL2-1.4012.127.2017.3.SS, w której zostało wskazane, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r., wolne od podatku dochodowego przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Oznacza to, że jeżeli do spółki mającej osobowość prawną wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania.

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie, zdaniem Wnioskodawcy, wkład do Spółki w postaci Zespołu Składników będzie wolny do podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu w postaci Zespołu Składników nie będzie podlegało opodatkowaniu tzw. daniną solidarnościową, o której mowa w art. 30h ustawy o PIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 30h ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.

W myśl art. 30h ust. 2 ustawy o PIT podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,

2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 - odliczone od tych dochodów.

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o PIT od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, że danina solidarnościowa nalicza jest od dochodu, nie podlegają daninie przychody wyłączone (zwolnione) z opodatkowania na przychód z objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład w postaci przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, planowany przez niego wkład do Spółki w postaci Zespołu Składników nie będzie miał wpływu na kalkulację daniny solidarnościowej, gdyż jest on wyłączony (zwolniony) z opodatkowania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109, a art. 30b ustawy o PIT, do którego odwołuje się art. 30h ustawy o PIT, nie ma w tym wypadku zastosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Definicja przedsiębiorstwa została zawarta w art. 5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). W myśl przywołanego przepisu: ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z treścią art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.): przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1)

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2)

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3)

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4)

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5)

koncesje, licencje i zezwolenia;

6)

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7)

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8)

tajemnice przedsiębiorstwa;

9)

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Definicja ta określa przedsiębiorstwo w sensie przedmiotowym. Przy czym powyższe wyliczenie jest katalogiem otwartym, więc wymienione elementy składowe przedsiębiorstwa mają jedynie charakter przykładowy. Jednak sformułowanie przepisu tworzy domniemanie prawne, w myśl którego przedsiębiorstwo obejmuje każdy składnik zespołu, a zatem wszelkie dobra materialne i niematerialne podlegające ochronie prawnej i służące wykonywaniu celów gospodarczych.

Zgodnie zaś z przepisem art. 552 ustawy - Kodeks cywilny: czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Mając na względzie powyższe unormowania, przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest takie przedsiębiorstwo, które jest zorganizowane i wyposażone w składniki zapewniające realizowanie celów gospodarczych, jest samodzielnym podmiotem prawa, funkcjonującym jako podmiot w obrocie gospodarczym. Ponadto nie można traktować jako przedsiębiorstwo wyodrębnionej gospodarczo części będącej zespołem składników majątkowych i niemajątkowych, jeżeli nie będzie obejmować ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności.

Analizując powyższe, należy stwierdzić, że przedsiębiorstwo - dla celów prawa podatkowego - należy rozumieć jako ogół praw podmiotowych, stosunków faktycznych (np. zakresu i walorów dostawców i klienteli, czyli odbiorców, opinii o przedsiębiorstwie, czyli jego renomy, lokalizacji, stopnia ściągalności jego wierzytelności, środków pieniężnych, udziałów) oraz różnych innych wartości (np. systemu organizacyjnego, doświadczeń w zakresie działalności przedsiębiorstwa, jakości znanej i stosowanej technologii itd.), jakie prowadzący przedsiębiorstwo (jego właściciel) sam lub ze współpracującymi osobami wiąże w zorganizowany zespół majątkowy.

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca wraz z inną osobą fizyczną (dalej: Wspólnik) posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), która w przyszłości rozpocznie działalność gospodarczą w zakresie kontynuacji globalnej komercjalizacji oprogramowania (dalej: Oprogramowanie), wytworzonego przez Wnioskodawcę (twórcę) w ramach prowadzonej przez niego działalności. Wnioskodawca rozważa wniesienie do Spółki wkładu w postaci zespołu składników (obejmującego m.in. Oprogramowanie wytworzone przez Wnioskodawcę) i wkładu gotówkowego przez Wspólnika. Przedmiotem wkładu Wnioskodawcy będzie zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych (wszystkie składniki wymienił Wnioskodawca w opisie sprawy; dalej: Zespół Składników), który umożliwi kontynuowanie przez Spółkę działalności prowadzonej obecnie przez Wnioskodawcę, w zakresie udostępniania odpłatnego Oprogramowania. Wkład w postaci Zespołu Składników nie będzie obejmować nazwy indywidualnej działalności i praw do lokalu wykorzystywanego w działalności, ponieważ Spółka posiada odrębne prawa do innego lokalu, a firma Spółki będzie pochodną nazwy Oprogramowania, a nie działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Analiza tych informacji prowadzi do wniosku, że Zespół Składników, które będą przedmiotem wkładu do Spółki, stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przechodząc do kwestii opodatkowania wkładu do Spółki, należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy - źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy: przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 omawianej ustawy: za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Powyższy przepis wskazuje na pojęcie "spółki", przez którą - na podstawie art. 5a pkt 28 ww. ustawy - należy rozumieć:

a)

spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b)

spółkę kapitałową w organizacji,

c)

spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

e)

spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Oznacza to, że jeżeli do spółki, w rozumieniu art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść do Spółki wkład, który na moment wniesienia będzie stanowić - mając na uwadze powyższe wyjaśnienia - przedsiębiorstwo. Wobec powyższego w tej sprawie zastosowanie znajdzie ww. przepis art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy jednak zwrócić uwagę na treść art. 24 ust. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że: przepisów ust. 8a i art. 21 ust. 1 pkt 109 nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Jeżeli wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 19 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 24 ust. 20 ww. ustawy).

Z powyższego wynika, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie, gdy wniesienie wkładu niepieniężnego następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak więc, gdy warunek ten nie zostanie spełniony, zwolnienie nie ma zastosowania. Jednak należy zauważyć, że weryfikacja ewentualnych przesłanek i celów wniesienia wkładu niepieniężnego jest możliwa dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego, które przeprowadzić może właściwy organ podatkowy.

Reasumując - wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu w postaci Zespołu Składników stanowi wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 tej ustawy.

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy, czy wniesienie przez niego wkładu do Spółki w postaci Zespołu Składników będzie podlegało opodatkowaniu tzw. daniną solidarnościową, należy wskazać na art. 30h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym: osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.

W myśl art. 30h ust. 2 ej ustawy: podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,

2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 - odliczone od tych dochodów.

W związku z tym - wskazany art. 30h zawiera zamknięty, jednoznaczny katalog dochodów podlegających daninie solidarnościowej.

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi

19% uzyskanego dochodu.

Tym samym - z uwagi na to, że danina solidarnościowa nalicza jest od dochodu - nie podlegają daninie przychody wyłączone (zwolnione) z opodatkowania, tj. przychód z objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład w postaci przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części.

W rezultacie planowany przez Wnioskodawcę wkład do Spółki w postaci Zespołu Składników nie będzie miał wpływu na kalkulację daniny solidarnościowej na podstawie art. 30h w związku z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jest on zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 tej ustawy.

Reasumując - wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu do Spółki w postaci Zespołu Składników nie będzie podlegało opodatkowaniu tzw. daniną solidarnościową, o której mowa w art. 30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie zaznacza się, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będący przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzeń przyszłych podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź straci swoją aktualność.

Należy przy tym wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Weryfikacja ewentualnych przesłanek i celów wniesienia wkładu niepieniężnego, a więc zbadanie, czy istotnie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 24 ust. 19 i 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest możliwa dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego, które przeprowadzić może właściwy organ podatkowy. Wnioskodawca - w trakcie tych postępowań - będzie zobowiązany do wykazania, że wniesienie wkładu niepieniężnego zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego tą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo należy wskazać, że wniosek w zakresie podatku od towarów i usług podlega odrębnemu rozstrzygnięciu.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl