0112-KDIL2-2.4011.463.2022.3.AA - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0112-KDIL2-2.4011.463.2022.3.AA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.463.2022.3.AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

W dniu 27 maja 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 27 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismami z 11 lipca 2022 r. (wpływ 11 lipca 2022 r.) i 25 lipca 2022 r. (wpływ 27 lipca 2022 r.) Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 1 października 2021 r., pod firmą (...), prowadzoną pod adresem (...), zarejestrowaną w CEIDG pod numerem NIP: (...) i numerem REGON: (...).

Wnioskodawca ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm. - dalej: ustawa o PIT), a wybrana przez Niego forma opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej bezpośrednio przez siebie działalności gospodarczej świadczy następujące usługi:

a)

zbieranie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym (...);

b)

projektowanie i tworzenie interfejsów (połączeń) sieciowych do innych systemów informatycznych;

c)

konfigurowanie w systemie (...) (zmiana ustawień i zachowania systemu);

d)

przygotowanie specyfikacji technicznej do projektowanych i zaimplementowanych systemów;

e)

bieżące raportowanie w zakresie wykonywanych zadań w ramach realizacji świadczonych usług;

f)

sporządzanie dokumentacji tworzonych rozwiązań systemowych;

g)

udział w spotkaniach projektowych z wiązanych z rozwojem i zmianami rozwiązań systemów informatycznych (...).

Zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi wydaną dnia 26 kwietnia 2022 r. w Łodzi, sygn.: LDZ-OKN.4221.5192.2021.KU.1, powyżej przedstawione usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 tj. "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych". Kopię wskazanej opinii Wnioskodawca załącza do niniejszego pisma.

Jako formę opodatkowania Wnioskodawca wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej przez Niego działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak również ustalenia właściwej dla tej działalności stawki podatku.

Ponadto w uzupełnieniu z 11 lipca 2022 r. do wniosku udzielił Pan odpowiedzi na następujące pytania:

Czy w roku poprzedzającym rok podatkowy (tj. w 2021 r.) uzyskał Pan przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro?

Wnioskodawca oświadcza, że przychody, które uzyskał z działalności opisanej we wniosku, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w poprzedzającym roku podatkowym (tj. 2021 r.), nie przekroczyły 2 000 000 euro.

Czy uzyskuje Pan przychody ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1)?

Jak wskazano w opisie sprawy Wnioskodawca będzie świadczył następujące usługi:

- zbieranie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym (...);

- projektowanie i tworzenie interfejsów (połączeń) sieciowych do innych systemów informatycznych;

- konfigurowanie w systemie (...) (zmiana ustawień i zachowania systemu);

- przygotowanie specyfikacji technicznej do projektowanych i zaimplementowanych systemów;

- bieżące raportowanie w zakresie wykonywanych zadań w ramach realizacji świadczonych usług;

- sporządzanie dokumentacji tworzonych rozwiązań systemowych;

- udział w spotkaniach projektowych związanych z rozwojem i zmianami rozwiązań systemów informatycznych (...).

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że precyzyjnie i wyczerpująco opisał usługi, jakie świadczy w ramach działalności gospodarczej. Co więcej, Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, pod jakim PKWiU (zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi) mieszczą się usługi, które świadczy i dołączył kopię opinii z GUS.

Przy tym Wnioskodawca oczekuje od Organu interpretacji w zakresie możliwości stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5%.

Zatem to, czy działalność opisana powyżej związana jest z oprogramowaniem, leży w gestii Organu. Organ na podstawie opisu przedstawionego przez Wnioskodawcę powinien ocenić, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi w ramach opisanej powyżej działalności gospodarczej związane są z oprogramowaniem, stwierdzając, czy jest możliwość czy też nie ma możliwości stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5%.

Skoro Wnioskodawca oczekuje interpretacji w zakresie możliwości stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5%, Organ powinien przeanalizować na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu świadczonych usług, czy nie znajduje do nich żadne wyłączenie z możliwości stosowania ryczałtu oraz czy nie znajduje do nich inna stawka podatku niż 8,5%. Skoro przepisy ustawy wykluczają możliwość stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5% dla usług w zakresie oprogramowania, to w gestii Organu jest ocenienie, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę wpisują się w te usługi.

Potwierdza to m.in. wyrok NSA I FSK 2364/19 z dnia 31 marca 2021 r. czy też NSA II FSK 1049/21 z dnia 23 listopada 2021 r.

Co prawda wskazane wyroki nie dotyczą konkretnie u.z.p.d., ale wnioski płynące z tych wyroków należy przełożyć na niniejszą sprawę. W wyroku NSA I FSK 2364/19 wskazano m.in. " (...) Tymczasem zgodzić się należy ze skarżącą, że okoliczność określenia danej usługi (czynności) w przepisach prawa podatkowego sprawia, że określenie to staje się elementem normy prawno-podatkowej i może podlegać wykładni oraz ocenie zastosowania w drodze interpretacji indywidualnej (...)". W wyroku NSA II FSK 1049/21 wskazano m.in. " (...) Zasadne było zatem żądanie skarżącego o wydanie interpretacji, czy prowadzona przez niego działalność może zostać uznana za badawczo-rozwojową, skoro ustawodawca posłużył się w treści art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f. pojęciem działalności badawczo-rozwojowej, a w art. 5a pkt 38 oraz związanych z nim punktach 39 i 40 tego artykułu, odwołuje się do jej rozumienia w kontekście ustawy pozapodatkowej. Wobec tego kluczowa z punktu widzenia skutków podatkowych była ocena charakteru prowadzonej działalności na kanwie właśnie tej ustawy. (...)".

Potwierdza to również interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 stycznia 2022 r. sygn. 0115-KDIT1.4011.785.2021.2.JG, w której to tamtejszy Wnioskodawca nie musiał deklarować w stanie faktycznym wniosku, czy jego czynności sklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.01.12.0 są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0) czy związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

W związku z tym Wnioskodawca uważa, iż nie musi deklarować, czy wskazane przez Niego usługi sklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.01.12.0, tj. usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, nie są związane z oprogramowaniem.

Wskazanie, czy w odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej występują negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Nie, Wnioskodawca wskazuje, że w jego działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.).

Natomiast w piśmie z 25 lipca 2022 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku doprecyzował Pan opis sprawy i wyjaśnił Pan, jakie dokładnie czynności/zadania Pan wykonuje w ramach świadczonych przez Pana usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0. I tak, w zakresie:

- zbierania wymagań klienta oraz projektowania koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym (...) - w reakcji na nowe zapotrzebowanie klienta bądź konieczność usprawnienia działającego mechanizmu Wnioskodawca wykonuje badania, ocenia i proponuje Kontrahentowi możliwe rozwiązania lub korekty. Wnioskodawca planuje strategię rozwoju. Wnioskodawca wskazuje programistom stosowne wymagania. Wnioskodawca zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i uzupełnianiem bazy danych, gdy wdrażany projekt wymaga utworzenia skomplikowanej kopii zapasowej danych produkcyjnych (...);

- projektowania i tworzenia interfejsów (połączeń) sieciowych do innych systemów informatycznych; konfigurowania w systemie (...) (zmiana ustawień i zachowania systemu) - Wnioskodawca zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i uzupełnianiem, uzupełnieniem bazy danych, gdy wdrażany projekt wymaga utworzenia skomplikowanej kopii zapasowej danych produkcyjnych (...). Wnioskodawca dostosowuje połączenia w odniesieniu do integracji z systemami informatycznymi w przypadku braku integracji (współpracy);

- przygotowania specyfikacji technicznej do projektowanych i zaimplementowanych systemów - Wnioskodawca tworzy dokumenty oraz tabele i obrazy. Całość ma na celu w klarowny sposób opisać opracowane lub utrzymywane narzędzia, mechanizmy lub procesy. Działanie takie pozwala uniezależnić klienta od wiedzy pojedynczej osoby i ułatwić późniejsze wdrożenie w projekt ewentualnego następcy/następczyni. Proces implementacji polega na wdrożeniu i zastosowaniu przedstawionych rozwiązań dostosowanych do konkretnej specyfiki;

- bieżącego raportowania w zakresie wykonywanych zadań w ramach realizacji świadczonych usług - Wnioskodawca na bieżąco wskazuje Kontrahentowi etapy prac. Raportuje postępy oraz wskazuje występowanie ewentualnych problemów w odniesieniu do kolejnych etapów wraz z propozycją rozwiązań;

- sporządzania dokumentacji tworzonych rozwiązań systemowych; udziału w spotkaniach projektowych związanych z rozwojem i zmianami rozwiązań systemów informatycznych (...) - Wnioskodawca tworzy dokumentacje przedstawianych przez niego rozwiązań wraz z planem implementacji, aby system był najbardziej integralny w procesie, potrzebna jest komunikacja z współpracownikami odpowiedzialnymi za inne części integralnego systemu. Spotkania takie umożliwiają namierzenie problemów w kontekście rozwoju oraz zmian umożliwiających usprawnienie.

Pytanie

Czy przychód z działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, opisanej we wniosku będzie kwalifikował się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm., dalej: ustawa o ryczałcie), a więc w stawce 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tę formę opodatkowania mogą również stosować osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w przypadku, w którym osiągają one przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (art. 1 ust. 2 ustawy o ryczałcie).

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o PIT za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z powołanych przepisów wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (określone w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT).

Z treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie wynika, że użyte przez ustawodawcę określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556). Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego jako formy opodatkowania nie jest dopuszczalny w przypadku wystąpienia którejś z przesłanek negatywnych, wskazanych w art. 8 ustawy o ryczałcie, tj.: jeśli podatnik nie uzyskuje przychodów z prowadzenia apteki, kupna i sprzedaży wartości dewizowych, sprzedaży części do pojazdów mechanicznych i wytwarzania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym (z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii). Ponadto podatnik nie może świadczyć usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uniemożliwia także podjęcie przez podatnika działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

- samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem;

- w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków;

- samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka, jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto podatnik nie może opłacać podatku w formie karty podatkowej w momencie zmiany formy opodatkowania na ryczałt. W przypadku Wnioskodawcy nie zachodzą wspomniane negatywne przesłanki. Podatnik może stosować zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku, gdy uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody z prowadzonej samodzielnie przez niego działalności nie przekroczyły wysokości 2 000 000 euro (art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o ryczałcie).

Wnioskodawca nie osiągnął przychodów w wysokości wyższej niż 2 000 000 euro w roku poprzedzającym rok podatkowy, od którego zamierza zastosować formę zryczałtowanego podatku dochodowego.

W kwestii właściwej stawki podatku należy wspomnieć, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest wyjątkowym podatkiem dla osób fizycznych, który jako jedyny umożliwia stosowania wielu stawek podatku jednocześnie. Ustawodawca przewidział następujące stawki ryczałtu: 17%; 15%; 14%; 12%, 10%; 8,5%/12,5%; 8,5%; 5,5%; 3% oraz 2%.

Stosowanie poszczególnych stawek zależy od wykonywanych przez podatnika usług. Stawka podatku dla konkretnej usługi uzależniona jest od właściwego dla niej kodu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług). Niestety klasyfikacja ze względu na swój ograniczony charakter nie odnosi się wprost do wszystkich usług.

Zdaniem Wnioskodawcy opisana we wniosku działalność powinna zostać sklasyfikowana pod PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych".

W ramach działalności zajmuje się on: zbieraniem wymagań klienta oraz projektowaniem koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym (...); projektowaniem i tworzeniem interfejsów (połączeń) sieciowych do innych systemów informatycznych; konfigurowaniem w systemie (...) (zmiana ustawień i zachowania systemu); przygotowaniem specyfikacji technicznej do projektowanych i zaimplementowanych systemów; bieżącym raportowaniem w zakresie wykonywanych zadań w ramach realizacji świadczonych usług; sporządzaniem dokumentacji tworzonych rozwiązań systemowych; udziałem w spotkaniach projektowych związanych z rozwojem i zmianami rozwiązań systemów informatycznych (...).

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza również opinia Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi wydana dnia 26 kwietnia 2022 r. o sygnaturze LDZ-OKN.4221.5192.2021.KU.1. Klasyfikacja PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych", znajdująca zastosowanie w przypadku Wnioskodawcy nie mieści się w zakresie PKWiU powołanego w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o ryczałcie, tj. 62.01.1 "usługi związane z oprogramowaniem". Przy symbolach PKWiU powołanych w ustawie o ryczałcie ustawodawca umieścił znak "ex". Stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o ryczałcie ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. W pozostałym zakresie zaś podlegają one opodatkowaniu inną stawką ryczałtu. W konsekwencji właściwą stawką ryczałtu będzie stawka 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit.a.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pan oświadczył - przy świadczeniu przez Pana opisanych usług negatywne przesłanki nie występują.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W myśl art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto należy zauważyć, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Dział 62 USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE - obejmuje:

- dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych,

- pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania, planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny,

- zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania,

- pozostałe profesjonalne i techniczne usługi związane z informatyką.

Natomiast grupowanie 62.01.12.0 USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKTOANIEM I ROZWOJEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH DLA SIECI I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH - obejmuje:

- usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne,

- usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Grupowanie to nie obejmuje: - usług oferowanych w pakiecie z codziennym zarządzaniem siecią klienta, sklasyfikowanych w 62.03.12.0.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Tymczasem z opisu sprawy wynika, że w ramach działalności gospodarczej świadczy Pan usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych sklasyfikowane pod symbolem PKWIU 62.01.12. Wskazał Pan, że świadczy Pan następujące usługi:

a)

zbieranie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym (...);

b)

projektowanie i tworzenie interfejsów (połączeń) sieciowych do innych systemów informatycznych;

c)

konfigurowanie w systemie (...) (zmiana ustawień i zachowania systemu);

d)

przygotowanie specyfikacji technicznej do projektowanych i zaimplementowanych systemów;

e)

bieżące raportowanie w zakresie wykonywanych zadań w ramach realizacji świadczonych usług;

f)

sporządzanie dokumentacji tworzonych rozwiązań systemowych;

g)

udział w spotkaniach projektowych z wiązanych z rozwojem i zmianami rozwiązań systemów informatycznych (...).

W uzupełnieniu do powyższego opisał Pan czynności i zadania, jakie wykonuje w ramach tych usług. Ponadto kwota przychodów z Pana pozarolniczej działalności gospodarczej w 2021 r. nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzamy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - przychody, które Pan osiąga w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0, może Pan opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Ponadto wskazujemy, że powołane przez Pana orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości tej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, stwierdzamy, że - naszym zdaniem - tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w tym postępowaniu.

Zastrzegamy jednocześnie, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Pana usługi były usługami związanymi z oprogramowaniem - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl