0112-KDIL2-2.4011.225.2023.1.WS - Źródło przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.225.2023.1.WS Źródło przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych zdarzeń przyszłych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 20 marca 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 20 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzeń przyszłych

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i posiada status czynnego podatnika VAT.

Wnioskodawczyni w ramach jednego aktu notarialnego zamierza dokonać sprzedaży 2 Nieruchomości, które zostały nabyte do jej majątku prywatnego i nigdy nie były wprowadzone do działalności gospodarczej Wnioskodawczyni - zatem też nigdy nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych:

1) Nieruchomości I - działki (...) znajdującej się w miejscowości (...), numer księgi wieczystej: (...). Wnioskodawczyni nabyła tę działkę w drodze zakupu w dniu xx września 2015 r. Nieruchomość ta stanowi nieruchomość niezabudowaną, w ewidencji gruntów jest oznaczona symbolem "R"- grunty rolne, jest zatem nieruchomością rolną. Nieruchomość była użytkowana przez Wnioskodawczynię rolniczo, jednak nie uzyskała z tytułu tej działalności żadnych przychodów. Nieruchomość nie była przedmiotem najmu ani dzierżawy.

Dla działki tej Burmistrz Gminy (...) wydał w dniu 8 marca 2010 r. na wniosek Wnioskodawczyni decyzję (...) o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie centrum edukacyjno-kulturalnego rozwoju rolnictwa. Inwestycja ta nie została jednak zrealizowana.

Wnioskodawczyni nie wykonywała żadnych czynności polegających na reklamie i uatrakcyjnianiu Nieruchomości w celu sprzedaży, nie dokonywała uzbrojenia terenu, nie wnosiła o wytyczenie dróg wewnętrznych. Wnioskodawczyni nie podejmowała prób dokonania sprzedaży Nieruchomości. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2) Nieruchomości II - działki rolnej (...) znajdującej się w miejscowości (...) nabytej 23 maja 2014 r. w drodze zakupu - na użytek własny jako lokata kapitału. Nieruchomość była użytkowana przez Wnioskodawczynię rolniczo, jednak nie uzyskała z tytułu tej działalności żadnych przychodów.

Wnioskodawczyni nie wykonywała żadnych czynności polegających na reklamie i uatrakcyjnianiu Nieruchomości w celu sprzedaży, nie dokonywała uzbrojenia terenu, nie wnosiła o wytyczenie dróg wewnętrznych.

Oprócz opisywanych Nieruchomości Wnioskodawczyni jest również właścicielką następujących nieruchomości:

1) Nabytej xx maja 2010 r. w drodze darowizny od matki działki (...), na której Wnioskodawczyni wybudowała dom, w którym obecnie mieszka (tj. na własny użytek);

2) Nabytej xx marca 2011 r. w drodze zakupu części udziałów w nieruchomości (...) - w budynku mieszkalno-usługowym wraz z gruntem (...) - na użytek własny jako lokata kapitału. Lokale mieszkalne i usługowe są przedmiotem najmu;

3) Nabytej xx kwietnia 2011 r. w drodze zakupu części udziałów w nieruchomości (...) opisanej w punkcie 2;

4) Nabytej xx grudnia 2011 r. w drodze zakupu części udziałów w nieruchomości (...) opisanej w punkcie 2;

5) Nabytej xx stycznia 2015 r. w drodze zakupu działki w (...), na której wybudowała budynek jednorodzinny, obecnie z 6 samodzielnymi lokalami mieszkalnymi i 1 lokalem niemieszkalnym jako lokata kapitału. Lokale są przedmiotem najmu w ramach najmu prywatnego. W lokalu niemieszkalnym prowadzi działalność gospodarczą;

6) Nabytej xx czerwca 2015 r. w drodze zakupu działki jako lokata kapitału;

7) Nabytego xx września 2015 r. prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz znajdujących się na nim budynków w (...) jako lokata kapitału. Część nieruchomości była i jest przedmiotem najmu i dzierżawy. W chwili obecnej są to dwie działki powstałe w wyniku podziału gruntu.

Podsumowując:

1) Nieruchomości będące przedmiotem wniosku (Nieruchomość I i Nieruchomość II) zostały nabyte przez Wnioskodawczynię w latach 2014-2015;

2) Nieruchomości te zostały nabyte jako lokata kapitału - zostały nabyte w celu długoterminowego alokowania nadwyżek finansowych, zgromadzonych w ramach majątku prywatnego Wnioskodawczyni;

3) Nieruchomości te Wnioskodawczyni planuje zbyć w ramach jednej transakcji, w ramach jednego aktu notarialnego - na rzecz jednego podmiotu;

4) Nieruchomości te zostały nabyte do majątku prywatnego Wnioskodawczyni, nie zostały nigdy wprowadzone do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej - a zatem nie zostały nigdy ujęte w ewidencji środków trwałych;

5) Wnioskodawczyni nie uzyskała żadnych przychodów z tytułu posiadania Nieruchomości I i Nieruchomości II (były one użytkowane rolniczo, jednak bez uzyskiwania z tego tytułu przychodu; nie były przedmiotem najmu ani dzierżawy);

6) Wnioskodawczyni nie podejmowała żadnych działań mających uatrakcyjnić Nieruchomość I i II w celu sprzedaży.

Nieruchomość I i Nieruchomość II mają być w przyszłości przedmiotem sprzedaży na rzecz podmiotu powiązanego - w ramach jednej transakcji, przy czym umowa sprzedaży będzie wskazywać, że w przypadku Nieruchomości II będzie to sprzedaż warunkowa, uzależniona od spełnienia warunku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Pytanie

Czy dochód, który Wnioskodawczyni uzyska ze sprzedaży Nieruchomości I i Nieruchomości II, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Pani stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawczyni dochód uzyskany ze sprzedaży Nieruchomości I i Nieruchomości II nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.f.") opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. do źródeł przychodów zalicza się odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Oznacza to, że sprzedaż nieruchomości w ramach zarządzania swoim majątkiem prywatnym opodatkowana jest PIT tylko wtedy, jeżeli została dokonana przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym została ona nabyta - niezależnie od tego, czy jest to nieruchomość o charakterze mieszkalnym, czy też użytkowym. W art. 10 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f. zawarto jednak zastrzeżenie, że przepisu tego nie stosuje się m.in. do odpłatnego zbycia "składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat".

Artykuł 14 ust. 2 u.p.d.o.f. reguluje natomiast kwestię zaliczania określonego rodzaju przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.

I tak, w pkt 1 ww. przepisu wskazane zostało, że przychody z działalności gospodarczej stanowią również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

W ocenie Wnioskodawczyni przychód ze sprzedaży tych Nieruchomości nie będzie stanowić przychodu z działalności gospodarczej - okoliczności związane z nabyciem i dalszym użytkowaniem Nieruchomości nie świadczą bowiem o jakimkolwiek związku z działalnością gospodarczą:

1) Nieruchomości będące przedmiotem wniosku (Nieruchomość I i Nieruchomość II) zostały nabyte przez Wnioskodawczynię w latach 2014-2015;

2) Nieruchomości te zostały nabyte jako lokata kapitału - zostały nabyte w celu długoterminowego alokowania nadwyżek finansowych, zgromadzonych w ramach majątku prywatnego Wnioskodawczyni;

3) Nieruchomości te Wnioskodawczyni planuje zbyć w ramach jednej transakcji, w ramach jednego aktu notarialnego - na rzecz jednego podmiotu;

4) Nieruchomości te zostały nabyte do majątku prywatnego Wnioskodawczyni, nie zostały nigdy wprowadzone do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej - a zatem nie zostały nigdy ujęte w ewidencji środków trwałych;

5) Wnioskodawczyni nie uzyskała żadnych przychodów z tytułu posiadania Nieruchomości I i Nieruchomości II (były one użytkowane rolniczo, jednak bez uzyskiwania z tego tytułu przychodu; nie były przedmiotem najmu ani dzierżawy);

6) Wnioskodawczyni nie podejmowała żadnych działań mających uatrakcyjnić Nieruchomość I i II w celu sprzedaży.

Wobec powyższego zdaniem Wnioskodawczyni planowana sprzedaż Nieruchomości I i Nieruchomości II nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od ich nabycia minęło więcej niż 5 lat.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych, które Pani przedstawiła, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzeń przyszłych i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl