0112-KDIL2-2.4011.186.2020.1.MM - PIT w zakresie sposobu opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych z tytułu wystąpienia ze spółki jawnej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.186.2020.1.MM PIT w zakresie sposobu opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych z tytułu wystąpienia ze spółki jawnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2020 r. (data wpływu 18 lutego 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych z tytułu wystąpienia ze spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych z tytułu wystąpienia ze spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym oraz jednym z dwóch wspólników spółki jawnej (dalej - "Spółka"). Spółka prowadzi działalności gospodarczą m.in. w przedmiocie produkcji odzieży i handlu artykułami przemysłowymi. Udział wspólników w zyskach i stratach Spółki jest równy.

Każdy ze wspólników wniósł do spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci maszyn i oprzyrządowania o wartości po 20.000 zł. Ponadto, każdy ze wspólników w 2008 r. wniósł do Spółki dodatkowy aport w postaci prawa do używania ich wspólnej nieruchomości. Wspólnicy wycenili ówcześnie przedmiot aportu na kwotę 101.545,78 zł, tj. po 50.772,89 zł. Tym samym łączna wartość aportu Wnioskodawcy do Spółki, oznaczona w umowie spółki i uchwałach wspólników, wyniosła 70.772,89 zł.

Poza działalnością prowadzoną w ramach Spółki Wnioskodawca nie prowadzi innej działalności gospodarczej. Dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę w ramach jego udziału w zysku Spółki opodatkowany jest w sposób określony w art. 30c ust. 1 w zw. z art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f., tj. tzw. "podatkiem liniowym", wynoszącym 19% podstawy opodatkowania (Wnioskodawca dokonał wyboru tej formy opodatkowania, składając oświadczenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego i nie zamierza tego stanu zmieniać).

Obecnie Wnioskodawca zamierza wystąpić ze Spółki, otrzymując stosowną spłatę. W tym celu, jeden dzień przed wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki, do Spółki przystąpi nowy wspólnik (poprzez aneks do umowy spółki), wnosząc wkład pieniężny. Wysokość wkładu nowego wspólnika będzie odpowiadała wysokości spłaty Wnioskodawcy z tytułu jego wystąpienia ze Spółki, ustalonej pomiędzy wspólnikami i nowym wspólnikiem. Następnego dnia trzej wspólnicy podpiszą kolejny aneks do umowy spółki, na mocy którego Wnioskodawca wystąpi ze Spółki na dzień podpisania aneksu, otrzymując spłatę określoną w tym aneksie jako konkretna kwota. Strony wyłączą zatem zastosowanie sposobu rozliczeń określonego w art. 65 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie ustalając konkretną kwotę, jaką Wnioskodawca otrzyma z tytułu wystąpienia ze Spółki. Wnioskodawca przed negocjacjami nie zna dokładnej kwoty, jaką otrzyma, ale będzie ona zbliżona do kwoty (...) zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze Spółki będzie opodatkowany w sposób określony w art. 30c ust. 1 w zw. z art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f., tj. stawką "liniową" wynoszącą 19%?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze Spółki może być opodatkowany w sposób określony w art. 30c ust. 1 w zw. z art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f., tj. stawką "liniową" wynoszącą 19%.

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że kwota otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze Spółki (jako spłata jego udziału kapitałowego) będzie stanowiła przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 16 u.p.d.o.f. za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się m.in. środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Do takiej kategorii należy zaliczyć kwotę pieniędzy otrzymaną przez Wnioskodawcę z tytułu jego wystąpienia ze Spółki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Natomiast w świetle art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f. podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Wnioskodawca złożył stosowne oświadczenie, dokonując prawnie skutecznego wyboru formy opodatkowania. Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę na bieżąco ze spółki są opodatkowane właśnie w sposób określony w art. 30c u.p.d.o.f.

W świetle art. 30c ust. 1 u.p.d.o.f., w przypadku dokonania odpowiedniego wyboru, podatek od dochodu podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Wobec tego, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powyższe przepisy, wskazana stawka podatku (19%) znajdzie również zastosowanie do dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.): spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Stosownie do art. 8 § 1 ww. Kodeksu: spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione, jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28 ww. Kodeksu).

Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu spółek handlowych: w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 ww. Kodeksu).

Z powyższych przepisów wynika, że - co do zasady - udział kapitałowy wspólnika występującego ze spółki osobowej powinien być wypłacony w formie pieniężnej.

Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.): jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Przy czym, w myśl art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to:

a.

spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b.

spółkę kapitałową w organizacji,

c.

spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d.

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie zaś z art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy: przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przy czym, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy).

Zgodnie z tą zasadą - dochody z udziału w spółce osobowej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jej udziałów. Udział wspólnika występującego ze spółki w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zatem, co do zasady do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.

Jednocześnie w myśl art. 14 ust. 3 pkt 11 tej ustawy: do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W myśl art. 24 ust. 3c ww. ustawy: dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

Stosownie do art. 30c cytowanej ustawy: podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest jednym z dwóch wspólników spółki jawnej (dalej: Spółka). Udział wspólników w zyskach i stratach Spółki jest równy. Każdy ze wspólników wniósł do Spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci maszyn i oprzyrządowania oraz w postaci prawa do używania ich wspólnej nieruchomości. Poza działalnością prowadzoną w ramach Spółki Wnioskodawca nie prowadzi innej działalności gospodarczej. Dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę w ramach jego udziału w zysku Spółki opodatkowany jest podatkiem liniowym, wynoszącym 19% podstawy opodatkowania. Obecnie Wnioskodawca zamierza wystąpić ze Spółki, otrzymując stosowną spłatę.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że wypłacone Wnioskodawcy środki finansowe z tytułu wystąpienia ze Spółki, której był wspólnikiem, podlegają opodatkowaniu ze źródła działalność gospodarcza według stawki stosowanej w roku jego wystąpienia ze Spółki. Zatem dochód Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu 19% podatkiem liniowym na zasadach, o których mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując - w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze Spółki będzie opodatkowany w sposób określony w art. 30c ust. 1 w zw. z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. stawką "liniową" wynoszącą 19%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Skargę wnosi się na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl