0112-KDIL2-2.4011.1054.2021.2.MM, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0112-KDIL2-2.4011.1054.2021.2.MM - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 1 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.1054.2021.2.MM Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 30 listopada 2021 r. wpłynął Pana wniosek z 30 listopada 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 21 lutego 2022 r. (wpływ 22 lutego 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

1) Dane techniczne Wnioskodawcy

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów, a wybraną przez Niego formą opodatkowania prawdopodobnie od 2022 r. będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, poniżej przedstawiony zostanie wyczerpujący opis stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego oraz pytania interpretacyjne wraz ze stanowiskiem Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej.

2) Przedmiot działalności Wnioskodawcy oraz charakterystyka wykonywanych prac

Wnioskodawca prowadzi i zamierza dalej prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług jako Konsultant SAP. W ramach powyższego stanowiska Wnioskodawca będzie wykonywać następujące usługi:

- określanie potrzeb biznesowych poprzez konsultacje, analizę biznesową, obserwacje;

- ocena istniejącej infrastruktury IT i rekomendowanie usprawnień;

- opracowywanie i konfigurowanie niestandardowych rozwiązań SAP;

- wdrażanie rozwiązań SAP i zapewnienie płynnej integracji systemu;

- rozwiązywanie problemów w celu optymalizacji wydajności;

- zapewnienie wsparcia systemu SAP oraz szkolenia użytkowników końcowych;

- wykonywanie rygorystycznej dokumentacji procesów SAP i raportowanie postępów implementacji;

- zapewnienie zgodności z przepisami branżowymi oraz lokalnymi wymogami prawnymi.

3) Opinia Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego

Zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego wydaną dnia (...), opisana powyżej działalność Wnioskodawcy, w ocenie Ośrodka polegającą na:

- określaniu potrzeb biznesowych poprzez konsultacje, analizę biznesową, obserwacje;

- ocenie istniejącej infrastruktury IT i rekomendowaniu usprawnień;

- opracowywaniu i konfigurowaniu niestandardowych rozwiązań SAP;

- wdrażaniu rozwiązań SAP i zapewnieniu płynnej integracji systemu;

- rozwiązywaniu problemów w celu optymalizacji wydajności;

- zapewnieniu wsparcia systemu SAP oraz szkoleniu użytkowników końcowych;

- wykonywaniu rygorystycznej dokumentacji procesów SAP i raportowaniu postępów implementacji;

- zapewnieniu zgodności z przepisami branżowymi oraz lokalnymi wymogami prawnymi;

mieści się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku udzielił Pan odpowiedzi na następujące pytania:

Czy usługi świadczone przez Pana sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 nie związane z oprogramowaniem?

Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotem wniosku są wyłącznie usługi polegające na:

- określaniu potrzeb biznesowych poprzez konsultacje, analizę biznesową, obserwacje;

- ocenie istniejącej infrastruktury IT i rekomendowaniu usprawnień;

- opracowywaniu i konfigurowaniu niestandardowych rozwiązań SAP;

- wdrażaniu rozwiązań SAP i zapewnieniu płynnej integracji systemu;

- rozwiązywaniu problemów w celu optymalizacji wydajności;

- zapewnieniu wsparcia systemu SAP oraz szkoleniu użytkowników końcowych;

- wykonywaniu rygorystycznej dokumentacji procesów SAP i raportowaniu postępów implementacji;

- zapewnieniu zgodności z przepisami branżowymi oraz lokalnymi wymogami prawnymi.

Powyższe usługi zostały zaklasyfikowane przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi jako usługi związane z technologiami informatycznymi. Dodatkowo powołując się na uzasadnienie interpretacji indywidualnej o sygnaturze 0115-KDIT1.4011.801.2021.1.MK, w której zostało wskazane, że:

" (...) przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne".

W powyżej zacytowanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie wezwał do uzupełnienia braków formalnych oraz nie zadał pytania, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę są związane z oprogramowaniem, a w powyższej sprawie Wnioskodawca uzyskał kod PKWiU 62.01.12.0, czyli kod PKWiU związany z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Zgodnie z powyższym Organ stwierdził, że powyższy kod PKWiU nie jest związany z Oprogramowaniem.

Dlatego też Wnioskodawca (...), uzyskując kod PKWiU 62.01.12.0, ma powody do twierdzenia, że pełnione przez Wnioskodawcę usługi, obejmujące:

- określaniu potrzeb biznesowych poprzez konsultacje, analizę biznesową, obserwacje;

- ocenie istniejącej infrastruktury IT i rekomendowaniu usprawnień;

- opracowywaniu i konfigurowaniu niestandardowych rozwiązań SAP;

- wdrażaniu rozwiązań SAP i zapewnieniu płynnej integracji systemu;

- rozwiązywaniu problemów w celu optymalizacji wydajności;

- zapewnieniu wsparcia systemu SAP oraz szkoleniu użytkowników końcowych;

- wykonywaniu rygorystycznej dokumentacji procesów SAP i raportowaniu postępów implementacji;

- zapewnieniu zgodności z przepisami branżowymi oraz lokalnymi wymogami prawnymi

nie są związane z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie oprogramowania oraz z zakresu instalowania oprogramowania.

Zatem to, czy Wnioskodawca w ramach świadczonych usług w zakresie określania potrzeb biznesowych poprzez konsultacje, analizę biznesową i obserwacje; ocenianiu istniejącej infrastruktury IT i rekomendowaniu usprawnień; opracowywaniu i konfigurowaniu niestandardowych rozwiązań SAP; wdrażaniu rozwiązań SAP i zapewnieniu płynnej integracji systemu; rozwiązywaniu problemów w celu optymalizacji wydajności; zapewnieniu wsparcia systemu SAP oraz szkoleniu użytkowników końcowych; wykonywaniu rygorystycznej dokumentacji procesów SAP i raportowaniu postępów implementacji; zapewnieniu zgodności z przepisami branżowymi oraz lokalnymi wymogami prawnymi - nie będzie zajmował się usługami w zakresie oprogramowania, doradztwem w zakresie oprogramowania, instalowaniem oprogramowania oraz zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi leży w gestii Organu.

Organ na podstawie opisu przedstawionego przez Wnioskodawcę powinien ocenić, czy Wnioskodawca będzie w ramach usług polegających na: określaniu potrzeb biznesowych poprzez konsultacje, analizę biznesową i obserwacje; ocenianiu istniejącej infrastruktury IT i rekomendowaniu usprawnień; opracowywaniu i konfigurowaniu niestandardowych rozwiązań SAP; wdrażaniu rozwiązań SAP i zapewnieniu płynnej integracji systemu; rozwiązywaniu problemów w celu optymalizacji wydajności; zapewnieniu wsparcia systemu SAP oraz szkoleniu użytkowników końcowych; wykonywaniu rygorystycznej dokumentacji procesów SAP i raportowaniu postępów implementacji; zapewnieniu zgodności z przepisami branżowymi oraz lokalnymi wymogami prawnymi zajmował się usługami w zakresie oprogramowania, doradztwem w zakresie oprogramowania, instalowaniem oprogramowania oraz zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi, stwierdzając, czy jest możliwość, czy też nie ma możliwości stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5%.

Skoro Wnioskodawca oczekuje interpretacji w zakresie możliwości stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5%, Organ powinien przeanalizować na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu świadczonych usług, czy nie znajduje do nich żadne wyłączenie z możliwości stosowania ryczałtu oraz, czy nie znajduje do nich inna stawka podatku niż 8,5%. Skoro przepisy ustawy wykluczają możliwość stosowania opodatkowania w formie ryczałtu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8,5% dla usług w zakresie oprogramowania, doradztwa w zakresie oprogramowania, instalowania oprogramowania oraz zarządzania siecią i systemami informatycznymi, to w gestii Organu jest ocenienie, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę wpisują się w usługi w zakresie oprogramowania, doradztwa w zakresie oprogramowania, instalowania oprogramowania oraz zarządzania siecią i systemami informatycznymi.

Tym samym w gestii Organu, a nie Wnioskodawcy jest ocena, czy Wnioskodawca w ramach określania potrzeb biznesowych poprzez konsultacje, analizę biznesową i obserwacje; ocenianiu istniejącej infrastruktury IT i rekomendowaniu usprawnień; opracowywaniu i konfigurowaniu niestandardowych rozwiązań SAP; wdrażaniu rozwiązań SAP i zapewnieniu płynnej integracji systemu; rozwiązywaniu problemów w celu optymalizacji wydajności; zapewnieniu wsparcia systemu SAP oraz szkoleniu użytkowników końcowych; wykonywaniu rygorystycznej dokumentacji procesów SAP i raportowaniu postępów implementacji; zapewnieniu zgodności z przepisami branżowymi oraz lokalnymi wymogami prawnymi nie będzie zajmował się usługami w zakresie oprogramowania, doradztwem w zakresie oprogramowania, instalowaniem oprogramowania oraz zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

Potwierdza to m.in. wyrok NSA I FSK 2364/19 z dnia 31 marca 2021 r. czy też NSA II FSK 1049/21 z dnia 23 listopada 2021 r.

Co prawda wskazane wyroki nie dotyczą konkretnie u.z.p.d., ale wnioski płynące z tych wyroków należy przełożyć na niniejszą sprawę. W wyroku NSA I FSK 2364/19 wskazano m.in.

" (...) Tymczasem zgodzić się należy ze skarżącą, że okoliczność określenia danej usługi (czynności) w przepisach prawa podatkowego sprawia, że określenie to staje się elementem normy prawno-podatkowej i może podlegać wykładni oraz ocenie zastosowania w drodze interpretacji indywidulanej (...)".

W wyroku NSA II FSK 1049/21 wskazano m.in.

" (...) Zasadne było zatem żądanie skarżącego o wydanie interpretacji, czy prowadzona przez niego działalność może zostać uznana za badawczo-rozwojową, skoro ustawodawca posłużył się w treści art. 30ca ust. 2 u.p.d.of. pojęciem działalności badawczo-rozwojowej, a w art. 5a pkt 38 oraz związanych z nim punktach 39 i 40 tego artykułu, odwołuje się do jej rozumienia w kontekście ustawy pozapodatkowej. Wobec tego kluczowa z punktu widzenia skutków podatkowych była ocena charakteru prowadzonej działalności na kanwie właśnie tej ustawy. (...)".

Czy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskał Pan przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro?

Przychód Wnioskodawcy w roku poprzedzającym nie przekroczył limitu 2 000 000 euro.

Czy w odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności występują negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Nie, w działalności Wnioskodawcy nie będą miały wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm.).

Pytanie

Czy usługi wskazane w stanie faktycznym, które Wnioskodawca wykonuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, kwalifikują się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2020.1905 t.j. z dnia 2020.10.29) - 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2020.1905 t.j. z dnia 2020.10.29, dalej "u.z.p.d.") osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności mogą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 u.z.p.d. przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Natomiast, w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt u.z.p.d. użyte przez ustawodawcę określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556).

W związku z późn. zm. w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, które nastąpiły z początkiem roku 2021, poprzez m.in. usunięcie załącznika nr 2, a tym samym dopuszczenie większej ilości usług do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, usługi, które świadczy Wnioskodawca, są oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 62.01.12.0 i mogą zostać dopuszczone do ryczałtu.

Stosownie do art. 12 ust. 1 u.z.p.d. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może wynosić odpowiednio:

- 15% dla przychodów związanych z h) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h,

- 8,5% dla przychodów przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 - art. 12 ust. 1 pkt 5. lit.a.

Analizując powyższe przepisy, należy wskazać, iż symbole PKWiU, opisujące usługi wykonywane przez Wnioskodawcę zostały wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h u.z.p.d. Przepis ten przewiduje dla tych symboli PKWiU stawkę 15% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jednakże, przy symbolach PKWiU 62.01.1 oraz 62.02 ustawodawca umieścił znak "ex". Stosownie do art. 4 ust. 4 u.z.p.d. ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznacza to, że opodatkowaniu stawką 15% podlegają wyłącznie przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWiU, które zgodnie z powołanym przepisem dotyczą wyłącznie usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) oraz związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWIU ex 62.02), tj. usługi, których Wnioskodawca nie świadczy.

Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU wydanych przez Główny Urząd Statystyczny grupowanie 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych obejmuje:

- usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne,

- usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Wobec czego grupowanie to dotyczy wyłącznie usług związanych projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, a nie usług związanych oprogramowaniem, czy też usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania. Wnioskodawca, wykonując swoje czynności, nie jest zobligowany do usług związanych z oprogramowaniem, czy też doradztwem w zakresie oprogramowania.

Mając na uwadze przedstawioną powyżej analizę przepisów, należy uznać, że usługi wykonywane przez Wnioskodawcę sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod 62.01.12.0 powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a u.z.p.d.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pan oświadczył - przy świadczeniu przez Pana opisanych usług negatywne przesłanki nie wystąpią.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zwracamy również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Tymczasem z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że prowadzi i zamierza Pan dalej prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług jako Konsultant SAP, które to usługi są sklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako 62.01.12.0 - usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Wskazał Pan również, jakie konkretnie usługi w ramach tego grupowania Pan świadczy.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz treści wniosku stwierdzamy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 będą mogły być od 1 stycznia 2022 r. opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - przychód z działalności usługowej wskazanej w opisie sprawy sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił, i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zastrzegamy jednak, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe, dopóki spełnione pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Pana usługi były usługami związanymi z oprogramowaniem - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponadto wskazujemy, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, stwierdzamy, że - naszym zdaniem - tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w tym postępowaniu.

W odniesieniu do powołanej przez Pana interpretacji stwierdzamy, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego tę interpretację.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty dołączone do wniosku nie są przedmiotem oceny. Zwracamy uwagę na fakt, że interpretacja indywidualna stanowi ocenę Pana stanowiska dokonaną na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. Dlatego też załączone dokumenty nie podlegały analizie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl