0112-KDIL2-1.4011.814.2022.2.DJ - Rozliczanie PIT w związku z wypłatami przez kółko rolnicze

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.814.2022.2.DJ Rozliczanie PIT w związku z wypłatami przez kółko rolnicze

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe w części, dotyczącej braku poboru oraz przekazywania do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy i nieprawidłowe w części, dotyczącej obowiązku wystawienia PIT-8C.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 27 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem, które wpłynęło 5 grudnia 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Kółko Rolnicze (...) jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją rolników indywidualnych reprezentującą całokształt ich interesów zawodowych i społecznych, które posiada osobowość prawną. Kółko Rolnicze jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Kółko Rolnicze (...) w dniu (...) 2022 r. dokonało sprzedaży działek, będących własnością Kółka Rolniczego.

Jeszcze przed sprzedażą działek Kółko Rolnicze podjęło uchwałę, że część kwoty pochodzącej ze sprzedaży działek, tj. 20% zostanie podzielona na członków Kółka Rolniczego. Kwoty wypłat będą w różnych kwotach i będą się wahać w przedziale (...) zł.

Pytania (ostatecznie przeformułowane w uzupełnieniu wniosku)

1) Czy Wnioskodawca powinien dokonać potrącenia kwoty z wypłat na rzecz członków Kółka jako zaliczka na podatek dochodowy w związku z dokonywanymi wypłatami?

2) Jakie są obowiązki Kółka Rolniczego na gruncie ustawy o PIT odnośnie tych wypłat?

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie przeformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca powinien wypłacić poszczególnym członkom całość kwot bez potrącania i przekazywania do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy, gdyż nie ma takiego obowiązku.

Prawidłowe obowiązki Kółka Rolniczego polegają na tym, że Wnioskodawca jako wypłacający sporządza dla każdego z członków Kółka Rolniczego deklarację PIT-8C, którą składa do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym i w której ujmuje kwotę wypłaconą członkowi w części D jako przychód opodatkowany zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy:

Źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 tejże ustawy:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Jak dowodzi użycie sformułowania "w szczególności", definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 42a ust. 1 przedmiotowej ustawy:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Zgodnie z art. 42g ust. 1 ww. ustawy:

Płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:

1)

urzędowi skarbowemu - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;

2)

podatnikowi - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Należy zaznaczyć, że kółka rolnicze działają w oparciu o ustawę z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 281 z późn. zm.). Kółko rolnicze jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją rolników indywidualnych, reprezentującą całokształt ich interesów zawodowych i społecznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników:

Kółko rolnicze podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym dalej "rejestrem".

W myśl natomiast art. 18 ust. 3 tejże ustawy:

Z chwilą dokonania rejestracji, o której mowa w ust. 1, kółko rolnicze nabywa osobowość prawną.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że kółko rolnicze jest osobą prawną.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, (...) 2022 r. dokonali Państwo (tj. Kółko Rolnicze...) sprzedaży działek, będących własnością Kółka Rolniczego. Jeszcze przed sprzedażą działek podjęli Państwo uchwałę, że część kwoty pochodzącej ze sprzedaży działek, tj. 20% zostanie podzielona na członków Kółka Rolniczego.

Wątpliwość Państwa budzi kwestia, czy w związku z dokonywanymi wypłatami powinni Państwo dokonać potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazać ją do urzędu skarbowego.

Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone przepisy oraz opis sprawy, należy zgodzić się ze Państwa stanowiskiem, że wypłacone członkom Kółka Rolniczego środki stanowić będą przychód z innych źródeł - zgodnie z art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie będą Państwo zobowiązani do pobrania i przekazania do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Jednakże, w związku z powyższym, będzie na Państwu ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania podatnikom (członkom Kółka Rolniczego....) i właściwemu urzędowi skarbowemu stosownej informacji PIT-11, o której mowa w art. 42a ust. 1 oraz 42g cytowanej ustawy podatkowej, w której wykażą Państwo kwotę otrzymanych przez ww. osoby środków.

Wobec tego, nie mają Państwo racji, twierdząc we własnym stanowisku w sprawie, że: Wnioskodawca jako wypłacający sporządza dla każdego z członków Kółka Rolniczego deklarację PIT-8C. W informacji PIT-8C za 2022 rok nie należy wykazywać dochodów z tzw. "innych źródeł", bowiem od 2019 r. wykazywane są one na PIT-11. Informację PIT-8C za 2022 rok przekazywać należy wyłącznie w związku z rozliczeniami niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych. Zatem, Państwa stanowisko w odniesieniu do tej części uznano za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl