0112-KDIL2-2.4011.416.2023.4.WS - Sprzedaż nasion z własnego ogrodu jako wyłączona z PIT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.416.2023.4.WS Sprzedaż nasion z własnego ogrodu jako wyłączona z PIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 30 maja 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 29 maja 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwania - pismem z 3 lipca 2023 r. (wpływ 5 lipca 2023 r.) oraz pismem z 20 lipca 2023 r. (wpływ 21 lipca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Poprosiła Pani o informację, czy w kontekście opisanej poniżej sytuacji powinna Pani zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni okres, tj. do 12 stycznia 2023 r.

Jest Pani pasjonatką i kolekcjonerką roślin. Od ponad 40 lat uprawia Pani ogród, w którym posiada różne odmiany roślin. Ponadto od wielu lat udziela się Pani na forach internetowych, na których wymienia się informacjami na temat ich uprawy. Obecnie w Pani ogrodzie znajduje się ok. 1000 różnych odmian roślin.

Przez ostatnie lata sprzedawała Pani nasiona roślin w serwisie (...) w stanie nieprzetworzonym (naturalnym). Wystawiała Pani ok. 400 aukcji rocznie, na których sprzedawała ok. 200 odmian nasion. Wiele aukcji to powtarzające się aukcje, tj. tych samych nasion.

Wszystkie nasiona sprzedawane przez Panią (...) pochodziły tylko i wyłącznie z Pani własnego ogrodu.

Przychód z aukcji w ostatnich latach to:

* 2020 r. - ok. 28 tys. zł rocznie,

* 2021 r. - ok. 47 tys. zł rocznie,

* 2022 r. - ok. 40 tys. zł rocznie.

Są to kwoty, od których należy odjąć koszty: prowizja dla (...), opłaty pocztowe, pakowanie i inne opłaty pośrednie.

Wszystkie nasiona zbierała Pani, pakowała i wysyłała osobiście, bez pomocy innych osób.

Posiada Pani działkę rolną (współwłasność z mężem) o powierzchni 0,49 ha oraz dzierżawi grunty rolne 1,1 ha. Przez ok. 50 lat była Pani rolniczką, obecnie jest na emeryturze. Gospodarstwo rolne ok. 15 ha zostało przekazane synowi w 2012 r.

Roczny Pani przychód z emerytury w 2002 r.: KRUS + ZUS wyniósł 21 561,18 zł.

Od stycznia 2023 r. serwis (...) pobierał wyższe prowizje (ok. 50% od poprzednich lat) od osób nieposiadających działalności gospodarczej, dlatego od (...) 2023 r. zdecydowała się Pani założyć działalność gospodarczą.

Działalność tę zawiesiła Pani (...) 2023 r.

W związku z kontrolą Urzędu Skarbowego (...) wszystkie aukcje w serwisie (...) zostały przez Panią zamknięte - do wyjaśnienia.

Ponadto w piśmie z 20 lipca 2023 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku odpowiedziała Pani na następujące pytania.

Jakiego okresu/okresów dotyczy złożony wniosek?

Złożony wniosek dotyczy sprzedaży nadwyżki nasion prowadzonej od 2012 r.

Jaki jest zakres prowadzonej (obecnie zawieszonej) przez Panią działalności gospodarczej (prosimy wskazać nr PKD Pani działalności gospodarczej)?

Nr PKD 47.91.Z.

Czy przedmiotem Pani działalności jest wyłącznie sprzedaż nasion pochodzących z Pani upraw, czy również zakup nasion od innych podmiotów, a następnie ich sprzedaż?

Sprzedaż nasion pochodzących tylko i wyłącznie z Pani ogrodu. Nasiona Pani zbiera, suszy i wysiewa w ogrodzie w roku następnym, również w roku następnym sprzedaje Pani nadwyżkę nasion, których nie może wysiać w swoim ogrodzie. Nie dokonuje Pani zakupu nasion od innych osób i podmiotów.

Od kiedy prowadzi Pani uprawę roślin - w opisie stanu faktycznego wskazała Pani, że uprawia ogród od ponad 40 lat, natomiast we własnym stanowisku podała Pani, że uprawę roślin prowadzi Pani od chwili przekazania synowi w 2012 r. gospodarstwa rolnego?

Ogród uprawia Pani od ponad 40 lat, natomiast sprzedaż nadwyżki nasion prowadzi Pani od 2012 r.

Gdzie prowadzi Pani uprawę roślin; w szczególności czy jest to przydomowy ogród, czy wskazana przez Panią we własnym stanowisku działka rolna o powierzchni 0,49 ha, czy dzierżawione grunty rolne o powierzchni 1,1 ha?

Uprawę roślin prowadzi Pani w ogródku przydomowym o powierzchni około 2 000 m2 (0,2 ha).

Pytanie

Czy prowadzona przez Panią działalność polegająca na uprawie roślin różnego gatunku w podanych okresach czasu na własnej działce gruntu, a następnie przychody ze sprzedaży nasion tych roślin za pośrednictwem portalu internetowego (...) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Powyższe pytanie wynika z uzupełnienia wniosku z 3 lipca 2023 r.

Pani stanowisko w sprawie

Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy, uprawę roślin różnego gatunku prowadzi Pani od chwili przekazania synowi w 2012 r. gospodarstwa rolnego o powierzchni około 15 ha. Przekazując gospodarstwo rolne synowi, wraz z mężem pozostawili Państwo sobie działkę rolną o powierzchni 0,49 ha oraz dzierżawi Pani grunty rolne o powierzchni 1,1 ha. Uzyskane z tych roślin nasiona sprzedaje Pani za pośrednictwem platformy internetowej (...).

Mając powyższe na uwadze, stoi Pani na stanowisku, iż w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2022.2647 t.j. z dnia 2022.12.16) Pani działalność i uzyskiwane z tego tytułu przychody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 wymienionej powyżej ustawy jej przepisów nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Z kolei art. 2 ust. 2 tej ustawy określa pojęcie "działalności rolniczej" - "Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje i ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1)

miesiąc - w przypadku roślin,

2)

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3)

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4)

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Taka uprawa roślin i uzyskiwanie z nich materiału siewnego nie jest zaliczana także do działów specjalnych produkcji rolnej, które określa art. 2 ust. 3 ustawy:

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Mając powyższe na uwadze, stoi Pani na stanowisku, iż przychody z prowadzonej przez Panią działalności rolniczej nie są opodatkowane podatkiem dochodowym w myśl ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko wynika z uzupełnienia wniosku z 3 lipca 2023 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że jest Pani pasjonatką i kolekcjonerką roślin. Uprawia Pani ogród, w którym posiada różne odmiany roślin. Obecnie w Pani ogrodzie znajduje się ok. 1000 różnych odmian roślin. Przez ostatnie lata sprzedawała Pani nasiona roślin w serwisie (...) w stanie nieprzetworzonym (naturalnym). Wystawiała Pani ok. 400 aukcji rocznie, na których sprzedawała ok. 200 odmian nasion. Wszystkie nasiona sprzedawane przez Panią (...) pochodziły tylko i wyłącznie z Pani własnego ogrodu. Wszystkie nasiona zbierała Pani, pakowała i wysyłała osobiście, bez pomocy innych osób. Od stycznia 2023 r. serwis (...) pobiera wyższe prowizje od osób nieposiadających działalności gospodarczej, dlatego od 12 stycznia 2023 r. zdecydowała się Pani założyć działalność gospodarczą. Działalność tę zawiesiła Pani 1 maja 2023 r.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wyjątek od ogólnej zasady powszechności opodatkowania zawarto m.in. w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

Przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Definicję działalności rolniczej dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi:

Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1)

miesiąc - w przypadku roślin,

2)

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3)

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4)

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Ustawodawca precyzyjnie określił, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą. Wyliczenie dokonane w powyższej regulacji ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej - podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzącym z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa więc w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Założenia prawne uzasadniają więc niepodleganie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów ze sprzedaży produktów w przypadku, gdy ich zbycie następuje w przypadkach uznawanych przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność rolniczą.

Zatem sprzedaż przez Panią nasion pochodzących z roślin uprawianych tylko i wyłącznie w Pani ogrodzie, w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) stanowi sprzedaż wykonywaną w ramach działalności rolniczej. W takim przypadku, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane ze sprzedaży tych nasion są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym.

W ramach działalności gospodarczej będzie opodatkowana wyłącznie sprzedaż nasion, które Pani zakupi od osób trzecich. Jednak taka sytuacja - jak Pani wskazała - nie występuje.

Reasumując - przychody ze sprzedaży nasion pochodzących z uprawianych w Pani ogrodzie przez Panią roślin nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl