0112-KDIL2-2.4011.430.2022.2.IM - PIT od udostępnienia miejsca w internecie na reklamy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.430.2022.2.IM PIT od udostępnienia miejsca w internecie na reklamy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 16 maja 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 13 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Posiada Pan kanał na A od grudnia 2020 r. Od 18 marca 2021 r. zaczął Pan zarabiać na tym kanale. Od tamtej pory ma Pan umowę programu partnerskiego A w formie elektronicznej na swoim koncie.

Umowa ta przedstawia kilka warunków.

Pierwszy z nich to: przychody wynikające z monetyzacji. A zapłaci użytkownikowi za przychody z reklam. A zapłaci użytkownikowi 55% uznanych przez A przychodów netto z reklam wyświetlanych lub prezentowanych w technologii streamingu przez A lub zatwierdzone podmioty trzecie na stronach odtwarzania treści użytkownika lub w ramach odtwarzania filmów A w połączeniu ze streamingiem treści użytkowania. A nie ma obowiązku wyświetlania jakichkolwiek reklam w trakcie wyświetlania filmów użytkownika i decyduje o formacie reklam prezentowanych w ramach usług A. Dla zachowania jasności, A zastrzega sobie prawo do zachowania wszelkich innych przychodów uzyskanych z usług A, w tym wszelkich przychodów związanych z reklamami na stronach wyników wyszukiwania. Kolejne punkty umowy dotyczą m.in. konta wymaganego do otrzymywania płatności.

W 2021 r. zarobił Pan łącznie (...) zł. Na tym kanale zarabia Pan tylko i wyłącznie z wyświetlanych reklam. Nie zarabia Pan w inny sposób np. poprzez lokowanie produktu.

Kanał na A to Pana dodatkowy zarobek. Pana podstawowym źródłem dochodu jest wykonywana praca. Ma Pan umowę o pracę na czas nieokreślony. Z tej umowy o pracę co miesiąc dostaje Pan wynagrodzenie w kwocie około (...) zł na konto bankowe.

W kwestii dochodu z A otrzymuje Pan wynagrodzenie również na swoje konto bankowe raz w miesiącu. Dana kwota, jaką Pan zarabia w miesiącu z wyświetlanych reklam, przelewana jest z konta (...) na Pana konto bankowe. Tutaj chciałby Pan dodać, że nie ma wpływu na to, ile Pan zarobi z dodanego na kanał filmu. A decyduje o ilości reklam, ich długości itp. Również A decyduje o tym, ile film uzyska wyświetleń. Z tego powodu Pana dochody z kanału są różne.

Może się zdarzyć, że w ciągu miesiąca nie zarobi Pan na kanale, ponieważ film może być niezgodny do wyświetlania reklam bądź może Pan po prostu nie dodać żadnego filmu. W listopadzie 2021 zarobił Pan z A - (...) zł, zaś w grudniu 2021 r. - (...) zł.

W poprzednich miesiącach 2021 r. były to sumy poniżej (...) zł, np. w sierpniu 2021 r. była to kwota (...) zł.

Owy kanał jest zajęciem dodatkowym, poświęca tam Pan mniej czasu niż wobec pracy. Pana głównym źródłem utrzymania jest stała praca.

W połowie 2021 r. zadzwonił Pan na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej, tam przedstawił Pan tę sprawę. Wówczas uzyskał Pan informację, że dochód z A z wyświetlanych reklam ma Pan rozliczyć w PIT-36 w pozycji Inne źródła oraz że niezależnie jakie uzyska Pan z tego dochody, ma Pan to w taki sposób rozliczać na zasadach skali podatkowej od dochodu 17% lub 32%. Poinformowano Pana również o tym, że nie musi Pan zakładać działalności gospodarczej z tytułu tego, gdyby Pan przekroczył dochód działalności nierejestrowanej. Tak więc Pan zrobił. Rozliczył Pan swoje dochody z pracy oraz A w PIT-36 w pierwszym Urzędzie Skarbowym.

Chciałby Pan mieć pewność, czy wszystko wykonuje prawidłowo. Nigdy nie prowadził Pan działalności gospodarczej.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku udzielił Pan odpowiedzi na następujące pytania:

Czy wyświetlanie reklam na udostępnianym kanale na A jest wykonywane:

- w celach zarobkowych - tj. w celu zapewnienia określonego dochodu, a nie wyłącznie w celu zaspokojenia Pana własnych potrzeb,

- w sposób ciągły - tj. z zamiarem powtarzania tej czynności w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku,

- w sposób zorganizowany - tj. w ramach uporządkowanych, celowych czynności?

Osiąga Pan dochody z umowy o pracę, uzyskiwane dochody z A są efektem ubocznym Pana hobby. Filmy dodaje Pan kiedy może i ma czas, głównie po godzinach pracy oraz w weekendy, traktuje Pan A jako swoją pasję.

Czy w odniesieniu do Pana działań polegających na udostępnianiu kanału na A i związanego z tym wyświetlania reklam spełnione następujące przesłanki:

- odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i wykonywanie ww. czynności - z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych - ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

- czy ww. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

- czy ponosi Pan ryzyko gospodarcze związane z ww. działaniami?

Pana zdaniem nie są spełnione podane przesłanki.

Jaki był cel stworzenia Pana kanału na A, w szczególności czy była to chęć uzyskiwania przychodów z reklam udostępnianych na tym kanale, czy inna kwestia - jaka?

Kanał został założony w celu realizowania Pana pasji, jaką jest nagrywanie podcastów. Kanał jest o tematyce (...). Interesuje się Pan tym od dawna. Ukończył Pan studia magisterskie na Uniwersytecie. Dzięki podcastom może Pan dalej dzielić się swoją pasją oraz rozwijać zainteresowania. Nie wiedział Pan, że będzie zarabiać na A.

Czy jest Pan właścicielem kanału na A, na którym wyświetlane reklamy, czy jest nim inny podmiot - jaki?

Właścicielem kanału jest A, ma Pan na tej platformie założony swój profil.

Co jest przedmiotem "umowy programu partnerskiego A", w szczególności czy umowa ta reguluje zasady dotyczące udostępniania Pana kanału na A na wyświetlanie reklam i zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu; od czego jest uzależniona wysokość Pana wynagrodzenia?

Przedmiotem umowy są przychody z wyświetlania reklam w serwisie A. Umowa nie reguluje zasad wyświetlanych reklam, tym samym zasad naliczania oraz wypłaty wynagrodzenia. Uzyskany przez Pana zarobek jest uzależniony od wyświetlanych reklam.

Pytania

1. Czy prawidłowo rozlicza Pan dochód z A w PIT-36 w Inne źródła?

2. Czy prowadzona przez Pana działalność będzie uznawana za działalność gospodarczą na gruncie ustawy o PIT oraz ustawy prawo przedsiębiorców?

Treść pytania nr 2 wynika z uzupełnienia wniosku.

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie - w odniesieniu do pytania nr 1 - powinien Pan rozliczać dochód z A w PIT-36 w źródłach inne.

W Pana ocenie - w odniesieniu do pytania nr 2 - Pana zdaniem nie będzie uznawana, ponieważ nie spełnia definicji działalności gospodarczej na gruncie tych ustaw.

Własne stanowisko w odniesieniu do pytania nr 2 wynika z uzupełnienia wniosku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29-30cb, art. 30da-30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

W myśl natomiast art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3, 6 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłami przychodów są:

- pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),

- najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

- inne źródła (pkt 9).

Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Jak wynika z powyższych regulacji, dla celów podatkowych dana działalność prowadzona przez podatnika może być uznana za działalność gospodarczą, pod warunkiem że uzyskiwane przychody nie stanowią jednego ze źródeł przychodów, wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:

* zarobkowym celu działalności,

* wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,

* prowadzeniu działalności we własnym imieniu.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. Przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu, nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, niepowiązane ze sobą. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia zarobku, czyli dochodu.

W przypadku niemożności jednoznacznego zaliczenia danego przychodu do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ten należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w pkt 9 tego przepisu.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Sformułowanie "w szczególności" wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co pozwala, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 cyt. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Do przychodów z innych źródeł należy zatem zaliczyć każdy przychód, który spełnia łącznie dwa warunki: po pierwsze - nie jest zaliczany do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy, a po drugie - nie jest wyłączony z przedmiotowego zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z wniosku wynika, że posiada Pan kanał na A od grudnia 2020 r., a od 18 marca 2021 r. zaczął Pan zarabiać na tym kanale. Właścicielem kanału jest A, ma Pan na tej platformie założony swój profil. Kanał ten został stworzony w celu realizowania Pana pasji, jaką jest nagrywanie podcastów. Kanał jest o tematyce (...) - interesuje się Pan tym od dawna. Dzięki podcastom może Pan dalej dzielić się swoją pasją oraz rozwijać zainteresowania. Nie wiedział Pan, że będzie zarabiać na A. Na podstawie umowy programu partnerskiego A uzyskuje Pan przychody z wyświetlania reklam w serwisie A. Uzyskany przez Pana zarobek jest uzależniony od wyświetlanych reklam. Nie ma Pan wpływu na to, ile Pan zarobi z dodanego na kanał filmu. A decyduje o ilości reklam, ich długości itp., decyduje o tym, ile film uzyska wyświetleń. Z tego powodu Pana dochody z kanału są różne. Dochody z A są efektem ubocznym Pana hobby. Filmy dodaje Pan kiedy może i ma czas, głównie po godzinach pracy oraz w weekendy, traktuje Pan A jako swoją pasję. Pana podstawowym źródłem dochodu jest wykonywana praca (umowa o pracę). Natomiast kanał na A jest jedynie Pana zajęciem dodatkowym, poświęca tam Pan mniej czasu niż wobec pracy. Pana głównym źródłem utrzymania jest stała praca.

Na podstawie przedstawionego opisu sprawy stwierdzamy, że Pana działania polegające na udostępnianiu kanału na A i związanym z tym wyświetlaniem reklam są podejmowane jedynie hobbystycznie i nie noszą znamion działalności gospodarczej. Zatem dochodów z tego tytułu nie należy kwalifikować do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wynagrodzenia otrzymanego przez Pana nie można również zakwalifikować do źródła przychodów "najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze", o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie umieszcza Pan reklam na stronach internetowych, które są Pana własnością. Reklamy są bowiem umieszczane na kanale, którego właścicielem jest A.

Ponieważ uzyskiwanie przychodu w związku z czynnościami opisanymi we wniosku nie wypełnia przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie ma cech i elementów, które kwalifikowałyby je do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 4-8 ww. ustawy, to przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tejże ustawy.

Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Winny być wykazane w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT-36 składanym za dany rok podatkowy (rok uzyskania dochodu), jako przychód z innych źródeł.

Reasumując - prawidłowo rozlicza Pan dochód z A w PIT-36 jako dochód z innych źródeł. Jednocześnie prowadzona przez Pana działalność polegająca na udostępnianiu kanału na A i związanym z tym wyświetlaniem reklam nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem nie skutkuje powstaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie informujemy, że w odniesieniu do pozostałych zagadnień, tj. w odniesieniu do pytania nr 1 w części dotyczącej ustawy - Prawo przedsiębiorców oraz w odniesieniu do podatku od towarów i usług, wniosek podlega odrębnym rozstrzygnięciom.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl