0112-KDIL2-2.4011.410.2024.2.MM - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.410.2024.2.MM Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 28 maja 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 28 maja 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 21 czerwca 2024 r. (wpływ 21 czerwca 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Od stycznia 2024 r. prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Głównym obszarem Pana działalności jest świadczenie usług analityka biznesowego na podstawie umowy o współpracy ze spółką faktoringową.

Otrzymał Pan pismo z GUS odnośnie kodów PKWiU: "Odpowiadając na wniosek z dnia 26 października 2023 r., Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi informuje, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 z późn. zm.) wymienione kompleksowe usługi obejmujące: analizę i modelowanie procesów biznesowych w programach informatycznych, formułowanie wymagań do systemów informatycznych, tworzenie scenariuszy testowych, weryfikację zgodności stworzonych funkcjonalności z wymaganiami biznesowymi, ścisłą współpracę z biznesowymi jednostkami spółki w celu zbierania wymagań systemowych oraz z analitykami systemowymi, prowadzenie dokumentacji analitycznej, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki".

Jednak nie otrzymał Pan wyszczegółowienia poszczególnych zadań, mając na uwadze, że całość zadań zarówno testerskich, jak i analitycznych, czy modelowanie procesów biznesowych w programach informatycznych to jedno kompleksowe zadanie mieszczące się w ugrupowaniu 62.02.

Uzupełniony opis sprawy:

Rodzaj dokumentacji podatkowej: Jaki rodzaj dokumentacji podatkowej dla celów działalności gospodarczej Pan prowadzi?

a) Prowadzi Pan ewidencję przychodów zgodnie z przepisami dotyczącymi ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania: Czy złożył Pan Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

b) Tak, złożył Pan oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Symbole PKWiU: Pod jakimi symbolami klasyfikacji statystycznej sklasyfikowane są świadczone przez Pana usługi, które stanowią przedmiot złożonego wniosku?

c) Mając na uwadze odpowiedź od GUS, wnioskuje Pan, że Pana usługi jako ogół usług mogą być sklasyfikowane pod grupowaniem PKWiU 62.02.

Czynności/zadania związane z usługami: Jakie dokładnie czynności/zadania będzie Pan wykonywać w ramach świadczonych przez siebie usług w odniesieniu do klasyfikacji PKWiU wskazanej w uzupełnieniu wniosku? Prosimy szczegółowo opisać charakter tych czynności/zadań, na czym one polegają, czego dotyczą, jaki jest ich zakres, co jest ich efektem.

d) Szczegółowy opis czynności/zadań został przedstawiony w opisie stanu faktycznego.

Charakter działalności usługowej: Czy prowadzona działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

e) Tak, prowadzona działalność jest działalnością usługową zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Wyłączenia z art. 8 ustawy: Czy do wykonywanej działalności będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ww. ustawy?

f) Nie, działalność nie podlega wyłączeniom z art. 8 ww. ustawy.

Warunki art. 6 ust. 4 ustawy: Czy spełnia Pan warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

g) Tak, spełnia Pan warunki określone w art. 6 ust. 4 ww. ustawy.

Ewidencja przychodów: Czy prowadzi Pan ewidencję przychodów, w której będzie Pan w stanie określić przychód z działalności, opodatkowany różnymi stawkami (jeżeli zaistnieje taka sytuacja)?

h) Tak, prowadzi Pan ewidencję przychodów.

Świadczenia jako element kompleksowego: Czy wykonywane przez Pana usługi są elementem złożonego (kompleksowego) świadczenia na rzecz klienta, za co otrzymuje Pan jedno wynagrodzenie?

i) Tak, świadczenia stanowią element kompleksowego rozwiązania dla klienta.

Zleceniodawcy i inne źródła przychodów: Kim są Pana zleceniodawcy? Czy jest to może spółka, w której jest Pan wspólnikiem/członkiem zarządu? Jeżeli pełni Pan obowiązki w takiej spółce, prosimy szczegółowo opisać zakres Pana obowiązków w spółce. Od kiedy pełni Pana takie obowiązki w spółce?

j) Szczegóły dotyczące zleceniodawców oraz ewentualnych innych źródeł przychodów zostały uzupełnione.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku udzielił Pan odpowiedzi na następujące pytania:

Czy zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.), ma Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce?

Ma Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Jakie konkretnie czynności/zadania Pan wykonywał/wykonuje w ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02 obejmujących: "analizę i modelowanie procesów biznesowych w programach informatycznych, formułowanie wymagań do systemów informatycznych, tworzenie scenariuszy testowych, weryfikację zgodności stworzonych funkcjonalności z wymaganiami biznesowymi, ścisłą współpracę z biznesowymi jednostkami spółki w celu zbierania wymagań systemowych oraz z analitykami systemowymi, prowadzenie dokumentacji analitycznej"; proszę szczegółowo opisać charakter tych czynności/zadań, na czym one polegają, czego dotyczą, jaki jest ich zakres, co jest ich efektem?

Tak jak Pan wspomniał, to są Pana obowiązki w związku ze świadczoną umową o współpracę i takie konkretnie usługi Pan wykonuje:

- analizę i modelowanie procesów biznesowych w programach informatycznych,

- formułowanie wymagań do systemów informatycznych,

- tworzenie scenariuszy testowych, weryfikację zgodności stworzonych funkcjonalności z wymaganiami biznesowymi,

- ścisła współpraca z biznesowymi jednostkami spółki w celu zbierania wymagań systemowych oraz z analitykami systemowymi,

- prowadzenie dokumentacji analitycznej.

Charakter tych czynności tyczy się roli analityka biznesowego świadczącego kompleksowe wsparcie okołoinformatyczne/testerskie/dokumentacyjne w ramach współpracy.

Polegają one na wsparciu analitycznym projektowania systemów informatycznych zgodnie z zakresem usług umowy, które Pan wskazał i taki też jest ich zakres.

Efektem tych zadań jest rozwój systemów informatycznych w spółce faktoringowej.

Czy w ramach czynności sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02 uzyskuje Pan przychody ze świadczenia usług:

- związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),

- związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania?

Zgodnie z odpowiedzią GUS Pana usługi "mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki"".

Czy był/jest Pan wspólnikiem/członkiem zarządu spółki faktoringowej (dalej: Spółka), na rzecz której świadczy Pan usługi, o których mowa we wniosku, bądź pełnił/pełni Pan inne funkcje (jakie) w Spółce?

Nie był Pan wspólnikiem/członkiem zarządu spółki faktoringowej, na rzecz której świadczy Pan usługi. Pełni Pan tutaj jedynie funkcję analityka biznesowego w ramach umowy o współpracę.

Jeżeli pełnił/pełni Pan obowiązki w Spółce, proszę szczegółowo opisać zakres Pana obowiązków w Spółce i od kiedy je Pan pełnił/pełni?

Świadczenie usług analityka biznesowego na podstawie umowy o współpracę obejmują:

- ścisłą współpracę z biznesowymi jednostkami spółki w celu zbierania wymagań systemowych oraz z analitykami systemowymi,

- formułowanie wymagań do systemów informatycznych,

- analizę i modelowanie procesów biznesowych,

- prowadzenie dokumentacji analitycznej,

- weryfikowanie zgodności stworzonych funkcjonalności z wymaganiami biznesowymi,

- tworzenie scenariuszy testowych.

Pytanie

Czy zakres usług wskazanych do zdarzenia przyszłego kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie usługi, które świadczy Pan w ramach kompleksowej umowy o współpracy, obejmujące zarówno testowanie, analizy w programach informatycznych, jak i modelowanie, powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 776):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Stosownie do art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1)

w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro;

2)

rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pan oświadczył - nie występują negatywne przesłanki, które wykluczałyby Pana z tej formy opodatkowania wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zwracam również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Tymczasem z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że od stycznia 2024 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Działalność ta polega na świadczeniu usług, które są sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako 62.02 - usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki. Wskazał Pan, jakie konkretnie czynności Pan świadczy w ramach tych usług.

W odniesieniu do przedstawionego przez Pana opisu sprawy zauważam, że dział 62 PKWiU - Usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane - obejmuje:

* dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych,

* pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania,

* planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny,

* zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania,

* pozostałe profesjonalne i techniczne usługi związane z informatyką.

Natomiast klasa PKWiU 62.02 - Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki obejmuje następujące grupowania PKWiU:

1)

62.02.10.0 - Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego,

2)

62.02.20.0 - Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego,

3)

62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02, które to usługi nie są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0) ani z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podsumowanie: przychody osiągane przez Pana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących: analizę i modelowanie procesów biznesowych w programach informatycznych, formułowanie wymagań do systemów informatycznych, tworzenie scenariuszy testowych, weryfikację zgodności stworzonych funkcjonalności z wymaganiami biznesowymi, ścisłą współpracę z biznesowymi jednostkami spółki w celu zbierania wymagań systemowych oraz z analitykami systemowymi, prowadzenie dokumentacji analitycznej, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki", podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zastrzegam jednak, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02 jest prawidłowe, dopóki spełnione są ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Pana usługi były usługami związanymi z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0) albo usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl