0112-KDIL2-2.4011.399.2023.3.WS - Rozliczanie CIT przez spółkę komandytową w związku ze zmianą statusu podatkowego i wyborem CIT estońskiego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.399.2023.3.WS Rozliczanie CIT przez spółkę komandytową w związku ze zmianą statusu podatkowego i wyborem CIT estońskiego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 19 maja 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 15 maja 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 26 lipca 2023 r. (data wpływu 26 lipca 2023 r.). Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem:

1) Zainteresowana będąca stroną postępowania:

Spółka

2) Zainteresowana niebędąca stroną postępowania:

Zainteresowany 1

3) Zainteresowany niebędący stroną postępowania:

Zainteresowany 2

Opis zdarzeń przyszłych

Spółka powstała z przekształcenia spółki komandytowej. Przekształcenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 7 grudnia 2022 r. Spółka funkcjonowała w formie spółki komandytowej od grudnia 2014 r.

Z dniem 1 maja 2021 r. Spółka, działająca wówczas jako spółka komandytowa, uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 2 Ustawy Zmieniającej.

Mając na uwadze powyższe, do dnia 30 kwietnia 2021 r. do przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem wspólników w Spółce stosowano przepisy podatkowe w brzmieniu sprzed Ustawy Zmieniającej, tzn. przychody uzyskiwane przez Spółkę i koszty przez nią ponoszone były przypisywane proporcjonalnie do każdego ze wspólników i przez nich na bieżąco opodatkowywane podatkiem dochodowym.

Spółka wybrała od kwietnia 2023 r. opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, w tym też złożyła oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca kwietnia 2023 r., zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "Ustawa o CIT").

W okresie swojej działalności, zgodnie z historycznymi decyzjami wspólników o podziale zysków, Spółka zgromadziła na kapitałach innych niż zakładowy (kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym) kwotę zysków z lat ubiegłych, w tym zysków wypracowanych przed 1 maja 2021 r., tzn. osiągniętych zanim Spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego (dalej: "Zyski Historyczne").

Zyski Historyczne były opodatkowywane bezpośrednio przez wspólników, na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie Ustawy Zmieniającej. Zyski Historyczne, na podstawie odpowiednich uchwał, mogą być w przyszłości wypłacane przez Spółkę na rzecz wspólników.

Aktualnie, jedynymi udziałowcami Spółki są dwie osoby fizyczne - Zainteresowany 1 i Zainteresowany nr 2 (dalej łącznie: "Wspólnicy"). Wspólnicy są polskimi rezydentami podatkowymi, tzn. posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "Ustawa o PIT").

Wspólnicy otrzymali udziały w Spółce w wyniku rozwiązania spółki jawnej, która pełniła funkcję komandytariusza Spółki przed jej przekształceniem i była jej udziałowcem po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jawna uległa rozwiązaniu z dniem 31 marca 2023 r.

Zainteresowany 1 i Zainteresowany 2 byli jedynymi wspólnikami spółki jawnej przez cały okres jej funkcjonowania i posiadali po 50% praw do zysku i majątku tej spółki.

Spółka jawna posiadała 99,95% prawa do udziału w zyskach Spółki działającej w formie spółki komandytowej. Po zmianie formy prawnej przez Spółkę spółka jawna posiadała 99,75% udziałów w Spółce. Pozostałe 0,25% udziałów w Spółce posiadał wcześniej inny podmiot, ale dnia 29 grudnia 2022 r. sprzedał wszystkie swoje udziały na rzecz Zainteresowanego 1 i Zainteresowanego 2 po równo.

Mając na uwadze powyższe zmiany właścicielskie, Wspólnicy posiadają aktualnie bezpośrednio po 50% udziałów w Spółce.

Spółka jawna nie posiadała statusu podatnika podatku dochodowego.

W związku z powyższym Spółka i Wspólnicy chcą potwierdzić zasady opodatkowania wypłaty Zysków Historycznych na rzecz Wspólników po zmianie formy prawnej i wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, w szczególności w zakresie pełnienia przez Spółkę funkcji płatnika ewentualnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Spółka jest w stanie udokumentować wartość Zysków Historycznych, w tym na potrzeby ich wypłaty.

Spółka, Zainteresowany 1 i Zainteresowany 2 będą zwani dalej łącznie: "Zainteresowanymi".

W uzupełnieniu wniosku wyjaśnili Państwo, że stwierdzenie zawarte w pytaniu nr 3 ("wypłata Zysków Historycznych po upływie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych Wspólników") nie dotyczy żadnych skonkretyzowanych zobowiązań. Celem zadanego pytania było określenie czy wypłata Zysków Historycznych (definicje jak we wniosku) jest prawem ograniczonym czasowo, np. poprzez przewidziany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) upływ terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Czy wypłata Zysków Historycznych po przekształceniu Spółki ze spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie skutkowała powstaniem po stronie Wspólników przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na gruncie Ustawy o PIT, a co za tym idzie Spółka, działając jako płatnik, będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

Państwa stanowisko w sprawie

W Państwa ocenie wypłata Zysków Historycznych, wypracowanych przez Spółkę przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika podatku dochodowego i opodatkowanych przez jej ówczesnych wspólników na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie Ustawy Zmieniającej, po przekształceniu Spółki ze spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie skutkowała powstaniem po stronie Wspólników przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na gruncie Ustawy o PIT, a co za tym idzie Spółka, działając jako płatnik, nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy Zmieniającej spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Do dochodów wspólników spółki komandytowej lub spółki jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (art. 13 ust. 1 Ustawy Zmieniającej).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 § 1 k.s.h.). Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 § 2 k.s.h.). Przepisy prawa spółek handlowych przewidują zatem sukcesję generalną praw i obowiązków spółki przekształcanej.

W szczególności, sukcesję generalną w zakresie praw i obowiązków podatkowych w przypadku zmiany formy prawnej przewidują również przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: "OP"). Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki (art. 93a § 1 OP).

Należy zauważyć, że wypłata Zysków Historycznych, wypracowanych przez Spółkę przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika podatku dochodowego i opodatkowanych przez jej ówczesnych wspólników na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie Ustawy Zmieniającej, przed przekształceniem Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowiłaby przychodu Wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na mocy art. 13 ust. 1 Ustawy Zmieniającej.

Jeżeli na gruncie prawa podatkowego obowiązuje zasada sukcesji generalnej przy zmianie formy prawnej spółki, to zmiana formy prawnej Spółki ze spółki komandytowej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powinna pozostać bez wpływy na zasady opodatkowania dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w jej zyskach, osiągniętych przez nią przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zatem, mając na uwadze powyższe, wypłata Zysków Historycznych, wypracowanych przez Spółkę przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika podatku dochodowego i opodatkowanych przez jej ówczesnych wspólników na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie Ustawy Zmieniającej, po przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwagi na zasadę sukcesji generalnej podatkowych praw i obowiązków przy zmianie formy prawnej spółki, nie będzie konstytuowała przychodu Wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na mocy art. 13 ust. 1 Ustawy Zmieniającej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W myśl art. 1 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.):

Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.

Stosownie do zapisu art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych:

Użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

W myśl art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Zgodnie z art. 552 Kodeksu spółek handlowych:

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Z kolei w myśl art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Stosownie do art. 553 § 3 Kodeksu spółek handlowych:

Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej z uwzględnieniem art. 5761.

Zgodnie z art. 574 Kodeksu spółek handlowych:

Wspólnicy przekształcanej spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 ww. ustawy), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 ww. ustawy). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Równocześnie również wspólnicy przekształcanej spółki osobowej odpowiadają - na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą - za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia.

Należy podkreślić, ze zgodnie z art. 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.):

Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1)

przekształcenia innej osoby prawnej,

2)

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa, jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Zainteresowani niebędący stronami postępowania aktualnie są jedynymi udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). Spółka powstała z przekształcenia spółki komandytowej. Przekształcenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 7 grudnia 2022 r. Spółka funkcjonowała w formie spółki komandytowej od grudnia 2014 r. Z 1 maja 2021 r. Spółka, działająca wówczas jako spółka komandytowa, uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Zainteresowani niebędący stronami postępowania otrzymali udziały w Spółce w wyniku rozwiązania spółki jawnej, która pełniła funkcję komandytariusza Spółki przed jej przekształceniem i była jej udziałowcem po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jawna uległa rozwiązaniu 31 marca 2023 r. W okresie swojej działalności, zgodnie z historycznymi decyzjami wspólników o podziale zysków, Spółka zgromadziła na kapitałach innych niż zakładowy (kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym) kwotę zysków z lat ubiegłych, w tym zysków wypracowanych przed 1 maja 2021 r., tzn. osiągniętych zanim Spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego (dalej: Zyski Historyczne). Zyski Historyczne były opodatkowywane bezpośrednio przez wspólników. Zyski Historyczne, na podstawie odpowiednych uchwał, mogą być w przyszłości wypłacane przez Spółkę na rzecz Zainteresowanych niebędących stronami postępowania.

Przedmiotem Państwa wątpliwości jest kwestia ustalenia, czy wypłaty przez Spółkę Zainteresowanym niebędącym stronami postępowania po dniu przekształcenia Zysków Historycznych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zauważam, że od 1 stycznia 2021 r., na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123; dalej: ustawa zmieniająca) spółki komandytowe zostały podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Co do zasady, spółki komandytowe status podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskały 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy zmieniającej:

Spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Zatem spółka komandytowa uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r.

Na mocy art. 2 pkt 1 lit. a ustawy zmieniającej przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.) mają, co do zasady, zastosowanie również do spółek komandytowych.

Spółka komandytowa, zanim uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, nie była podatnikiem podatków dochodowych. Opodatkowaniu podlegały dochody poszczególnych wspólników tych spółek jako spółek niebędących osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 w zw. z art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. Sposób opodatkowania dochodów z udziału w takiej spółce był uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem była osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Takie same zasady opodatkowania dotyczą spółki jawnej.

Konieczne jest zatem wskazanie zasad opodatkowania dochodów wspólników tych spółek w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis ten ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. przez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku).

Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

W konsekwencji, wspólnik spółki niebędącej osobą prawną przychody i koszty podatkowe powinien rozliczać w wysokości ustalonej stosownie do jego udziału w spółce i w takim zakresie, w jakim, jako wspólnik tej spółki, jest upoważniony i zobowiązany do rozliczania przychodów i kosztów ich uzyskania tej spółki.

Z kolei, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

Na podstawie art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to:

a)

spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b)

spółkę kapitałową w organizacji,

c)

spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

e)

spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W myśl art. 5a pkt 29 i 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

- udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c˗ e,

- udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c-e.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również (...).

Zacytowana regulacja definiuje dochód pochodzący z kapitałów pieniężnych, stanowiąc, że dochodem tym jest dochód faktycznie uzyskany z udziału, a przysługujący podatnikowi, tj. część zysku przypadająca temu podatnikowi na podstawie tytułu prawnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także (...).

Za dochód faktycznie uzyskany należy uznać taki dochód, którym podatnik może sam rozporządzać, a więc dochód rzeczywiście mu wypłacony lub pozostawiony do dyspozycji.

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Jednocześnie, w myśl art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej:

Do dochodów wspólników spółki komandytowej lub spółki jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Z opisu sprawy wynika, że spółka komandytowa do czasu uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych była transparentna podatkowo - opodatkowanie zysków następowało na poziomie Zainteresowanych niebędących stronami postępowania. Dlatego też w zakresie, w jakim kwota wypłaty lub jej część pochodzić będzie z Zysków Historycznych wygenerowanych w okresach, w których Zainteresowani niebędący stronami postępowania byli wspólnikami spółki komandytowej, proporcjonalnie do ich prawa do udziału w zysku spółki komandytowej - nie wystąpi przychód do opodatkowania. Wypłata taka będzie neutralna podatkowo. Skoro możliwa jest identyfikacja zysku, który w świetle powołanego wyżej przepisu art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej podlega szczególnym zasadom opodatkowania, to należy ten przepis zastosować.

Nie ma przy tym znaczenia, w jaki sposób wypracowane przed przekształceniem Zyski Historyczne będą prezentowane w bilansie spółki komandytowej (czy będą to zobowiązania czy kapitały), nie ma znaczenia także data podjęcia uchwały w tym zakresie. Nadrzędne znaczenie ma bowiem art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej, który rozstrzyga kwestię wypłaty zysków wypracowanych na poziomie spółki transparentnej podatkowo.

Na podstawie opisu zdarzeń przyszłych oraz obowiązujących przepisów prawa stwierdzam, że Zyski Historyczne wypłacane po przekształceniu, czyli przez Spółkę, która jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie będą podlegały opodatkowaniu. Niezależnie bowiem od daty podjęcia uchwały, w sytuacji wypłaty Zysków Historycznych wypracowanych przez spółkę komandytową z okresu, w którym nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej, po stronie wspólników nie wystąpi przychód do opodatkowania.

Zatem, wypłata dla Zainteresowanych niebędących stronami postępowania, jako wspólników Spółki, będzie neutralna podatkowo, ale wyłącznie w zakresie, w jakim kwota wypłaty lub jej część pochodzić będzie z Zysków Historycznych wygenerowanych w okresach, w których Zainteresowani niebędący stronami postępowania byli wspólnikami spółki komandytowej i byli opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. zysków spółki transparentnej podatkowo), proporcjonalnie do prawa do udziału Zainteresowanych niebędących stronami postępowania w zysku spółki komandytowej.

Dlatego też po stronie Zainteresowanej będącej stroną postępowania nie wystąpi obowiązek płatnika.

Reasumując - wypłata Zysków Historycznych po przekształceniu Spółki ze spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie skutkowała powstaniem po stronie wspólników - Zainteresowanych niebędących stronami postępowania, przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie Spółka, działając jako płatnik, nie będzie zobowiązana do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotem tej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Państwa wniosek w zakresie pytań nr 2 i nr 3 podlega odrębnemu rozpatrzeniu.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Zainteresowana będąca stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl