0112-KDIL2-2.4011.32.2020.3.MM - Opodatkowanie przychodów z uprawy i sprzedaży roślin ozdobnych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 marca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.32.2020.3.MM Opodatkowanie przychodów z uprawy i sprzedaży roślin ozdobnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2020 r. (data wpływu 10 stycznia 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* opodatkowania przychodów z uprawy i sprzedaży roślin ozdobnych - jest prawidłowe,

* obowiązku uwzględniania przychodów w zeznaniu rocznym - jest prawidłowe,

* stawki ryczałtu w odniesieniu do przychodów z tytułu działalności handlowej - jest prawidłowe,

* obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* opodatkowania przychodów z uprawy i sprzedaży roślin ozdobnych,

* obowiązku uwzględniania przychodów w zeznaniu rocznym,

* stawki ryczałtu w odniesieniu do przychodów z tytułu działalności handlowej,

* obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawczyni jest kolekcjonerem i hobbystą ozdobnych roślin domowych, rośliny uprawia na parapetach okiennych oraz małej, przydomowej, ogrzewanej oranżerii/szklarni (wielkość oranżerii - ok. 12 m2). Dom jest własnością Wnioskodawczyni, płaci ona podatek od nieruchomości. Wnioskodawczyni nie posiada pola rolnego, tym samym nie opłaca podatku rolnego. Wnioskodawczyni chciałaby założyć działalność gospodarczą oraz założyć sklep internetowy, w którym będzie sprzedawała nadwyżki roślin z własnej kolekcji (czyli te, które są w jej kolekcji powyżej 1 miesiąca), jak również chciałaby w tym sklepie sprzedawać rośliny, które zostały zakupione w celach dalszej odsprzedaży (czyli te, które będą u niej krócej niż miesiąc). Jako formę opodatkowania Wnioskodawczyni chciałaby wybrać ryczałt.

Pismem uzupełniającym Wnioskodawczyni wskazała, co następuje.

Symbol usług będących przedmiotem zapytania zgodny z PKWiU, to wg opinii Wnioskodawcy: 47.00.77.0, czyli Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin i nasion. Symbol PKD działalności: 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Rośliny, które Wnioskodawczyni zamierza sprzedawać (nadwyżki roślin z własnej kolekcji), będą wytworzone w stanie nieprzetworzonym (naturalnym).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

1. Czy od roślin, które są nadwyżkami z kolekcji Wnioskodawczyni (czyli te, które są u niej powyżej 1 miesiąca), a które będą w ofercie sklepu internetowego Wnioskodawczyni będzie musiała odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy należny podatek Wnioskodawczyni będzie musiała odprowadzić tylko od roślin, które są u niej krócej niż miesiąc (czyli takich, które zostały zakupione w celach odsprzedaży, a ich minimalny okres przechowywania, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost nie przekracza miesiąca)?

2. Czy w rocznym zeznaniu PIT-28 Wnioskodawczyni powinna wykazywać sprzedaż ogólną w sklepie internetowym, czy tylko sprzedaż roślin, które były u niej krócej niż 1 miesiąc?

3. Czy jako sposób opodatkowania Wnioskodawczyni będzie mogła wybrać stawkę ryczałtu 3%?

4. Czy Wnioskodawczyni powinna prowadzić ewidencję przychodów ze sprzedaży roślin z własnej kolekcji (czyli tych, które są u niej dłużej niż miesiąc)? Wnioskodawczyni chodzi o sprzedaż w sklepie internetowym, który planuje założyć.

Stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawczyni nie będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych przychodu ze sprzedaży roślin, w przypadku gdy pochodzą one z jej kolekcji (czyli tych, które będą u niej dłużej niż miesiąc), gdyż ich zbycie następuje w przypadkach uznawanych przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność rolniczą. Stąd zatem przychód podlegający opodatkowaniu (zaliczony do pozarolniczej działalności gospodarczej) wystąpi jedynie w przypadku sprzedaży roślin, których minimalny okres przechowywania będzie krótszy niż miesiąc.

Stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawczyni w zeznaniu PIT-28 powinna wykazywać tylko sprzedaż roślin, które były u niej krócej niż 1 miesiąc i tylko od tej sumy odprowadzać należny podatek.

Stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 3.

Zdaniem Wnioskodawczyni będzie mogła wybrać stawkę ryczałtu 3% (jako sposób opodatkowania), ponieważ ryczałtem ewidencjonowanym mogą być opodatkowane przychody z działalności usługowej w zakresie handlu (sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów i towarów), a stawka dla przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3%.

Stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 4.

Zdaniem Wnioskodawczyni, jeśli chodzi o sprzedaż roślin z własnej kolekcji (czyli tych, które będą u niej dłużej niż miesiąc), nie należy prowadzić ewidencji przychodów z ich sprzedaży w sklepie internetowym, ponieważ sprzedaż tych roślin będzie uznana za działalność rolniczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych w zakresie:

* opodatkowania przychodów z uprawy i sprzedaży roślin ozdobnych - jest prawidłowe,

* obowiązku uwzględniania przychodów w zeznaniu rocznym - jest prawidłowe,

* stawki ryczałtu w odniesieniu do przychodów z tytułu działalności handlowej-jest prawidłowe,

* obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów-jest prawidłowe.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest kolekcjonerem i hobbystą ozdobnych roślin domowych, które uprawia na parapetach okiennych oraz małej, przydomowej, ogrzewanej oranżerii/szklarni (wielkość oranżerii - ok. 12 m2). Wnioskodawczyni nie posiada pola rolnego, tym samym nie opłaca podatku rolnego. Wnioskodawczyni chciałaby założyć działalność gospodarczą oraz założyć sklep internetowy, w którym będzie sprzedawała nadwyżki roślin z własnej kolekcji (czyli te, które są w jej kolekcji powyżej 1 miesiąca) jak również chciałaby w tym sklepie sprzedawać rośliny, które zostały zakupione w celach dalszej odsprzedaży (czyli te, które będą u niej krócej niż miesiąc). Jako formę opodatkowania Wnioskodawczyni chciałaby wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Symbol usług będących przedmiotem zapytania zgodny z PKWiU to: 47.00.77.0, czyli sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin i nasion. Rośliny, które Wnioskodawczyni zamierza sprzedawać (nadwyżki roślin z własnej kolekcji), będą wytworzone w stanie nieprzetworzonym (naturalnym).

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyjątek od ogólnej zasady powszechności opodatkowania zawarto m.in. w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym: przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Definicję działalności rolniczej dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią tego przepisu: działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1.

miesiąc - w przypadku roślin,

2.

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3.

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia.

Ustawodawca precyzyjnie określił, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą. Wyliczenie dokonane w powyższej regulacji ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej - podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzącym z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa więc w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ww. ustawy: ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Założenia prawne uzasadniają więc niepodleganie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu ze sprzedaży roślin w przypadku, gdy ich zbycie następuje w przypadkach uznawanych przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność rolniczą.

Stąd zatem, analizując przedstawiony we wniosku opis, przychód podlegający opodatkowaniu (zaliczany do pozarolniczej działalności gospodarczej) wystąpi jedynie w przypadku sprzedaży roślin, których minimalny okres przechowywania, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, nie przekracza miesiąca (rośliny zakupione przez Wnioskodawczynię w celach dalszej odsprzedaży).

Natomiast sprzedaż nadwyżek roślin z własnej kolekcji uprawianych we własnym domu Wnioskodawczyni, w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) Wnioskodawczyni należy uznać za sprzedaż wykonywaną w ramach działalności rolniczej. W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane ze sprzedaży ww. roślin są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Reasumując - nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży roślin, w przypadku gdy pochodzą one z kolekcji Wnioskodawczyni, gdyż ich zbycie następuje w przypadkach uznawanych przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność rolniczą. Przychód podlegający opodatkowaniu (zaliczony do pozarolniczej działalności gospodarczej) wystąpi jedynie w przypadku sprzedaży roślin, których minimalny okres przechowywania będzie krótszy niż miesiąc (rośliny zakupione przez Wnioskodawczynię w celach dalszej odsprzedaży).

Tym samym - w zeznaniu PIT-28 Wnioskodawczyni powinna wykazywać tylko sprzedaż roślin, które były u niej krócej niż 1 miesiąc (rośliny zakupione przez Wnioskodawczynię w celach dalszej odsprzedaży) i tylko od tej sumy odprowadzać należny podatek.

Odnosząc się do stawki ryczałtu w odniesieniu do przychodów z tytułu działalności handlowej Wnioskodawczyni, należy wskazać, że zgodnie z art. 9a usta. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, z późn. zm.): opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy: działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że działalność handlowa polega na sprzedaży (zbyciu) towarów uprzednio nabytych w stanie nieprzetworzonym.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b omawianej ustawy: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że wykonywana przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza w zakresie sprzedaży roślin zakupionych przez Wnioskodawczynię w celach dalszej odsprzedaży będzie stanowiła działalność usługową w zakresie handlu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem przychody uzyskane z odsprzedaży zakupionych roślin opodatkowane będą 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Reasumując - Wnioskodawczyni będzie mogła wybrać stawkę ryczałtu 3% (jako sposób opodatkowania), ponieważ ryczałtem ewidencjonowanym mogą być opodatkowane przychody z działalności usługowej w zakresie handlu (sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów i towarów).

Odnosząc się do kwestii obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów, należy wskazać na art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zgodnie z którym: podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej "ewidencją", z zastrzeżeniem ust. 3.

Zasady prowadzenia ewidencji przychodów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 701).

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawczyni w prowadzonej ewidencji przychodów będzie miała obowiązek uwzględnić przychód ze sprzedaży roślin zakupionych w celach dalszej odsprzedaży, których sprzedaż nastąpi przed upływem terminu jednego miesiąca.

Natomiast w przypadku sprzedaży roślin pochodzących z kolekcji Wnioskodawczyni, która stanowi sprzedaż zwolnioną z podatku dochodowego jako działalność rolnicza, Wnioskodawczyni nie ma obowiązku wykazywania jej w ewidencji przychodów.

Reasumując - jeśli chodzi o sprzedaż roślin z własnej kolekcji Wnioskodawczyni, Wnioskodawczyni nie ma obowiązku wykazywania ich w ewidencji przychodów, ponieważ sprzedaż tych roślin będzie stanowić działalność rolniczą.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto należy dodać, że wniosek w zakresie podatku od towarów i usług podlega odrębnemu rozstrzygnięciu.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl