0112-KDIL2-2.4011.197.2023.1.EB - Data wykonania usługi budowlanej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.197.2023.1.EB Data wykonania usługi budowlanej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 9 marca 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 1 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan jednoosobową, działalność gospodarczą od dnia 1 kwietnia 2008 r., zarejestrowaną w CEIDG pod numerem (...) i numerem REGON (...), pod kodem PKD przeważającej działalności 71.12.Z tj. "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Ma Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm., dalej p.d.o.f.) i do końca 2022 r. rozliczał się Pan na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zaś wybraną przez Pana formą opodatkowania był podatek liniowy 19%. Od dnia 1 stycznia 2023 r. zadeklarował Pan opodatkowanie działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i dokonał zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przynależy do Izby (...). Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm., dalej: Pr. bud.) ma prawo sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

W przeważającej mierze prowadzona przez Pana działalność gospodarcza polega na wykonywaniu kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 Pr. bud. Z kontroli tych, zgodnie z art. 62a ww. ustawy, sporządza się protokół do którego dołączane są kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 Pr. bud. (samodzielna funkcja techniczna).

Z punktu widzenia wymogów art. 62 ust. 1 Pr. bud., istotna jest data wykonania kontroli, tj. raz w roku lub raz na pięć lat. Jednak czynności kontrolne kończą się dopiero w momencie opracowania zgodnie z art. 62a Pr. bud. prawidłowego protokołu opisującego stan techniczny obiektu budowlanego.

Wnioskodawca, wykonując usługę kontroli stanu technicznego obiektów, pełni samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zaś z tytułu wykonywanych czynności podlega on zgodnie z art. 95 Pr. bud. odpowiedzialności zawodowej. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej wszczynane jest na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu.

Powyższe powoduje, że Pan i zatrudniane przez Pana inne osoby posiadające uprawnienia budowlane, pełniąc samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, prowadzą samodzielną działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Dnia 21 września 2022 r. po wygranym postępowaniu przetargowym Wnioskodawca zawarł z Zamawiającym A Spółką Akcyjną umowę (...) dc Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Zgodnie z § 4 ww. umowy miał Pan wykonać kontrole okresowe na obiektach budowlanych do dnia 20 grudnia 2022 r., zaś ostatnią transzę dokumentacji przekazać do dnia 28 grudnia 2022 r., co zostało wykonane. Jako ostatnią transzę dokumentacji, zgodnie z § 1 ust. 6 umowy, należało rozumieć pierwotne protokoły z kontroli, które Zamawiający miał zweryfikować i przekazać Wykonawcy wraz z uwagami.

Zamawiający wykonał opisane wyżej czynności i w protokołach przekazania wadliwej dokumentacji do korekty przedstawił swoje uwagi. Po wykonaniu dodatkowych czynności kontrolnych i wyjaśnieniu nieścisłości, przekazał Pan Zamawiającemu w dniu 5 stycznia 2023 r. skorygowane protokoły, zaś Zamawiający potwierdził możliwość wystawienia faktury za wykonane usługi. Dnia 5 stycznia 2023 r. otrzymał Pan od Zamawiającego protokół odbioru dokumentacji, zawierający wzmiankę, że powyższy dokument stanowi podstawę do wystawienia faktury.

Dnia 9 stycznia 2023 r. wystawił Pan fakturę sprzedaży, wskazując jako datę wystawienia dokumentu i datę sprzedaży dzień 9 stycznia 2023 r. Dnia 31 stycznia 2023 r. otrzymał Pan od Zamawiającego notę korygującą dzień sprzedaży na dzień 28 grudnia 2022 r.

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy p.d.o.f. za datę powstania przychodu uważa się dzień wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania płatności, powstało pytanie, co należy rozumieć, jako datę wykonania usługi.

Pytanie

Czy Wnioskodawca powinien przyjąć, że momentem wykonania usługi, a tym samym zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy p.d.o.f. momentem uzyskania przychodu był dzień 5 stycznia 2023 r., tj. dzień, w którym faktycznie zakończył realizację usługi i otrzymał potwierdzenie jej kompletności oraz uzyskał zgodę na wystawienie faktury?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie - za datę wykonania usługi należy uznać moment akceptacji przez Zamawiającego całości przedstawionej przez Wnioskodawcę dokumentacji, a zatem dzień 5 stycznia 2023 r. Zamawiający zawarł bowiem w warunkach zamówienia klauzulę, iż każdy przekazany protokół z kontroli będzie weryfikowany pod kątem warunków zamówienia, a Wykonawca usługi miał obowiązek dokonać korekty, łącznie z koniecznością wykonania dodatkowych czynności kontrolnych. Opracowana i przekazana dokumentacja stanowi nieodłączny element kontroli obiektów budowlanych, do których przeprowadzenia zobowiązani są właściciele lub zarządcy, bez niej, nie można uznać, że kontrola została przeprowadzona, a tym samym, że usługa w ogóle została wykonana. Dlatego należy uznać, że dopiero przekazanie skorygowanej i uzupełnionej dokumentacji stanowi moment wykonania usługi, a co za tym idzie również moment uzyskania przychodu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Przychody ze źródła działalności gospodarczej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Opodatkowaniu podlega przychód należny, co oznacza, że należy zadeklarować przychód dla celów podatkowych niezależnie od faktycznego otrzymania środków pieniężnych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzyjnie określają moment powstania przychodów z ww. źródła przychodów.

Ogólną zasadę ustalania momentu uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej określa art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego:

Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1)

wystawienia faktury albo

2)

uregulowania należności.

Z tego przepisu wynika, że przychód powstaje - co do zasady - w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. Jeżeli jednak przed tym dniem zostanie wystawiona faktura albo zostanie uregulowana należność, to przychód powstanie odpowiednio wcześniej.

Zatem przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku świadczenia usług, powstaje w dniu wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. Wyjątek od tej zasady stanowi:

* wystawienie faktury w terminie wcześniejszym niż faktyczne wykonanie usługi albo częściowe wykonanie usługi - datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury (o ile uregulowanie należności nie nastąpiło wcześniej),

* uregulowanie należności przed wykonaniem usługi albo częściowym wykonaniem usługi - datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień otrzymania należności (o ile wcześniej nie wystawiono faktury).

Z wniosku wynika, że zawarł Pan z Zamawiającym umowę zgodnie, z którą miał Pan wykonać kontrole okresowe na obiektach budowlanych do 20 grudnia 2022 r., natomiast ostatnią transzę dokumentacji przekazać do 28 grudnia 2022 r. To Pan wykonał. Jako ostatnią transzę dokumentacji, zgodnie z § 1 ust. 6 umowy, należało rozumieć pierwotne protokoły z kontroli, które Zamawiający miał zweryfikować i przekazać Panu wraz z uwagami. Zamawiający wykonał opisane czynności i w protokołach przekazania wadliwej dokumentacji do korekty przedstawił swoje uwagi. Pan, po wykonaniu dodatkowych czynności kontrolnych i wyjaśnieniu nieścisłości, przekazał Zamawiającemu 5 stycznia 2023 r. skorygowane protokoły, natomiast Zamawiający potwierdził mu możliwość wystawienia faktury za wykonane usługi. Dnia 5 stycznia 2023 r. otrzymał Pan od Zamawiającego protokół odbioru dokumentacji, zawierający wzmiankę, że powyższy dokument stanowi podstawę do wystawienia faktury. Dnia 9 stycznia 2023 r. wystawił Pan fakturę sprzedaży, wskazując jako datę wystawienia dokumentu i datę sprzedaży - 9 stycznia 2023 r.

Na podstawie przedstawionego opisu sprawy oraz powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzam, że ustalenie momentu uzyskania przez Pana przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej winno nastąpić zgodnie z ogólnymi zasadami uzyskiwania przychodu z tego źródła przychodów, określonymi w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Pana sytuacji datą wykonania usługi jest zatem 5 stycznia 2023 r.

Reasumując - momentem powstania przychodów jest 5 stycznia 2023 r., tj. dzień w którym faktycznie zakończył Pan realizację usługi i otrzymał potwierdzenie jej kompletności oraz uzyskał zgodę na wystawienie faktury.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl