0112-KDIL2-2.4011.431.2023.2.IM - Rozliczanie PIT w związku z najmem nieruchomości na Cyprze

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.431.2023.2.IM Rozliczanie PIT w związku z najmem nieruchomości na Cyprze

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 5 czerwca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 1 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 7 lipca 2023 r. (wpływ 11 lipca 2023 r.). Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowana będąca stroną postępowania:

X;

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

Y.

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawcy (małżonkowie) są osobami fizycznymi objętymi nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. Pozostają w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Wnioskodawcy są właścicielami nieruchomości (dalej jako: Nieruchomość PL). Umowa najmu nieruchomości w PL nie została zawarta w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody z tytułu najmu Nieruchomości PL opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawcy, małżonkowie nie złożyli pisemnego oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu z tytułu najmu Nieruchomości PL przez jednego z małżonków i dlatego każdy z nich rozlicza się z najmu na oddzielnych drukach PIT-28.

Wnioskodawcy są właścicielami nieruchomości znajdujących się na terytorium Hiszpanii (dalej jako: Nieruchomość E). Nieruchomość E jest przedmiotem najmu. Dochody z tytułu najmu są opodatkowane 19% podatkiem dochodowym zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi w Hiszpanii, na zasadzie, tzw.: najmu prywatnego.

Wnioskodawcy są właścicielami nieruchomości położonej na terytorium Cypru (dalej: Nieruchomość C), którą zamierzają rozpocząć wynajmować w trakcie bieżącego roku 2023 lub począwszy od 2024 r., jako osoby fizyczne, na krótkie okresy, na zasadach, tzw.: najmu prywatnego. Dochody z tytułu najmu będą opodatkowane na Cyprze zgodnie z właściwymi obowiązującymi tam przepisami.

Wnioskodawcy nie prowadzą żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym czy według skali podatkowej. Wnioskodawcy nie uzyskują żadnych innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Interpretacja podatkowa ma dotyczyć opodatkowania planowanego najmu prywatnego na Cyprze w roku 2023 i kolejnych latach (od dnia rozpoczęcia najmu nieruchomości na Cyprze).

Pytanie

Czy przyszły dochód uzyskany przez Wnioskodawców, będących polskimi rezydentami podatkowymi, z tytułu najmu nieruchomości położonej w Republice Cypru będzie miał wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego Wnioskodawców z tytułu podatku dochodowego w Polsce, w sytuacji gdy Wnioskodawcy uzyskują i będą uzyskiwać w Polsce jedynie przychody z najmu nieruchomości opodatkowane podatkiem od przychodów ewidencjonowanych (tzw. najem prywatny) i nie uzyskują i nie będą uzyskiwać dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym czy wg skali podatkowej ani nie będą uzyskiwać innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej?

Państwa stanowisko w sprawie

W Państwa ocenie - dochód uzyskany przez Wnioskodawców, będących polskimi rezydentami podatkowymi, z tytułu najmu nieruchomości położonej w Republice Cypru nie będzie miał wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego Wnioskodawców z tytułu podatku dochodowego w Polsce, w sytuacji gdy Wnioskodawcy będą uzyskiwali w Polsce jedynie przychody z najmu nieruchomości opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (tzw. najem prywatny). Dochody/przychody uzyskane z tytułu najmu nieruchomości położonych w Republice Cypru nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f. osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Mając na uwadze powyższe przepisy, należy podkreślić, że Wnioskodawcy są polskimi rezydentami podatkowymi i status ten nie ulegnie zmianie w kolejnych latach podatkowych, a tym samym objęci są nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. W związku z tym, iż Wnioskodawcy posiadają i będą posiadać w przyszłości status polskich rezydentów podatkowych, a nieruchomość, której będzie dotyczył najem, jest położona w Republice Cypru, zastosowanie do oceny sytuacji prawnej Wnioskodawców znajdzie tekst syntetyczny w zakresie stosowania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (dalej: "Umowa"), zmienionej Protokołem podpisanym w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. (dalej: "Protokół zmieniający"), zmodyfikowanej przez Konwencję wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, podpisaną przez Polskę i Cypr dnia 7 czerwca 2017 r. (dalej: "Konwencja MLI" - Dz. U. z 2018 r. poz. 1369 z późn. zm.).

Zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Konwencji MLI dochód z najmu zaliczany jest do dochodów z nieruchomości, co należy odróżnić od przychodów osiąganych z przeniesienia własności majątku nieruchomego. Dochody z tytułu najmu, na gruncie Umowy, zaliczone zostały do dochodów z majątku nieruchomego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Umowy termin "majątek nieruchomy" posiada takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa tego Umawiającego się Państwa, w którym majątek ten jest położony (tu: Republika Cypru). Określenie to obejmuje w każdym wypadku przynależność do majątku nieruchomego, żywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i leśnych, prawa, do których mają zastosowanie przepisy prawa rzeczowego, użytkowanie majątku nieruchomego, jak również prawa do zmiennych lub stałych świadczeń z tytułu eksploatacji albo prawa do eksploatacji zasobów mineralnych, źródeł i innych bogactw naturalnych; statki, barki oraz samoloty nie stanowią majątku nieruchomego.

Umowa w art. 6 ust. 1 wskazuje, że dochody z majątku nieruchomego, włączając dochody z eksploatacji gospodarstw rolnych i leśnych, mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym ten majątek jest położony. W danej sprawie państwo położenia majątku to Cypr. Tym samym postanowienia umowy nie zastrzegają opodatkowania wyłącznie u źródła. Dochody z wynajmu nieruchomości położonych w Republice Cypru w określonych sytuacjach podlegają również opodatkowaniu w Rzeczpospolitej Polskiej.

W takim przypadku, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, Wnioskodawcy w stosunku do osiąganych dochodów/przychodów z najmu nieruchomości powinni zastosować metodę rozliczenia, która to zgodnie z przepisami nie spowoduje tegoż podwójnego opodatkowania. W odniesieniu do umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rządem Republiki Cypru do dochodów z nieruchomości stosuje się metodę wyłączenia z progresją. Zgodnie z tym sposobem unikania podwójnego opodatkowania, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Republice Cypru, to Polska zwolni taki dochód lub majątek spod opodatkowania, ale może, przy obliczaniu podatku od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby, stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w wypadku, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie była tak zwolniona.

Powyższe oznacza, że dochody z wynajmu nieruchomości położonych w Republice Cypru, osiągane przez osobę będącą polskim rezydentem podatkowym, tak jak Wnioskodawcy, są zwolnione z opodatkowania w Polsce. Polska jednak przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania.

Dochody osiągane w Polsce przez Wnioskodawców z najmu nieruchomości nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z polskim prawem podatkowym, jeśli najem nie jest związany z działalnością gospodarczą podatnika, to stanowi odrębne źródło przychodów określane jako tzw. "najem prywatny". Przychody uzyskiwane z tego źródła mogą być opodatkowane począwszy od 1 stycznia 2023 r. w Polsce tylko ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 z późn. zm.) - zwanej dalej u.z.p.d.f. - osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą jedynie opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Od 1 stycznia 2018 r. w stosunku do przychodów z najmu prywatnego wprowadzono drugą stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od nadwyżki ponad 100 000 zł. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a u.z.p.d.f. (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, do kwoty 100 000 zł; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów. Jednocześnie należy zauważyć, że ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (u.z.p.d.f.) - w związku z osiąganiem przez podatników dochodów z zagranicy - odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów art. 27 ust. 8-9a u.p.d.o.f. Zgodnie z art. 27 ust. 8 u.p.d.o.f. (przepisy art. 27 ust. 9 i 9a nie znajdą w niniejszej sytuacji zastosowania), jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f., oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, to podatek określa się w taki sposób, że:

1)

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;

2)

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;

3)

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Konieczność odpowiedniego stosowania art. 27 ust. 8 u.p.d.o.f. oznacza więc, że dochody osiągane przez polskiego podatnika z tytułu najmu nieruchomości położonej w Republice Cypru będą zwolnione w Polsce od opodatkowania, ale dochody te uwzględnia się do ustalania stopy procentowej, według której zapłaci się podatek od polskich przychodów (dochodów) opodatkowanych według skali podatkowej (tzw. metoda wyłączenia z progresją). Przesłanką zastosowania (o charakterze warunku koniecznego) metody wyłączenia z progresją jest uzyskanie przez podatnika podatku dochodowego dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej. Oznacza to, że dopóki podatnik, w tym przypadku Wnioskodawcy, nie uzyskają dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej (art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f.), tak długo nie będzie możliwości i zasadności zastosowania metody wyłączenia z progresją.

W związku z okolicznością, że Wnioskodawcy uzyskują i będą uzyskiwać w Polsce dochody tylko z tytułu najmu opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie będą uzyskiwać dochody z najmu nieruchomości położonej w Republice Cypru, w przypadku którego stosuje się metodę wyłączenia z progresją, to dochody uzyskane w tym drugim państwie (Cyprze) - w przeciwieństwie do opodatkowania według skali podatkowej - nie mają i nie będą miały wpływu na stawkę ryczałtu stosowaną do opodatkowania dochodów uzyskanych w Polsce.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji podatkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 marca 2018 r., znak: 0115-KDIT3.4011.39.2018.2.WM. Chociaż powołana interpretacja dotyczy najmu lokalu położonego w Wielkiej Brytanii, to jednak z uwagi na podobną treść umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z tym państwem, można odnieść ją do analizowanego przypadku. Podobne stanowiska zostały wyrażone w interpretacji z dnia 15 września 2020 r., 0115-KDIT1.4011.5020.2020.1.MT, z 11 marca 2021 r., znak 0115-KDIT1.4011.978.2020.1.MR oraz z dnia 24 lutego 2022 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.1277.2021.1.MGR.

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym dochody uzyskiwane w przyszłości przez Wnioskodawców z tytułu najmu nieruchomości położonej w Republice Cypru (ze względu na obowiązującą metodę rozliczenia wyłączenia z progresją, brak uzyskiwania przez Wnioskodawców dochodów w Polsce wg skali podatkowej) nie będą wpływały na opodatkowanie i na wysokość zobowiązania podatkowego Wnioskodawców z tytułu podatku dochodowego w Polsce (dochód z najmu na Cyprze będzie tam opodatkowany, a w Polsce zwolniony od opodatkowania), a w związku z tym nie muszą być wykazywane w polskich zeznaniach podatkowych PIT-28, w sytuacji gdy Wnioskodawcy będą uzyskiwać w Polsce jedynie przychody z najmu nieruchomości opodatkowane podatkiem od przychodów ewidencjonowanych (tzw. najem prywatny) i nie będą uzyskiwać dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Jak wynika z art. 3 ust. 2b pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości.

Według art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z opisu sprawy wynika, że są Państwo małżeństwem, osobami fizycznymi objętymi nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. Są Państwo właścicielami nieruchomości (dalej: Nieruchomość PL). Umowa najmu nieruchomości PL nie została zawarta w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody z tytułu najmu Nieruchomości PL są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto są Państwo właścicielami nieruchomości znajdujących się na terytorium Hiszpanii (dalej: Nieruchomość E) oraz nieruchomości położonej na terytorium Cypru (dalej: Nieruchomość C), którą zamierzają Państwo rozpocząć wynajmować w trakcie bieżącego roku 2023 lub począwszy od 2024 r., jako osoby fizyczne, na krótkie okresy, na zasadach, tzw.: najmu prywatnego. Nie prowadzą Państwo żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym czy według skali podatkowej oraz nie uzyskują Państwo żadnych innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Stosownie do art. 6 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej: umowa polsko-cypryjska), zmienionej Protokołem podpisanym w Nikozji 22 marca 2012 r. (dalej: "Protokół zmieniający"), zmodyfikowanej przez Konwencję wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, podpisaną przez Polskę i Cypr 7 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: "Konwencja MLI"):

Dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego, w tym dochód z eksploatacji gospodarstwa rolnego lub leśnego, położonego w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

W świetle art. 6 ust. 2 tej umowy polsko-cypryjskiej:

a) Określenie "majątek nieruchomy" posiada takie znaczenie, jakie, z zastrzeżeniem postanowień punktów b) i c), przyjmuje się według prawa tego Państwa, w którym nieruchomość jest położona.

b) Określenie "majątek nieruchomy" obejmuje w każdym przypadku mienie należące do majątku nieruchomego, żywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i leśnych, prawa, do których zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego dotyczące własności ziemi, prawa użytkowania majątku nieruchomego, jak również prawa do zmiennych lub stałych świadczeń z tytułu eksploatacji lub prawa do eksploatacji pokładów mineralnych, źródeł i innych zasobów naturalnych.

c) Statki, barki oraz samoloty nie stanowią majątku nieruchomego.

Jak stanowi art. 6 ust. 3 umowy polsko-cypryjskiej:

Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu stosuje się do dochodu uzyskiwanego z bezpośredniego użytkowania, najmu lub każdego innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego.

Na mocy art. 6 ust. 4 umowy polsko-cypryjskiej:

Postanowienia ustępów 1 i 3 niniejszego artykułu mają również zastosowanie do dochodu z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa i dochodu z majątku nieruchomego, który służy do wykonywania wolnego zawodu.

W myśl art. 24 ust. 1 lit. a umowy polsko-cypryjskiej:

W Polsce podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący:

jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie - z zastrzeżeniem postanowień litery b) niniejszego artykułu - zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Stosownie do art. 6 ust. 1a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540):

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tych tytułów stosuje się przepisy art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł z tytułu przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

Na mocy art. 12 ust. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Przepisy art. 27 ust. 8-9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się odpowiednio, czyli metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

1)

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;

2)

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;

3)

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Skoro, zgodnie z art. 6 ust. 1 umowy polsko-cypryjskiej, dochód z najmu Nieruchomości C może być opodatkowany zarówno za granicą (tj. na Cyprze), jak i w Polsce, to w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, na podstawie cytowanych art. 24 ust. 1 lit. a umowy polsko-cypryjskiej oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się metodę wyłączenia, która polega na tym, że dochód uzyskany z tytułu najmu nieruchomości położonej za granicą jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałych dochodów podatnika podlegających opodatkowaniu w Polsce (o ile takie dochody są osiągane) stosuje się stawkę podatku wyliczoną dla całego dochodu osiągniętego zarówno w Polsce, jak i za granicą (tzw. metoda wyłączenia z progresją).

Tym samym stwierdzam, że podatnik, który uzyskuje za granicą przychody z tytułów wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a-g ustawy o ryczałcie, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, ma obowiązek obliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu ustalonej stopy procentowej.

Zatem, uzyskany przez Państwa przychód z najmu Nieruchomości C podlega opodatkowaniu na Cyprze. W Polsce dochód ten jest dochodem zwolnionym z opodatkowania. Jednak, opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w Polsce, płacą Państwo określoną stawkę ryczałtu wyliczoną według stopy procentowej. W celu ustalenia właściwej stawki ryczałtu winni Państwo zastosować metodę wyłączenia z progresją, tj. dochody uzyskane na Cyprze zsumować z dochodami opodatkowanymi w Polsce ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wyliczyć stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów i ustaloną stopę procentową zastosować do przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Będziecie Państwo zobowiązani do wykazania przychodu uzyskanego z najmu Nieruchomości C w składanym w Polsce zeznaniu podatkowym PIT-28.

Reasumując - przyszły dochód uzyskany przez Państwa - polskich rezydentów podatkowych z tytułu najmu Nieruchomości C będzie miał wpływ na wysokość Państwa zobowiązania podatkowego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego w Polsce, w sytuacji gdy uzyskują Państwo i będą uzyskiwać w Polsce jedynie przychody z najmu nieruchomości opodatkowane podatkiem od przychodów ewidencjonowanych (tzw. najem prywatny) i nie uzyskują i nie będą Państwo uzyskiwać dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym czy wg skali podatkowej ani nie będą uzyskiwać innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Państwa interpretacji stwierdzam, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego tę interpretację.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Zainteresowana będąca stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl