0112-KDIL2-1.4011.819.2021.10.KF

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.819.2021.10.KF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA po wyroku sądu - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo:

1)

ponownie rozpatruję sprawę Państwa wniosku z 31 sierpnia 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej - uwzględniam przy tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 12 sierpnia 2022 r. sygn. akt I SA/Po 134/22; i

2)

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 września 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 31 sierpnia 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z otrzymywaniem Nagród przez Uczestników programu motywacyjnego. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

A. Stan faktyczny

X sp. z o.o. (Wnioskodawca, Klient) jest producentem i dystrybutorem (...) (Produkty). Wnioskodawca zainteresowany jest zwiększeniem wolumenu sprzedaży swoich Produktów. Aby osiągnąć ten cel Wnioskodawca nawiązał współpracę z Y Sp. z o.o. (Agencją, Organizatorem), czyli podmiotem gospodarczym zajmującym się profesjonalnie organizacją oraz zarządzaniem programami lojalnościowymi.

Agencja świadczy na rzecz swoich klientów usługi związane z organizacją konkursów, akcji promocyjnych, sprzedaży premiowej, loterii i innych wydarzeń, mających na celu reklamę firmy klienta, jego produktów i marek.

Program

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Organizator świadczy na rzecz Wnioskodawcy usługę polegającą na organizacji programu motywacyjnego skierowanego do Przedstawicieli Handlowych (Przedstawiciel, PH) (Program). Celem Programu, jako akcji lojalnościowej, jest zwiększenie rozpoznawalności marek Klienta oraz zwiększenie wolumenu ich sprzedaży.

Program realizowany jest przez Agencję na podstawie Umowy zawartej pomiędzy nią a Klientem (Umowa) oraz na podstawie Regulaminu Programu opublikowanego na stronie www Programu oraz dostępnego w siedzibie Agencji (Regulamin). Zakres usług świadczonych przez Agencję na rzecz Klienta na podstawie Umowy obejmować będzie organizację, obsługę i promocję Programu, a także weryfikację spełnienia warunków do otrzymania Nagród przez Uczestników.

W myśl postanowień Regulaminu (Definicje):

1) Klient jest Partnerem Programu;

2) Dystrybutorem jest podmiot będący przedsiębiorcą (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) kupująca Produkty bezpośrednio od Klienta i sprzedająca te Produkty dalej do innych podmiotów będących przedsiębiorcami prowadzącymi sklepy detaliczne sprzedające (odsprzedające) Produkty konsumentom w rozumieniu k.c.;

3) Punktami sprzedaży detalicznej są podmioty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kupujące Produkty od Dystrybutorów, za pośrednictwem PH. Punkty sprzedaży detalicznej nie mogą być Dystrybutorami ani konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) k.c.;

4) Przedstawicielem Handlowym jest pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełniąca rolę Przedstawiciela Handlowego Dystrybutora, tj. wykonująca na rzecz Dystrybutora czynności polegające na: zbieraniu zamówień na Produkty od Punktów sprzedaży detalicznej niebędących Dystrybutorami w rozumieniu Regulaminu i na sprzedaży Produktów do tychże Punktów oraz realizacji wyznaczonych celów sprzedażowych. PH może być osoba, o której mowa w zdaniu poprzedzającym:

a)

zatrudniona u Dystrybutora na umowie o pracę lub

b)

osoba, która wykonuje czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym na rzecz Dystrybutora na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, w tym również w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

PH w rozumieniu Regulaminu nie może być osoba nabywająca Produkty Klienta jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

5) Uczestnikiem jest PH, który spełnia łącznie następujące warunki:

a)

otrzymał od przedstawiciela Klienta indywidualne zaproszenie do udziału w Programie,

b)

dokonał skutecznej/prawidłowej (tj. zgodnej z Regulaminem) rejestracji w Programie, oraz który

c)

spełnia wszystkie pozostałe warunki uczestnictwa w Programie określone w Regulaminie.

6) Produktami są towary oferowane do sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Klienta. Celem Programu jest rozbudowa dystrybucji Produktów w sklepach obsługiwanych przez Przedstawicieli Handlowych Dystrybutorów.

7) Okresem Trwania Programu jest okres, w którym Przedstawiciele Handlowi mogą rejestrować się w Programie oraz wykonywać czynności skutkujące (pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków określonych w Regulaminie) nabyciem punktów w Programie, tj. okres od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia zakończenia Programu (w tym zakończenia procedury reklamacyjnej), o którym Uczestnik zostanie poinformowany z 30 dniowym wyprzedzeniem.

8) Nagrodą pieniężną jest przelew środków pieniężnych na kartę przedpłaconą lub na rachunek bankowy Uczestnika (w zależności od decyzji Organizatora).

Zasady Programu:

1) Program polega na przyznawaniu Uczestnikom punktów za sprzedaż Produktów do Punktów sprzedaży detalicznej i ewentualnie za inne określone w załączniku nr 1 do Regulaminu Czynności, a następnie na wymianie przez Uczestników ww. Punktów na Nagrody.

2) Rejestracji w Programie może dokonać jedynie PH, który otrzymał od przedstawiciela Klienta lub bezpośrednio od Dystrybutora indywidualne zaproszenie do udziału w Programie (w postaci indywidualnego linku do formularza rejestracyjnego).

3) Prawidłowa rejestracja w Programie polega na wypełnieniu przez Uczestnika formularza rejestracyjnego dostępnego za pośrednictwem indywidualnego linku do formularza rejestracyjnego oraz na zapoznaniu się z Regulaminem i potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem. Wypełnienie formularza rejestracyjnego obejmuje łączne spełnienie następujących warunków:

a)

podanie następujących danych:

i)

imię i nazwisko PH,

ii. numer służbowego telefonu komórkowego PH,

iii. adres służbowy e-mail PH,

iv. forma zatrudnienia,

v. PESEL (jeżeli PH nie prowadzi działalności gospodarczej),

vi. Dane Urzędu Skarbowego (jeżeli PH nie prowadzi działalności gospodarczej),

vii. adres zamieszkania,

viii. NIP (dane rejestrujących się w Programie PH będących przedsiębiorcami zostaną pobrane z bazy REGON z możliwością ich modyfikacji),

ix. adres korespondencyjny.

4) Warunkiem udziału w Programie przez PH jest również udzielenie zgody przez Dystrybutora, na rzecz którego czynności wykonuje dany PH, na udział jego PH w Programach organizowanych przez Organizatora na zlecenie Klienta. W przypadku wycofania zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Dystrybutora Uczestnicy będący PH tego Dystrybutora zostają wykluczeni z udziału w Programie ze skutkiem natychmiastowym. Punkty Uczestników zdobyte przed podjęciem ww. decyzji podlegają wymianie na Nagrody zgodnie z Regulaminem w terminie 31 dni od dnia wykluczenia Uczestnika od udziału w Programie w związku z ww. zdarzeniem. Datą wycofania zgody jest dzień otrzymania przez Organizatora decyzji Dystrybutora, o której mowa powyżej.

5) Wycofanie przez Dystrybutora zgody, dotyczącej przekazywanie przez Klienta do Agencji danych (informacji) przekazanych (udzielonych) przez Dystrybutora do Klienta, a także faktyczne nieprzekazywanie informacji, czyli technicznego udostępniania do Klienta danych sprzedażowych / raportów sprzedażowych / informacji dotyczących produktów z portfolio Klienta niezbędnych do ustalenia ilości Punktów, jest równoznaczne z wycofaniem przez Dystrybutora zgody na udział jego Przedstawicieli Handlowych w Programie, a tym samym skutkuje wykluczeniem jego Przedstawicieli Handlowych z Programu.

6) Rejestracja w Programie musi być dokonana w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków rejestracji bądź udziału w Programie spowoduje nieważność przystąpienia do Programu.

7) Organizator zastrzegł sobie prawo weryfikacji zarejestrowanego Uczestnika oraz usunięcia jego Konta i wykluczenia go z udziału w Programie, jeżeli zajdzie uzasadniony interes Klienta.

8) Dokonanie prawidłowej rejestracji skutkuje utworzeniem dla Uczestnika indywidualnego Konta.

9) Punkty zdobyte przez Uczestnika w Programie podlegają wymianie na Nagrody pieniężne.

10) Warunkiem wydania (wypłaty) Nagrody pieniężnej przez Organizatora jest otrzymanie od Klienta rozliczenia potwierdzającego wysokość naliczonych Punktów i tym samym należnej Uczestnikowi Nagrody.

11) Dane sprzedażowe (raporty sprzedażowe) dotyczące Produktów, w oparciu o które naliczane są punkty w Programie, aktualizowane będą na bieżąco w oparciu o dane przesyłane przez Klienta do Wnioskodawcy.

12) Punkty wymieniane są na Nagrody zgodnie z przelicznikiem: "1 punkt = 1 złoty" pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wydania Nagrody ustalonych w Regulaminie. Warunkiem wymiany punktów naliczonych za dany Okres w Okresie Trwania Programu na Nagrody i wydania Nagrody jest m.in. łączne spełnienie następujących warunków:

a) Osiągnięcie minimalnej liczby punktów za Dany Okres w trakcie Okresu Trwania Programu dla każdej czynności lub akcji promocyjnej w ramach Programu, oraz

b) Realizacja wewnętrznych zadań Dystrybutora, o których informację Organizator otrzyma od X.

13) W przypadku spełnienia w danym Okresie Trwania Programu warunku, o którym mowa w lit.

a)

powyżej, ale niespełnienia w tymże miesiącu warunku w lit.

b)

powyżej Punkty naliczone w ramach Programu przechodzą na kolejny Okres w Okresie Trwania Programu i mogą być zamienione na Nagrody w przypadku spełnienia w tymże kolejnym Okresie warunku, o którym mowa w lit.

a) i b).

14) Minimalna i/lub maksymalna wysokość punktów określana będzie indywidualnie dla każdej z czynności/Akcji promocyjnych w ramach Programu. Informacja o szczegółowych wytycznych danej akcji promocyjnej przesyłana będzie za pomocą wiadomości SMS i/lub MMS.

15) Nagrody niewypłacone Uczestnikowi w trakcie trwania edycji Programu z winy Uczestnika (między innymi w przypadku braku aktywacji karty, jej zagubienia lub niepotwierdzenia adresu do wysyłki karty skutkującego niewysłaniem karty przez Organizatora) mogą zostać umorzone przez Organizatora po zakończeniu edycji Programu. Umorzenie (wyzerowanie bez wymiany ich na Nagrody) Punktów nastąpi w wyznaczonym przez Organizatora terminie i po powiadomieniu Uczestników o konieczności podjęcia działań mających na celu wypłacenie nagród przez Organizatora przed ich umorzeniem.

16) Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.

17) W Regulaminie zawarta została informacja, że Program skierowany jest do osób fizycznych i w związku z tym po stronie Uczestnika leży obowiązek odprowadzenia podatku od Nagród pieniężnych otrzymanych przez Uczestnika w ramach Programu. Organizator złożył oświadczanie, iż w przypadku Uczestników niebędących przedsiębiorcami, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) Nagrody stanowią przychód z innych źródeł. Uczestnicy niebędący osobami prowadzącymi działalność gospodarczą otrzymają w terminie do 28 lutego danego roku obowiązywania Programu dokument PIT-11, zaś osoby prowadzące działalność gospodarczą winne zakwalifikować wartość Nagrody jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej w miesiącu jej otrzymania. Dokument PIT-11 zostanie wystawiony przez Organizatora.

18) Wydanie Nagrody pieniężnej w formie karty przedpłaconej technicznie będzie obejmowało wysyłkę karty do Uczestnika, a po potwierdzeniu przez Uczestnika otrzymania tej karty - zasilenie jej odpowiednią kwotą środków. Za cały proces będzie odpowiadał Organizator.

19) Uczestnik będzie miał prawo skorzystać ze środków, jakimi została zasilona karta przedpłacona, przez określony okres czasu. Organizator poinformuje Uczestnika o długości tego okresu. Po upływie tego okresu środki pieniężne, którymi karta została zasilona, zostaną zwrócone Organizatorowi. W takim przypadku Organizator przekaże te środki Klientowi, który uprzednio został obciążony kosztem tej Nagrody pieniężnej.

20) Zwrot środków pieniężnych na rzecz Klienta będzie udokumentowany odpowiednim dokumentem księgowym wystawianym przez Organizatora.

21) Organizator poinformuje Uczestnika, który otrzymał kartę przedpłaconą o tym, że środki pieniężne, którymi zasilona została jego karta przepadły oraz o kwocie środków, które przepadły.

Karty przedpłacone

Z technicznego punktu widzenia karta przedpłacona jest bardzo zbliżona do karty debetowej. Kartą tą można zapłacić we wszystkich sklepach i punktach usługowych, które akceptują płatności kartami przedpłaconymi (obecnie jest to kilkadziesiąt tysięcy różnych sklepów i punktów usługowych).

Uczestnik, który otrzymuje Nagrodę pieniężną wydawaną w formie karty przedpłaconej może sam zdecydować, gdzie i kiedy wykorzysta środki zgromadzone na tej karcie. W szczególności, Uczestnik może dowolnie wybrać miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług.

Uczestnik może nabyć za środki zgromadzone na karcie dowolnie wybrane towary i usługi, w tym towary i usługi opodatkowane według stawki 23% VAT, towary i usługi opodatkowane według obniżonych stawek VAT oraz zwolnione z VAT.

Należy podkreślić, że Uczestnik może ale nie musi wykorzystać wszystkich środków, które znajdują się na karcie przedpłaconej. W przypadku, w którym Uczestnik nie wykorzysta wszystkich środków w określonym terminie, środki na tej karcie przepadną Uczestnikowi.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że w przypadku Nagród pieniężnych wydawanych w formie kart przedpłaconych miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, na których zakup można przeznaczyć ww. karty przedpłacone, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług nie są znane w chwili emisji tych kart.

Uwagi ogólne

Udział w Programie jest dobrowolny. Program nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. t.j. 2018 r. poz. 165 z późn. zm.). Program nie jest przeznaczony dla osób nabywających Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego lub innych podmiotów niewymienionych jako Uczestnicy.

Umowa pomiędzy Organizatorem a Klientem

Na podstawie Umowy Organizator otrzymuje wynagrodzenie za organizację Programu. W ramach organizacji Programu Organizator wykonuje na rzecz Klienta przede wszystkim następujące czynności:

a)

przygotowanie regulaminu Programu,

b)

stworzenie, utrzymanie i administrowaniem systemem informatycznym do obsługi Programu,

c)

przekazanie praw autorskich,

d)

przygotowanie informacji na temat Programu dla potencjalnych uczestników,

e)

weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie,

f)

weryfikacja liczby punktów zebranych przez każdego Uczestnika,

g)

nadzór nad wymianą punktów na Nagrody,

h)

wydawanie Nagród Uczestnikom,

i)

zakup, magazynowanie, konfekcjonowanie i wydawanie Nagród Uczestnikom (w przypadku gdy Klient zleci wydania także Nagród rzeczowych).

Zgodnie z Umową Organizator otrzymuje wynagrodzenie za świadczenie usług marketingowych. Usługi marketingowe świadczone przez Organizatora obejmują organizację Programu. Zakres tych usług został wskazany powyżej.

Koszty wszystkich Nagród nabywanych przez Organizatora są rozliczane odrębnie od wynagrodzenia Organizatora z tytułu świadczenia usług marketingowych na rzecz Klienta.

Oznacza to, że koszt Nagród nie jest wliczany do wartości usługi świadczonej przez Organizatora na rzecz Klienta.

Rozliczenie kosztów Nagród nabywanych przez Organizatora odbędzie się w następujący sposób:

a) Koszty Nagród pieniężnych będą rozliczane w taki sposób, że Organizator obciąży Klienta kosztem Nagród pieniężnych.

b) Koszty Nagród rzeczowych będą rozliczane w ten sposób, że Organizator kupi Nagrody rzeczowe, a następnie Organizator przeniesie prawo do rozporządzania tymi Nagrodami rzeczowymi jak właściciel na Klienta za wynagrodzeniem płatnym przez Klienta.

Kwota wynagrodzenia należnego Organizatorowi za świadczenie usług w zakresie organizacji Programu jest odgórnie ustalona w Umowie, na podstawie kosztorysów, które stanowią załączniki do tej Umowy. Kwota ta może jednak podlegać modyfikacjom w związku z faktem, iż w toku prac (realizacji Umowy) Klient zleca Organizatorowi dodatkowe prace, za dodatkowym wynagrodzeniem, których podstawą są dodatkowe kosztorysy. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Organizatorowi są zatem ww. kosztorysy stanowiące załącznik do Umowy oraz uzgodnienia między Organizatorem i Klientem, czynione w toku realizacji Umowy.

Organizator otrzymuje wynagrodzenie w cyklach miesięcznych. Świadczenie usług w danym miesiącu jest udokumentowane fakturą wystawianą przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta.

Informacje formalne

Klient oraz Organizator są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług.

Usługi marketingowe świadczone przez Organizatora podlegają opodatkowaniu VAT.

B. Zdarzenie Przyszłe:

Wnioskodawca planuje także, aby w przyszłości zlecić Organizatorowi dokonanie modyfikacji postanowień Regulaminu poprzez wprowadzenie Nagród rzeczowych.

Po wprowadzeniu przez Organizatora do Programu Nagród rzeczowych zachowane zostałyby dotychczasowe zasady wymiany Punktów na Nagrody, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnicy mieliby także możliwość podjęcia decyzji, że zgromadzone przez nich Punkty miałyby zostać wymienione na Nagrody rzeczowe.

Nagrody rzeczowe będą nabywane przez Organizatora od dostawców (podmiotów trzecich) na podstawie umów sprzedaży, które to umowy sprzedaży zostaną udokumentowane przez dostawców poprzez wystawienie przez nich na rzecz Organizatora faktury. Organizator będzie następnie obciążał Klienta kosztami nabycia Nagród rzeczowych poprzez wystawienie na Klienta faktury. Nagrody rzeczowe będą technicznie przekazywane Uczestnikom przez Organizatora (w ramach świadczonej przez niego na podstawie Umowy usługi na rzecz Klienta), jednakże prawo do rozporządzania tymi Nagrodami rzeczowymi będzie przysługiwało wyłącznie Klientowi - tym samym oznacza to, że w momencie wydawania przez Organizatora Nagród rzeczowych na rzecz Uczestników będzie on działał w imieniu Klienta. Prawo do rozporządzania Nagrodami rzeczowymi jak właściciel zostanie następnie przeniesione przez Klienta na Uczestnika - następować to będzie w momencie gdy Organizator doręczy Nagrodę rzeczową na rzecz Uczestnika. Organizator, pomimo, że faktycznie wydawać będzie Nagrody rzeczowe na rzecz Uczestników, nie będzie uprawniony do rozporządzania Nagrodami rzeczowymi jak właściciel w momencie ich przekazania Uczestnikom.

Ze względów technicznych faktury dokumentujące dostawę Nagród rzeczowych przez Organizatora na rzecz Klienta mogą zostać wystawione przez Organizatora przed lub po przekazaniu tych Nagród rzeczowych Uczestnikom. W szczególności, faktury mogą być wystawione przez Organizatora na zakończenie miesiąca, w którym Organizator nabył Nagrody rzeczowe, przeniósł prawo do rozporządzania nimi jak właściciel na Klienta i wydał je Uczestnikom.

Decyzja o tym, jakie Nagrody rzeczowe będą dostępne dla Uczestników w Programie będzie podejmowana wspólnie przez Organizatora Programu i Klienta jako zlecającego organizację Programu. Klient i Organizator wspólnie ustalą katalog takich nagród, aby zapewnić, że będą one jak najbardziej atrakcyjne dla Uczestników Programu.

Nagrody rzeczowe będą przechowywane i konfekcjonowane przez Organizatora w okresie od momentu ich zakupu przez Organizatora do momentu ich wydania Uczestnikom, w centrum logistycznym, z którego korzysta Organizator. Centrum logistyczne może stanowić własność Organizatora lub też Organizator będzie miał prawo do korzystania z niego na podstawie innego tytułu prawnego.

Przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel Nagrodami rzeczowymi przez Organizatora na rzecz Klienta spowoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT po stronie Organizatora. Co za tym idzie, na Organizatorze spoczywał będzie obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu tej dostawy i udokumentowania tej czynności fakturą wystawioną na Klienta.

Nagrody pieniężne oraz Nagrody rzeczowe łącznie zwanej dalej jako Nagrody.

Pytania

1. Czy w przedstawionym Stanie faktycznym i Zdarzeniu przyszłym Program, w którym Punkty i Nagrody zdobywa osoba fizyczna (Uczestnik) w związku z nabywaniem towarów przez inny podmiot należy traktować jako "sprzedaż premiową" lub "konkurs" w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym, w przypadku gdy wartość Nagrody wydanej na rzecz jednego Uczestnika przekroczy kwotę objętą zwolnieniem podatkowym (2000 zł) to Wnioskodawca będzie zobowiązany, aby pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

2. Czy w przedstawionym Stanie faktycznym i Zdarzeniu przyszłym Nagrody przyznawane przez Organizatora Uczestnikom Programu (nieprowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej), będą stanowić dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ani do sporządzenia i przekazania Uczestnikom Programu i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o uzyskanym przez Uczestnika Programu przychodzie z tego tytułu?

3. Czy w przedstawionym Stanie faktycznym i Zdarzeniu przyszłym Nagrody przyznawane przez Organizatora Uczestnikom Programu (prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą), będą stanowić dla nich przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pozarolnicza działalność gospodarcza) i w związku z czym na Wnioskodawcy nie będą spoczywać obowiązki płatnika?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy:

1) Odpowiedź na pytanie nr 1 powinna brzmieć następująco - nie, w przedstawionym Stanie faktycznym i Zdarzeniu przyszłym Program, w którym Punkty i Nagrody zdobywa osoba fizyczna (Uczestnik) w związku z nabywaniem towarów przez inny podmiot, nie należy traktować jako "sprzedaży premiowej" lub "konkursu" w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, w przypadku gdy wartość Nagrody wydanej na rzecz jednego Uczestnika przekroczy kwotę objętą zwolnieniem podatkowym (2000 zł) Wnioskodawca nie będzie zobowiązany aby pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, gdyż Wnioskodawcy nie przysługuje status płatnika tegoż podatku.

2) Odpowiedź na pytanie nr 2 powinna brzmieć następująco - tak, w przedstawionym Stanie faktycznym i Zdarzeniu przyszłym Nagrody przyznawane przez Organizatora Uczestnikom Programu (nieprowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej), będą stanowić dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ani do sporządzenia i przekazania Uczestnikom Programu i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o uzyskanym przez Uczestnika Programu przychodzie z tego tytułu, gdyż jest to obowiązek spoczywający na Organizatorze, który pełni funkcję płatnika, zaś Wnioskodawcy nie można przypisać statusu płatnika.

3) Odpowiedź na pytanie nr 3 powinna brzmieć następująco - tak, w przedstawionym Stanie faktycznym i Zdarzeniu przyszłym Nagrody przyznawane przez Organizatora Uczestnikom Programu (prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą), będą stanowić dla nich przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pozarolnicza działalność gospodarcza), zaś na Wnioskodawcy nie będą spoczywać obowiązki płatnika gdyż, po pierwsze, jest to obowiązek spoczywający na Organizatorze, który pełni funkcję płatnika w ramach Programu, zaś Wnioskodawcy nie można przypisać statusu płatnika, zaś po drugie, nawet gdyby przyjąć, że Wnioskodawca posiada status płatnika w ramach Programu, to i tak w przypadku wypłat realizowanych na rzecz Uczestników prowadzących działalność gospodarczą brak byłoby obowiązku wykonywania przez Wnioskodawcę obowiązków płatnika.

UZASADNIENIE

Ad 1.

I. Regulacje prawne z Ustawy o PIT

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa o PIT) płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2. Przepis ten dotyczy wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem wyjątków.

Z kolei w treści art. 41 ust. 1 Ustawy o PIT wymienione zostały, jako płatnicy, m.in. osoby prawne, które dokonują świadczeń na rzecz osób fizycznych, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają tam obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Natomiast art. 42a Ustawy o PIT stanowi, że m.in. osoby prawne, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Artykuł 20 ust. 1 Ustawy o PIT dotyczy przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9. Natomiast w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c wymienione są przypadki, w których przychody (dochody) podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując przywołane powyżej przepisy można stwierdzić, że podmioty gospodarcze dokonujące świadczeń na rzecz polskich rezydentów występujących w charakterze konsumentów są obowiązane, jako płatnicy, do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od dokonywanych wypłat i świadczeń bądź do sporządzenia i przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji o dokonanych wypłatach należności i świadczeniach.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że w treści przytoczonych powyżej przepisów prawa ustawodawca posłużył się następującymi wyrażeniami:

a)

podmioty, "które dokonują świadczeń" (art. 41 ust. 1),

b)

"od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych" (art. 41 ust. 4),

c)

oraz podmioty, "które dokonują wypłaty należności lub świadczeń" (art. 42a).

W ocenie Wnioskodawcy oznacza to, że obowiązki płatnika i obowiązki informacyjne, o których mowa powyżej, ciążą na podmiocie faktycznie dokonującym świadczeń. W przypadkach, o których mowa w opisie Stanu faktycznego i Zdarzenia przyszłego, tym podmiotem nie jest Wnioskodawca, lecz Organizator Programu. Trzeba bowiem pamiętać, że tylko Organizator, czyli podmiot, który faktycznie dokonuje świadczeń, posiada pełną wiedzę co do ilości, wartości, momentu przekazania świadczeń oraz osób otrzymujących świadczenia (adresatów świadczeń), dzięki czemu jest w stanie prawidłowo wypełnić obowiązki płatnika.

II. Zlecenie przez Klienta Organizatorowi przeprowadzenia Programu

W ocenie Wnioskodawcy, dokonując wykładni art. 41 ust. 1, art. 41 ust. 4 oraz 41 ust. 7 Ustawa o PIT, powinniśmy uwzględnić okoliczność, że organizując oraz przeprowadzając Program Organizator działa w swoim własnym imieniu, stosunek obligacyjny istnieje więc wyłącznie pomiędzy nim a Uczestnikiem, zaś brak jest takiej relacji obligacyjnej na linii Wnioskodawca - Uczestnik, co tym samym implikuje wniosek, że wyłącznie Organizator może być postrzegany jako podmiot występujący w charakterze płatnika podatku; takiego statusu zaś nie można przyznać Wnioskodawcy.

Tytułem uzasadnienia powyższego stanowiska należy powołać się na następujące argumenty.

Przede wszystkim pamiętać należy, że powstanie zobowiązania podatkowego jest z reguły skutkiem dokonania czynności wywodzącej się z innej gałęzi prawa, najczęściej prawa cywilnego. Spójne z zasadą swobody umów jest powierzanie przez jeden podmiot drugiemu, za wynagrodzeniem, wykonania określonych czynności. W szeregu tak powierzonych czynności mogą znajdować się również takie, które dla drugiego podmiotu (zleceniobiorcy) rodzą określone skutki podatkowe. Najczęściej skutki takie wiążą się z obowiązkami drugiego podmiotu jako podatnika, może jednak zaistnieć także taka sytuacja, że przyjęcie przez zleceniobiorcę obowiązku wykonania określonych czynności powodować będzie, że stanie się on podmiotem zobligowanym do wypełnienia obowiązków płatnika - z taką też sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.

Warto bowiem odnotować, że na podstawie zawartej Umowy Organizator zobowiązał się względem Wnioskodawcy do zorganizowania oraz przeprowadzenia Programu opartego na konstrukcji prawnej przyrzeczenia publicznego, o którym mowa jest w treści art. 919 k.c. Organizator, w ramach świadczonej przez siebie usługi, zobowiązany jest w związku z tym do wykonania szeregu czynności:

a)

przygotowania regulaminu Programu,

b)

stworzenia, utrzymania i administrowania systemem informatycznym do obsługi Programu,

c)

przekazania praw autorskich,

d)

przygotowania informacji na temat Programu dla potencjalnych uczestników,

e)

weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie,

f)

weryfikacji liczby punktów zebranych przez każdego Uczestnika,

g)

nadzoru nad wymianą punktów na Nagrody,

h)

wydawania Nagród Uczestnikom,

i)

zakupu, magazynowania, konfekcjonowania i wydawanie Nagród Uczestnikom (w przypadku gdy Klient zleci wydania także Nagród rzeczowych).

Realizując Program Organizator działa więc we własnym imieniu. Oczywiście, przyczyną podjęcia tych działań przez Organizatora jest zawarcie Umowy z Wnioskodawcą, który z kolei chce w ten sposób kształtować swój wizerunek publiczny oraz zwiększać przychody. Nie zmienia to jednak faktu, że to Wnioskodawca powierza przeprowadzenie Programu podmiotowi trzeciemu (Organizatorowi) ponieważ nie chce, bądź nie może, przeprowadzić go samodzielnie. Z tego tytułu Wnioskodawca wypłaca na rzecz Organizatora wynagrodzenie, w ramach którego pokrywa wszystkie ponoszone przez Organizatora koszty, w tym m.in. koszt zakupu Nagród. Jest to standardowy sposób postępowania przedsiębiorców - trudno bowiem oczekiwać, aby Wnioskodawca, w którego interesie ekonomicznym Organizator zobowiązuje się zorganizować Program, nie ponosił kosztów związanych z realizacją tego przedsięwzięcia marketingowego.

Należy w tym miejscu wyraźnie rozróżnić etapy działania Organizatora w ramach Programu i ich wpływ na jego status z podatkowego punktu widzenia:

1)

po raz pierwszy Organizator podejmuje zobowiązanie, gdy zawiera z Wnioskodawcą Umowę i tym samym zobowiązanie to podejmuje względem Wnioskodawcy;

2)

do podjęcia drugiego zobowiązania dochodzi, gdy Organizator organizuje oraz przeprowadza Program i wtedy zobowiązanie do spełnienia określonych świadczeń podejmuje względem Uczestników.

To ci Uczestnicy, w przypadku uzyskania uprawnienia do Nagrody, są podatnikami. Skoro oni są podatnikami, a podmiotem zobowiązanym wobec nich jest Organizator, to status płatnika może wyłącznie przysługiwać Organizatorowi, zaś w żadnym wypadku Wnioskodawcy. Statusu płatnika nie może posiadać Wnioskodawca gdyż pomiędzy nim a Uczestnikiem brak jest jakiejkolwiek więzi prawnej o charakterze cywilnoprawnym lub administracyjnoprawnym, która mogłaby uzasadniać takie twierdzenie.

Trzeba bowiem pamiętać, że to Agencja, a nie Wnioskodawca, jest organizatorem Programu. To Organizator, działając na podstawie regulacji zawartej w treści art. 919 k.c. i nast., ogłaszając Regulamin Programu składa tym samym przyrzeczenie publiczne wobec adresatów określonych w treści Regulaminu Programu. Przyrzeczenie publiczne to oświadczenie woli składane przez przyrzekającego, które nie wymaga oświadczenia woli drugiej strony. W tym miejscu należy podkreślić, że przy organizacji Programu to Organizator składa rzeczone oświadczenie woli, nigdy zaś Wnioskodawca. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie prawa cywilnego "oświadczenie to powoduje stan związania przyrzekającego wobec osób, do których zostało skierowane, i zobowiązuje go do spełnienia obiecanego świadczenia (...)" (tak: A. Janiak (w:) red. A. Kidyba - Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, wyd. II, komentarz do art. 919 k.c., LEX w wersji elektronicznej). W związku z powyższym należy jednoznacznie stwierdzić, że to Organizator, a nie Wnioskodawca, jest związany węzłem obligacyjnym z adresatami przyrzeczenia (Uczestnikiem). Osoba Wnioskodawcy znajduje się poza ramami tej konstrukcji prawnej.

III. Organizator jako podmiot zobowiązany do wydania Nagród

W dalszej kolejności trzeba podkreślić, że na gruncie obowiązujących regulacji prawnych to właśnie Organizator jest jedynym podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do wydania Nagród na rzecz Uczestników, obowiązek ten nie spoczywa zaś na Wnioskodawcy.

Na gruncie opisanego przez Wnioskodawcę Stanu faktycznego i Zdarzenia przyszłego oczywistym jest bowiem, że to Organizator jest podmiotem, który zaciąga zobowiązanie. Jeżeli nawet inny podmiot, na podstawie umowy zawartej z przyrzekającym, finansuje nagrodę, to osoba, która wykonała czynność określoną w przyrzeczeniu publicznym (Uczestnik) i spełniła warunki do uzyskania Nagrody, posiada roszczenie o jej wydanie wyłącznie wobec przyrzekającego (Organizatora) - na żaden inny podmiot nie można przenieść tego obowiązku, jeżeli nie wynika to z treści przepisów prawa.

IV. Praktyka orzecznicza organów podatkowych

Przedstawione w tym miejscu stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w najnowszych interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe - opinia taka została wyrażona przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przykładowo w piśmie z dnia 1 lutego 2021 r. (0112-KDIL2-1.4011.802.2020.3.KF). W treści tego rozstrzygnięcia tutejszy Organ, udzielając odpowiedzi na pytanie przedstawione przez wnioskodawcę (agencję marketingową) stwierdził wyraźnie, że jeżeli agencja marketingowa wydaje nagrody w ramach sprzedaży premiowej i jednorazowa wartość nagrody wydanej osobie fizycznej nie przekroczy kwoty 2000 zł, to korzysta ona ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT, a na agencji nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 tej ustawy. A contrario, gdy wartość pojedynczej nagrody przekroczy tę kwotę, to po stronie agencji dojdzie do aktualizacji obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku. Tym samym oznacza to, że w treści przywołanej interpretacji z 1 lutego 2021 r. tutejszy Organ zaaprobował w pełni pogląd w myśl którego, status płatnika podatku nie może służyć podmiotowi, który sponsoruje daną akcję marketingową lecz spoczywa on wyłącznie na jej formalno-prawnym organizatorze (agencji marketingowej).

Warto odnotować, że w okresie wcześniejszym, gdy interpretacje te były wydane przez dyrektorów poszczególnych izb skarbowych, pogląd zbieżny z powyższym został wyrażony m.in. w treści pism następujących organów:

1) Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2012 r. (ITPB1/415-976/12/MR),

2) Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lipca 2012 r. (ITPB2/415-409/12/1B),

3) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lipca 2012 r. (IPPB1/415-553/12-2/ES),

4) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2013 r. (IPPB1/415-1328/12-2/ES),

5) Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 28 stycznia 2014 r. (ILPB2/415-1016/13-5/TR),

6) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2014 r. (IPPB2/415-357/14-4/MG).

V. Praktyka orzecznicza sądów administracyjnych

W opinii Wnioskodawcy, warto także odnotować, że przedstawiony przez niego pogląd zgodny jest również z ukształtowaną już linią orzeczniczą sądów administracyjnych. Szereg sądów administracyjnych I instancji (WSA) oraz Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) zgodnie bowiem przyjmują, że płatnikiem podatku zryczałtowanego w programach lojalnościowych, motywacyjnych oraz promocjach sprzedaży (loteriach, konkursach, sprzedaży premiowej) jest organizator (agencja marketingowa), a nie zlecający przeprowadzenie akcji.

Przykładowo - NSA przyznał w dniu 25 listopada 2020 r. rację stanowisku prezentowanemu przez szereg lat przez podatnika w sporach z organami skarbowymi i w związku z tym oddalił skargi kasacyjne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawach rozpoznawanych przez NSA pod sygn. akt:

1) II FSK 1915/18;

2) II FSK 1509/20.

W tym pierwszym przypadku sprawa dotyczyła korzystnego dla tegoż podatnika wyroku z dnia 11 grudnia 2017 r. wydanego przez WSA w Warszawie. Podatnik zadał uniwersalne pytanie o obowiązki spółki, jako płatnika PIT, zarówno w zakresie programów lojalnościowych jak i akcji promocyjnych o reglamentowanym charakterze, opartych na unormowaniach zawartych w Ustawie o grach hazardowych (U.g.h.), Na gruncie tak zdefiniowanego stanu faktycznego podatnikowi zależało na uzyskaniu odpowiedzi od organu, czy podmiotem zobowiązanym do poboru podatku dochodowego od wydawanych nagród, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT, jest podatnik (agencja marketingowa) czy też jego klient (zleceniodawca). Zdaniem Dyrektora KIS obowiązek ten spoczywa na kliencie, zaś w opinii podatnika - na nim jako agencji marketingowej. Sąd I instancji przyznał rację podatnikowi, z czym nie zgodził się organ skarbowy i zaskarżył to rozstrzygnięcie do NSA. Ostatecznie NSA rozstrzygnął spór na korzyść podatnika. W drugiej sprawie spór z organem skarbowym także ogniskował się wokół kwestii spoczywających na podatniku (agencji marketingowej) obowiązków płatnika. W orzeczeniu z dnia 3 marca 2020 r. WSA w Łodzi podzielił w całości stanowisko tegoż podatnika w sporze z władzami skarbowymi, w myśl którego to ten podatnik, wydając nagrody w programach lojalnościowych na rzecz uczestników nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej, gdy zastosowania nie znajdzie żadne zwolnienie podatkowe, pełni rolę płatnika podatku.

Sąd kasacyjny, wziąwszy pod uwagę całość przedstawionej przez tegoż podatnika argumentacji doszedł do przekonania, że oczywistym jest, iż przymiot płatnika podatku może przysługiwać wyłącznie mu (jako agencji marketingowej organizującej program lojalnościowy), zaś w żadnej mierze nie można zaakceptować odmiennego stanowiska władz skarbowych, które uparcie twierdziły, że płatnikiem jest wyłącznie podmiot zlecający przeprowadzenie programu.

NSA przypomniał, że z obowiązujących regulacji wynika, że płatnikami są podmioty dokonujące świadczeń. W świetle znanego NSA stanu faktycznego podatnik spełnił warunki do uznania go za płatnika. W ocenie NSA nie ulega wątpliwości bowiem, że to spółka dokonuje świadczeń na rzecz uczestników akcji promocyjnych. Nagrody kupowane i nabywane są przez nią. Jeżeli w danej akcji nagrodą będą środki pieniężne, będą one wypłacane z rachunku bankowego (lub kasy) spółki na rachunek (lub do rąk) uprawnionego uczestnika. Innymi słowy, zdaniem NSA, wydanie nagród przez podatnika uprawnionym uczestnikom objęte jest zakresem umowy, jaka wiąże podatnika z jego zleceniodawcą.

W opinii Wnioskodawcy, przywołane przez niego w tym miejscu wyroki NSA z listopada 2020 r. stanowią ostateczne potwierdzenie kształtującej się już od dłuższego czasu linii orzeczniczej sądów administracyjnych, zgodnie z którą, jeżeli agencja reklamowa nabywa nagrody i wydaje je uczestnikom akcji promocyjnych w ramach realizacji umowy zawartej ze zleceniodawcą, to status płatnika podatku można przypisać wyłącznie agencji marketingowej. Trzeba pamiętać, że w ocenie sądów administracyjnych pojęcie "dokonywanie wypłat", o którym mowa w art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT, powinno się rozumieć w sposób literalny, a mianowicie jako faktyczną realizację wypłaty ("faktyczne wypłacenie"). Analiza rozstrzygnięć sądów administracyjnych prowadzi także do konkluzji, że analogicznie jak podmiot, który faktycznie dokonuje wypłat (świadczeń), należy rozumieć podmiot, który stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne. Przez "faktyczne wypłacenie" sądy rozumieją bowiem wypłatę środków finansowych rzeczywiście dokonaną przez określony podmiot, bez względu na źródła pochodzenia tych środków. Bez znaczenie pozostaje fakt, że ostatecznie koszt finansowy wydania nagród pokryje ten podmiot w interesie ekonomicznym którego organizowany jest dany program lojalnościowy (zleceniodawca). Wszystko to prowadzi zaś do konkluzji, że podmiotem faktycznie wypłacającym jest podmiot przekazujący środki pieniężne osobie uprawnionej do ich otrzymania, czyniąc to czy to w gotówce, czy też na np. rachunek bankowy.

W ostatnim czasie analogiczne rozstrzygnięcia zostały zawarte w następujących wyrokach:

1) NSA z dnia 21 września 2020 r., sygn. akt: II FSK 1195/18;

2) NSA z dnia 2 września 2020 r., sygn. akt: II FSK 1192/18;

3) WSA w Łodzi z dnia 3 marca 2020 r., sygn. akt: I SA/Łd 833/19;

4) WSA w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2019 r., sygn. akt: III SA/Wa 1615/18.

Powyższe zaś orzeczenia bazują w znacznej mierze na szeregu wcześniejszych rozstrzygnięć:

1) WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 r., sygn. akt: III SA/Wa 1889/14;

2) WSA w Warszawie z dnia 12 marca 2015 r., sygn. akt: III SA/Wa 2799/14;

3) WSA w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 r., sygn. akt: III SA/Wa 730/2010.

Podsumowując zaprezentowane powyżej argumenty trzeba więc stwierdzić, że bez względu na zakwalifikowanie Programu jako "sprzedaży premiowej" lub "konkursu" w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT oraz jednoczesnego wydania na rzecz jednego Uczestnika Nagrody o wartości przekraczającej kwotę objętą zwolnieniem podatkowym (2000 zł), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany, aby pobrać zryczałtowany podatek dochodowy gdyż nie przysługuje mu status płatnika tegoż podatku w związku z organizacją Programu przez Organizatora.

Jeżeli zaś chodzi o zakwalifikowanie Programu jako sprzedaży premiowej w rozumieniu Ustawy o PIT to wskazać trzeba, iż aby uznać, że dany przychód jest przychodem ze sprzedaży premiowej musi istnieć tożsamość nabywcy i otrzymującego nagrodę. W sytuacji zaś, gdy Nagrody (Punkty) otrzymują inne podmioty niż nabywcy towarów, nie ma mowy o sprzedaży premiowej. Powyższe potwierdza chociażby indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lutego 2018 r., znak 0111-KDIB2-3.4011.304.2017.1.AB. Program nie może być także traktowany jako konkurs w myśl Ustawy o PIT. Z definicji słownikowej, jak i z orzecznictwa sądowo-administracyjnego wynika, że przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. Natomiast w sytuacji, w której uczestnik ma prawo do nagrody zawsze, gdy osiągnie określoną liczbę punktów, nie istnieje element współzawodnictwa, w związku z czym przedsięwzięcie to nie może być uznane za "konkurs" w rozumieniu Ustawy o PIT. Ponadto należy zauważyć, że skoro towary nabywa inny podmiot, niż ten, który otrzymuje Punkty (Nagrody), to w efekcie osoba nagradzana nie jest osobą, która osiąga ten rezultat. Tym samym nie może być mowy o współzawodnictwie, skoro Punkty (Nagrody) są wydawane w zamian za osiągnięcie rezultatu przez inny podmiot (tak np.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 stycznia 2016 r., III SA/Wa 523/15 czy też wyrok NSA z dnia 3 marca 2020 r., II FSK 773/18). Tym samym oznacza to, że Programu, w ramach którego Punkty i Nagrody zdobywa Uczestnik w związku z nabywaniem towarów przez Punkty sprzedaży detalicznej, nie należy traktować jako "sprzedaży premiowej" lub "konkursu" w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT.

Ad 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zaprezentowanym Stanie faktycznym i Zdarzeniu przyszłym, Nagrody przyznawane przez Organizatora Uczestnikom nieprowadzącym działalności gospodarczej będą stanowić dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT i w związku z tym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ani do sporządzenia i przekazania Uczestnikom Programu i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o uzyskanym przez Uczestnika Programu przychodzie z tego tytułu, gdyż jest to obowiązek spoczywający na Organizatorze, który pełni funkcję płatnika, zaś Wnioskodawcy nie można przypisać statusu płatnika w ramach Programu.

Odnośnie okoliczności, że Wnioskodawcy nie przysługuje status płatnika w ramach Programu - kompletne uzasadnienie prawne stanowiska Wnioskodawcy zostało przedstawione w Ad 1., tak więc w tym miejscu brak jest potrzeby, aby Wnioskodawca dokonywał powielenia tejże argumentacji. Wnioskodawca zwraca się do tutejszego Organu aby przywołaną w Ad 1. argumentację prawną potraktować także jako stanowiącą uzasadnienie dla poglądu wyrażonego przez niego w zakresie Pytania nr 2.

Natomiast jeżeli chodzi o kwalifikację prawną Nagród, jako przychodu z innych źródeł (art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT), to w opinii Wnioskodawcy należy powołać się na następujące argumenty.

W myśl art. 9 ust. 1 Ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody. Jednocześnie, stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Źródłami tych przychodów są m.in.: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście i inne podobne do stosunku pracy relacje prawne. Za źródła przychodów uznaje się także tzw. inne źródła, za które na gruncie art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT należy uznać - w szczególności - nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 tej ustawy.

W przypadku uznania przychodów za przychody z innych źródeł, zgodnie z art. 42a ust. 1 powołanej ustawy, płatnik, który dokonuje wypłaty takich należności lub świadczeń zobowiązany jest sporządzić informację o uzyskanych z tego tytułu (przez podatnika) przychodach i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

W analizowanym przypadku na szczególne uwzględnienie zasługuje definicja przychodów ze stosunku pracy (lub pokrewnych).

Na mocy art. 12 ust. 1 Ustawy o PIT, za takie przychody uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Należy zatem wskazać, że aby uznać dany przychód za przychód ze stosunku pracy, powinien on wynikać właśnie z takiej relacji prawnej, tj. stosunek prawny łączący strony powinien spełniać definicję stosunku pracy w myśl art. 22 § 2 Kodeksu pracy.

Na mocy tego przepisu, pracownik bowiem zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Powstanie stosunku pracy jest przy tym szczególną formą zobowiązania stron pomiędzy ściśle określonymi podmiotami - pracownikiem, a pracodawcą i kreuje jasno określone obowiązki zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Zatem, aby doszło do związania stron stosunkiem pracy, powinny wystąpić następujące cechy:

- osobiste świadczenie pracy przez pracownika,

- odpłatność pracy wykonywanej przez pracownika,

- podporządkowanie pracownika, w tym świadczenie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,

- ryzyka pracodawcy (tj. istnienie odpowiedzialności pracodawcy za działania pracownika wykonywane w ramach stosunku pracy).

Wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy, oznacza więc nie tylko istnienie po stronie pracodawcy możliwości wyznaczania pracownikowi określonych obowiązków do wykonania, ale również brak swobody pracownika w wyborze swoich obowiązków i jego związanie poleceniem pracodawcy. Takie relacje prawne nie wiążą Uczestników z Wnioskodawcą ani z Organizatorem.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, aby chociażby rozważać Nagrodę jako przychód ze stosunku pracy, powinna ona mieć swoje źródło właśnie w stosunku pracy - nie zachodzi to w przedstawionej przez Wnioskodawcę sytuacji. Źródłem Nagrody jest bowiem Program organizowany przez podmiot trzeci (Organizatora) (na ten temat szerzej: np. NSA w wyroku z dnia 11 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 1965/16).

Z tej perspektywy, skoro nie jest możliwe uznanie wydawanej przez Organizatora Nagrody za przychód ze stosunku pracy (lub podobnego), zasadne jest uznanie jej za przychód z innych źródeł, co natomiast będzie prowadziło do uznania właśnie Organizatora za zobowiązanego do sporządzenia informacji o uzyskanym przez tego podatnika (tj. Uczestnika nieprowadzącego działalności gospodarczej) przychodzie i przekazania jej podatnikowi oraz właściwemu dla niego naczelnikowi urzędu skarbowego. Reguła ta dotyczy Uczestników, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej.

Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdzają organy skarbowe w licznych rozstrzygnięciach.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 czerwca 2016 r., nr IPPB2/4511-327/16-2/MK, a także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2018 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.579.2017.1.JK2, w której organ w odniesieniu do zbliżonego zagadnienia wskazał, że przesłanką zakwalifikowania przychodu do źródła określonego, jako "stosunek pracy" jest to, aby przychód stanowił wynagrodzenie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, czyli musi wiązać się z wykonywaniem określonej pracy na rzecz podmiotu wypłacającego to świadczenie. Świadczenie, które nie wynika ze stosunku pracy, otrzymane od osoby trzeciej - nawet jeżeli jako kryterium stanowiące podstawę jego przyznania zostanie określony fakt istnienia stosunku pracy z określonym podmiotem, nie może stanowić podstawy do uznania takiego świadczenia jako pochodzącego ze stosunku pracy. Przychód taki ocenić należy jako świadczenie otrzymane od podmiotu, z którym nie łączy go stosunek pracy. W sprawie będącej przedmiotem analizy organu skarbowego wnioskodawca był organizatorem i fundatorem nagród pieniężnych w ramach programu motywacyjnego dla pracowników podmiotów gospodarczych (stacji dilerskich), z którymi wnioskodawca współpracował. Zatem w związku z otrzymaniem przez pracowników stacji dilerskich nagród pieniężnych od tegoż wnioskodawcy, pracownicy stacji dilerskich nie uzyskiwali przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na wnioskodawcy nie ciążyły obowiązki płatnika wynikające z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. obliczenia, poboru i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów. Wobec powyższego, wartość nagród pieniężnych stanowiła dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji na wnioskodawcy ciążyły jedynie obowiązki informacyjne, tj. sporządzenia i przekazywania uczestnikom informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych zgodnie z ww. art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Analogiczne stanowisko zostało także zajęte np. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 28 lutego 2020 r., 0113-KDIPT2-3.4011.784.2019.1.MS, zaś w ostatnim czasie identyczne stanowisko przedstawione zostało również w piśmie z dnia 22 lipca 2020 r., znak: 0113-KDIPT2-3.4011.379.2020.4.JŚ.

Biorąc to pod uwagę można więc stwierdzić z dużą dozą pewności, że w tym zakresie wypracowana została przez organy skarbowe jednolita linia interpretacyjna.

Ad 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym Stanie faktycznym i Zdarzeniu przyszłym Nagrody przyznawane przez Organizatora Uczestnikom Programu (prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą), będą stanowić dla nich przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza), zaś na Wnioskodawcy nie będą spoczywać obowiązki płatnika gdyż, po pierwsze, jest to obowiązek spoczywający na Organizatorze, który pełni funkcję płatnika w ramach Programu, zaś Wnioskodawcy nie można przypisać statusu płatnika, zaś po drugie, nawet gdyby przyjąć, że Wnioskodawca posiada status płatnika w ramach Programu (co zdaniem Wnioskodawcy nie ma miejsca), to i tak w przypadku wypłat realizowanych na rzecz Uczestników prowadzących działalność gospodarczą brak byłoby obowiązku wykonywania przez Wnioskodawcę obowiązków płatnika z uwagi na obowiązek zakwalifikowanie przez tegoż Uczestnika tego przychodu do źródła działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT).

Odnośnie okoliczności, że Wnioskodawcy nie przysługuje status płatnika w ramach Programu - kompletne uzasadnienie prawne stanowiska Wnioskodawcy zostało przedstawione w Ad 1., tak więc Wnioskodawca zwraca się do tutejszego Organu aby przywołaną w Ad 1. argumentację prawną potraktować także jako stanowiącą uzasadnienie dla poglądu wyrażonego przez niego w zakresie Pytania nr 3.

Natomiast nawet gdyby tutejszy Organ uznał, że w ramach realizacji przez Organizatora Programu, status płatnika przysługiwał Wnioskodawcy (co w jego ocenie jest poglądem błędnym), to na gruncie obowiązujących regulacji Ustawy o PIT brak byłoby po stronie Wnioskodawcy obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku od Nagrody lub zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, gdyż takie obowiązki nie spoczywają na podmiotach dokonujących świadczeń na rzecz Uczestników Programu - podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Dla tej kategorii Uczestników Programu Nagroda stanowić będzie bowiem dochód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza), zaś z taką kwalifikacją dochodu ustawodawca podatkowy nie wiąże obowiązków płatnika po stronie podmiotu dokonującego świadczenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Rozpatrzyłem Państwa wniosek - 3 grudnia 2021 r. wydałem interpretację indywidualną znak 0112-KDIL2-1.4011.819.2021.1.KF, w której uznałem Państwa stanowisko za nieprawidłowe w części dotyczącej uznania, że nie można Państwu przypisać statusu płatnika, w związku z czym nie ciąży na Państwu obowiązek sporządzenia i przekazania Uczestnikom Programu nieprowadzącym działalności gospodarczej i właściwemu Naczelnikowi urzędu Skarbowemu informacji o uzyskanym przychodzie z tytułu przyznania im Nagrody oraz prawidłowe w pozostałej części.

Interpretację doręczono Państwu 17 grudnia 2021 r.

Skarga na interpretację indywidualną

14 stycznia 2022 r. wnieśli Państwo skargę na tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Skarga wpłynęła do mnie 21 stycznia 2022 r.

Działając na podstawie art. 57a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1)

zaskarżyli Państwo przedmiotową Interpretację w części, w której Państwa stanowisko zostało uznane za nieprawidłowe, tj. w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 2 wniosku i wnieśli Państwo o jej uchylenie w przedmiotowej części;

2)

wnieśli Państwo o zasądzenie od Organu podatkowego na Państwa rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przewidzianych prawem.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił interpretację w zaskarżonej części - wyrokiem z 12 sierpnia 2022 r. sygn. akt I SA/Po 134/22.

13 października 2022 r. wniosłem skargę kasacyjną znak 0110-KWR2.4021.55.2022.2.AM od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Pismem z 10 listopada 2023 r. znak 0110-KWR2.4021.55.2022.3.AM cofnąłem ww. skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - postanowieniem z 16 listopada 2023 r. sygn. akt II FSK 1403/22 umorzył postępowanie kasacyjne.

Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 12 sierpnia 2022 r. sygn. akt I SA/Po 134/22 wpłynął do Organu 19 kwietnia 2024 r.

Wyrok, który uchylił interpretację indywidualną stał się prawomocny od 16 listopada 2023 r.

Ponowne rozpatrzenie wniosku - wykonanie wyroku

Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.):

Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wykonuję obowiązek, który wynika z tego przepisu, tj.:

* uwzględniam ocenę prawną i wskazania dotyczące postępowania, które wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w ww. wyroku;

* ponownie rozpatruję Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - stwierdzam, że stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym zawiera art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Źródłami przychodów są - zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy:

- pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3);

- inne źródła (pkt 9).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy wynika z kolei, że:

Przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem ust. 2g i art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a.

W myśl natomiast art. 20 ust. 1 ww. ustawy:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Jak wskazuje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ww. ustawy:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-17 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Państwa wątpliwości dotyczą m.in. kwestii czy opisany we wniosku Program stanowi "sprzedaż premiową" lub "konkurs", o których mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem "sprzedaż premiowa", to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie, wskazał jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie - Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży.

W związku z powyższym, konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni. Stosując wykładnię językową wyrażenia "sprzedaż premiowa" zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu "sprzedaż" oraz "premiowa".

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w art. 535 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), zgodnie z którym:

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś - internetowy Słownik języka polskiego (www.sjp.pwn.pl). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik "premiowy" należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Zgodnie z art. 353 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Przy czym, w myśl art. 353 § 2 Kodeksu cywilnego:

Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Zatem, strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że "sprzedaż premiowa" jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii (nagrody) kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii (nagrody), w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru.

W kontekście przytoczonych powyżej przepisów oraz poczynionych wywodów należy stwierdzić, że z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia rzeczy. Przy czym jak słusznie Państwo zauważyli, aby mówić o sprzedaży premiowej musi istnieć tożsamość nabywcy i otrzymującego premię (nagrodę). Natomiast w analizowanej sprawie Nagrody (Punkty) otrzymują inne podmioty niż nabywcy towarów.

Zatem w świetle przedstawionego Stanu faktycznego oraz Zdarzenia przyszłego oraz przytoczonych argumentów należy stwierdzić, że Program, o którym mowa we wniosku, nie może zostać uznany za sprzedaż premiową.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają również definicji pojęcia "konkurs", wobec czego w celu jego określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku języka polskiego (www.sjp.pwn.pl) "konkurs" - jest to impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.

Z definicji tej wynika, że przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Tymczasem, jak wynika z treści wniosku, Uczestnik ma prawo do Nagrody zawsze, gdy osiągnie określoną liczbę Punktów, w Programie nie istnieje zatem element współzawodnictwa, rywalizacji. W związku z czym Program nie może zostać uznany również za konkurs.

Należy również nadmienić, że motywowanie, jako element zarządzania, polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały zaangażowanie pracowników, sprzedawców określonych towarów na rzecz sukcesu organizacji. Polega na wpływaniu na postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców. Celem systemu motywacyjnego jest zachęcenie do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że organizowany Program nosi cechy programu motywacyjnego. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom Programu, którego głównym celem będzie zwiększenie sprzedaży Państwa produktów. Otrzymanie Nagrody przez Uczestników jest uzależnione od wielkości sprzedaży. Nagrody te stanowią zatem dodatkową gratyfikację (premię) za dobre wyniki sprzedaży.

Działania motywacyjne to motywowanie jego uczestnika do efektywniejszej pracy, poprawy jej wyników oraz osiągnięcia określonych zysków przez organizatora akcji. Tego rodzaju cele realizowane są w ramach odrębnego przedsięwzięcia jakim jest w szczególności program motywacyjny. To przedsięwzięcie ukierunkowane jest w głównej mierze na zmobilizowaniu jednostki do poniesienia wysiłku, który wraz z połączeniem jej indywidualnych umiejętności oraz warunkami otoczenia doprowadzi do oczekiwanych efektów, w tym korzyści finansowych zarówno dla uczestnika programu jak i jego inicjatora.

Zatem uzyskana przez Uczestników Programu Nagroda związana jest z osiągnięciem jak najlepszych rezultatów (zwiększenie rozpoznawalności Państwa marek oraz zwiększenie wolumenu ich sprzedaży) w ramach opisanego Programu, który charakterystyką odpowiada programowi motywacyjnemu.

W związku z powyższym, w przedstawionym Stanie faktycznym i Zdarzeniu przyszłym Program, w którym Punkty i Nagrody zdobywa osoba fizyczna (Uczestnik) w związku z nabywaniem towarów przez inny podmiot, nie należy traktować jako "sprzedaży premiowej" lub "konkursu" w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, niezależnie od wartości Nagrody, do jej opodatkowania nie będą miały zastosowania uregulowania zawarte w treści art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Na Państwa Spółce nie będzie natomiast ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy.

Jak wynika z treści wniosku, Uczestnikami Programu będą:

- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (zatrudnione u Dystrybutora na podstawie umowy o pracę);

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Systematyka ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że podlegające opodatkowaniu przychody osób fizycznych przyporządkowane są źródłom przychodów wymienionym w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Każde źródło przychodów ma przypisane zasady opodatkowania.

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej otrzymana Nagroda stanowić będzie dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

Biorąc udział w Programie, pracownik Dystrybutora poprzez swoją aktywność nakierowaną na sprzedaż Państwa produktów działa na Państwa korzyść, a nie na korzyść swojego pracodawcy. Tym samym, nie istnieje związek prawny ani faktyczny pomiędzy uzyskanym przez Uczestnika Programu przychodem z tytułu udziału w Programie a stosunkiem pracy łączącym go z pracodawcą (Dystrybutorem).

Tym samym należy zgodzić się z Państwem, że otrzymując Nagrodę pracownik Dystrybutora nie uzyskuje przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale przychód z innych źródeł, określony w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Przesłanką zakwalifikowania przychodu do źródła określonego jako "inne źródła" jest to, że Nagroda jest świadczeniem otrzymanym od podmiotu, z którym nie łączy Uczestnika stosunek pracy.

Na podmiocie dokonującym ww. świadczenia nie będzie jednak ciążyć obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy, ale obowiązki informacyjne, wynikające z art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Przechodząc natomiast do ustalenia czy w opisanej sprawie można przypisać Państwu status płatnika, należy nadmienić, że w tożsamym temacie wypowiadały się już wielokrotnie sądy administracyjne, na co zwrócił również uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 12 sierpnia 2022 r. sygn. akt I SA/Po 134/22 (dotyczącym Państwa sprawy).

Sąd w składzie rozstrzygającym niniejszą sprawę w pełni podzielił wspierające powyższe stanowisko poglądy Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawarte w szczególności w wyroku z 25 listopada 2020 r., sygn. akt II FSK 1509/20 według którego:

(...) obowiązki związane z poborem podatku i złożeniem informacji spoczywają na określonych podmiotach. Podmiotami tymi są podmioty "dokonujące wypłaty" należności lub świadczeń (jak to zostało wskazane w art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. i art. 42a u.p.d.o.f.), podmioty "stawiające do dyspozycji podatnika" pieniądze lub wartości pieniężne (art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f.), czy "dokonujące świadczeń" (art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.).

(...) ten ostatni przepis zakreślając krąg płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, nie posługuje się kategorią podmiotu, na którym spoczywa ciężar ekonomiczny świadczenia, lecz wyraźnie wskazuje, że płatnikiem jest podmiot, który dokonuje świadczeń.

Uwzględniając powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził, że:

(...) obowiązki płatnika ciążą na podmiotach, które dokonują świadczeń. W realiach rozpoznawanej sprawy podmiotem takim jest niewątpliwie agencja, jako organizator programu. W tym zakresie należy zaznaczyć, że tylko organizator, czyli podmiot, który faktycznie dokonuje świadczeń, posiada pełną wiedzę, co do ilości, wartości, momentu przekazania świadczeń oraz osób otrzymujących świadczenia (adresatów świadczeń), dzięki czemu jest w stanie prawidłowo wypełnić obowiązki płatnika.

Ponadto należy zaznaczyć, że agencja organizując i przeprowadzając program, działa we własnym imieniu, a to jednoznacznie oznacza, że stosunek obligacyjny powstaje wyłącznie pomiędzy nią a uczestnikiem programu. To uczestnicy, w przypadku uzyskania uprawnienia do nagrody, są podatnikami. Skoro to uczestnicy programu są podatnikami, a podmiotem zobowiązanym wobec nich jest organizator, to status płatnika może wyłącznie przysługiwać organizatorowi, a więc agencji.

(...) w sytuacji, gdy nie budzi wątpliwości, że podmiotem dokonującym świadczeń jest agencja nie ma żadnych podstaw aby za płatnika uznać inny podmiot (...), który ponosi ciężar ekonomiczny świadczenia.

Mając zatem na uwadze powyższe należy podzielić Państwa stanowisko, że w przedstawionych okolicznościach nie przysługuje Państwu status płatnika w ramach Programu.

Reasumując, w przedstawionym Stanie faktycznym i Zdarzeniu przyszłym Nagrody przyznawane Uczestnikom Programu (nieprowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej), będą stanowić dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na Państwa Spółce nie będzie jednak ciążył obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy, ani obowiązek informacyjny wynikający z art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ za płatnika w sprawie może zostać uznana wyłącznie agencja (Organizator Programu) a nie Państwo.

Natomiast w przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą uczestniczących w Programie w ramach tej działalności otrzymana Nagroda stanowić będzie dla nich przychód z działalności gospodarczej stosownie do art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te podlegają zatem opodatkowaniu na tych samych zasadach, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez uczestnika Programu.

W przypadku kwalifikacji danego przychodu do źródła "pozarolnicza działalność gospodarcza", ustawodawca nie wprowadza obowiązków płatnika po stronie podmiotu dokonującego świadczenia. Podatnicy, uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, sami dokonują opodatkowania takich dochodów.

Reasumując, w przedstawionym Stanie faktycznym i Zdarzeniu przyszłym Nagrody przyznawane Uczestnikom Programu (prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą), będą stanowić dla nich przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pozarolnicza działalność gospodarcza). Na Państwa Spółce natomiast nie będzie ciążył obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy, ani obowiązek informacyjny wynikający z art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do powołanych pism organów podatkowych, informuję, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Należy również podkreślić, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Wskazane rozstrzygnięcia zapadły bowiem w innych sprawach i nie mają mocy wiążącej w omawianym przypadku.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz

- zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dniu wniesienia wniosku.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl