0112-KDIL2-2.4011.29.2023.2.AA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.29.2023.2.AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

W dniu 11 stycznia 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 11 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 3 kwietnia 2023 r. (wpływ 3 kwietnia 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pani polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną od 11 listopada 2021 r. w CEIDG, korzysta Pani ze zwolnienia VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Nie przekracza Pani limitu 2 mln euro przychodu w poprzednim roku podatkowym. Jest Pani zatrudniona, jednak nie świadczy usług i nie sprzedaje towarów na rzecz pracodawcy. Rozlicza Pani osiągane przez siebie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020.1905 t.j. z dnia 2020.10.29, z późn. zm., dalej "Ustawa").

Przedmiotem Pani działalności są usługi objęte następującą klasyfikacją w PKD:

- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;

- 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W ramach prowadzonej działalności świadczy Pani usługi na rzecz polskich rezydentów podatkowych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Usługi świadczone są dla firmy wdrażającej oprogramowanie, polegające na:

- analizie przedwdrożeniowej, czyli rozmowie z klientem, której celem jest ustalenie, z jakich funkcji programu będzie korzystał klient, który zakupił program (...) (oprogramowanie wspierające procesy (...)),

- wykonaniu projektu wdrożenia, w którym będzie opisane, które funkcjonalności programu i w jakiej konfiguracji będą wykorzystywane przez klienta,

- parametryzacji aplikacji: konfigurowanie programu, czyli ustawianie parametrów/opcji programu, zgodnie ze specyfikacją opisaną w projekcie wdrożenia,

- szkoleniu użytkowników z możliwości programu.

29 grudnia otrzymała Pani interpretację wydaną przez Urząd Statystyczny na wniosek przesłany w celu ustalenia klasyfikacji do celów podatku dochodowego. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego poinformował, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 z późn. zm.) wymienione usługi świadczone dla firmy wdrażającej oprogramowanie, polegające na:

- analizie przedwdrożeniowej, czyli rozmowie z klientem, której celem jest ustalenie, z jakich funkcji programu będzie korzystał klient, który zakupił program (...) (oprogramowanie wspierające procesy),

- wykonaniu projektu wdrożenia, w którym będzie opisane, które funkcjonalności programu i w jakiej konfiguracji będą wykorzystywane przez klienta,

- parametryzacji aplikacji: konfigurowanie programu, czyli ustawianie parametrów/opcji programu, zgodnie ze specyfikacją opisaną w projekcie wdrożenia,

- szkoleniu użytkowników z możliwości programu

mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 62.02.30.0 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego".

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku udzieliła Pani odpowiedzi na następujące pytania:

Czy świadczone przez Panią usługi, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.02.30, związane z doradztwem w zakresie oprogramowania?

Usługi świadczone są dla firmy wdrażającej oprogramowanie, polegające na:

- analizie przedwdrożeniowej, czyli rozmowie z klientem, której celem jest ustalenie, z jakich funkcji programu będzie korzystał klient, który zakupił program (...) (oprogramowanie wspierające procesy (...)),

- wykonaniu projektu wdrożenia, w którym będzie opisane, które funkcjonalności programu i w jakiej konfiguracji będą wykorzystywane przez klienta,

- parametryzacji aplikacji: konfigurowanie programu, czyli ustawianie parametrów/opcji programu, zgodnie ze specyfikacją opisaną w projekcie wdrożenia,

- szkoleniu użytkowników z możliwości programu,

świadczone w ramach prowadzonej działalności nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

Czy w 2022 r. uzyskała Pani przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro?

Przychody z działalności w 2022 r. nie przekroczyły 2.000.000 euro.

Czy w odniesieniu do prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej występują/wystąpią negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie dotyczą prowadzonej przez Panią działalności.

Pytanie

Na podstawie wykonywanych przez Panią usług, które świadczone są dla firmy wdrażającej oprogramowanie, polegające na:

- analizie przedwdrożeniowej, czyli rozmowie z klientem, której celem jest ustalenie, z jakich funkcji programu będzie korzystał klient, który zakupił program (...) (oprogramowanie wspierające procesy (...)),

- wykonaniu projektu wdrożenia, w którym będzie opisane, które funkcjonalności programu i w jakiej konfiguracji będą wykorzystywane przez klienta,

- parametryzacji aplikacji: konfigurowanie programu, czyli ustawianie parametrów/opcji programu, zgodnie ze specyfikacją opisaną w projekcie wdrożenia,

- szkoleniu użytkowników z możliwości programu

prosi Pani o określenie wysokości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pani stanowisko w sprawie

W Pani ocenie - przychody ze świadczonych usług podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5%.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Klasyfikację świadczonych usług potwierdza Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego (...), umieszczając je w grupowaniu: PKWiU 62.02.30.0 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pani oświadczyła - przy świadczeniu przez Panią opisanych usług negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie występują.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zwracam również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju wykonywanych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług, które są sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako 62.02.30.0 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. Wskazała Pani, jakie konkretnie czynności Pani świadczy w ramach tych usług. Wskazała Pani także, że usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania. Przychody z działalności w 2022 r. nie przekroczyły 2.000.000 euro.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że przychody uzyskiwane przez Panią ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0, które to usługi nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - przychody osiągane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług polegających na:

- analizie przedwdrożeniowej, czyli rozmowie z klientem, której celem jest ustalenie, z jakich funkcji programu będzie korzystał klient, który zakupił program (...) (oprogramowanie wspierające procesy (...)),

- wykonaniu projektu wdrożenia, w którym będzie opisane, które funkcjonalności programu i w jakiej konfiguracji będą wykorzystywane przez klienta,

- parametryzacji aplikacji: konfigurowanie programu, czyli ustawianie parametrów/opcji programu, zgodnie ze specyfikacją opisaną w projekcie wdrożenia,

- szkoleniu użytkowników z możliwości programu,

sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02.30.0 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego" podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl