0112-KDIL2-2.4011.18.2023.2.MM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.18.2023.2.MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 9 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 8 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełniła go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 7 marca 2023 r. (wpływ 8 marca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: "Wnioskodawca" lub "Podatnik"). Niniejszy wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego oraz zaistniałego stanu faktycznego z uwagi na datę złożenia wniosku. Wniosek dotyczy roku podatkowego 2022 i kolejnych.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców jako osoba fizyczna. Wnioskodawca za rok 2022 planuje rozliczać się w zakresie, jakiego dotyczy wniosek w oparciu o podatek ryczałtowy w wysokości 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określony w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zakładana wysokość przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza i nie przekroczy kwoty 2 000 000 EURO.

Zakres wykonanych usług mieści się w grupie usług opisanych kodem PKWiU: 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

W praktyce działalność to:

- rozwój infrastruktury w aplikacjach (systemach informatycznych) klientów i firmowych,

- projektowanie infrastruktury serwerowej zgodnie ze specyfikacjami,

- branie udziału w badaniach związanych z tematami devops,

- dbanie o jakość i efektywność procesów (...) w firmie,

- monitorowanie stanu aplikacji (systemów informatycznych) i serwerów, dzielenie się wiedzą w zakresie tematyki DevOps,

- dbanie o rozwój narzędzi i środowiska pracy oraz dbanie o jakość i efektywność procesów IT w firmie ((...), backupy, security).

Wszelkie wskazane powyżej zadania, które Wnioskodawca realizuje, dotyczą usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. W wyniku świadczonych usług wskazać należy, że Wnioskodawca bierze udział w projektowaniu i rozwoju technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych i to jest efektem ich świadczenia. Wyżej wymienione czynności nie są i nie będą w przyszłości związane z oprogramowaniem, programowaniem (pisaniem kodów).

Podsumowując, charakter tych usług jest ściśle ukierunkowany na projektowanie i rozwój technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Wskazany wyżej zakres opisanych prac nie stanowi usług związanych z szeroko rozumianym wytwarzaniem, rozwojem oraz implementacją oprogramowania, doradztwem w zakresie oprogramowania, a także doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w roku podatkowym będzie świadczył usługi dla innych kontrahentów, jednakże zakres świadczonych usług, których dotyczy wniosek, pozostanie tożsamy. Wnioskodawca zadecydował o wyborze opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tj. art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm., dalej: "Ustawa o ryczałcie"). W tym celu, zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o ryczałcie, Wnioskodawca złożył pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w piśmie z 16 grudnia 2022 r. o znaku (...) poinformował Wnioskodawcę, że opisane we wniosku o interpretację podatkową czynności związane ze świadczeniem usług obejmujących:

- rozwój infrastruktury w aplikacjach (systemach informatycznych) klientów i firmowych,

- projektowanie infrastruktury serwerowej zgodnie ze specyfikacjami,

- branie udziału w badaniach związanych z tematami devops,

- dbanie o jakość i efektywność procesów (...) w firmie,

- monitorowanie stanu aplikacji (systemów informatycznych) i serwerów, dzielenie się wiedzą w zakresie tematyki DevOps,

- dbanie o rozwój narzędzi i środowiska pracy oraz dbanie o jakość i efektywność procesów IT w firmie ((...), backupy, security),

mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Wnioskodawca nie uzyska (w 2022 oraz kolejnych) z tej działalności przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które będzie wykonywał w roku podatkowym (2022 oraz kolejnych) w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Wnioskodawca nadmienia, że nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Wnioskodawca nie tworzy i nie utrzymuje środowiska testowego, nie programuje oprogramowania oraz nie poprawia błędów oprogramowania. Nie świadczy też usług i doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego. Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o ryczałcie. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Natomiast działalność Wnioskodawcy GUS w wydanej opinii zaklasyfikował pod PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Na żadnym etapie świadczenia usług nie jest tworzone oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania, wobec czego Wnioskodawca nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem sklasyfikowanych pod PKWiU ex 62.01.1.

Wnioskodawca ma prawo do wybrania formy opodatkowania - ryczałt ewidencjonowany zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego, Wnioskodawca nie przekroczył dochodu 2 000 000 euro w roku poprzedzającym 2021 r. W przypadku działalności wykonywanej w roku 2022, zachowane zostaną warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych przez osoby fizyczne. Wnioskodawca nie ma innych źródeł przychodu, a zwłaszcza nie świadczy usług na rzecz spółki powiązanej osobowo, majątkowo ani nie jest wspólnikiem żadnej spółki w wymienionym zakresie.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku udzielił Pan odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie konkretnie czynności/zadania Pan wykonuje/będzie wykonywał w ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0; proszę szczegółowo opisać charakter tych czynności/zadań dla każdego wypunktowania wskazanego przez Pana w opisie usługi przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, wskazać na czym one polegają, czego dotyczą, jaki jest ich zakres oraz co jest ich efektem?

Wnioskodawca wskazuje konkretnie, jakie czynności/zadania wykonuje w ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0. Wnioskodawca przedstawia szczegółowo charakter tych czynności/zadań dla każdego wypunktowania wskazanego przez Wnioskodawcę w opisie usługi z wniosku:

- rozwój infrastruktury w aplikacjach (systemach informatycznych) klientów i firmowych polega na administrowaniu (utrzymaniu) istniejącej infrastruktury komputerowej (serwery, bazy danych, pamięć masowa) oraz sieciowej oraz wdrożenie nowej infrastruktury komputerowej oraz sieciowej poprzez wirtualizacje, migracje do chmury publicznej, integracje systemów, automatyzacje procesów, modernizacje i aktualizacje środowiska serwerowego i sieciowego, konsolidacje systemów IT, wybór dostawców usług z zakresu IT;

- projektowanie infrastruktury serwerowej zgodnie ze specyfikacjami polega na tworzeniu architektury infrastruktury komputerowej oraz sieciowej w oparciu o zasoby chmury publicznej, poprzez połączenie wymagań klienta wraz z najbardziej optymalnymi rozwiązaniami IT w taki sposób, aby wszystkie elementy systemów mogły pracować w integralnej całości i być zgodne ze stosowanymi standardami i normami; w wyniku czego powstaje ww. infrastruktura wraz z dokumentacją;

- branie udziału w badaniach związanych z tematami devops polega na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań do dobrze znanych problemów i ograniczeń w dziedzinie IT. Wynikiem takich badań jest optymalizacja wydajnościowo-kosztowa systemów komputerowych;

- dbanie o jakość i efektywność procesów (...) w firmie polega na wdrażaniu oraz ciągłym ulepszaniu sposobu rozwoju i wdrażaniu systemów komputerowych, szybszym wykrywaniu potencjalnych problemów, częstszym testowaniu;

- monitorowanie stanu aplikacji (systemów informatycznych) i serwerów, dzielenie się wiedzą w zakresie tematyki DevOps polega na proaktywnym monitorowaniu całości systemu, poprzez tworzenie reguł monitoringu/alarmowaniu, które w sposób automatyczny powiadomią zespół utrzymujący o występujących problemach. Również reagowanie na awarie, spadek wydajności, incydenty bezpieczeństwa. Dzielenie się wiedzą w zakresie tematyki DevOps to w głownej mierze prowadzenie warsztatów i szkoleń, poszerzanie swojej wiedzy oraz mentorowanie innych członków zespołu;

- dbanie o rozwój narzędzi i środowiska pracy oraz dbanie o jakość i efektywność procesów IT w firmie ((...), backupy, security) polega na automatyzowaniu ww. czynności, poprzez tworzenie reguł, używania deklaratywnego opisu pożądanego stanu, cykliczne wykrywanie różnic między stanem zastałym a stanem pożądanym, projektowaniu i testowaniu zdarzeń z dziedziny "disaster recovery", symulacji awarii, sposobu ich wykrywania oraz tworzenie procedur naprawczych na wypadek zaistnienia takowych.

Czy w ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 świadczy/będzie świadczył Pan usługi projektowania, rozwoju i wdrażania oprogramowania, w tym oprogramowania związanego z bezpieczeństwem w sieci?

Nie, w ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 Wnioskodawca nie świadczy i nie będzie świadczył usługi projektowania, rozwoju i wdrażania oprogramowania, w tym oprogramowania związanego z bezpieczeństwem w sieci.

Czy w roku podatkowym, którego dotyczy wniosek, w odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności nie występowały/nie wystąpią negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Nie, do wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności nie miały i nie będą miały zastosowanie wyłączenia (negatywne przesłanki) zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pytanie

Czy przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

- rozwój infrastruktury w aplikacjach (systemach informatycznych) klientów i firmowych,

- projektowanie infrastruktury serwerowej zgodnie ze specyfikacjami,

- branie udziału w badaniach związanych z tematami devops,

- dbanie o jakość i efektywność procesów (...) i (...) w firmie,

- monitorowanie stanu aplikacji (systemów informatycznych) i serwerów, dzielenie się wiedzą w zakresie tematyki DevOps,

- dbanie o rozwój narzędzi i środowiska pracy oraz dbanie o jakość i efektywność procesów IT w firmie ((...), backupy, security)

wskazanych we wniosku, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU: 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie - przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

- rozwój infrastruktury w aplikacjach (systemach informatycznych) klientów i firmowych,

- projektowanie infrastruktury serwerowej zgodnie ze specyfikacjami,

- branie udziału w badaniach związanych z tematami devops,

- dbanie o jakość i efektywność procesów (...) i (...) w firmie,

- monitorowanie stanu aplikacji (systemów informatycznych) i serwerów, dzielenie się wiedzą w zakresie tematyki DevOps,

- dbanie o rozwój narzędzi i środowiska pracy oraz dbanie o jakość i efektywność procesów IT w firmie ((...), backupy, security),

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o ryczałcie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa m.in. w art. 14 Ustawy o PIT, tj. kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Jak zostało wskazane w art. 6 ust. 4 Ustawy o ryczałcie, uprawnienie do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje tym podatnikom, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 2, utrata możliwości zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych następuje w przypadku osiągnięcia przychodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży towarów, wyrobów lub świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadającym czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Na postawie art. 15 ust. 1 Ustawy o ryczałcie na podatnikach stosujących taką formę opodatkowania ciążą również obowiązki związane z prawidłowym prowadzeniem ewidencji przychodów odrębnie dla każdego roku podatkowego (dalej: "ewidencja przychodów"), wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadaniem i przechowywaniem dowodów zakupu towarów. Cechą charakterystyczną formy opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest uzależnienie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od faktycznie wykonywanych przez podatnika czynności, podlegających klasyfikacji według PKWiU 2015.

W świetle art. 12 ust. 3 Ustawy o ryczałcie, jeśli podatnik prowadzi działalność, z której przychody podlegają opodatkowaniu różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt ustala się według stawki właściwej dla każdego z rodzajów prowadzonej działalności, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przychodów w sposób umożliwiający określenie wysokości przychodów z każdego rodzaju działalności.

W świetle art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ryczałcie, działalność usługowa została zdefiniowana jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie klasyfikacją PKWiU 2015, z zastrzeżeniem definicji działalności gastronomicznej oraz działalności usługowej w zakresie handlu.

Artykuł 12 ust. 1 Ustawy o ryczałcie wskazuje właściwe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla poszczególnych rodzajów usług sklasyfikowanych według PKWiU 2015. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie stawka ryczałtu 8,5% znajdzie zastosowanie w stosunku do przychodów z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem usług wskazanych w pkt 1-4 oraz 6-8 tego artykułu.

Z kolei w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b (od 1 stycznia 2022) Ustawy o ryczałcie zostało wskazane, iż właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), jest stawka 12% (od roku 2022).

Ponadto art. 12 ust. 1 pkt 2h przewiduje stawkę 15% w przypadku świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60). Powyższy przepis nie wskazuje jednak na zastosowanie 12%-owej (od roku 2022) oraz 15% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do usług obejmujących:

- rozwój infrastruktury w aplikacjach (systemach informatycznych) klientów i firmowych,

- projektowanie infrastruktury serwerowej zgodnie ze specyfikacjami,

- branie udziału w badaniach związanych z tematami devops,

- dbanie o jakość i efektywność procesów (...) w firmie,

- monitorowanie stanu aplikacji (systemów informatycznych) i serwerów, dzielenie się wiedzą w zakresie tematyki DevOps,

- dbanie o rozwój narzędzi i środowiska pracy oraz dbanie o jakość i efektywność procesów IT w firmie ((...), backupy, security),

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Trzeba zwrócić uwagę, iż na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy o ryczałcie, ilekroć w ustawie pojawia się przedrostek "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, należy to rozumieć jako zawężenie zakresu wyrobów lub usług w stosunku do ich określenia w tym grupowaniu. Oznacza to, że zastosowanie takiego symbolu przy danym kodzie statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danego przepisu tylko do danego grupowania.

Konkludując powyższe, w stosunku do przychodów z działalności Wnioskodawcy obejmujących:

- rozwój infrastruktury w aplikacjach (systemach informatycznych) klientów i firmowych,

- projektowanie infrastruktury serwerowej zgodnie ze specyfikacjami,

- branie udziału w badaniach związanych z tematami devops,

- dbanie o jakość i efektywność procesów (...) w firmie,

- monitorowanie stanu aplikacji (systemów informatycznych) i serwerów, dzielenie się wiedzą w zakresie tematyki DevOps,

- dbanie o rozwój narzędzi i środowiska pracy oraz dbanie o jakość i efektywność procesów IT w firmie ((...), backupy, security),

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych nie powinna znaleźć zastosowania 12%-owa (od roku 2022) oraz odpowiednio 15% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ usługi te nie mieszczą się w definicji usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) oraz usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60) oraz nie są usługami związanymi z oprogramowaniem.

Ze względu na fakt, iż Ustawa o ryczałcie nie przewiduje odrębnej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów osiągniętych z usług obejmujących:

- rozwój infrastruktury w aplikacjach (systemach informatycznych) klientów i firmowych,

- projektowanie infrastruktury serwerowej zgodnie ze specyfikacjami,

- branie udziału w badaniach związanych z tematami devops,

- dbanie o jakość i efektywność procesów (...) w firmie,

- monitorowanie stanu aplikacji (systemów informatycznych) i serwerów, dzielenie się wiedzą w zakresie tematyki DevOps,

- dbanie o rozwój narzędzi i środowiska pracy oraz dbanie o jakość i efektywność procesów IT w firmie ((...), backupy, security),

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych zastosowanie znajdzie w przypadku tych usług stawka ryczałtu 8,5%, jako właściwa dla przychodów z działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pan oświadczył - przy świadczeniu przez Pana opisanych usług negatywne przesłanki nie wystąpiły i nie wystąpią.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zwracam również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Tymczasem z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług, które są sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Wskazał Pan, jakie konkretnie czynności Pan świadczy w ramach tych usług. Wyjaśnił Pan, że w ramach usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 nie świadczy i nie będzie Pan świadczył usługi projektowania, rozwoju i wdrażania oprogramowania, w tym oprogramowania związanego z bezpieczeństwem w sieci. Co więcej, w roku 2021 r. nie uzyskał Pan przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości przekraczającej 2 000 000 euro.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0, które nie są związane z oprogramowaniem, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

- rozwój infrastruktury w aplikacjach (systemach informatycznych) klientów i firmowych,

- projektowanie infrastruktury serwerowej zgodnie ze specyfikacjami,

- branie udziału w badaniach związanych z tematami devops,

- dbanie o jakość i efektywność procesów (...) w firmie,

- monitorowanie stanu aplikacji (systemów informatycznych) i serwerów, dzielenie się wiedzą w zakresie tematyki DevOps,

- dbanie o rozwój narzędzi i środowiska pracy oraz dbanie o jakość i efektywność procesów IT w firmie ((...), backupy, security)

wskazanych we wniosku, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU: 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki ryczałtu w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zastrzegam jednak, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług będzie prawidłowe, dopóki spełnione będą pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Pana usługi były usługami związanymi z oprogramowaniem - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl