0112-KDIL2-2.4011.61.2023.2.MW - Limit przychodów w ramach rodzinnego gospodarstwa rolnego zobowiązujący do założenia ksiąg rachunkowych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.61.2023.2.MW Limit przychodów w ramach rodzinnego gospodarstwa rolnego zobowiązujący do założenia ksiąg rachunkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 20 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 20 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem, które wpłynęło 28 lutego 2023 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca JJ (Zainteresowany) jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zainteresowany jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Na dzień złożenia wniosku pozostaje w związku małżeńskim.

Pani EE, żona Wnioskodawcy jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT, nie prowadzi odrębnego gospodarstwa rolnego ani pozarolniczej działalności gospodarczej oraz nie jest podatnikiem podatku VAT.

W małżeństwie JJ i EE obowiązuje ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej.

Od 1996 r. prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, stanowiące majątek wspólny współmałżonków (dalej również jako: "Rodzinne Gospodarstwo Rolne") zgodnie z art. 5 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm., dalej: "ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego").

Łączna powierzchnia Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego nie przekracza 300 ha.

Zainteresowany jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Współwłaścicielka (żona Zainteresowanego) od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności w ramach Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego nie dokonała zgłoszenia rejestracyjnego na podatek VAT oraz wybrała Zainteresowanego jako podatnika podatku VAT (VAT-R od 28 lutego 2005 r. rezygnacja ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3). W związku z tym, podatnikiem podatku VAT jest jedynie Zainteresowany, zgodnie z art. 15 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT. Zainteresowany wykonuje wyłącznie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dla działalności Zainteresowanego w Rodzinnym Gospodarstwie Rolnym prowadzona jest wyłącznie ewidencja dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług. Rodzinne Gospodarstwo Rolne nie prowadzi ksiąg rachunkowych, a także nie prowadzi ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Głównym przedmiotem działalności w Rodzinnym Gospodarstwie Rolnym jest uprawa roślin (zbóż, rzepaku, buraków cukrowych) oraz hodowla zwierząt (trzody chlewnej). Działalność rolnicza prowadzona w Rodzinnym Gospodarstwie Rolnym - nie jest rozliczana na gruncie podatku PIT (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 p.d.o.f.), nie są prowadzone działy specjalne produkcji rolnej. Przychody netto z Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego w 2022 r. przekroczyły - w złotych polskich - próg 2 000 000 euro.

Współwłaściciele JJ i EE są uprawnieni do równego udziału w zyskach Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego (tj. Zainteresowany oraz jego współmałżonka są uprawnieni do 1/2 udziału w zysku Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego). W 2022 r. przychody netto ze sprzedaży Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego, przypadające na każdego z nich, nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Zainteresowany od 14 stycznia 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą JJ (przeważający kod PKD 01.61.Z - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną). Zainteresowany od 2010 r. rozlicza się składając PIT-36 z prowadzonej dodatkowej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, prowadząc Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z działalności gospodarczej przychody netto w 2022 r. nie przekroczyły - w złotych polskich - próg 2 000 000 euro.

Łącznie przychody netto Zainteresowanego ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych, tj. 1/2 przychodów netto (udział Zainteresowanego) z Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego oraz przychód netto z działalności gospodarczej JJ nie przekroczyły w 2022 r. - w złotych polskich - próg 2 000 000 euro, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.).

Pytania

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Zainteresowanego - JJ wskazujące, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku Zainteresowany nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r.?

2. Czy limit przychodów netto uzyskanych w ramach Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego w kwocie 2 mln euro, którego przekroczenie zobowiązuje do założenia ksiąg rachunkowych dotyczy każdego z małżonków odrębnie?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy - nie ma on obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r., ze względu na fakt, iż łączne przychody netto, jakie uzyskał jako osoba fizyczna w roku poprzednim - 2022 ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych nie osiągnęły - w złotych polskich - progu 2 000 000 euro, choć przychody netto uzyskane ze sprzedaży w prowadzonym Rodzinnym Gospodarstwie Rolnym przekroczyły równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro, ale dzieląc je na współwłaścicieli równo na każdego z nich (Wnioskodawcę i jego żonę), nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Wnioskodawca uważa, że limit przychodów netto uzyskanych w ramach Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego w kwocie 2 000 000 euro, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zobowiązujących do założenia ksiąg rachunkowych - dotyczy każdego z małżonków odrębnie.

Pytania i stanowisko w sprawie wynikają z pisma stanowiącego uzupełnienie wniosku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.):

Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Z kolei, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2569):

Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne:

1)

prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz

2)

w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) - co do zasady - dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych.

Jednak zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1)

miesiąc - w przypadku roślin,

2)

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3)

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłami przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwość Pana dotyczy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r. oraz limitów, jakie w tym zakresie obowiązują.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 5a, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

Limit kwotowy wskazany w tym przepisie zobowiązujący podatnika do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych precyzuje art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 120). Stanowi on, iż:

Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Jednocześnie stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości:

Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1a pkt 3 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Zwracam uwagę, że ww. limit odnosi się do przychodów rozumianych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Tak więc przy jego ustalaniu należy wziąć pod uwagę przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, zatem przychody ze sprzedaży w ramach wszystkich rodzajów działalności danego podmiotu bez względu na to, czy określony rodzaj przychodów jest objęty ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przykładowo, taki przypadek będzie miał miejsce, jeśli podatnik osiągnie w danym roku podatkowym przychody z działalności rolniczej, które zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z tego wynika zatem, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od formy prawnej jednostki lub wielkości osiąganych przychodów, nie natomiast od przedmiotu działalności i sposobu opodatkowania.

Oznacza to, że przychód z działalności rolniczej należy zsumować razem z przychodem uzyskanym z tytułu działalności gospodarczej w celu ustalenia, czy przekroczył Pan w 2022 r. limit wynoszący co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Jeśli chodzi natomiast o możliwość stosowania limitu 2 000 000 euro dla każdego z małżonków odrębnie należy przywołać poniższe przepisy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

1)

rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;

2)

ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

W konsekwencji opodatkowanie uzyskanych przez małżonków dochodów z prowadzonego wspólnie Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego winno nastąpić zgodnie z ww. zasadami, a więc w szczególności z uwzględnieniem ustalonego przez nich prawa do udziału w zysku.

Zaznaczam też, że ani ustawa o rachunkowości, ani ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują w szczególny sposób zasad ustalania limitu przychodów zobowiązujących do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych dla małżonków. Tym samym nie ma podstaw prawnych, aby ustalić jeden wspólny limit dla małżonków. W konsekwencji należy przyjąć, że niezależnie od istnienia między małżonkami ustawowej wspólności majątkowej na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o rachunkowości są oni klasyfikowani jako osobne podmioty. A zatem każdy z małżonków powinien odrębnie ustalić, czy został przez niego przekroczony limit przychodów określony w ustawie o rachunkowości zobowiązujący do założenia ksiąg rachunkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Pan wraz z żoną prowadzi Rodzinne Gospodarstwo Rolne, które nie jest rozliczane na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie są też prowadzone działy specjalne produkcji rolnej. Przychody netto z Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego w 2022 r. przekroczyły w złotych polskich - próg 2 000 000 euro. Przychody netto na każdego z małżonków z Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego w 2022 r. nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Wskazał Pan również, że od 2010 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą, która jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Przychody netto z działalności gospodarczej w 2022 r. nie przekroczyły w złotych polskich progu 2 000 000 euro. Jednocześnie łączny przychód netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych, tj. 1/2 przychodów netto z Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego i przychód netto z działalności gospodarczej nie przekroczył w 2022 r. w złotych polskich progu 2 000 000 euro.

Na podstawie tego opisu oraz wskazanych przepisów zgadzam się z Pana stanowiskiem, że nie będzie Pan miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2023. Potwierdza to fakt, że łączne Pana przychody netto, jakie uzyskał Pan z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej i z 1/2 udziału w prowadzonym wraz z małżonką Rodzinnym Gospodarstwie Rolnym nie przekroczyły w złotych polskich progu 2 0000 000 euro w 2022 r.

Prawidłowe jest również Pana stanowisko, że limit przychodów netto uzyskanych w ramach Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego w kwocie 2 000 000 euro, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zobowiązujący do założenia ksiąg rachunkowych - dotyczy każdego z małżonków odrębnie.

Reasumując - nie ma Pan obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r. Natomiast limit przychodów netto uzyskanych w ramach Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego w kwocie 2 000 000 euro, którego przekroczenie zobowiązuje do założenia ksiąg rachunkowych, dotyczy każdego z małżonków odrębnie.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl