Nowość 0112-KDIL2-2.4011.493.2023.2.WS - Źródło przychodów z odstępnego z tytułu cesji umowy leasingowej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.493.2023.2.WS Źródło przychodów z odstępnego z tytułu cesji umowy leasingowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 3 lipca 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 3 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 20 lipca 2023 r. (wpływ 21 lipca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Sprawa dotyczy cesji leasingu. Auto kupione na Pani firmę (...), obecnie na osobę prywatną (w związku z przejściem na emeryturę i zakończeniem działalności gospodarczej) w 2021 r., od samego początku wykazywało problemy elektroniczne. Jedna z nich została wyceniona na 13 000 zł. Naprawiona w ramach gwarancji. Wielokrotne wizyty w serwisie (...) niestety, ale nie dały pozytywnego zakończenia występujących awarii. Po dalszej eksploatacji pojazdu wciąż pojawiały się błędy. Jedna z nich zakończyła się przyjazdem auta na lawecie do serwisu. Wciąż pojawiającym się problemem jest awaria systemu informacji o znakach drogowych informująca o przekroczeniu prędkości oraz informacji optycznej i dźwiękowej - samoczynne wyłączanie się. Na wizycie w serwisie potwierdzały się błędy kolejnych systemów, m.in. czujników parkowania, ostrzegania o kolizji, tempomatu, kamery cofania, całego systemu (...) wraz z radiem.

Niestety, ale ze względu, że ww. główna awaria nie jest wyświetlana po podłączeniu komputera serwisowego, choć potwierdził ją kierownik serwisu, a powoduje inne problemy jw., (...) nie ma podstaw do wymiany auta w ramach gwarancji. Mając na uwadze kończącą się gwarancję (sierpień 2023 r.) i ogromne obawy o kolejne awarie systemów elektronicznych, a co za tym idzie, ogromne koszty naprawy, niestety z Pani kieszeni, poszukuje Pani możliwości sprzedaży pojazdu przez cesję leasingu i kupno innego pojazdu wolnego od wad.

W uzupełnieniu wniosku odpowiedziała Pani na następujące pytania.

Jaka jest data zakończenia przez Panią działalności gospodarczej?

Data zakończenia działalności gospodarczej - 31 października 2022 r.

Przedmiotem jakiej umowy leasingu (jakiego rodzaju) jest samochód; w szczególności czy umowa leasingu spełnia kryteria wskazane - odpowiednio - w treści:

* art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - tzw. leasing operacyjny, czy

* art. 23f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - tzw. leasing finansowy?

Umowa leasingu - operacyjny.

Czy w związku z przejściem na emeryturę i zakończeniem działalności gospodarczej leasing został zamieniony na leasing konsumencki, spłacany przez Panią, jako osobę prywatną nieprowadzącą działalności gospodarczej?

Leasing spłacany jako osoba prywatna.

Czy w związku z dokonaniem cesji leasingu otrzyma Pani z tego tytułu jakiekolwiek wynagrodzenie; jeżeli tak - prosimy opisać charakter tego świadczenia (np. odstępne z tytułu cesji umowy leasingu)?

Po dokonaniu cesji leasingu wartość Pani auta (odstępne) to około 100 tysięcy złotych, które przeznaczy Pani na zakup auta wolnego od wad fabrycznych.

Pytanie

Czy cesja leasingu w Pani nietypowej sytuacji będzie powodowała przychód i w dalszej kolejności podatek dochodowy, jeśli zakupi Pani inny pojazd wolny od wad fabrycznych?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem jest to naprawdę sytuacja nietypowa, na którą można by zastosować cesje leasingu bez zobowiązań podatkowych, ponieważ zmianę auta dokona Pani z powodów od Pani w ogóle niezależnych. Auto, przede wszystkim sprawne, jest Pani niezbędne, ponieważ jest Pani osobą niepełnosprawną.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z opisu Pani sprawy wynika, że w 2021 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła Pani umowę leasingu operacyjnego na samochód. W związku z tym, że 31 października 2022 r. zakończyła Pani działalność gospodarczą, obecnie spłaca Pani leasing jako osoba prywatna. Z uwagi na częste awarie elektroniczne występujące w samochodzie zamierza Pani sprzedać pojazd w drodze cesji leasingu i kupić inny pojazd wolny od wad. Wartość odstępnego to około 100 tysięcy złotych.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast na podstawie art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

W rozumieniu tego przepisu przychodem z praw majątkowych będzie każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli prawo to nie zostało w sposób wyraźny wskazane w ustawie. Zawarte bowiem w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczenie praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy jako odrębne źródło przychodów ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie "w szczególności".

W myśl art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Na gruncie podatkowym zasadniczo można wyodrębnić dwie formy leasingu:

* leasing finansowy, w którym amortyzującym przedmiot leasingu jest korzystający (art. 23f ustawy) oraz

* leasing operacyjny, w którym to finansujący amortyzuje przedmiot leasingu, a korzystający opłaca raty leasingowe (art. 23b ustawy).

Prawo do używania samochodu na zasadzie umowy leasingu stanowi prawo majątkowe. Natomiast cesja leasingu oznacza przeniesienie na podmiot trzeci, przez jedną ze stron tej umowy, wynikających z niej praw i obowiązków.

Podstawę cesji stanowi art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610).

Odstępne z tytułu cesji umowy leasingu to kwota, którą wypłaca dotychczasowemu korzystającemu przejmujący przedmiot leasingu. Pozwala to korzystającemu na odzyskanie części środków finansowych włożonych w przedmiot leasingu. Co do zasady wysokość odstępnego jest "wyrównaniem" do wartości rynkowej przedmiotu leasingu. Dzieje się tak przeważnie w sytuacji, kiedy pozostałe do końca raty przejmowanej umowy leasingowej są niższe niż wartość rynkowa samochodu.

Odnosząc powyższe do Pani sprawy, odstępne z tytułu cesji umowy leasingu stanowić będzie określoną sumę pieniężną, zapłaconą na rzecz Pani przez nabywcę w zamian za możliwość wstąpienia w miejsce Pani jako dotychczasowego leasingobiorcy (korzystającego). W konsekwencji wartość odstępnego stanowi dla Pani przychód z praw majątkowych.

Na powstanie powyższego przychodu nie ma wpływu sposób wydatkowania otrzymanych pieniędzy. Zatem fakt przeznaczenia przez Panią odstępnego na zakup innego samochodu nie oznacza, że po Pani stronie nie powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z dokonaniem cesji umowy leasingu i otrzymaniem z tego tytułu odstępnego.

Reasumując - odstępne uzyskane z tytułu cesji umowy leasingowej będzie stanowić dla Pani przychód z praw majątkowych, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl