0112-KDIL2-2.4011.632.2022.1.WS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.632.2022.1.WS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 3 sierpnia 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 29 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego do osób fizycznych. Uzupełniła go Pani pismami z 12 października 2022 r. (wpływ 12 października 2022 r.) oraz z 12 października 2022 r. (wpływ 14 października 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest firmą działającą w branży gastronomicznej. Podatnik jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca zajmuje się przygotowywaniem oraz dostarczaniem zdrowych, odpowiednio zbilansowanych posiłków (...) oraz realizuje program edukacyjny dotyczący naturalnego sposobu odżywiania. Wnioskodawca w ramach swoich codziennych działań współpracuje z psychologami, których celem jest wsparcie (...) w zakresie kształtowania nawyków żywieniowych dzieci. Wnioskodawca zatrudnia również dietetyków, którzy są odpowiedzialni za dbanie o odpowiedni bilans jadłospisów oraz zachowanie norm, stosując najnowsze wytyczne dotyczące żywienia.

W ramach swojej działalności Wnioskodawca cały czas podejmuje działania mające na celu modyfikację i ulepszanie już oferowanych posiłków, celem dostarczania ich w nie tylko prawidłowo zbilansowanej formie, ale również w kompozycjach atrakcyjnych smakowo dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo, Wnioskodawca prowadzi również działania badawczo-rozwojowe mające na celu poszerzenie oferowanych produktów o nowe, w tym o produkty o innowacyjnym składzie, jak również działania badawczo-rozwojowe mające zapewnić efektywne wykorzystanie przetwarzanej żywności w dłuższym terminie czasu.

Przedmiotem Projektu jest (...).

Wnioskodawca w ramach Projektu prowadzi dwa etapy prac. Pierwszym etapem są badania aplikacyjne (w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; dalej zwane również: badania przemysłowe). Po zakończeniu tego etapu prac oraz osiągnięciu założonych parametrów badanych produktów rozpocznie się etap prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W ramach Projektu prace prowadzone są przez zespół (...) pracowników - dietetyk, główny technolog oraz (...) technologów, którzy realizują określone w projekcie prace badawczo-rozwojowe zarówno na etapie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Wskazani pracownicy są osobami zatrudnionymi przez Wnioskodawcę na podstawie umów o pracę. Umowy te dotyczą stałej współpracy w okresach, których dotyczy wniosek. W ramach tych umów pracownicy będą realizować zlecone im prace, o których mowa w niniejszym wniosku. Dodatkowo, Wnioskodawca współpracuje na etapie badań przemysłowych z Uniwersytetem, w celu naukowej i laboratoryjnej weryfikacji założonych celów oraz analizy składów poszczególnych dań pod względem zawartości (...) itp.

W ramach Projektu Wnioskodawca będzie korzystał z własnej infrastruktury - pomieszczenia techniczne oraz urządzenia, jak również zakupi niezbędny sprzęt specjalistyczny wymagany do przeprowadzenia Projektu. Na etapie badań przemysłowych Wnioskodawca zakupi drobny sprzęt laboratoryjny w postaci: (...). Dodatkowo, Wnioskodawca będzie wynajmował aparaturę badawczą w postaci (...). Do prowadzenia badań przemysłowych będzie również wynajmowana powierzchnia laboratoryjna. Będą się tam odbywać wszelkie prace przygotowawcze dla próbek badawczych oraz bieżące codzienne testy jakości (...) tych próbek. Dodatkowo, Wnioskodawca ponosi wydatki związane z zakupem surowców wykorzystanych do przygotowania badanych i opracowywanych produktów.

Jak wskazano, Wnioskodawca ponosi związane z prowadzonymi pracami rozwojowymi koszty przedstawione w opisie Projektu. Prowadzona jest szczegółowa ewidencja zużytych surowców i materiałów, które są wykorzystane na poczet Projektu, obejmująca zarówno dane ilościowe, jak i dla prowadzonego Projektu badawczo-rozwojowego. Wnioskodawca prowadzi również ewidencję czasu pracy pozwalającą na wydzielenie czasu, jaki dany pracownik poświęca na poszczególne projekty, a czasu związanego z innymi czynnościami realizowanymi w ramach swoich obowiązków pracowniczych. W związku z powyższym praca zatrudnionych przez Wnioskodawcę wykonawców jest prowadzona przez nich w sposób systematyczny i uporządkowany, a także jest na bieżąco odpowiednio udokumentowana.

Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której w kolumnie 16 "Koszty działalności badawczo-rozwojowej" wykazuje poszczególne koszty związane z prowadzonymi pracami rozwojowymi. Na dzień złożenia wniosku są to:

1)

koszty wynagrodzeń i składek, o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 1 i 1a u.p.d.o.f., przypadających zgodnie z prowadzoną ewidencją czasu pracy na działania realizowane w ramach opisanych działań badawczo-rozwojowych,

2)

koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f.,

3)

koszty nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 2a UPOF,

4)

wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone przez Uniwersytet, o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f. oraz

5)

odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ust. 3 u.p.d.o.f.

Ewidencja kosztów kwalifikowanych przez Wnioskodawcę jako koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej, mogące zostać odliczonymi od podstawy opodatkowania w ramach ulgi B+R, o której mowa w art. 26e u.p.d.o.f., jest prowadzona od początku rozpoczęcia projektu, tj. od stycznia 2021 r. Wyżej wymieniona ewidencja kosztów kwalifikowanych jest prowadzona na bieżąco.

Ponoszone przez Wnioskodawcę koszty wynagrodzeń, składek, zakupu materiałów i surowców związane z Projektem są częściowo sfinansowane z dotacji-dofinansowanie w 80% badań przemysłowych (aplikacyjnych) i w 60% prac rozwojowych. Jednocześnie koszty kwalifikowane, które ponosi Wnioskodawca, o których mowa w niniejszym wniosku, stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Wnioskodawca jest świadomy, że nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi B+R koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową, jeżeli te zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub wydatki, które nie zostały zaliczone jako koszty uzyskania przychodu lub zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wnioskodawca, prowadząc prace badawczo-rozwojowe w ramach Projektu, zawsze prowadzi je w sposób systematyczny, tj. jest określany cel/efekt do uzyskania, ustalany jest harmonogram prac, czynności, jakie muszą zostać zrealizowane, ustalane są potrzeby sprzętowe i materiałowe oraz następuje proces/próba osiągnięcia założonych celów.

Projekt będący przedmiotem wniosku jest obecnie w trakcie realizacji. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w styczniu 2021. Obecnie Wnioskodawca nadal prowadzi prace rozwojowe związane z opisanym we wniosku Projektem. W stosunku do Projektu Wnioskodawca nie korzystał z ulgi B+R, o której mowa w art. 26e u.p.d.o.f., bowiem jej zastosowanie uzależnia od otrzymanej interpretacji.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, jak również nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128), tj. nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ani nie uzyskiwał dochodów osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752).

Pytanie

Czy opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy w zakresie opisanego Projektu spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 5a pkt 38 i 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm., dalej zwanej: "u.p.d.o.f."), która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 26e u.p.d.o.f.?

Pani stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy - badania przemysłowe (badania aplikacyjne) oraz prace rozwojowe prowadzone w przedstawionym opisie stanu faktycznego, tj. prace prowadzone w ramach Projektu, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 i 40 u.p.d.o.f., która uprawnia do zastosowania tzw. ulgi na prace badawczo-rozwojowe opisanej w art. 26e u.p.d.o.f., w szczególności stanowią badania aplikacyjne, o których mowa w art. 5a pkt 39 u.p.d.o.f., oraz prace rozwojowe, o których mowa w art. 5a pkt 40 u.p.d.o.f.

UZASADNIENIE

Ad 1.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f. działalność badawczo-rozwojowa stanowi twórczą działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Powyższa definicja wskazuje na szereg cech, którymi musi charakteryzować się wykonywana przez Wnioskodawcę działalność, aby mogła być uznana za badawczo-rozwojową:

1)

musi być twórcza;

2)

podejmowana w sposób systematyczny;

3)

musi obejmować jedną z dwóch kategorii czynności - badania naukowe lub prace rozwojowe;

4)

musi być podejmowana w określonym przez ustawę celu - zwiększenie oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Pojęcie "twórczy" zgodnie z definicją słownikową oznacza - mający na celu tworzenie; będący wynikiem tworzenia. Zaś "tworzyć" oznacza powodować powstawanie czegoś. Można zatem uznać, że działalność podejmowana przez podatnika musi mieć na celu opracowanie, wytworzenie, skonstruowanie czegoś. Ustawa nie precyzuje, co ma być wynikiem owego procesu twórczego. Można zatem przyjąć, że może to być przykładowo produkt, materiał, usługa, narzędzie, czy też program. Pojęcie "systematyczny" oznacza z kolei - robiący coś regularnie i starannie oraz w przypadku działań - prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Wydaje się również, że należy przez to pojęcie rozumieć nie tylko bieżące prowadzenie prac badawczo-rozwojowych rozpoczętych w przeszłości, ale także rozpoczęcie działalności w tym zakresie przy założeniu, iż podatnik w przyszłości planuje wykonywać tego rodzaju prace. Prace te zaś powinny charakteryzować się stosowną regularnością.

Ustawodawca zdefiniował również dwa pojęcia będące elementem definicji działalności badawczo-rozwojowej: badania naukowe oraz prace rozwojowe.

Jak stanowi przepis art. 5a pkt 39 u.p.d.o.f., za badania naukowe uważa się:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do której odsyła u.p.d.o.f., wskazano, że:

a)

badania podstawowe są rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

b)

badania aplikacyjne są rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 5a pkt 40 u.p.d.o.f. prace rozwojowe to prace w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie ze wskazanym przepisem prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Jak wspomniano w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca w ramach swojej działalności prowadzi prace badawczo-rozwojowe. Projektem, nad którym Wnioskodawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe (zwany dalej: Projekt), jest projekt realizowany przy wsparciu Centrum. Oczekiwanym rezultatem i celem podejmowanych działań badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę w ramach realizacji Projektu jest stworzenie nowych innowacyjnych produktów. Realizacja przedstawionego w opisie stanu faktycznego Projektu Wnioskodawcy w ramach działalności B+R są podyktowane potrzebą rynkową i rynkowymi tendencjami (Wnioskodawca w sposób ciągły monitoruje branżę), przy czym, zdobywanie tego typu wiedzy to istotny element prac B+R wpływający na poszerzenie oferty Wnioskodawcy.

W opinii Wnioskodawcy prowadzone prace w ramach przedstawionego w opisie stanu faktycznego Projektu zdecydowanie wiążą się z wykorzystywaniem posiadanej wiedzy i umiejętności pracowników do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub całkowicie nowych produktów. Dodatkowo w ramach Projektu w pierwszym jego etapie są prowadzone badania przemysłowe (aplikacyjne), co bezpośrednio potwierdza przyznana Wnioskodawcy w tym zakresie dotacja. Nie sposób również uznać tego rodzaju działalności za czynności rutynowe czy okresowe. W przedstawionym przypadku pracownicy Wnioskodawcy, wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie zdobyte w oparciu o opracowywanie produktów żywnościowych, tworzą całkowicie nowe, innowacyjne linie produktów od podstaw, tj. rozpoczynając od prac koncepcyjnych, następnie prowadząc badania laboratoryjne w celu weryfikacji założonych kierunków rozwoju oraz uzyskanych efektów, kończąc na wprowadzeniu nowego/zmodyfikowanego produktu do oferty Wnioskodawcy. Opisane w stanie faktycznym prace nad nowymi produktami odbywają się przy udziale wykwalifikowanej kadry specjalistów (dietetyków, technologów żywności), w zakresie ustalenia koncepcji nowego, niedostępnego dotychczas w ofercie Wnioskodawcy produktu.

Zdaniem Wnioskodawcy opisane w ramach stanu faktycznego badania przemysłowe (aplikacyjne) oraz prace rozwojowe mają systematyczny oraz usystematyzowany charakter. Opracowanie nowych produktów/przygotowanie nowych wersji produktów jest procesem o określonych i usystematyzowanych etapach i harmonogramie. Priorytetowym celem Wnioskodawcy, realizowanym w ramach działalności B+R jest stałe ulepszanie oferty poprzez wprowadzanie na rynek coraz doskonalszych i innowacyjnych produktów. Wnioskodawca opracowuje koncepcje nowych lub istotnie ulepszonych produktów, formułuje ich receptury w zakresie składu, prowadzi testy oraz walidację pod kątem zdefiniowanych na wstępie założeń w zakresie spełniania pożądanych kryteriów przez dany produkt końcowy. Tym samym, działania Wnioskodawcy mają charakter uporządkowany oraz zachodzą z uwzględnieniem należytej staranności w oparciu o dotychczas posiadaną, jak i pogłębianą wiedzę.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, tak prowadzona działalność stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f., tj. działalność twórczą, obejmującą w szczególności badania aplikacyjne i prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych produktów. Twórczy charakter działalności spełniony jest poprzez opracowanie i wytworzenie nowych lub ulepszonych produktów, których celem jest dalsze udoskonalanie posiłków oferowanych przez Wnioskodawcę. Natomiast systematyczny charakter działania podyktowany jest w szczególności uporządkowanym harmonogramem i sposobem prowadzenia prac w ramach opisanej działalności badawczo-rozwojowej, w sposób regularny i zgodnie z określonymi procedurami.

Należy uznać, że prowadzone przez Wnioskodawcę prace badawczo-rozwojowe spełniają także przesłanki wynikające z definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 u.p.d.o.f. Przytoczona powyżej definicja wskazuje, że prace rozwojowe obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny technologii oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że prace te nie mają charakteru rutynowych oraz okresowych zmian wprowadzanych do produktów/usług/procesów. Ponadto należy wskazać na znaczenie słowa "prace" funkcjonujące w języku powszechnym, które wskazuje, że jest to ogół czynności wykonywanych przez grupę ludzi realizujących jakieś zadanie, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr. Dodatkowo określenie "rozwój" oznacza proces zmian, przechodzenia do form bądź stanów bardziej złożonych lub pod pewnymi względami doskonalszych.

Z kolei, w oparciu o art. 5a pkt 39 u.p.d.o.f., Wnioskodawca rozpoznaje w swej działalności badania aplikacyjne jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. Badania tego rodzaju są przedmiotem prac prowadzonych w ramach części Projektu.

Jak wskazano w stanie faktycznym, pracownicy Wnioskodawcy w ramach realizowanych prac w zakresie opracowania nowej linii produktów wnoszą znaczące usprawnienia do procesów zachodzących w działalności Wnioskodawcy. Jak wcześniej podkreślił Wnioskodawca, przedstawione prace nie mają charakteru rutynowego. Rezultat prowadzonych prac wykorzystany jest do poszerzania oferty, jak i wypracowywania nowych rozwiązań technologicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że spełnione są przesłanki wynikające z definicji działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f. oraz z definicji badań naukowych sformułowanej w art. 5a pkt 39 u.p.d.o.f. i prac rozwojowych określonych w art. 5a pkt 40 u.p.d.o.f. Prace prowadzone w opisanym przez Wnioskodawcę zakresie, które mają na celu stworzenie nowego produktu żywnościowego oraz służą ulepszeniu już oferowanych, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu wyżej przywoływanej ustawy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Stosownie do treści art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Stosownie do treści art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

a)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zatem z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

Przenosząc powyższe na grunt Pani sprawy, wyraźnie podkreślam, że w celu stwierdzenia, czy prowadzi Pani działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podmiotu, które spełniają definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podmiotu lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u tego podmiotu.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podmiot stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu, przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podmiot podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podmiot zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji - głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: (i) badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz (ii) prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu działalności badawczo-rozwojowej tych przejawów aktywności podmiotu, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Tymczasem z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji wynika, że w ramach działalności gospodarczej zajmuje się Pani przygotowywaniem oraz dostarczaniem zdrowych, odpowiednio zbilansowanych posiłków do szkół, przedszkoli i żłobków oraz realizuje program edukacyjny dotyczący naturalnego sposobu odżywiania. W ramach działalności cały czas podejmuje Pani działania mające na celu modyfikację i ulepszanie już oferowanych posiłków, celem dostarczania ich nie tylko w prawidłowo zbilansowanej formie, ale również w kompozycjach atrakcyjnych smakowo dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo, prowadzi Pani również działania badawczo-rozwojowe mające na celu poszerzenie oferowanych produktów o nowe, w tym o produkty o innowacyjnym składzie, jak również działania badawczo-rozwojowe mające zapewnić efektywne wykorzystanie przetwarzanej żywności w dłuższym terminie czasu. Przedmiotem Projektu jest (...). W ramach Projektu prowadzi Pani dwa etapy prac. Pierwszym etapem są badania aplikacyjne (w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Po zakończeniu tego etapu prac oraz osiągnięciu założonych parametrów badanych produktów, rozpocznie się etap prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prowadząc prace badawczo-rozwojowe w ramach Projektu, zawsze prowadzi je Pani w sposób systematyczny, tj. jest określany cel/efekt do uzyskania, ustalany jest harmonogram prac, czynności, jakie muszą zostać zrealizowane, ustalane są potrzeby sprzętowe i materiałowe oraz następuje proces/próba osiągnięcia założonych celów.

Z opisu sprawy wynika zatem, że Pani działalność mieści się w definicji działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ spełnione są następujące cechy:

- działalność ta ma charakter twórczy,

- obejmuje badania aplikacyjne (przemysłowe) i prace rozwojowe rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- podejmowana jest w sposób systematyczny, tj. jest określany cel/efekt do uzyskania, ustalany jest harmonogram prac, czynności, jakie muszą zostać zrealizowane, ustalane są potrzeby sprzętowe i materiałowe oraz następuje proces/próba osiągnięcia założonych celów,

- działalność ta nie obejmuje czynności okresowych i rutynowych.

Zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 26e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za koszty kwalifikowane uznaje się:

1) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;

3)

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;

4)

odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

4a) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

5)

koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

a)

przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b)

prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c)

odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d)

opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Stosownie do art. 26e ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 2.

W myśl art. 26e ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Jak stanowi art. 26e ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z art. 26e ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Z kolei stosownie do art. 26e ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych-w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.:

Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1)

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2)

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3)

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Natomiast zgodnie z art. 26e ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych-w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1)

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 200% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2)

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3)

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, ust. 2a i 3, oraz 200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a.

Ponadto w myśl art. 26e ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Zgodnie natomiast z art. 26e ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 26eb ust. 1.

W myśl art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 26e, są obowiązani w prowadzonej księdze albo w prowadzonych księgach rachunkowych, o których mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Na podstawie powyższych przepisów stwierdzam, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym, powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

1)

podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,

2)

koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

3)

koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 26e ust. 2, 2a i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

4)

podatnik nie uwzględnił kosztów kwalifikowanych w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 63a lub pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

5)

w ewidencji, o której mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyodrębniono koszty działalności badawczo-rozwojowej,

6)

podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,

7)

kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,

8)

koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

Z opisu sprawy wynika, że:

1)

prowadzi Pani działalność badawczo-rozwojową,

2)

prowadzi Pani podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której w kolumnie 16 "Koszty działalności badawczo-rozwojowej" wykazuje poszczególne koszty związane z prowadzonymi pracami rozwojowymi,

3)

nie korzysta Pani ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. nie prowadzi Pani działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ani nie uzyskiwała Pani dochodów osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji,

4)

ponosi Pani koszty kwalifikowane związane z prowadzonymi pracami rozwojowymi zgodnie z art. 26e ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

5)

odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej podlegać będą tylko koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową, które nie zostały sfinansowane z otrzymanej przez Panią dotacji z Centrum i nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,

6)

koszty kwalifikowane, które Pani ponosi, o których mowa we wniosku, stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

7)

nie posiada Pani statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Powyższe oznacza, że zostały spełnione przesłanki do zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Zatem przysługuje Pani prawo do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując - działalność Pani w zakresie opisanego Projektu spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co uprawnia Panią do korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Pani przedstawiła, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia,

- zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl