0112-KDIL2-1.4011.925.2022.2.AK - IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.925.2022.2.AK IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych stanów faktycznych (dotyczących roku 2021 i 2022) w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 grudnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 6 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 21 lutego 2023 r. (wpływ 22 lutego 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanów faktycznych

Od 20 lipca 2021 r. prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której przedmiotem jest m.in. działalność związana z wytwarzaniem oprogramowania. Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodowy opłacany jest na zasadach podatku liniowego. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Przeważającym przedmiotem Pana działalności jest działalność związana z oprogramowaniem (PK 62.01.Z). Zakres Pana działalności obejmuje w szczególności:

* prowadzenie prac teoretycznych i eksperymentalnych zmierzających do zdobycia nowej wiedzy, w tym znalezienia sposobów analizy i oceny danych zebranych z systemów informatycznych, urządzeń IOT oraz danych statystycznych,

* na podstawie wyżej zdobytej wiedzy projektowanie algorytmów i sposobów przetwarzania danych, wykonywanie testów i ulepszeń opracowanych metod przetwarzania oraz agregacji i prezentacji danych w systemach informatycznych,

* wytwarzanie oprogramowania oraz budowanie autorskich systemów teleinformatycznych na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia.

Pana przychody uzyskiwane są m.in. z tytułu:

* udzielenia licencji na użytkowanie oprogramowania komputerowego stworzonego przez Pana, działającego na sprzęcie Pana (serwerach) (w modelu (...) - programowanie jako usługa) lub klienta, wraz z instalacją, integracją, utrzymaniem i monitorowaniem pracy usługi;

* sprzedaży autorskich praw majątkowych do zdobytej we własnym zakresie wiedzy i wytworzonego oprogramowania komputerowego;

* doradztwa i wdrożeń systemów teleinformatycznych;

* handlu sprzętem teleinformatycznym.

Współpraca z klientami w wyżej wskazanym zakresie odbywa się na podstawie tzw. umowy ramowej, do której dołączane są formularze zamówienia, gdzie jest określone czego dotyczy zlecenie, sposób licencjonowania, w tym określenie prawa własności intelektualnej, jak też terminy i cena za realizację zlecenia.

Sprzedaż praw autorskich do Pana programu komputerowego, oferowana jest aktualnie przede wszystkim w formie licencji (...).

1. Model licencyjny (...) - w modelu (...) klienci otrzymują dostęp do oprogramowania mieszczącego się na Pana serwerach, z którymi łączą się za pośrednictwem sieci Internet, dedykowanego połączenia światłowodowego lub tunelu (...). Tym samym usługa świadczona jest w formie tzw. " (...)".

Na chwilę obecną w Pana portfolio dostępne są następujące usługi:

- A - system konfekcjonujący pakiety z urządzeń telematycznych (...) i wysyłający je do serwera (...),

- autorski system B,

- system do C.

Aktywnie rozwija Pan istniejące aplikacje, a także szuka Pan nowych rozwiązań pozwalających rozszerzyć portfolio usług.

Standardowa dystrybucja Pana usług w modelu (...) składa się z dwóch następujących po sobie etapów:

- udzielenie prawa do korzystania z oprogramowania w modelu (...), umożliwiającego wykorzystywanie zakupionego i wydzierżawionego sprzętu do świadczenia wskazanych powyżej usług;

- usługi wsparcia i utrzymania, która jest nierozłączną częścią licencji.

Dostęp do oprogramowania możliwy jest w okresach, za które klient opłaca licencję. Licencja przedłużona jest automatycznie, zgodnie z zasadami zawartego kontraktu.

Na tej podstawie rozpoznaje Pan przychody ze sprzedaży za przychody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi; art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ramach tzw. ulgi IP BOX.

2. Sprzedaż lub licencjonowanie wiedzy zdobytej w wyniku prac teoretycznych i eksperymentalnych, stworzonych algorytmów, interfejsów programistycznych oraz gotowych systemów informatycznych.

W tym przypadku sprzedaje Pan licencję lub przenosi prawa własności intelektualnej na klienta, gdzie klient może używać tego prawa własności we własnym zakresie i we własnej infrastrukturze teleinformatycznej, w tym rozwijać budować i rozwijać własne systemy informatyczne w oparciu o te prawa.

Koszty i wskaźnik Nexus

Koszty uzyskania przychodów, ponoszone podczas tworzenia oprogramowania komputerowego zarówno w ramach modelu (...) (1) jak i modelu sprzedażowo-licencyjnym (2), uznaje koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zasada ta znajduje zastosowanie także przy kalkulacjach kosztów uzyskania przychodów z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Natomiast wysokość dochodu rozpoznaje Pan, jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym oraz wskaźnika wyliczonego według wzoru wskazanego w przepisie (dalej: "wskaźnik Nexus"):

(a + b) * 1,3 / a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez Pana na:

a)

prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b)

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienionych w literze d, od podmiotu niepowiązanego,

c)

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienionych w literze d, od podmiotu powiązanego,

d)

nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

W związku z faktem, że świadczenie usług opartych na kwalifikowanym prawie własności intelektualnej stanowi jedną z kilku gałęzi Pana prowadzonej działalności, wyodrębnia Pan w ramach ponoszonych kosztów uzyskania przychodów koszty związane z wytworzeniem oprogramowania, dla przykładu takie jak: leasing serwerów i macierzy dyskowych, kolokacja serwerów, koszty ubezpieczenia serwerów i macierzy, koszty zakupu sprzętu komputerowego, abonament za transmisję danych, usługi centrum kolokacyjnego (...) lub umowy na usługi wspierające etc.

W ramach prowadzonej działalności ponosi Pan koszty zarówno bezpośrednio związane z wytworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. związane z zakupem sprzętu komputerowego, zakupem oprogramowania służącego do tworzenia przez Pana kodów czy wykup dostępu do serwerów) oraz koszty pośrednio związane z wytworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. koszty związane z leasingiem i eksploatacją samochodu osobowego, koszty obsługi księgowej, materiałów biurowych, wynagrodzenia, koszty szkoleń, reklamy czy marketingu). Koszty te są konieczne do funkcjonowania przedsiębiorstwa i zapewnienia niezawodności dostaw usług oraz organizowania pracy zapewniającej wysoką jakość rozwiązań.

Co istotne, w zakresie kosztów zewnętrznych dokonuje Pan nabycia wyłącznie od podmiotów niepowiązanych. Ponadto, kwalifikowane prawa własności intelektualnej wykorzystywane przez Pana wytwarzane są jedynie w jego własnym zakresie - nie dokonuje Pan nabycia takich praw od podmiotów zewnętrznych.

Dodatkowo prowadzi Pan i będzie Pan prowadzić ewidencję zgodnie z art. 24a ust. 1b oraz art. 30cb ust. 1 i ust. 2 ustawy PIT, pozwalającą wyodrębnić koszty, jak i przychody związane z działalnością w zakresie jak zostało opisane powyżej. Odrębna ewidencja, o której mowa, zawiera:

a)

każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

b)

przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (stratę), przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

c)

koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Tworzone przez Pana wiedza i oprogramowanie spełnia warunki uznania go za przedmiot prawa autorskiego, wskazanego w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm., dalej: "ustawa o prawach autorskich") - tj. jest ono przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Prawa do oprogramowania komputerowego wytwarzanego przez Pana podlegają ochronie prawnej na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o prawach autorskich - programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy nie wskazują inaczej. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażania; przy czym ochronie nie mogą podlegać idee i zasady, będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego.

Twórcą oprogramowania i całej jego zawartości jest wyłącznie Pan. Zamawiający z kolei zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, dokonywanie zmian, a także publiczne odtwarzanie zawartości serwisu (w tym części lub całości kodu źródłowego) bez pisemnej Pana zgody jest zakazane. Tworzenie, rozwijane, ulepszane oprogramowanie oraz jego części stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, która znajduje wyraz w postaci programu składającego się z określonego kodu źródłowego (zestawu instrukcji przeznaczonych do osiągnięcia określonego rezultatu), elementów graficznych oraz interfejsu zapewniającego interoperacyjność wspomnianego kodu źródłowego, elementów audiowizualnych oraz urządzenia użytkownika końcowego. Pana działalność jest bez wątpienia działalnością twórczą obejmującą prace rozwojowe podejmowane w systematyczny sposób w celu poprawiania funkcjonalności i stałego rozwoju oprogramowania, a także w celu zdobywania wiedzy niezbędnej do tworzenia kolejnych rozwiązań. Misją Pana działalności jest praca nad nowymi rozwiązaniami informatycznymi, które mają przynieść jego odbiorcom realne korzyści biznesowe.

Oprogramowanie wymaga ciągłego rozwoju z uwagi na specyfikę branży oraz dążenie do utrzymania Pana pozycji na rynku w stosunku do podmiotów konkurencyjnych. Rozwój ma także na celu nadążanie za panującymi trendami, jak również w związku z nowymi technologiami dostępnymi na rynku czy choćby zmianami w prawie. W związku z powyższym stale pracuje Pan nad ulepszeniem oprogramowania oraz dodaniem nowych funkcjonalności. Rolą Pana jest więc projektowanie oprogramowania, programowanie nowych funkcjonalności wytworzonego oprogramowania, jak i również rozszerzanie i usprawnianie istniejących funkcjonalności. Tworzy Pan kody samodzielnie, ale również je modyfikuje oraz ulepsza. Każdorazowo, czy to przy tworzeniu, rozwijaniu czy też ulepszaniu powstaje utwór, który jest chroniony prawem autorskim. Całość podlega ochronie prawnej na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności i autorskie prawa majątkowe do oprogramowania w całości przysługuje Panu. Tworzenie i ulepszenie oprogramowania organizowane jest przez Pana, a efekty prac są kompilowane w jedną całość w ramach jego działalności gospodarczej. Tworzy Pan końcowy rezultat w postaci oprogramowania, które następnie udostępnia Pan Klientowi.

Reasumując, w ramach tej działalności tworzone są kwalifikowane prawa własności intelektualnej w postaci oprogramowania komputerowego. Dzieje się tak każdorazowo nawet przy ulepszaniu i rozwijaniu oprogramowania, w celu poprawy jego funkcjonalności. Sprzedaje Pan autorskie prawa majątkowe lub udziela licencji do wytworzonego przez siebie oprogramowania komputerowego, a także rozwija je i ulepsza, w wyniku czego każdorazowo powstaje kod (utwór), który jest objęty ochroną prawną.

Jak już wspomniano, jest to twórcza działalność podejmowana w sposób systematyczny, obejmująca zarówno wytwarzanie, jak i dalsze ulepszenia czy też rozwijanie programu, która to wpisuje się w definicje działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tworzone autorskie oprogramowanie jest innowacyjne w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.

Wskazana definicja działalności badawczo-rozwojowej brzmi następująco: (...) działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Wytwarzane, ulepszane i rozwijane przez Pana autorskie prawo do programu komputerowego podlega ochronie prawnej z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). Jednocześnie zaznacza Pan, że prowadzi od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej osobną ewidencję spełniającą wymogi określone w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. regulacjami IP Box chciałby Pan skorzystać z przepisów art. 30ca i art. 30cb ustawy o PIT, które umożliwiają zastosowanie 5% stawki opodatkowania odnośnie do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego (art. 30ca ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT).

W uzupełnieniu wniosku udzielił Pan odpowiedzi na pytania.

1) W odniesieniu do pytania 1, co należy rozumieć pod pojęciom "podejmowana przez Pana działalność polegająca na tworzeniu oprogramowania komputerowego".

W szczególności prosimy wyjaśnić, czy chodzi o:

a)

całość prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej,

b)

wyodrębnione zadania realizowane w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej (jeśli tak, prosiliśmy wskazać jakie to konkretnie zadania).

W opisie sytuacji faktycznej wskazuje Pan na szereg różnych realizowanych działań i w różny sposób je Pan określa, w tym posługuje się pojęciami, które mają szerokie znaczenie lub mogą być rozumiane w różny sposób (we wniosku pojawiły się m.in. takie opisy Pana działań, "prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą", "wytwarzanie oprogramowania", "prowadzenie prac teoretycznych i eksperymentalnych", "projektowanie algorytmów", "wykonywanie testów i ulepszeń opracowanych metod przetwarzania", "agregacji i prezentacji danych w systemach informatycznych". W efekcie nie wiadomo, do których z opisanych działań/działalności odnosi się Pana pierwsze pytanie.

Odpowiedź: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi dla innych podmiotów gospodarczych. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest tworzenie oprogramowania komputerowego lub jego części, co w szczególności polega na:

* projektowaniu, implementacji (zgodnie z wytycznymi lub potrzebami przedstawionymi przez usługobiorcę) modułów programistycznych w celu stworzenia nowego lub ulepszenia istniejącego oprogramowania;

* współtworzeniu i utrzymywaniu (dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb) narzędzi (będących programami komputerowymi) używanych w procesie tworzenia oprogramowania. Niniejszym wskazuje Pan, że pod ww. pojęciami należy rozumieć całość działań realizowanych przez Pana na podstawie tzw. umowy ramowej, do której dołączane są formularze zamówienia, gdzie jest określone czego dotyczy zlecenie, sposób licencjonowania, w tym określenie prawa własności intelektualnej, jak też terminy i cena za realizację zlecenia, które obejmują tworzenie oraz ulepszanie i rozwijanie oprogramowania komputerowego. W konsekwencji, w odniesieniu do pytania 1, chodzi o realizowanie zadań i uzyskiwanie przychodów z tytułu:

- udzielenia licencji na użytkowanie oprogramowania komputerowego stworzonego przez Pana, działającego na sprzęcie (serwerach) Pana (w modelu (...) - programowanie jako usługa) lub klienta, wraz instalacją, integracją, utrzymaniem i monitorowaniem pracy usługi;

- sprzedaży autorskich praw majątkowych do wytworzonego oprogramowania komputerowego.

2) Czy w ramach Pana działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan badania naukowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; jeśli tak, prosimy wskazać:

* jakie to badania: co było/jest ich przedmiotem i celem; w jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi;

* jakie metody badawcze Pan stosował/stosuje;

* czy badania przyniosły określone efekty (jakie).

Odpowiedź: Czynności podejmowane przez Pana nie mają charakteru badań naukowych, a prac rozwojowych.

3) Czy w ramach Pana działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Odpowiedź: W okresie, którego dotyczy wniosek prowadził Pan, prowadzi i będzie Pan prowadził prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

jeśli tak, prosimy wskazać:

w jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi;

Odpowiedź: W zakresie w jakim to dotyczy przedmiotowego wniosku, prowadził Pan prace rozwojowe od 20 lipca 2021 r.

czego dotyczyły/dotyczą te prace rozwojowe; co było/jest ich celem lub celami;

jakie czynności obejmowały/obejmują te prace;

Odpowiedź: Prace dotyczyły stworzenia nowego oprogramowania lub wprowadzenia nowych funkcjonalności do istniejącego oprogramowania, ich celem było wykorzystywanie dostępnych zasobów wiedzy do tworzenia nowych programów komputerowych lub rozbudowy istniejących programów komputerowych o nowe funkcje. Prace można podzielić na kilka faz obejmują one takie czynności jak:

1) Faza koncepcyjna - zrozumienie zapotrzebowania rynkowego, by zrozumieć jakie docelowe kryteria powinien spełniać dany program komputerowy, który będzie Pan tworzył.

2) Faza planowania - proces planowania prac, na który składa się np.: wybór technologii, planowanie rozwiązań, ustalenia poszczególnych etapów prac.

3) Faza programowania - etap tworzenie oprogramowania, na który składa się np. pisanie kodu, testowanie przyjętych rozwiązań etc.

4) Faza weryfikacji i akceptacji - przedstawienie oprogramowania klientowi docelowemu, wprowadzanie zmian.

czy Pana prace rozwojowe zostały/ zostaną zakończone pozytywnym wynikiem; jeśli tak, co jest/będzie tym wynikiem lub wynikami; czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają/będą miały jakąś ustaloną formę (jaką); w jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub wykorzystywane na potrzeby Pana działalności;

Odpowiedź: Przedmiotowe prace rozwojowe prowadzone przez Pana zostały zakończone pozytywnym wynikiem, prace rozwojowe kończą się powstaniem oprogramowania komputerowego. Wyniki prac rozwojowych mają ustaloną formę. Jest nią fragment kodu oprogramowania komputerowego - zapisany za pośrednictwem znaków, cyfr i symboli matematycznych. Zaznacza Pan również, że wyniki prac rozwojowych będą wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej - tj. zastosowanie opracowanej metodyki w tworzonych produktach - programach komputerowych i ich częściach. Będzie Pan oferował produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych w działalności gospodarczej.

czy w wyniku prac rozwojowych zaprojektował Pan i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę (jeśli tak, prosimy wskazać jaki - konkretny produkt, proces bądź jaką usługę); czy oferuje Pan lub będzie Pan oferował produkty, procesy, usługi, które wynikiem prac rozwojowych, w swojej działalności gospodarczej:

Odpowiedź: W wyniku prac rozwojowych stworzył Pan nowe lub znacznie ulepszone produkty/procesy/usługi. Do ich grona należy zaliczyć oprogramowanie komputerowe bądź jego części. Na chwilę obecną w Pana portfolio dostępne są następujące oprogramowania:

- A - system konfekcjonujący pakiety z urządzeń telematycznych (...) i wysyłający je do serwera (...);

- autorski system B;

- system do C.

Oferuje więc Pan i będzie oferował produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych w prowadzonej działalność gospodarczej;

czy w stosunku do Pana dotychczasowej działalności te produkty, procesy lub usługi mają nawy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter; jeśli tak, czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług;

Odpowiedź: W stosunku do dotychczasowej Pana działalności te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter. Nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalność obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług. Każdorazowo wykonywane są prace polegające na tworzeniu nowego oprogramowania lub modułów istotnie rozszerzających funkcjonalność istniejącego oprogramowania.

4) Czy w ramach Pana działalność samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan prace o Innym charakterze niż badania naukowe lub prace rozwojowo, o których mowa w art. 4 ust. 2-3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; jeśli tak, prosimy wskazać jakie to działania i kiedy je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi.

Odpowiedz: W ramach usług będących przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, nie prowadził Pan, ani nie prowadzi Pan prac o innym charakterze niż prace rozwojowe.

5) Co - w kontekście przedstawionego opisu sytuacji faktycznej - należy rozumieć pod pojęciem "oprogramowanie komputerowe".

Odpowiedź: Przez pojęcie "oprogramowanie komputerowe" (ang. software) rozumie Pan zestaw zintegrowanych danych, zaimplementowanych interfejsów oraz instrukcji przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. W szczególności są to programy komputerowe napisane w określonym języku programowania, którego mogą zostać wykonane w odpowiednio przystosowanym do tego celu środowisku komputerowym.

6) Jakie konkretne "oprogramowania komputerowe" Pan wytworzył lub wytwarza;

W opisie używa Pan różnych pojęć, które określają efekty Pana pracy. Sposób, w jaki ich Pan używa nie pozwala na stwierdzenie, czy różne pojęcia określają różne efekty Pana prac czy pojęcia te używane zamiennie, żeby określić te samu efekty Pana prac. W opisie pojawiają się m.in. takie określenia: "oprogramowanie komputerowe", "algorytmy", "autorskie systemy teleinformatyczne", "kody", "interfejs". W konsekwencji nie wiadomo, czego dotyczą Pana pytania.

Odpowiedź: Jest Pan programistą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tworzy i lub rozwijał następujące programy komputerowe:

- A - system konfekcjonujący pakiety z urządzeń telematycznych (...) i wysyłający je do serwera (...);

- autorski system B.

- system do C.

Nadal aktywnie rozwija Pan istniejące aplikacje, a także szuka nowych rozwiązań pozwalających rozszerzyć portfolio usług.

Oprogramowanie komputerowe wewnątrz Kodu źródłowego implementuje algorytmy, a następnie zainstalowane na sprzęcie teleinformatycznym (serwery, sprzęt sieciowy, macierze dyskowe) stanowi "system teleinformatyczny", czyli połączenie sprzętu oraz oprogramowania, pozwalające na jego użytkowanie. Oprogramowanie komputerowo udostępnia interfejs komunikacyjny, czyli zbiór ściśle określonych, opisanych i zaimplementowanych funkcji wraz z parametrami, pozwalającym użytkownikowi na wymianę informacji z tym oprogramowaniem. Wszystkie te terminy odnoszą się do oprogramowania komputerowego wytworzonego przez Pana.

7) Czy efekty Pana pracy, które nazywa Pan "oprogramowaniem komputerowym" zawsze utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

* zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej;

* nie są efektem pracy która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny;

* nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów.

Odpowiedź: Wszystkie efekty Pana pracy mają charakter twórczy, są oryginalne i nie mają charakteru powtarzalnego, wymagają określonych umiejętności programistycznych i nie da się z góry ich przewidzieć (jako mających charakter powtarzalny), nie są więc jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów.

8) Czy w każdym przypadku tworzenia przez Pana "oprogramowania komputerowego" wiązało się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Czy prowadził Pan albo prowadzi Pan odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego "oprogramowania komputerowego", który jest efektem Pana pracy.

Odpowiedź: Samodzielnie podejmuje się Pan realizacji prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym nauce. Prowadzi Pan odrębne prace rozwojowe do celów poszczególnych programów komputerowych bądź ich części.

9) Czy w każdym przypadku rozwoju (ulepszania) "oprogramowania komputerowego"- efekt Pana pracy w postać powstałych rozwiązań, bezpośrednio w wyniku ich stworzenia, przed implementacją, stanowią/będą stanowiły nowe, odrębne od tego oprogramowania, utwory w postaci oprogramowania podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Odpowiedź: W każdym przypadku rozwoju (ulepszania) "oprogramowania komputerowego"- efekt pracy w postaci powstałych rozwiązań, bezpośrednio w wyniku ich stworzenia, przed implementacją, stanowią/będą stanowiły nowe, odrębne od tego oprogramowania, utwory w postaci oprogramowania podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10) Czy "oprogramowania komputerowe" zawsze efektem Pana prac rozwojowych lub Pana badań naukowych w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Odpowiedź: Efektem Pana prac rozwojowych są zawsze oprogramowania komputerowe bądź ich części.

11) Czy ponosi Pan odpowiedzialność za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż zleceniodawca/Klient).

Odpowiedz: Ponosi odpowiedzialność za rezultat oraz wykonywanie swojej pracy w stosunku do osób trzecich.

12) W jaki sposób umowy z Klientem regulują kwestię Pana wynagrodzenia? Czy otrzymuje Pan wynagrodzenie:

* wyłącznie z tytułu przenoszenia na Klienta praw do "oprogramowania komputerowego" (jeśli tak, prosimy wskazać, jakie to prawa);

* także z tytułu innych czynności (jeśli tak, prosimy wskazać jakich).

Odpowiedź: Wynagrodzenie z tytułu przenoszenia na Klienta praw do "oprogramowania komputerowego" otrzymywane jest głównie z tytułu licencji w modelu (...), czyli autorskiego oprogramowania, wytworzonego przez i działającego na Pana serwerze, udostępnionego Klientowi do użytkowania w określonym czasie nie wyklucza Pan, że w przyszłości pojawi się projekt, gdzie zostaną przeniesione na Klienta autorskie prawa majątkowo do wytworzonego przez Pana oprogramowania.

13) Czy wystawa Pan faktury, a jeśli tak to czy faktury które wystawia Pan na rzecz Klientów wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesień a majątkowych praw autorskich do poszczególnych efektów Pana prac na Klienta? Jeśli nie, prosimy wskazać dlaczego.

Odpowiedź: Wystawia Pan faktury. W przypadku faktury za wynagrodzenie z tytułu przeniesienia lub licencji majątkowych praw autorskich, wynagrodzenie za te prawa jest całkowicie wyodrębnione tzn. nie jest zawarte w cenie innego produktu lub usługi. W przypadku faktury za licencję (...) (oprogramowanie jako usługa), koszt licencji jest także wyodrębniony i stanowi całkowity koszt usługi.

14) W jaki sposób poszczególne umowy z Klientami regulują kwestię sposobu (trybu, zasad) przenoszenia przez Pana na Klienta praw do konkretnych stworzonych przez Pana - "oprogramowań komputerowych"? W jaki sposób odbywa się wyodrębnienie konkretnego "oprogramowania komputerowego" i przeniesienie praw do tego efektu Pana pracy na Klienta (jakie czynności realizujecie odpowiednio Pan i Klient)? Co potwierdza przeniesienie tych praw.

Odpowiedź: W celu udostępniania oprogramowania zawiera Pan ze swoimi klientami umowy, w ramach których udziela Pan licencji do oprogramowania za wynagrodzeniem. Rozliczenie jest liczone za określony okres, określony na fakturze i zgodnie z umowa w cenie usługi przekazywana jest licencja na korzystanie z serwisu na określony czas. Tak więc, w ramach tej działalności tworzone są kwalifikowane prawa własności intelektualnej w postaci oprogramowania komputerowego. Dzieje się tak każdorazowo nawet przy ulepszaniu i rozwijaniu oprogramowania, w celu poprawy funkcjonalności serwisu.

Wyodrębnione oprogramowanie komputerowe, jest oprogramowaniem działającym samodzielnie, spełniającym ściśle określone i powierzone mu funkcje (np. A). Licencja daje prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego przez określony czas z ustaloną maksymalną ilością zasobów (np. ilość użytkowników lub urządzeń (...)). Udostępnienie oprogramowania do użytkowania na zasadzie licencji potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy.

15) Z jakiego tytułu określonego w art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskuje Pan dochody w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. Czy to dochody z tytułu:

* opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy prawa własności intelektualnej;

* sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co oznacza, że przenosi Pan prawa własności do poszczególnych utworów, a wartość tego prawa została określona w umowie lub na fakturze;

* kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi, co oznacza, że kwalifikowane prawo własności intelektualnej jest wykorzystywane przez Pana w produkcji produktów lub w świadczeniu usług, nie dotyczy to natomiast świadczenia usług, w wyniku których powstaje kwalifikowane prawo własności intelektualnej, którego prawa własności są następnie przenoszone na rzecz kontrahenta. Zauważyć bowiem należy, że w odniesieniu do modelu licencyjnego (...) - programowanie jako usługa - wskazał Pan, że udziela Pan licencji na użytkowanie stworzonego oprogramowania jak również, że na tej podstawie rozpoznaje Pan przychody "ze sprzedaży za przychody z kwalifikowanego prawa własność intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi". Natomiast w dalszej części wskazuje Pan na model (...) (1) jak i na model sprzedażowo-licencyjny (2) w odniesieniu do którego wcześniej podał Pan: "sprzedaż lub licencjonowanie wiedzy zdobytej w wyniku prac teoretycznych i eksperymentalnych, stworzonych algorytmów, interfejsów programistycznych oraz gotowych systemów informatycznych". W konsekwencji nie wiemy w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z jakiego tytułu zamierza Pan skorzystać z preferencyjnego opodatkowania (3).

Odpowiedź: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w związku z tworzeniom oraz rozwijaniem oprogramowania, o którym mowa we wniosku, osiąga Pan następujące dochody, które zamierza objąć preferencyjną stawką podatku:

a)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (np. w przypadku Oprogramowania Własnego udostępnianego w modelu licencyjnym);

b)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi (w przypadku oprogramowana własnego udostępnianego w modelu (...) (w ramach którego nie dochodzi do udzielenia licencji w sensie prawnym).

Jednocześnie, nie wyklucza Pan, że w przyszłości może osiągać dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Pytania

1) Czy podejmowana przez Pana działalność polegająca na tworzeniu oprogramowania komputerowego, wykazana w części stanu faktycznego stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 30ca ust. 2 w zw. z art. 5a pkt 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2) Czy tworzone przez Pana oprogramowanie spełnia definicję kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym możliwe jest zastosowanie stawki opodatkowania 5% do osiągniętego kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wyliczonego zgodnie z art. 30ca ustawy o PIT w latach 2021, 2022 i latach kolejnych?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, zgodnie z którym, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Zarówno pojęcie badań naukowych, jak i prac rozwojowych zostały natomiast zdefiniowane w kolejnych przepisach, tj. odpowiednio w art. 5a pkt 30 ustawy o PIT i pkt 40 ustawy o PIT, przez odesłanie do definicji zawartych w art. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478). Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą: badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności.

Z kolei, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, że o prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej na gruncie ustawy o PIT (dalej jako: prace lub projekty B+R) należy mówić wówczas gdy: działalność obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe; realizowane prace mają twórczy charakter; prace w tym zakresie prowadzone są w systematyczny sposób; wykonywane prace mają na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań.

Wszystkie wskazane powyżej przesłanki występują w przypadku projektów realizowanych przez Pana. Projektowanie i tworzenie oprogramowania nie ma charakteru działań rutynowych, ani okresowych zmian, lecz jest systematycznym rozwojem konkretnego projektu informatycznego, mającego na celu wdrożenie nowego systemu (oprogramowania). W ramach prowadzonej działalności nabywa Pan, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępne aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, w celu tworzenia nowych zastosowań (nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług). W ramach omawianej działalności, zdobywa Pan, poszerza i łączy interdyscyplinarną wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania. Efekty Pana działalności są rozwiązaniami niewystępującymi dotychczas w praktyce gospodarczej lub są na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących. W przypadku projektów B+R nie występuje element typowej standaryzacji. Cele, jakie są zakładane do osiągnięcia przez Kontrahenta, wymagają unikatowego podejścia i twórczej pracy koncepcyjnej od samego początku realizacji prac projektowych. Tym samym tworzone i wdrażane przez Pana elementy oprogramowania mają zawsze charakter twórczy. Jednocześnie należy podkreślić, że oprogramowanie i jego elementy jako rezultat prac rozwojowych prowadzonych przez Pana podlega ochronie prawnej wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

Ad. 2.

Pana zdaniem tworzone przez niego oprogramowanie stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prowadzona przez Pana działalność polegająca na tworzeniu oprogramowania komputerowego wykazana w części stanu faktycznego stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 30ca ust. 2 w zw. z art. 5a pkt 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego może Pan korzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania wskazanych w art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych do osiągniętego kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wyliczonego zgodnie z art. 30ca ustawy o PIT w latach 2021, 2022 i latach kolejnych.

Zgodnie z art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f., kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1.

patent,

2.

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3.

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4.

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5.

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6.

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7.

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432 oraz z 2020 r. poz. 288),

8.

autorskie prawo do programu komputerowego

podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej działalności o charakterze twórczym, podejmowanej w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) w celu zwiększania zasobów wiedzy lub wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, w tym przypadku stworzenia oprogramowania dla klienta, które dotyczy wspomagania innowacyjnych procesów czy usług.

Podatnik, uzyskujący przychody w ramach ulgi IP Box, za podstawę opodatkowania preferencyjną stawką uznaje sumę kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych w danym roku podatkowym. Z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej będziemy mieli do czynienia przy spełnieniu łącznie trzech warunków:

1)

zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;

2)

należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 30ca ust. 2 Ustawy o PIT;

3)

podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których strona jest Unia Europejska.

W ramach pierwszego tego warunku, kwalifikowane prawo własności intelektualnej musi zostać wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej. Oznacza to, że:

1)

podatnik musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową;

2)

podatnik musi wytwarzać, rozwijać lub ulepszać kwalifikowane prawo własności intelektualnej (prowadzić kwalifikowaną działalność badawczo-rozwojową).

Pana zdaniem, prowadzi on działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, co zostało wykazane w zakresie pytania nr 1. Odnosząc się z kolei do warunku 2 i 3 wskazać należy, że katalog kwalifikowanych IP jest katalogiem enumeratywnym. Do tego katalogu włączono m.in. patenty, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Autorskie prawo do programu komputerowego uznaje się za kwalifikowane prawo do własności intelektualnej - zgodnie z art. 1 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o prawach autorskich, programy komputerowe jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy nie wskazują inaczej. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażania; przy czym ochronie nie mogą podlegać idee i zasady, będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego.

Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują co do zasady prawo do:

* trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;

* tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

* rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Przepisy ustawy PIT ani ustawy o prawach autorskich nie definiują pojęcia autorskiego prawa komputerowego. Minister Finansów w objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box (dalej: "objaśnienia MF") wskazał, iż na skutek dynamicznego rozwoju nowych technologii, w tym oprogramowania komputerowego, nie sposób jest wskazać jedną i wyczerpującą definicję autorskiego prawa do programu komputerowego. W ramach takiego programu można bowiem ująć zarówno zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio na komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu, jak i interfejs stanowiący integralną część danego programu komputerowego. Nacisk położono także na fakt, że sam nośnik oprogramowania nie jest czynnikiem istotnym - autorskie prawo do programu komputerowego współcześnie nie ogranicza się bowiem wyłącznie do komputerów (PC), ale może być wykorzystywane również za pośrednictwem telefonów komórkowych, tabletów i innych właściwych mu urządzeń. Tym samym model (...), zakładający udostępnienie oprogramowania komputerowego w formie online, do której dostęp uzyskuje się poprzez Internet na dowolnym przystosowanym do tego urządzeniu, bez konieczności powielania oprogramowania bezpośrednio na komputerach klientów, wpisuje się w konwencję oprogramowania komputerowego wskazanego w wyjaśnieniach Ministra Finansów.

Podkreślić należy, że podstawową cechą, jaka powinna charakteryzować autorskie prawo do programu komputerowego, jest jego indywidualny charakter twórczy, wyrażony przez autora bądź autorów w dowolnej postaci, niezależnie od przeznaczenia. W przytoczonych wyjaśnieniach MF wskazano, iż o ocenie charakteru twórczego świadczyć powinien rzeczywisty wkład pracy każdego z twórców programu, skutkujący wytworzeniem ulepszeniem lub rozwinięciem programu komputerowego.

Powyższe znajduje również potwierdzenie m.in. w interpretacjach indywidualnych z dnia 25 listopada 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.446.2020.1.BM) lub z dnia 4 września 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.258.2020.1.MF).

Mając na względzie powyższe, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego uznać należy, że oferowane przez Pana specjalistyczne oprogramowanie komputerowe:

* podlega z mocy prawa ochronie w myśl art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o prawach autorskich,

* wytwarzane jest przez niego we własnym zakresie w wyniku działalności badawczo-rozwojowej,

spełnia warunki do uznania go za autorskie prawo do programu komputerowego, w rozumieniu art. 30ca o PIT.

Natomiast o dochodzie (lub stracie) z autorskiego prawa do programu komputerowego stanowiącego kwalifikowane prawo własności intelektualnej, można mówić w przypadku, gdy został on osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym z tytułu:

* opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

* sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

* kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,

* odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Jak wskazano w wyjaśnieniach MF, aby ustalić kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej niezbędne jest wskazanie przez podatnika przychodów z tego tytułu oraz alokowanie do tych przychodów funkcjonalnie związanych z nimi kosztów, które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniły się do powstania tego przychodu.

W świetle powyższego, w Pana opinii, ma Pan prawo do zastosowania obniżonej 5% stawki opodatkowania w ramach ulgi przewidzianej w art. 30ca o PIT. Tworzone przez Pana oprogramowanie komputerowe i wyniki prac B+R spełniają bowiem warunki do uznania go za kwalifikowane prawo własności intelektualnej, tj.:

* stanowi autorskie prawo do programu komputerowego, podlegające ochronie z mocy ustawy o prawach autorskich i przysługujące Panu,

* jest wytwarzane przez Pana we własnym zakresie w wyniku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,

* do zbycia autorskiego prawa do programu komputerowego dochodzi w sposób przewidziany w art. 30ca o PIT, tj. poprzez uwzględnienie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie produktu lub usługi.

W Pana ocenie spełnia więc Pan wszystkie wymagania ustawowe, wskazujące na możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3 / a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

w przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 przywołanej ustawy:

dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w których osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Z opisu sprawy wynika, że Pana działalność w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego stanowi w opisanym zakresie działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem spełnione są następujące cechy:

- działalność ta ma charakter twórczy,

- obejmuje prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- podejmowana jest w sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania takich zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Tym samym - przedstawione we wniosku działania podejmowane przez Pana mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślenia przy tym wymaga, że działalnością badawczo-rozwojową nie jest całość świadczonych przez Pana usług ani też całość prowadzonej działalności programistycznej, ale wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu.

Jak zaznaczono w opisie sprawy, tworzone przez Pana oprogramowanie komputerowe jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnej na podstawie art. 74 tej ustawy. Zatem wytwarza Pan oprogramowanie komputerowe będące kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w rozumieniu przepisów art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika też, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiąga Pan następujące dochody z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (np. w przypadku Oprogramowania Własnego udostępnianego w modelu licencyjnym) oraz z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi (w przypadku oprogramowana własnego udostępnianego w modelu (...) (w ramach którego nie dochodzi do udzielenia licencji w sensie prawnym).

Prowadzona jest również odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencja na potrzeby rozwiązania IP Box.

Podsumowując - może Pan zastosować stawkę 5% od dochodów z tytułu udzielania licencji na używanie oprogramowania oraz z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi, osiągniętych w ramach prowadzonej działalności opisanej we wniosku. Z ulgi tej może Pan skorzystać za rok 2021 (od 20 lipca 2021 r.) oraz za rok 2022.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzeń.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl