0112-KDIL2-2.4011.270.2020.4.MC, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi związane z projektowaniem, programowaniem i... - OpenLEX

0112-KDIL2-2.4011.270.2020.4.MC - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 czerwca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.270.2020.4.MC Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2020 r. (data wpływu 8 marca 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek - uzupełniony pismem z 16 maja 2020 r. (data wpływu 16 maja 2020 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od xx stycznia 2020 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wybrany sposób opodatkowania to ryczałt ewidencjonowany. Raz w miesiącu Wnioskodawca wystawia jedną fakturę, za jedną usługę, wykonywaną dla jednego kontrahenta, sklasyfikowaną jako: PKD 62.01.Z - Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, PWKiU z 2008 r. - 62.01.11.0 - Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania. W szczególności wyodrębnia się tu dwie podkategorie: 62.01.11 - Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, 62.01.12 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. W obowiązki Wnioskodawcy wlicza się:

* projektowanie architektury aplikacji będących częścią szerzej rozumianych systemów;

* analiza funkcjonalności systemów informatycznych;

* implementacja/programowanie aplikacji systemów komputerowych;

* dbałość o zachowanie poufności i danych wrażliwych systemów komputerowych;

* przygotowywanie specyfikacji technicznej do projektowanych i zaimplementowanych systemów;

* testowanie zaimplementowanych rozwiązań.

Wnioskodawca korzysta z ulgi: zwolnienia, naliczania podatku VAT ze względu na roczną wysokość obrotu poniżej 200 000 zł rocznie (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) - nie powiększa kwoty należności od kontrahentów o podatek VAT.

Wnioskodawca co miesiąc wpłaca do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy w wysokości 17% od uzyskanego przychodu z usługi PKD 62.01 Z. Co miesiąc zleceniobiorca opłaca za Wnioskodawcę część subskrypcji abonamentu na korzystanie z obiektów sportowych, jako świadczenie nieodpłatne (karta X), za które opłacany jest do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 3% od wartości świadczenia nieodpłatnego.

Do sierpnia 2020 r. Wnioskodawca korzysta z programu (...) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odliczając od wyliczonego miesięcznego podatku, kwotę składki zdrowotnej w wysokości 312,02 zł (kwota aktualna na marzec 2020 r.). Kwota nie została odliczona za miesiąc styczeń, gdyż kwotę tą odlicza się w miesiącu wpłaty na konto ZUS, czyli luty 2020 r. W danym roku podatkowym Wnioskodawca nie przywiduje świadczenia usług dla innych kontrahentów. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, korzysta z nieformalnych porad księgowych i nie korzysta z usług doradztwa podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

1. Czy uwzględniając działalność sklasyfikowaną jako PKD 62.01.Z i ww. obowiązki, Wnioskodawca powinien płacić podatek w wysokości 8,5%?

2. Czy w okolicznościach Wnioskodawcy, przedstawionych we wniosku, Wnioskodawca działa zgodnie z prawem, opłacając podatek w wysokości 3% od wartości świadczenia nieodpłatnego?

Pytanie nr 2 wynika z pisma z 16 maja 2020 r. stanowiącego uzupełnienie wniosku.

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie do pytania nr 1.

W związku z prowadzeniem usług klasyfikowanych jako PKD 62.01.11 i 62.01.12, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe byłoby zastosowanie stawki 8,5% podatku od przychodów ewidencjonowanych.

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie do pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy działa on zgodnie z prawem, opłacając podatek w wysokości 3% od wartości świadczenia nieodpłatnego - karnet sportowy.

Stanowisko odnośnie do pytania nr 2 wynika z pisma z 16 maja 2020 r. stanowiącego uzupełnienie wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 z późn. zm.): ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy: opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką" (...).

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy: opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, tj. "Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług".

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - pojęcie "działalność usługowa" zdefiniowane zostało jako: pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 4 ust. 4 tej ustawy: ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu ryczałtem wg stawki 17% podlegają m.in. usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). Należy zauważyć, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym. Przy czym, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 tej ustawy: przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca od xx stycznia 2020 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Raz w miesiącu Wnioskodawca wystawia jedną fakturę, za jedną usługę, wykonywaną dla jednego kontrahenta, sklasyfikowaną jako: PKD 62.01.Z - Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, PWKiU z 2008 r. - 62.01.11.0 - Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania. W szczególności wyodrębnia się tu dwie podkategorie: 62.01.11 - Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, 62.01.12 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Obowiązki Wnioskodawcy obejmują:

* projektowanie architektury aplikacji będących częścią szerzej rozumianych systemów;

* analiza funkcjonalności systemów informatycznych;

* implementacja/programowanie aplikacji systemów komputerowych.

* dbałość o zachowanie poufności i danych wrażliwych systemów komputerowych;

* przygotowywanie specyfikacji technicznej do projektowanych i zaimplementowanych systemów;

* testowanie zaimplementowanych rozwiązań.

Ponadto co miesiąc zleceniobiorca opłaca za Wnioskodawcę część subskrypcji abonamentu na korzystanie z obiektów sportowych jako świadczenie nieodpłatne (karta X), za które opłacany jest do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 3% od wartości świadczenia nieodpłatnego.

Należy podkreślić, że w załączniku Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zostały wymienione usługi oznaczone symbolem PKWiU 62.01.11.0 i 62.01.12.0, w związku z czym usługi te nie zostały wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczonych przez niego usług - sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.11.0 i 62.01.12.0, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy. Należy jednak zastrzec, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli nie są to usługi związane z oprogramowaniem. Gdyby bowiem wykonywane przez Wnioskodawcę usługi były usługami związanymi z oprogramowaniem - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Grupowanie PKWiU 62.01.1, o którym m.in. mowa jest w ww. przepisie, obejmuje również usługi sklasyfikowane pod symbolami 62.01.11.0 i 62.01.12.0, jednak znajdujące się przy nich oznaczenie "ex" oznacza, że 17% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem.

Odnośnie natomiast do otrzymywanej co miesiąc dopłaty do karnetu sportowego należy stwierdzić, że w świetle przytoczonych wyżej przepisów prawa stanowi ona przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia i podlega opodatkowaniu 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Postępowanie Wnioskodawcy w tym zakresie jest zatem zgodne z prawem.

Reasumując - uwzględniając działalność sklasyfikowaną jako PKWiU 62.01.11.0 i 62.01.12.0 i ww. obowiązki, Wnioskodawca może stosować stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8.5%, jeżeli usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są związane z oprogramowaniem.

Ponadto w okolicznościach przedstawionych we wniosku, Wnioskodawca działa zgodnie z prawem, opłacając podatek w wysokości 3% od wartości świadczenia nieodpłatnego.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie Organ informuje, że w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl